Monet yritykset EU:ssa joutuvat sopeutumaan tiukempiin vaatimuksiin vastuullisuusraportoinnissaan vuoden 2023 raportointikaudesta alkaen. Tämä on seurausta EU:n komission ehdotuksesta muuttaa yritysten yhteiskuntavastuuta koskevaa direktiiviä (Corporate Sustainability Reporting Directive). Tärkein uusi piirre olisi tulevaisuudessa pakollinen ulkoinen tarkastus (auditointivaatimus). Olemme tiivistäneet tärkeimmät muutokset sinulle alla.

Miksi ei-taloudellista raportointia koskevan direktiivin (NFRD) tarkistaminen oli tarpeen?

Muita kuin taloudellisia tietoja koskevalla direktiivillä otettiin käyttöön tärkeät säännöt, joiden mukaan yli 500 työntekijää työllistävien pörssiyhtiöiden on raportoitava kestävän kehityksen politiikoistaan ja käytännöistään. Komissio katsoo kuitenkin, että nykyiset suuntaviivat eivät ole riittävät: Raportointi on usein puutteellista, vertailukelpoisuus puuttuu ja riskitiedot ovat usein hajanaisia. Sijoittajilla ei esimerkiksi ole luotettavaa yleiskuvaa yrityksiin kohdistuvista kestävyyteen liittyvistä riskeistä. Yritysten laadukas ja luotettava julkinen raportointi auttaa luomaan suuremman julkisen vastuun kulttuurin.

Tulevaisuudessa myös alle 500 työntekijää työllistävien yritysten on raportoitava

Uuden asetuksen myötä yhä useammat yritykset joutuvat raportointivelvoitteen piiriin. Uudessa ehdotuksessa soveltamisala laajennetaan kaikkiin suuriin yrityksiin - riippumatta siitä, ovatko ne pörssilistattuja ja ilman aiempaa 500 työntekijän kynnysarvoa. Tämä muutos tarkoittaa, että tulevaisuudessa kaikkien suurten yritysten on raportoitava julkisesti sosiaalisesta ja ympäristöjalanjäljestään. Komissio ehdottaa myös raportointivaatimusten laajentamista koskemaan pörssilistattuja pieniä ja keskisuuria yrityksiä, lukuun ottamatta pörssilistattuja mikroyrityksiä, mutta yksinkertaistetuin normein. Tätä varten komissio ehdottaa, että pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten laaditaan yhtenäiset standardit, joilla parannetaan niiden avoimuutta ja vähennetään kustannuksia.

EU:n raportointistandardit kansainvälisessä kontekstissa

EU:n kestävän kehityksen raportointistandardien olisi oltava johdonmukaisia eurooppalaisen vihreän sopimuksen tavoitteiden ja säännösten sekä nykyisen oikeudellisen kehyksen kanssa. Lisäksi niiden olisi katettava yritysten riskien lisäksi myös niiden toimien vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tältä osin komissio tukee G20-maiden, finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän ja muiden kansainvälisten järjestöjen pyrkimyksiä kehittää kestävän raportoinnin standardien peruslinja ja hyödyntää ilmastotietoja käsittelevän työryhmän työtä.

Ulkoiset tilintarkastukset tulevat pakollisiksi

Ehdotuksessa edellytetään, että kaikki asianomaiset yritykset teettävät ulkoisen tilintarkastuksen, jolla varmistetaan niiden raportoimien kestävyystietojen luotettavuus. Monet yritykset käyttävät jo nyt tällaista ulkoista tarkastusta varmistaakseen raportointinsa uskottavuuden ja vähentääkseen virheiden todennäköisyyttä. Tähän mennessä ulkoinen tarkastus on kuitenkin ollut vapaaehtoista - jos luonnos hyväksytään tässä muodossa, ulkoisesta tarkastuksesta tulisi pakollista.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot neuvottelevat neuvostossa lopullisen lainsäädäntötekstin komission ehdotuksen pohjalta. Samaan aikaan EFRAG aloittaa myös kestävän kehityksen raportointia koskevan standardiluonnoksen laatimisen ja viimeistelee sen vuoden 2022 puoliväliin mennessä. Komission aikataulu riippuu siitä, miten neuvottelut parlamentin ja neuvoston kanssa etenevät. Jos ne pääsevät sopimukseen vuonna 2022, komission pitäisi pystyä hyväksymään ensimmäinen raportointistandardeista vuoden 2022 loppuun mennessä.

Miten DQS voi auttaa sinua

DQS on kokenut kumppanisi kestävän kehityksen raporttien ulkoisessa todentamisessa. Olemme tukenasi - sujuvan tarkastussuunnittelun, kokeneiden tarkastajien ja perusteellisten tarkastuskertomusten avulla. Saat lisätietoja ottamalla meihin yhteyttä.

Kirjoittaja
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Head of Marketing & Communications for the Sustainability and Food Safety segments. He is also an auditor for the external audit of sustainability reports. His areas of interest include sustainability management, sustainable procurement, and the digitalization of the audit landscape.

Loading...