Certifikace - definice

Certifikace je potvrzení "třetí strany", že jsou splněny požadavky např. mezinárodních norem, průmyslových specifikací nebo technických pravidel. Certifikace je založena na posouzení shody, při kterém se kontroluje splnění požadavků. Předmětem takového posuzování mohou být například výrobky, projekty, procesy nebo systémy řízení.

Certifikace: certus facere (lat.) = "učinit něco bezpečným".

Slovo certifikace pochází z latinského výrazu "certus facere", doslova "učinit něco bezpečným". "Učinit něco bezpečným" je vyjádřeno potvrzením nebo prohlášením, že posouzení shody prokázalo shodu s určitými požadavky, například prostřednictvím externího auditu. Externě viditelným důkazem certifikace je příslušný certifikát.

Proces certifikace

Základním předpokladem pro certifikaci je nezávislé, nestranné a objektivní posouzení kompetentní třetí stranou, jako je například DQS.

V rámci certifikace je certifikační audit vždy součástí certifikačního procesu, který je koncipován jako trvalý. Ten zahrnuje audit celého systému a monitorování systému, které zahrnuje období nejméně tří let.

Při vlastním certifikačním auditu naši auditoři kontrolují shodu s konkrétními normami nebo soubory pravidel, obvykle přímo na místě u klienta. Ve výjimečných případech může být certifikace provedena také částečně, nahrazena nebo doplněna audity na dálku (ne na místě).

Certifikační audit obvykle končí zprávou o auditu, která dokumentuje výsledky auditu. Jakmile je shoda zjištěna a potvrzena certifikační komisí DQS, je oficiálně potvrzena dokumentem - certifikátem. Na certifikátu je vyznačen rozsah i doba platnosti certifikace.

Jaké jsou různé certifikace?

Pro oblast činnosti společnosti DQS jsou relevantní jak systémové, tak produktové certifikace. V prvním případě se obvykle jedná o certifikaci systémů řízení podle uznávaných norem, oborových specifikací a technických pravidel. Kromě toho existují různé audity ve speciálních oblastech, jako jsou audity procesů, audity dodavatelů, mystery audity atd. a tam se obvykle žádné certifikáty nevydávají. Místo toho zákazníci obdrží potvrzení nebo zprávy.

Které certifikace ISO existují?

Normy ISO týkající se systémů řízení jsou ve firmách často známé podle svého číslování, především norma řízení kvality ISO 9001. Od roku 2012 jsou všechny normy ISO týkající se systémů řízení postupně převáděny na společnou základní strukturu, tzv. strukturu vysoké úrovně, která zjednodušuje jak zavádění, tak auditování a certifikaci integrovaných systémů řízení.

Následující normy systémů řízení jsou celosvětově nejpoužívanější:

Kdo může být certifikován?

Každá společnost nebo organizace, která zavedla systém managementu v souladu s certifikovatelnou normou, specifikací nebo technickým předpisem, si jej může nechat auditovat nebo certifikovat schváleným (akreditovaným) certifikačním orgánem v souladu s požadavky uvedenými v daném dokumentu. Na velikosti, typu nebo odvětví společnosti nezáleží.

Koho se certifikace ve zdravotnictví týká?

Pro společnosti, jako jsou výrobci zdravotnických prostředků, dodavatelé, nemocnice a lékařské praxe, které musí splňovat zákonné požadavky, ale nepodléhají povinné certifikaci (např. podle evropského zákona o zdravotnických prostředcích), představuje certifikace systému managementu kvality podle ISO 13485 a/nebo ISO 9001 dobrý základ pro prokázání výkonnosti vůči požadavkům zákazníků a zainteresovaných stran. Je třeba poznamenat, že společnosti poskytující služby v oblasti sociální a zdravotní péče nemohou být certifikovány podle normy ISO 13485.

Zavedení a certifikace systému řízení kvality na základě jiných národních a mezinárodních norem (například norma ISO 15378 GMP pro primární obalové materiály pro léčiva, ISO 15224 zdravotnické služby) by mělo být strategickým rozhodnutím organizace, aby i v dlouhodobém horizontu splňovala stále rostoucí požadavky trhu.

