Mnoho společností v EU se bude muset od roku 2023 přizpůsobit přísnějším požadavkům na podávání zpráv o udržitelném rozvoji. Vyplývá to z návrhu Evropské komise na změnu směrnice o společenské odpovědnosti podniků (Corporate Sustainability Reporting Directive). Hlavní novinkou bude v budoucnu povinná externí kontrola (požadavek na audit). Hlavní změny jsme pro vás shrnuli níže.

Proč byla revize směrnice o nefinančním výkaznictví (NFRD) nezbytná?

Směrnice o nefinančním výkaznictví zavedla důležitá pravidla pro kótované společnosti s více než 500 zaměstnanci, aby podávaly zprávy o svých politikách a postupech v oblasti udržitelnosti. Komise se však domnívá, že stávající pokyny nejsou dostatečné: Vykazování je často neúplné, chybí srovnatelnost a informace o rizicích jsou často nejednotné. Investoři například nemají spolehlivý přehled o rizicích souvisejících s udržitelností, kterým jsou společnosti vystaveny. Kvalitní a spolehlivé veřejné výkaznictví společností pomůže vytvořit kulturu větší veřejné odpovědnosti.

V budoucnu budou mít povinnost podávat zprávy také společnosti s méně než 500 zaměstnanci.

Díky novému nařízení se tato povinnost bude vztahovat na více společností. Nový návrh rozšiřuje působnost na všechny velké společnosti - bez ohledu na to, zda jsou kótované na burze, a bez předchozí hranice 500 zaměstnanců. Tato změna znamená, že v budoucnu budou muset všechny velké společnosti skládat veřejnosti účty za svou sociální a environmentální stopu. Komise rovněž navrhuje rozšířit působnost požadavků na podávání zpráv na kótované malé a střední podniky, s výjimkou kótovaných mikropodniků, avšak se zjednodušenými standardy. Za tímto účelem Komise navrhuje vypracovat soubor jednotných standardů pro malé a střední podniky s cílem zvýšit jejich transparentnost a snížit náklady.

Standardy EU pro vykazování v mezinárodním kontextu

Standardy EU pro podávání zpráv o udržitelnosti by měly být v souladu s cíli a nařízeními Evropské zelené dohody a stávajícím právním rámcem. Navíc by měly zahrnovat nejen rizika společností, ale také dopad jejich činnosti na společnost a životní prostředí. V tomto ohledu Komise podporuje úsilí skupiny G20, Rady pro finanční stabilitu a dalších mezinárodních organizací o vypracování základního rámce standardů udržitelného vykazování a o navázání na práci pracovní skupiny pro zveřejňování informací o klimatu.

Externí audity se stanou povinnými

Návrh vyžaduje, aby všechny dotčené společnosti zadaly externí audit k ověření spolehlivosti informací o udržitelnosti, které vykazují. Takový externí audit již nyní využívá mnoho společností, aby zajistily důvěryhodnost svých zpráv a snížily pravděpodobnost chyb. Dosud však bylo externí ověřování nepovinné - pokud bude návrh přijat v této podobě, bude externí ověřování povinné.

Co bude následovat?

Dalším krokem je jednání Evropského parlamentu a členských států v Radě o konečném legislativním textu založeném na návrhu Komise. Současně EFRAG zahájí práci na návrhu standardu pro vykazování udržitelnosti a dokončí jej přibližně do poloviny roku 2022. Harmonogram Komise bude záviset na tom, jak budou probíhat jednání s Parlamentem a Radou. Pokud dosáhnou dohody v roce 2022, měla by být Komise schopna přijmout první z reportingových standardů do konce roku 2022.

Jak vám může společnost DQS pomoci

Společnost DQS je vaším zkušeným partnerem pro externí ověřování zpráv o udržitelnosti. Jsme vám po boku - s bezproblémovým plánováním auditu, zkušenými auditory a hloubkovými auditorskými zprávami. Více informací naleznete zde.

Autor
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert je vedoucím marketingu a komunikace pro segmenty udržitelnosti a bezpečnosti potravin. Je také auditorem pro externí audit zpráv o udržitelnosti. Mezi oblasti jeho zájmu patří řízení udržitelnosti, udržitelné zadávání veřejných zakázek a digitalizace auditorského prostředí.

Loading...