Wiele przedsiębiorstw w UE będzie musiało dostosować się do bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących ich raportowania zrównoważonego rozwoju od okresu sprawozdawczego 2023. Wynika to z propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany dyrektywy CSR (Corporate Sustainability Reporting Directive). Główną nowością będzie obowiązkowy przegląd zewnętrzny (wymóg audytu) w przyszłości. Poniżej podsumowaliśmy dla Państwa główne zmiany.

Dlaczego rewizja Dyrektywy o raportowaniu niefinansowym (NFRD) była konieczna?

Dyrektywa w sprawie raportowania niefinansowego wprowadziła ważne zasady dla spółek giełdowych zatrudniających ponad 500 pracowników, dotyczące raportowania ich polityki i praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Komisja uważa jednak, że obecne wytyczne nie są wystarczające: Sprawozdawczość jest często niekompletna, brakuje porównywalności, a informacje na temat ryzyka są często niejednolite. Inwestorom brakuje na przykład wiarygodnego przeglądu zagrożeń związanych ze zrównoważonym rozwojem, na które narażone są przedsiębiorstwa. Wysokiej jakości i wiarygodna sprawozdawczość publiczna przedsiębiorstw pomoże stworzyć kulturę większej odpowiedzialności publicznej.

W przyszłości firmy zatrudniające mniej niż 500 pracowników będą również zobowiązane do raportowania

Dzięki nowemu rozporządzeniu obowiązkiem tym zostanie objętych więcej przedsiębiorstw. Nowy wniosek rozszerza zakres na wszystkie duże przedsiębiorstwa - niezależnie od tego, czy są one notowane na giełdzie i bez poprzedniego progu 500 pracowników. Zmiana ta oznacza, że w przyszłości wszystkie duże przedsiębiorstwa będą musiały rozliczać się przed opinią publiczną ze swojego śladu społecznego i środowiskowego. Komisja proponuje również rozszerzenie zakresu wymogów sprawozdawczych na małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorstw notowanych na giełdzie, ale z zastosowaniem uproszczonych standardów. W tym celu Komisja proponuje opracowanie zestawu jednolitych standardów dla małych i średnich przedsiębiorstw, aby poprawić ich przejrzystość i obniżyć koszty.

Unijne standardy sprawozdawczości w kontekście międzynarodowym

Unijne standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju powinny być spójne z celami i regulacjami Europejskiego Zielonego Ładu oraz z istniejącymi ramami prawnymi. Ponadto powinny one obejmować nie tylko ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwa, ale również wpływ ich działań na społeczeństwo i środowisko. W związku z tym Komisja wspiera wysiłki grupy G20, Rady Stabilności Finansowej i innych organizacji międzynarodowych na rzecz opracowania podstawowych standardów sprawozdawczości zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystania prac grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji na temat klimatu.

Obowiązkowe audyty zewnętrzne

Wniosek wymaga, aby wszystkie zainteresowane spółki zlecały przeprowadzenie audytu zewnętrznego w celu sprawdzenia wiarygodności informacji na temat zrównoważonego rozwoju, które przekazują. Wiele przedsiębiorstw już teraz korzysta z takiego audytu zewnętrznego, aby zapewnić wiarygodność swoich sprawozdań i zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Do tej pory jednak weryfikacja zewnętrzna była opcjonalna - jeśli projekt zostanie przyjęty w tej formie, weryfikacja zewnętrzna będzie obowiązkowa.

Co dalej?

Następnym krokiem jest wynegocjowanie przez Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie ostatecznego tekstu legislacyjnego opartego na wniosku Komisji. W tym samym czasie EFRAG rozpocznie również prace nad projektem standardu dotyczącego raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju i zakończy je około połowy 2022 roku. Harmonogram Komisji będzie zależał od tego, jak będą przebiegać negocjacje z Parlamentem i Radą. Jeśli osiągną one porozumienie w 2022 roku, Komisja powinna być w stanie przyjąć pierwszy ze standardów sprawozdawczości do końca 2022 roku.

Jak DQS może Państwu pomóc

DQS jest Państwa doświadczonym partnerem w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportów zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy po Państwa stronie - z płynnym planowaniem audytu, doświadczonymi audytorami i dogłębnymi raportami z audytu. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami.

Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...