Валидиране на оценки на жизнения цикъл (LSA) в съответствие с ISO 14040 и ISO 14044

За да се оцени въздействието на определени продукти върху околната среда, оценката на жизнения цикъл (LSA) е предпочитан инструмент. Тази стандартизирана и научно обоснована методология все повече се превръща в основа на процесите на разработване и маркетинговите стратегии, свързани с екологичните показатели. LCA играят все по-важна роля и в регулаторния контекст. За да се гарантира надеждността на LCA в дългосрочен план, е необходима тяхната проверка от независим орган, какъвто е DQS.

Външен критичен преглед от международно признат сертифициращ орган

Подобрен публичен имидж

Висока степен на достоверност на цитираните от вас данни

Възможност за сравнимост

Zielgruppe
Loading...

Оценки на жизнения цикъл: Неспирно развитие

Дълго време, поне в очите на обществеността, фокусът на екологичните анализи, свързани с продуктите, беше върху отчитането на CO2. Все повече обаче се осъзнава фактът, че едностранчивото фокусиране върху парниковите газове не отразява справедливо много важни екологични аспекти. Ако искате да анализирате въздействието на даден продукт върху околната среда, не можете да се ограничите само до парниковите газове, а трябва да включите всички екологични аспекти през целия жизнен цикъл.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14040 и ISO 14044

За да се осигури съпоставимост на оценките на жизнения цикъл, Международната организация по стандартизация ISO е изготвила два допълващи се стандарта: принципите и рамката на оценките на жизнения цикъл са описани в ISO 14040, а самите изисквания са посочени в ISO 14044.

Една съответстваща на стандартите оценка LCA обикновено включва четири етапа: определяне на целите и обхвата на изследването, изготвяне на инвентаризация на жизнения цикъл (опис на входящите и изходящите ресурси), оценка на въздействието и накрая оценка.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Критичен преглед: Независим преглед на LCA

Особено по отношение на публикуването на оценката на жизнения цикъл се препоръчва външна проверка от експерти. DQS Ви съпровожда в процеса на валидиране и сформира комитет от експерти в съответствие със стандартите ISO 14040 и ISO 14044.

Business28.png
Loading...

Последователност на критичния преглед на оценката на жизнения цикъл

Първата стъпка е да се запознаем с Вашата компания, организация, потребности и очаквания. След като бъдат определени целите на проверката, включително приложимите стандарти и спецификации, ще получите оферта за предварителната оценка.

По време на предварителната оценка се изясняват например точното естество на задачата, обхватът на приложение, целите и други критерии. Въз основа на резултатите DQS изготвя калкулациите и плановете за оценка на LCA. Тази информация се включва в подробна оферта, съобразена с индивидуалните потребности на Вашата компания. Всички съответни услуги и приложимите критерии за одит и проверка се уточняват и съгласуват.

Въз основа на предварително подготвеното планиране, назначеният екип за проверка извършва одит на съответната декларация, като използва приложимите стандарти и спецификации. Наред с другото се събират и проверяват доказателства, посещават се обекти и се реконструират и анализират оценки и изчисления.
Ако е необходимо, проверката се допълва от предварителен преглед на документите. Резултатът от проверката, включващ всички констатации, Ви се представя по време на заключителната среща. Ако е необходимо, се договарят планове за коригиращи действия.

След проверката резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Ако всички изисквания са изпълнени, ще получите удостоверение за верификация за Вашата компания.

За проверка на друг доклад или декларация, например за следващ период, се извършва нова оценка. Декларацията за проверка е валидна за съответните LCA и следователно няма период на валидност.

Banking13.png
Loading...

Колко струва верификацията на оценка на жизнения цикъл в съответствие с ISO 14044?

Разходите за верифициране на оценка на жизнения цикъл зависят, наред с другото, от обхвата и сложността на оценката на жизнения цикъл. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална необвързваща оферта за Вашата компания или организация.

Business2.png
Loading...

Защо DQS е идеалният партньор за одитиране на вашите оценки LCA

  • Детайлно познаване на стандартите и спецификациите, както и дългогодишен опит в конкретната индустрия
  • Глобална мрежа от висококвалифицирани одитори
  • Силно ориентирани към решения и клиенти
  • Оферти и услуги, съобразени с нуждите на вашата организация
Loading...

Запитване за оферта

Вашият местен контакт: инж. Свобода Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за одит на Вашите оценки на жизнения цикъл