Interné audity sú pre spoločnosť nepostrádateľným nástrojom: možno ich použiť na zistenie, či jej činnosť spĺňa vlastné požiadavky na systém riadenia, podnikovú politiku a ciele. A tiež: či systém manažérstva spĺňa požiadavky základnej normy. V našej bezplatnej Bielej knihe uvádzame, čo je potrebné zohľadniť.

Prečítajte si v našej Bielej knihe

  • Program interného auditu
  • Požiadavky relevantné pre BOZP v skratke
  • Interné audity a preskúmanie manažmentom

Zhrnutie riadenia

Interné audity sú základnou požiadavkou noriem systému riadenia. Ich účelom je kritický samoaudit a spochybňujú, či je požadovaná implementácia účinná a či sa udržiava. Výsledky získané v tomto procese sú zahrnuté do preskúmania manažmentom. Okrem toho sa v norme ISO 45001 vyžaduje, aby sa o výsledkoch auditu informovali aj pracovníci a ďalšie príslušné zainteresované strany. Program auditu je základom pre vykonávanie interných auditov. Ten špecifikuje, ktoré audity sa majú uskutočniť, kedy a kto ich plánuje a vykonáva. Zahŕňa aj požiadavku prijať opatrenia na riešenie nezhôd a neustále zlepšovať výkonnosť v oblasti BOZP. Dobrý návod na vykonávanie interných auditov možno nájsť v norme ISO 19011, ktorá je definitívnou svetovou "Smernicou na auditovanie systémov manažérstva".

Ako získať prístup k bielej knihe

Najprv sa musíte zaregistrovať. Použite formulár na tejto stránke.
Po registrácii od nás dostanete e-mailovú správu, v ktorej vás požiadame o potvrdenie vašej e-mailovej adresy. Upozornenie: Bez potvrdenia vám nemôžeme poslať Bielu knihu.
Po potvrdení vašej e-mailovej adresy vám zašleme Bielu knihu.