Po sześciomiesięcznym okresie przejściowym, nowa wersja standardu BRC Food Safety Standard wejdzie w życie 1 lutego 2019 roku. Aby pomóc Ci przygotować się do nowego wydania, przedstawiliśmy dla Ciebie kluczowe zmiany.

Co nowego.

W porównaniu do swojego poprzednika, edycja 8 standardu BRC Food Standard zawiera szereg istotnych zmian. Według BRC, nowa wersja zagłębia się w kluczowe tematy, aby zapewnić, że standard ma zastosowanie globalne i pozostaje uznawany przez Globalną Inicjatywę Bezpieczeństwa Żywności(GFSI). Nowa norma promuje rozwój kultury bezpieczeństwa żywności i rozszerza wymagania dotyczące monitorowania środowiska. Większe zaangażowanie kierownictwa również znajduje się w centrum uwagi, podobnie jak implikacje amerykańskiej ustawy FSMA (Food Safety Modernization Act). Poza tymi obszarami, dodano kilka nowych rozdziałów i klauzul, które podsumowaliśmy poniżej.

 1. Wyeliminowano dwuczęściowe niezapowiedziane audyty
  Wersja 7 umożliwiała wybór jednej z trzech opcji audytu: Zapowiedziana Procedura Audytu, Kompletna Niezapowiedziana Procedura Audytu oraz Dwuczęściowa Niezapowiedziana Procedura Audytu. W ostatniej opcji audytu, w każdym przypadku przeprowadzano dwa oddzielne audyty, pierwszy niezapowiedziany, drugi zapowiedziany. Opcja całkowicie niezapowiedzianego audytu była ogólnie preferowana przez nabywców, ponieważ zapewnia dodatkowe zaufanie. Z tego powodu BRC Food 8 eliminuje opcję dwuczęściowego niezapowiedzianego audytu. Niezapowiedziane audyty pozostaną opcjonalne.
 2. Kultura bezpieczeństwa żywności
  Kultura bezpieczeństwa żywności jest niezwykle ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem produktów. BRC Food wersja 8 zawiera wymagania mające na celu rozwój i utrzymanie kultury bezpieczeństwa i jakości żywności. W proces ten zaangażowane jest również kierownictwo. Ponieważ kultura firmy jest postrzegana subiektywnie, auditor nie ocenia kultury per se, ale raczej ocenia udokumentowane działania wdrożone w odniesieniu do stanu kultury firmy i wynikające z nich podejścia do poprawy.
 3. Wycofanieproduktu
  Podobnie jak w wydaniu 7, wersja 8 standardu BRC Food wymaga, aby jednostka certyfikująca, która wydała aktualny certyfikat dla danego zakładu, była powiadamiana o wycofaniu produktu w ciągu trzech dni. Wydanie 8 rozszerza to wymaganie o "znaczące incydenty". Obejmuje to odstępstwa od przepisów, negatywne relacje w mediach oraz zdarzenia związane z bezpieczeństwem żywności, które mogą potencjalnie zaszkodzić konsumentom.
 4. Rozdział 8: Wymagania dotyczące wysokiego ryzyka, wysokiej dbałości i otoczeniao wysoką dbałość
  Wymagania dla zakładów produkcyjnych, które należą do kategorii wysokiego ryzyka, wysokiej dbałości i otoczenia o wysoką dbałość zostały podsumowane w rozdziale 8. Oczekuje się, że zakłady będą posiadały urządzenia i środki kontroli odpowiednie do zapobiegania skażeniu produktu patogenami. Klauzule te, poprzednio zawarte w rozdziałach 4 i 7, muszą być spełnione dodatkowo do wymagań zawartych w rozdziałach 1-7.
 5. Rozdział 9: Wymagania dotyczące towarów w obrocie handlowym - moduł dobrowolny
  Moduł ten został włączony jako oddzielny rozdział. Wymaga on od organizacji opracowania procedur zapewniających, że produkowana żywność jest bezpieczna, zgodna z wymaganiami prawnymi i została wyprodukowana zgodnie ze specyfikacją produktu. Moduł ten pozostaje dobrowolny, ale w wyraźnej różnicy w stosunku do wersji 7, wszelkie odchylenia dla tego modułu będą wliczane do ogólnej punktacji. W przypadku zastosowania klauzuli opt-out (w znaczeniu "rezygnacji"), będzie to traktowane jako wyłączenie z zakresu.
 6. Wymagania dla kar my dla zwierząt domowych
  W rozdziale 5 nowej wersji określone zostały nowe wymagania dla producentów karmy dla zwierząt domowych. Rozdział ten zawiera między innymi wymagania dla firm, które wytwarzają produkty dla różnych rodzajów zwierząt i zapewnia, że produkty są opracowywane zgodnie z ich przeznaczeniem (pasze pełnoporcjowe lub suplementy paszowe). Pasze lecznicze muszą być dokładnie oznakowane i możliwe do zidentyfikowania. W tym celu muszą istnieć mechanizmy zapewniające dokładne stężenie tych dodatków. Ważne jest, aby pasza dla zwierząt nie była objęta zakresem tej normy.
 7. Poufne zgłaszanie problemów
  . W dzisiejszych czasach integracja systemu zgłaszaniaproblemówma zasadnicze znaczenie. Aby zapewnić, że wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa, integralności, jakości i legalności produktu mogą być przekazywane kierownictwu i traktowane jako poufne, metoda (e-mail, gorąca linia, itp.) musi być jasno zakomunikowana wszystkim pracownikom. Konieczne jest również wdrożenie i udokumentowanie procedury postępowania w przypadku wątpliwości. Szczególnie dobrze nadaje się do tego celu nowo opublikowana przez BRC "Whistleblower Hotline".
 8. Dodanie klauzuli dotyczącej cyberbezpieczeństwa do zarządzania incydentami
  Rozdział 3,klauzula 3.11.1, wymaga od organizacji wdrożenia procedur dokumentowania i postępowania w przypadku ataków cybernetycznych lub przerw w działaniu cyberbezpieczeństwa. Temat ten staje się coraz ważniejszy, dlatego BRC Food dostosowuje się do innych norm i zasad w tym zakresie.

