Den 12 mars 2018 var det dags: ISO 45001, den nya standarden för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (OHS), publicerades. Efter fem års utveckling finns nu en ISO-standard som uppfyller de internationella kraven på modern arbetsmiljö. I den här artikeln förklarar vår expert fördelarna med ett ledningssystem för arbetsmiljö.

Loading...

Dagens förståelse av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen kräver en holistisk förvaltningsstrategi. Detta innefattar följande åtgärder:

 • Alla åtgärder för att avvärja arbetsrelaterade risker och sjukdomar.
 • Åtgärder för en säker och hälsosam utformning av arbetsplatsen.
 • Åtgärder för fysisk, psykisk och social hälsa.

Varför en ny standard för ett ledningssystem för arbetsmiljö?

ISO 45001 fastställer en internationellt erkänd standard för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (OHS). Redan 2013 beslutade ISO (International Organization for Standardization) att ta fram en egen standard baserad på den gemensamma grundstrukturen (HLS) för ledningssystemstandarder. Revideringarna av ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö) krävde således en inte oväsentlig anpassning av den brittiska standarden BS OHSAS 18001. Avsikten med detta är att fullt ut integrera arbetsmiljöaspekterna i ett befintligt ledningssystem.

De krav som den nya standarden för ett ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen bör innehålla i detalj har diskuterats ingående i de berörda kommittéerna. När allt kommer omkring är det ingen av de större ISO-standarderna som har så många intressenter med ganska motstridiga förväntningar och behov som hälsa och säkerhet. Detta är ett område där liv eller död står på spel - och mycket pengar står på spel över hela världen.

"2,78 miljoner dödsfall per år, eller mer än 7 600 per dag - tillsammans med de cirka 375 miljoner icke-dödliga arbetsskadorna kostar de världen nästan 3 biljoner. US-dollar."

Tyska federala institutet för arbetarskydd (BAuA) 2017, uppgifter från 1960 till 2016 inkl.

Som jämförelse kan nämnas att bruttonationalprodukten (BNP) i Tyskland var cirka 3,47 biljoner US-dollar 2016.

ISO 45001 - Vilka är de nya funktionerna?

Den "gamla" BS OHSAS 18001 var en helt igenom framgångsrik standard som satte standarder för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen när den publicerades 1999. Beprövade krav antogs därför av ISO. Dessutom har delar av företagshälsovården införlivats i det nya ledningssystemet för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

"Genom att införa ett ledningssystem för arbetsmiljö ska en organisation kunna tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsplatser, förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar och kontinuerligt förbättra sina arbetsmiljöprestanda."

Källa: ISO 45001:2018 - Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet - Krav med vägledning för användning.

ISO 45001 lyfter tydligt upp säkerhet och hälsa på arbetsplatsen till status som en strategiskt viktig ledningsfråga och ger en lämplig ram för dess kontinuerliga förbättring. I hjärtat av ett ledningssystem för arbetsmiljö är en av de viktigaste berörda parterna i alla företag eller organisationer: dina anställda.

Det som är grundläggande nytt är dock att ISO 45001, till skillnad från BS OHSAS 18001, fokuserar på en organisations interaktion med sin affärsmiljö. Den brittiska standarden fokuserar å andra sidan direkt och i viss mån isolerat på hanteringen av risker för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Vilka är fördelarna med den nya grundstrukturen?

Liksom alla moderna standarder för ledningssystem följer ISO 45001 den gemensamma grundstrukturen (High Level Structure - HLS) med centrala texter, termer och definitioner. Detta innebär att alla arbetsmiljöaspekter nu för första gången kan integreras fullt ut i ett befintligt ledningssystem, till exempel ISO 9001 eller ISO 14001.

Gemensamma teman är organisationens sammanhang, ett tydligt ledningsansvar och en riskbaserad strategi. De särskilda kraven är inriktade på aspekter som arbetspolicy, identifiering av risker, riskhantering, beredskap och beredskap för nödsituationer och sätter rättsliga frågor i förgrunden.

