Efter den sex månader långa övergångsperioden träder den nya versionen av BRC Food Safety Standard i kraft den 1 februari 2019. För att hjälpa dig att förbereda dig för den nya utgåvan har vi beskrivit de viktigaste förändringarna för dig.

Vad är nytt.

Jämfört med sin föregångare innehåller utgåva 8 av BRC Food Standard ett antal betydande förändringar. Enligt BRC går den nya versionen djupare in på viktiga ämnen för att säkerställa att standarden är globalt tillämpbar och förblir erkänd av Global Food Safety Initiative(GFSI). Den nya standarden främjar utvecklingen av en livsmedelssäkerhetskultur och utökar kraven på miljöövervakning. Större engagemang från ledningen är också ett fokus, liksom konsekvenserna av den amerikanska lagen om modernisering av livsmedelssäkerheten (FSMA). Utöver dessa fokusområden har flera nya kapitel och klausuler lagts till, som vi har sammanfattat för dig nedan.

 1. Oanmälda revisioner i två delar avskaffas
  Version 7 gav möjlighet att välja mellan tre revisionsalternativ: Annonserat revisionsförfarande, fullständigt oannonserat revisionsförfarande och oannonserat revisionsförfarande i två delar. I det sista granskningsalternativet utfördes två separata granskningar i varje fall, den första oannonserad och den andra annonserad. Köparna föredrog i allmänhet det helt oannonserade granskningsalternativet eftersom det ger ytterligare förtroende. Av denna anledning har BRC Food 8 avskaffat alternativet med två oannonserade revisioner i två delar. Oanmälda revisioner kommer även fortsättningsvis att vara frivilliga.
 2. Livsmedelssäkerhetskultur
  Livsmedelssäkerhetskulturen är en oerhört viktig faktor när det gäller att hantera produktsäkerhet. BRC Food Version 8 innehåller krav som syftar till att utveckla och upprätthålla en kultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Ledningen är också involverad i denna process. Eftersom företagskulturen uppfattas subjektivt , utvärderar revisorn inte kulturen i sig, utan bedömer snarare de dokumenterade åtgärder som genomförts i förhållande till företagskulturens tillstånd och de förbättringsstrategier som följer av detta.
 3. Produktåterkallelse
  Liksom i nummer 7 krävs det i version 8 av BRC Food Standard att det certifieringsorgan som utfärdat det aktuella certifikatet för anläggningen ska underrättas om produktåterkallelser inom tre dagar. I utgåva 8 utökas detta krav till att även omfatta "betydande incidenter". Detta inkluderar regelavvikelser, negativ mediabevakning och incidenter med avseende på livsmedelssäkerhet som potentiellt kan skada konsumenterna.
 4. Kapitel 8: Krav på hög risk, hög omsorg och omgivande hög omsorg
  Kraven för produktionsanläggningar som hör till kategorin hög risk, hög omsorg och omgivande hög omsorg har sammanfattats i kapitel 8. Anläggningarna förväntas ha anläggningar och kontroller som är lämpliga för att förhindra att produkten kontamineras av patogener. Dessa klausuler, som tidigare ingick i kapitlen 4 och 7, måste uppfyllas utöver kraven i kapitlen 1-7.
 5. Kapitel 9: Krav på handelsvaror - frivillig modul
  Denna modul har tagits med som ett separat kapitel. Den kräver att organisationer utvecklar förfaranden för att säkerställa att producerade livsmedel är säkra, uppfyller lagstadgade krav och har producerats i enlighet med produktspecifikationerna. Modulen är fortfarande frivillig, men som en tydlig skillnad från version 7 kommer eventuella avvikelser för denna modul att ingå i den totala poängen. Om opt-out-klausulen (i betydelsen "opting out") används kommer detta att betraktas som ett undantag från tillämpningsområdet.
 6. Krav för sällskapsdjursfoder
  I kapitel 5 i den nya versionen har nya krav för tillverkare av sällskapsdjursfoder specificerats. Kapitlet innehåller bland annat krav på företag som tillverkar produkter för olika typer av djur och säkerställer att produkterna är utvecklade för sitt avsedda ändamål (fullfoder eller fodertillskott). Läkemedelsfoder måste vara korrekt märkta och identifierbara. För detta ändamål måste det finnas mekanismer för att säkerställa en korrekt koncentration av dessa tillsatser. Det är viktigt att djurfoder inte omfattas av denna standard.
 7. Rapportera problem konfidentiellt
  Idag är det viktigt att integrera ett rapporteringssystem. För att se till att alla problem som rör produktsäkerhet, integritet, kvalitet och laglighet kan vidarebefordras till ledningen och hanteras konfidentiellt måste metoden (e-post, hotline etc.) tydligt meddelas alla anställda. Det är också nödvändigt att införa och dokumentera ett förfarande för hantering av problem. BRC:s nyligen publicerade "Whistleblower Hotline" är särskilt väl lämpad för detta ändamål.
 8. Tillägget av klausulen om cybersäkerhet till incidenthantering
  Kapitel 3, klausul 3.11.1, kräver att organisationer inför förfaranden för att dokumentera och hantera cyberattacker eller avbrott i deras cybersäkerhet. Detta ämne blir allt viktigare, så BRC Food anpassar sig till andra standarder och principer i detta avseende.

Interna revisioner

Av utvärderingen av de vanligaste avvikelserna framgår att många anläggningar inte utför internrevisionerna i tid. En justering av klausul 3.4.1 är nu avsedd att säkerställa att ledningssystemen regelbundet granskas internt. Minst fyra interna revisioner bör genomföras med jämna mellanrum per år. Omfattningen av de interna revisionerna bör omfatta all verksamhet och mäts utifrån den risk som är förknippad med denna verksamhet.

När träder version 8 i kraft?

Tillämpningen av BRC-standard version 8 är obligatorisk för alla revisioner som äger rum efter den 1 februari 2019. Certifiering enligt den nya versionen är inte möjlig innan dess.

Var kan jag hitta den nya standarden?

Standarden är tillgänglig på följande språk BRC Bookshop för nedladdning. Efter registrering kan du ladda ner hela standarden som en PDF-fil utan kostnad.

När kommer BRC Food Standard Version 8 att finnas tillgänglig på andra språk?

Hela standarden kommer att finnas tillgänglig på tyska från början, samt på 13 andra språk.

Vad DQS kan göra för dig

 • Workshops är tillgängliga på begäran.
 • Förhandsbedömningar för att identifiera eventuella luckor.
 • Certifiering enligt BRC Food Version 8
Författare
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is Global Director Sustainability Services. In this role, he is responsible for the entire ESG service portfolio of DQS. His areas of interest include sustainable procurement, human rights due diligence and ESG audits.

Loading...