Veel bedrijven in de EU zullen zich vanaf de verslagperiode 2023 moeten aanpassen aan strengere eisen voor hun duurzaamheidsverslaggeving. Dit is het gevolg van een voorstel van de EU-Commissie om de MVO-richtlijn (richtlijn duurzaamheidsverslaglegging) te wijzigen. Het belangrijkste nieuwe element zou de verplichte externe beoordeling (auditverplichting) in de toekomst zijn. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen hieronder voor u samengevat.

Waarom was een herziening van de richtlijn niet-financiële verslaglegging (NFRD) nodig?

De richtlijn inzake niet-financiële verslaglegging heeft belangrijke regels ingevoerd voor beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers om verslag uit te brengen over hun duurzaamheidsbeleid en -praktijken. De Commissie is echter van mening dat de huidige richtsnoeren niet volstaan: De verslaglegging is vaak onvolledig, er is een gebrek aan vergelijkbaarheid en de informatie over risico's is vaak fragmentarisch. Zo ontbreekt het beleggers aan een betrouwbaar overzicht van de duurzaamheidsrisico's waaraan ondernemingen zijn blootgesteld. Hoogwaardige en betrouwbare publieke verslaglegging door bedrijven zal bijdragen tot een cultuur van grotere publieke verantwoording.

In de toekomst zullen ook bedrijven met minder dan 500 werknemers verplicht zijn verslag uit te brengen

De nieuwe verordening zal meer bedrijven onder de verplichting brengen. Het nieuwe voorstel breidt het toepassingsgebied uit tot alle grote ondernemingen - ongeacht of zij beursgenoteerd zijn en zonder de vroegere drempel van 500 werknemers. Deze wijziging betekent dat in de toekomst alle grote ondernemingen aan het publiek verantwoording zullen moeten afleggen over hun sociale en ecologische voetafdruk. De Commissie stelt ook voor het toepassingsgebied van de rapportageverplichtingen uit te breiden tot beursgenoteerde kleine en middelgrote ondernemingen, met uitzondering van beursgenoteerde micro-ondernemingen, maar met vereenvoudigde normen. Daartoe stelt de Commissie voor een reeks uniforme normen voor kleine en middelgrote ondernemingen te ontwikkelen om hun transparantie te verbeteren en de kosten te verlagen.

EU-rapportagenormen in een internationale context

De EU-normen voor duurzaamheidsverslaglegging moeten consistent zijn met de doelstellingen en voorschriften van de Europese Green Deal en het bestaande rechtskader. Bovendien moeten zij niet alleen betrekking hebben op de risico's van bedrijven, maar ook op het effect van hun acties op de samenleving en het milieu. In dit verband steunt de Commissie de inspanningen van de G20, de Raad voor financiële stabiliteit en andere internationale organisaties om een baseline van normen voor duurzame rapportage te ontwikkelen en voort te bouwen op het werk van de taskforce Klimaatinformatie.

Externe audits worden verplicht

Het voorstel verplicht alle betrokken ondernemingen een externe audit te laten uitvoeren om de betrouwbaarheid van de door hen gerapporteerde duurzaamheidsinformatie te verifiëren. Een dergelijke externe audit wordt nu al door veel ondernemingen gebruikt om de geloofwaardigheid van hun rapportage te waarborgen en de kans op fouten te verkleinen. Tot nu toe was externe verificatie echter optioneel - als het ontwerp in deze vorm wordt aangenomen, zou externe verificatie verplicht zijn.

Wat is de volgende stap?

De volgende stap is dat het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad onderhandelen over een definitieve wettekst op basis van het voorstel van de Commissie. Tegelijkertijd zal EFRAG ook beginnen te werken aan een ontwerpnorm inzake duurzaamheidsverslaglegging en deze rond medio 2022 afronden. Het tijdschema van de Commissie zal afhangen van het verloop van de onderhandelingen met het Parlement en de Raad. Als zij in 2022 tot een akkoord komen, zou de Commissie eind 2022 de eerste van de verslagleggingsstandaarden moeten kunnen goedkeuren.

Hoe DQS u kan helpen

DQS is uw ervaren partner voor de externe verificatie van duurzaamheidsverslagen. Wij staan aan uw zijde - met een vlotte auditplanning, ervaren auditors en diepgaande auditrapporten. U kunt meer informatie vinden door contact met ons op te nemen.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...