Slovo efektívnosť je v medzinárodnej norme ISO 9000 definované takto:

"Rozsah, v akom sa realizujú plánované činnosti a dosahujú plánované výsledky."

ISO 9000:2015-11 - Systémy manažérstva kvality - Základy a slovník

Táto definícia dáva priestor na posúdenie plánovaných činností a ich výsledkov ako

  • Menej efektívne
  • Veľmi účinné
  • 80 % účinné atď.

Naopak to znamená, že činnosť je skutočne efektívna len vtedy, ak sa plánovaný výsledok dosiahne v plnej miere v požadovanej kvalite.

Rozhodujúcim faktorom je teda to, čo sa uvádza ako plánovaný výsledok: Ak je napríklad cieľom 95 % prevencia chýb, potom opatrenia, ktoré tento cieľ dosiahnu, sú účinné. Ak je cieľom 98 % prevencia chýb, potom tie isté opatrenia pravdepodobne nie sú dostatočne účinné. Účinnosť opatrenia, ktoré vedie k plánovaným výsledkom, však nemá veľký význam, ak sa neberie do úvahy aj jeho efektívnosť.

Autor
Ute Droege

Expertka DQS pre systémy manažérstva kvality, dlhoročná audítorka a skúsená školiteľka pre ISO 9001.

Loading...