Proč by si společnosti měly nechat certifikovat svůj systém řízení?

Certifikace je pro společnost vždy užitečná a prospěšná, pokud má být v dlouhodobém horizontu zaručena účinnost a efektivita jejího systému řízení, procesů nebo výrobků.

Certifikace systému řízení nezávislou třetí stranou, jako je DQS, má mnoho výhod, které zdaleka přesahují pouhé potvrzení shody s požadavky normy. Certifikovaný systém řízení vám pomůže trvale zvyšovat vaši konkurenceschopnost a v konečném důsledku i váš obchodní úspěch. Díky certifikaci ISO ukážete svým zákazníkům, konkurentům, dodavatelům, zaměstnancům a investorům, že uplatňujete uznávané standardní postupy. A prokážete, že vaše společnost je dlouhodobě efektivně řízena.

Pravidelný certifikační proces, od certifikačního auditu a následné každoroční kontroly až po recertifikaci, podporuje u zaměstnanců pocit odpovědnosti, angažovanosti a motivace, což vede k celkovému zvýšení výkonnosti ve firmě.

Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Certifikace od společnosti DQS

Další informace o našem certifikačním procesu a akreditovaných službách

Kontaktujte nás

Jaké jsou výhody certifikace?

Certifikace dává společnostem příležitost zlepšit jejich postavení na trhu. Například systém řízení kvality certifikovaný podle normy ISO (ISO 9001) umožňuje společnosti prokázat své vysoké standardy kvality certifikátem. Kromě toho může certifikace poskytnout dodatečnou jistotu v oblasti odpovědnosti za výrobek, protože certifikát slouží mimo jiné jako důkaz, že výrobky jsou vyráběny podle certifikovaného procesu.

Podniky však mohou mít z certifikace prospěch i interně, protože celý proces certifikace odhalí případné nedostatky, které lze odstranit. Kromě toho jsou všichni zaměstnanci po zavedení certifikace motivováni k dodržování stanovených norem.

Další výhody na první pohled:

  • Holistický, neutrální pohled zvenčí na lidi, procesy, systémy nebo produkty a výsledky.
  • Vysoká míra jistoty při rozhodování díky vysoce impulzním auditům.
  • Jistota o účinnosti procesů pro vedení a zlepšování
  • Mezinárodně uznávaný certifikát jako důkaz výkonnosti
  • Zlepšení image a konkurenceschopnosti

Jakou hodnotu má certifikace pro mou společnost?

Kromě hodnoty, kterou má certifikace navenek jako signál plného souladu s určitými požadavky norem, specifikací nebo technických pravidel, působí externí audity podél celého procesu certifikace také jako cenný impuls uvnitř společnosti.

Společnosti a organizace všeho druhu, ať už jde o průmyslové podniky, kvalifikované profese, poskytovatele služeb nebo orgány veřejné správy - ty všechny těží z inovativní síly našich auditů, které poskytují vrcholovému vedení a celému výkonnému týmu jistotu o účinnosti procesů vedení a změn a odhalují, v čem spočívají silné stránky společnosti. Tyto poznatky umožňují cíleně zlepšovat výrobky, služby, aspekty udržitelnosti nebo bezpečnosti a přizpůsobovat je požadavkům zákazníků.

Externí certifikační audit chrání před slepými místy. Za tímto účelem zohledňujeme individuální situaci každé organizace: Specifické cíle společnosti, speciální procesy, složitost podnikatelské činnosti, různé úrovně vyspělosti a individuální potřeby. A pokud je certifikační audit doprovázen certifikátem, otevírá také cestu k novým dodavatelským vztahům a trhům.

Jaké jsou požadavky na certifikaci?

Vzhledem k tomu, že certifikace vždy probíhá v souladu s normou, specifikací, technickým předpisem nebo jinými požadavky, musí být příslušné požadavky již implementovány v systému řízení a používány. Pokud se při posuzování zjistí, že tomu tak plně je a nejsou k tomu žádné další výhrady, vydá příslušná komise DQS doporučení k certifikaci.

Jak se mohu úspěšně připravit na certifikaci?

