Validering av livscykelanalyser enligt ISO 14040 och ISO 14044.

För att bedöma vissa produkters miljöpåverkan är en livscykelanalys (LCA) det lämpligaste instrumentet. Denna standardiserade och vetenskapligt baserade metodik utgör i allt högre grad grunden för utvecklingsprocesser och marknadsföringsstrategier som rör miljöprestanda. Livscykelanalyser spelar också en allt viktigare roll i lagstiftningssammanhang. För att säkerställa LCA:s trovärdighet på lång sikt är det oundgängligt att de verifieras av ett oberoende organ som DQS.

Extern kritisk granskning av en internationellt erkänd certifierare

Förbättrad image hos allmänheten

Hög trovärdighet för dina citerade uppgifter.

Möjliggör jämförbarhet

Zielgruppe
Loading...

Livscykelanalyser: En ostoppbar utveckling

Under lång tid har fokus för produktrelaterade miljöanalyser, åtminstone i allmänhetens ögon, legat på redovisning avkoldioxidutsläpp. Det finns dock en växande medvetenhet om att ett ensidigt fokus på växthusgaser inte gör rättvisa åt många viktiga miljöaspekter. Om man vill analysera en produkts miljöpåverkan kan man inte begränsa sig till enbart växthusgaser, utan måste inkludera alla miljöaspekter under hela livscykeln.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14040 och ISO 14044

För att säkerställa jämförbarheten mellan livscykelanalyser har Internationella standardiseringsorganisationen utarbetat två kompletterande standarder: principerna och ramarna för livscykelanalyser beskrivs i ISO 14040 och själva kraven anges i ISO 14044.

En standardiserad livscykelanalys omfattar vanligtvis fyra faser: definition av mål och omfattning av studien, utarbetande av en livscykelinventering (en inventering av insatsvaror och resultat), konsekvensbedömning och slutligen utvärdering.

Wer darf zertifizieren
Loading...

Den kritiska granskningen: En oberoende granskning av LCA:n

Särskilt när det gäller publicering av en livscykelanalys rekommenderas en extern validering av experter. DQS följer dig genom valideringsprocessen och sätter ihop en expertkommitté i enlighet med standarderna ISO 14040 och ISO 14044.

Business28.png
Loading...

Sekvensen för den kritiska granskningen av en livscykelanalys

Det första steget är att lära känna ditt företag, din organisation, dina behov och förväntningar. När målen för verifieringen, inklusive tillämpliga standarder och specifikationer, har definierats får du en offert för förhandsbedömningen.

Under förhandsbedömningen klargörs till exempel uppdragets exakta karaktär, tillämpningsområdet, målen och andra kriterier. På grundval av resultaten förbereder DQS beräkningen och planerar för bedömningen av LCA(s). Denna information införlivas i ett detaljerat förslag som är skräddarsytt för ditt företags individuella behov. Alla relevanta tjänster och tillämpliga revisions- och verifieringskriterier specificeras och avtalas.

På grundval av den tidigare utarbetade planeringen granskar det tilldelade verifieringsteamet respektive deklaration med hjälp av de tillämpliga standarderna och specifikationerna. Bland annat samlas bevis in och kontrolleras, platser besöks och uppskattningar och beräkningar rekonstrueras och analyseras.
Vid behov kompletterar en dokumentgranskning i förväg verifieringen. Verifieringsresultatet, inklusive alla resultat, presenteras för dig under slutmötet. Vid behov kommer man överens om åtgärdsplaner.

Efter verifieringen utvärderas resultaten av DQS oberoende certifieringsnämnd. Om alla krav är uppfyllda får du ett verifieringsintyg för ditt företag.

För verifiering av en annan rapport eller deklaration, till exempel för den följande perioden, utförs en förnyad bedömning. Verifieringsdeklarationen gäller för respektive LCA och har således ingen giltighetstid.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar verifieringen av en livscykelanalys enligt ISO 14044?

Kostnaden för att verifiera en livscykelanalys beror bland annat på livscykelanalysens omfattning och komplexitet. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag eller din organisation utan förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför DQS är den perfekta partnern för att granska din livscykelanalys.

  • Detaljerad kunskap om standarder och specifikationer samt mångårig erfarenhet av branschspecifik verksamhet.
  • Globalt nätverk av högt kvalificerade revisorer
  • Mycket lösningsorienterad och kundfokuserad.
  • Erbjudanden och tjänster som är skräddarsydda för din organisations behov.
Contact-latin-america-man-shutterstock_738242395.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en skräddarsydd offert för revisionen av dina livscykelanalyser.