En märkbart positiv effekt kommer att märkas av det faktum att varje enskild anställd i och med den nya standarden för ett SGA-ledningssystem kommer att vara aktivt och ansvarsfullt involverad i ledningssystemet när det gäller hans eller hennes arbetsmiljö och respektive gränssnitt. Samtidigt har den högsta ledningen den centrala uppgiften och ansvaret att se till att medarbetarna får möjlighet att göra detta. När det gäller säkerhet och hälsa på arbetsplatsen (OSH) är detaljeringsgraden med 13 krav på den högsta ledningen till och med högre än ISO 9001.

För vem är ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor viktigt?

Svaret är enkelt: för alla organisationer som anställer människor. Ett systematiskt tillvägagångssätt för hälsa och säkerhet är alltid fördelaktigt.

Det spelar alltså ingen roll vilken bransch ett företag tillhör eller om det är ett litet, medelstort företag eller ett stort internationellt företag, en ideell organisation eller en lokal myndighet. Anställda ska alltid kunna vara säkra på ett tryggt arbete. Detta är inte bara bra för deras hälsa, utan det är också en viktig grund för motiverat och effektivt arbete.

Vilka är fördelarna med ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor?

Trots stränga lagar om arbetsmiljö och säkerhet i Tyskland: Ett ledningssystem för hälsa och säkerhet i enlighet med ISO 45001 främjar integreringen av arbetsmiljöaspekter i företagets processer. På så sätt kan brister systematiskt upptäckas och det förebyggande arbetet med fysisk och psykisk stress stärkas.

Nyckelord "hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och efterlevnad": När standardkraven uppfylls får företagen en ny nivå av rättssäkerhet - åtminstone när det gäller efterlevnad av rättsliga skyldigheter och officiella krav. Detta minskar ansvarsrisken avsevärt. Den nya rättssäkerheten är också nära kopplad till uppfyllandet av det centrala kravet att identifiera de relevanta berörda parterna tillsammans med deras behov och krav. En nyhet på området hälsa och säkerhet.

Eller nyckelordet "konkurrensfördel": Ett ISO 45001-certifierat företag framstår som en särskilt attraktiv arbetsgivare. Det har därför en betydande fördel när det gäller att rekrytera lämpliga anställda i tider av kronisk brist på kvalificerad arbetskraft. Och även när det gäller så kallad "enklare" verksamhet blir det lättare för ett företag som kan visa upp ett ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för omvärlden och på så sätt inge förtroende att fylla lediga tjänster med lämplig personal.

Fördelarna i korthet

Ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor erbjuder företagen många andra, ganska allvarliga fördelar:

 • Ökad säkerhetsmedvetenhet bland de anställda.
 • Lägre sjukdoms- och olycksfrekvens
 • Färre förlorade arbetsdagar och kostnader för avbrott i verksamheten.
 • Högre tillfredsställelse och motivation hos de anställda.
 • Ökad rättssäkerhet och lättnader för cheferna när de utför sina operatörsuppgifter.
 • Förbättrad företagsimage och konkurrensfördelar.

ISO 45001 VS. BS OHSAS 18001 - Viktiga skillnader

ISO 45001:

 • Är processorienterad
 • Beaktar både risker och möjligheter.
 • Beaktar berörda parter.
 • Kan integreras fullt ut i befintliga ledningssystem.

BS OHSAS 18001 (ersatt):

 • Är processorienterad
 • Beaktar endast risker.
 • Ignorerar berörda parter.
 • Är inte förenligt med högnivåstrukturen.


Viktigt att känna till: Den 30 september 2021 ersattes den brittiska standarden BS OHSAS 18001, som har varit relevant för arbetsmiljöhantering i över 20 år, av ISO 45001. Alla certifikat enligt BS OHSAS 18001 har förlorat sin giltighet.

I likhet med tidigare revideringar fastställdes en treårig övergångsperiod för övergången. Den skulle ursprungligen ha avslutats den 11 mars 2021, men förlängdes med sex månader av IAF på grund av pandemin Covid 19.