Společnosti usilující o certifikaci by měly zajistit, aby byly z velké části splněny požadavky základních předpisů. To by mělo být provedeno prostřednictvím interních auditů prováděných vyškolenými auditory v období před vlastním certifikačním auditem. Společnost DQS nabízí svým zákazníkům v případě potřeby také odpovídající předběžné audity, GAP analýzy nebo delta audity.

Jaký je proces certifikace systémů řízení?

Pokud chce mít společnost certifikovaný systém řízení podle určité normy, musí si nechat zjistit shodu s požadavky této normy nezávislou třetí stranou, jako je DQS ("audit třetí strany").

Podle mezinárodní normy ISO/IEC 17000 má posuzování shody, které je základem certifikace, tři fáze:

Výběr

Plánování a příprava, sběr informací a vstupních proměnných jako základ pro následné stanovení.

Určování

Určení, zda systém řízení jako předmět posuzování shody splňuje požadavky normy, například ISO 9001 nebo ISO 14001.

Hodnocení - rozhodnutí - potvrzení

  1. Vyhodnocení výsledků stanovení, které jsou k dispozici ve formě zprávy z certifikačního auditu.
  2. Rozhodnutí na základě vyhodnocení, zda může dojít k potvrzení, a tedy vydání certifikátu.

V praxi jsou tyto tři fáze integrovány do certifikačního procesu, který se v závislosti na certifikačním orgánu liší v detailech provedení, terminologii a případně dalších nabídkách.

Podrobnosti o certifikačním procesu DQS pro systémy řízení naleznete zde.

Jak dlouho trvá certifikace?

V závislosti na rozsahu certifikovaného systému řízení, jednotlivých procesů nebo výrobků, které mají být certifikovány, se s certifikačním orgánem dohodnou dny auditu. Pro certifikaci podle určitých norem systému řízení, například ISO 9001, existují pevné specifikace Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), které vycházejí z počtu zaměstnanců.

Doba potřebná pro certifikační audit se proto značně liší: V malých organizacích může být auditor schopen dospět k výsledku posouzení během jednoho dne. U velkých mezinárodních zákazníků DQS mohou být týmy deseti a více auditorů a odborníků na místě i několik týdnů.

Často nejprve probíhá tzv. předaudit. Ten může sloužit jako počáteční posouzení výkonnosti nebo diagnostika, která má identifikovat silné stránky a potenciál ke zlepšení. Pokud jsou zde zjištěny nesrovnalosti nebo slabé stránky, měla by být naplánována a do určité doby realizována nápravná opatření.

Pokud předaudit vede k příznivému výsledku, může se uskutečnit certifikační audit. Jakmile zpráva z auditu potvrdí shodu se základními požadavky, obdržíte certifikát. Certifikace je vždy platná po omezenou dobu. Před jejím vypršením lze provést re-certifikaci, která znovu potvrdí shodu a obnoví certifikaci.

Kolik stojí certifikace ISO?

Náklady na certifikaci nelze plošně vyčíslit. Mimo jiné závisí na velikosti organizace, počtu zaměstnanců, místech, která mají být auditována, a složitosti a typu systému řízení. Vliv na náklady může mít i norma (normy), na které je certifikace založena. Kontaktujte nás a my vám rádi poskytneme cenovou nabídku, která zohlední vaše individuální cíle.

Kdo smí certifikovat podle norem ISO?

Certifikační orgány by měly být akreditovány k provádění posuzování shody, aby prokázaly svou odbornou způsobilost, například německým akreditačním úřadem (DAkkS), Národní akreditační radou ANSI (ANAB), britskou akreditační službou (UKAS) nebo jinými národními akreditačními orgány. Akreditace a autorizace také rozhodujícím způsobem přispívají k zajištění mezinárodní srovnatelnosti a uznávání certifikátů.

Co se děje po certifikaci?

Certifikáty vydané v souladu s normou systému managementu ISO jsou obecně platné po dobu tří let. Certifikační proces, který probíhá v jakési spirále, předpokládá během tohoto období dva dozorové audity, a to po prvním a po druhém roce.

Po třech letech a s dostatečným předstihem před vypršením platnosti certifikátu se provádí recertifikace. Certifikační proces začíná znovu, ale bez systémové analýzy, která je nutná pouze při první certifikaci.