Audyty wewnętrzne

Z oceny najczęstszych odstępstw wynika, że wiele zakładów nie przeprowadza audytów wewnętrznych w terminie. Korekta do klauzuli 3.4.1 ma na celu zapewnienie, że systemy zarządzania są regularnie auditowane wewnętrznie. W ciągu roku należy przeprowadzić co najmniej cztery audyty wewnętrzne w regularnych odstępach czasu. Zakres audytów wewnętrznych powinien obejmować wszystkie działania i jest mierzony ryzykiem związanym z tymi działaniami.

Kiedy wchodzi w życie wersja 8?

Zastosowanie standardu BRC wersja 8 jest obowiązkowe dla wszystkich auditów, które odbędą się po 1 lutego 2019 roku. Certyfikacja według nowej wersji nie jest możliwa przed tym terminem.

Gdzie mogę znaleźć nowy standard?

Standard jest dostępny na stronie Księgarnia BRC do pobrania. Po rejestracji można bezpłatnie pobrać cały standard jako plik PDF.

Kiedy standard BRC Food Standard wersja 8 będzie dostępny w innych językach?

Kompletny standard będzie dostępny od początku w języku niemieckim, a także w 13 innych językach.

Co DQS może dla Państwa zrobić

 • Warsztaty są dostępne na życzenie.
 • Oceny wstępne w celu zidentyfikowania wszelkich braków
 • Certyfikacja na zgodność z BRC Food wersja 8
Autor
Dr Thijs Willaert

Dr Thijs Willaert jest globalnym dyrektorem ds. usług zrównoważonego rozwoju. W tej roli jest odpowiedzialny za całe portfolio usług ESG firmy DQS. Jego obszary zainteresowań obejmują zrównoważone zamówienia, należytą staranność w zakresie praw człowieka i audyty ESG.

Loading...