Införande av ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor

Den insats som ett företag behöver göra för att bli ISO 45001-certifierat baseras på de förutsättningar som företaget har med sig. Följande scenarier är möjliga:

Det finns redan ett ledningssystem för kvalitet (ISO 9001) och/eller miljö (ISO 14001) som följer den så kallade High Level Structure (HLS) och därmed har samma grundstruktur som OHS-standarden. Detta underlättar avsevärt integrationen av arbetsmiljöaspekterna. Framför allt visar miljöstandarden ISO 14001 stora likheter med kraven i ISO 45001, särskilt när det gäller de krav som handlar om genomförandet av processer - och det finns flera sådana.

De som ännu inte har infört ett ledningssystem i enlighet med en ISO-standard börjar från början. Den ansträngning som krävs för ett heltäckande ledningssystem för arbetsmiljöfrågor är motsvarande större.

Vad behöver göras?

 • Identifiera det organisatoriska och innehållsmässiga deltat mellan ert befintliga ledningssystem, om det finns något, och kraven i den nya standarden för arbetsmiljöfrågor.
 • Identifiera relevanta berörda parter och interna och externa frågor som kan påverka din organisations verksamhet. Den viktigaste frågan här: Hur kan risker till följd av påverkan från interna och externa frågor hanteras eller kontrolleras med hjälp av ledningssystemet för arbetsmiljöfrågor?
 • Gör övergången till ditt projekt med en genomförandeplan.
 • Definiera omfattningen av ledningssystemet för arbetsmiljöfrågor med hänsyn till dina mål. Bestäm åtgärder för genomförandet.
 • Uppdatera ditt befintliga ledningssystem i enlighet med kraven på arbetsmiljö.
 • Överväg lämplig utbildning och medvetenhet för alla intressenter som påverkar systemets effektivitet, särskilt dina interna revisorer.
 • Kontrollera att de genomförda åtgärderna är effektiva, vanligtvis genom internrevisioner och efterföljande ledningsgranskning.

DQS. Vad du kan förvänta dig av oss

De nya OHS-kraven ger en rekommenderad handlingslinje för att göra arbetsmiljöhanteringen mer hållbar.

Vi kan bedöma om ditt ledningssystem för arbetsmiljö redan tar hänsyn till alla nya standardaspekter i en gapanalys (deltarevision). På så sätt kan du identifiera eventuella behov av åtgärder och är skyddad från överraskningar i certifieringsrevisionen. Deltarevisioner kan utföras när som helst och oberoende av regelbundet planerade certifieringsrevisioner.

Den första certifieringen sker i en tvåstegsprocess:

 • Bedömning av beredskap på plats (steg 1-revision): inklusive granskning av den interna projektplanen för övergång till den nya standarden och utvärdering av de genomförda förändringarna i ledningssystemet.
 • Systemrevision på plats (steg 2): bedömning av genomförandet och effektiviteten av ert ledningssystem.

För ett integrerat ledningssystem är en kombinerad certifiering med andra ledningsstandarder ett alternativ. Temaövergripande certifiering gör det möjligt att utnyttja synergieffekter och samtidigt identifiera interaktioner men också motsättningar mellan de olika ämnena. DQS är ackrediterat av det tyska ackrediteringsorganet DAkkS och andra.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Do you have questions?

Kontakta oss!
Utan förpliktelser och kostnadsfritt.

Kompetens och förtroende

Våra artiklar och whitepapers skrivs uteslutande av experter på interna standarder och långvariga revisorer av ledningssystem. Så om du har några frågor om innehållet och våra revisioner är du välkommen att kontakta oss.

Författare
Altan Dayankac

Global Program Manager and Senior Sustainability Manager of DQS Group and international expert on numerous sustainability, climate, environmental, and occupational safety topics. Altan Dayankac also contributes his expertise as an author and moderator to HSE and sustainability committees and at various professional events.

Loading...