Corporate Social Responsibility (CSR) wordt steeds belangrijker in de bedrijfspraktijk. Door als organisatie het goede voorbeeld te geven en duurzaam en milieuvriendelijk te handelen, wordt de reputatie van de organisatie immers versterkt - zowel bij klanten, partners, het grote publiek als bij de eigen medewerkers. Eén ding is zeker: bedrijven die niet alleen economisch, maar ook sociaal en ecologisch handelen, krijgen op alle gebieden aanzienlijk meer bijval.

Loading...

Corporate Social Responsibility kan moeilijk te vatten zijn

De term Corporate Social Responsibility kan moeilijk te vatten zijn. Veel ondernemers weten nauwelijks wat er achter zit, misbruiken de eigenlijk lovenswaardige aanpak voor pure PR-doeleinden, of ze worden overweldigd door de implementatie.

Verschillende managementsystemen kunnen hier uitkomst bieden, door u vaste richtlijnen en structuren aan te reiken voor het implementeren en verbeteren van uw maatregelen. Vooral als het gaat om Corporate Social Responsibility, kunt u kiezen uit een verscheidenheid aan benaderingen om uw belangrijkste gebieden van verantwoord ondernemen aan te pakken en uit te werken.

 

Wat is Corporate Social Responsibility of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Een definitie

Corporate Social Responsibility, of kortweg CSR, is een term die internationaal wordt gebruikt, maar die nogal vaag wordt gedefinieerd. Het wordt vaak gelijkgesteld met "maatschappelijk verantwoord ondernemen" en "bedrijfsethiek". De modewoorden "milieubewustzijn" en "duurzaamheid" duiken in deze context ook herhaaldelijk op, maar hebben alleen betrekking op verschillende deelgebieden.

Eenvoudig gezegd omvat de definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen het morele en ethische engagement van uw bedrijf ten aanzien van de manier waarop het omgaat met werknemers, het milieu, de concurrentie, de economie en andere belangrijke gebieden. Een positief beoefende CSR biedt u ook veel economische voordelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt vaak opgevat als een vrijwillige verbintenis tot bepaalde regels die buiten wetten en normen liggen. Daarmee belooft u verantwoordelijk en moreel te handelen ten opzichte van uw medewerkers, uw partners en aandeelhouders, en het milieu.

CSR verwijst naar de drie pijlers van duurzaamheid en omvat dus alle ecologische, economische en sociale aspecten van bedrijfsactiviteiten.

De basisreferenties zijn in de eerste plaats de beginselverklaring van de IAO, de OESO-beginselen en de beginselen van het Global Compact van de VN. Maatschappelijk verantwoord ondernemen omvat dus de sociale verantwoordelijkheid van ondernemingen op het gebied van het bedrijfsleven en de mensenrechten. Naast deze vaste doelstellingen dient het streven naar MVO echter vaak ook PR-doeleinden. Immers, als bekend wordt dat uw organisatie zich vrijwillig inzet voor een hoger doel, kan dit uw publieke imago enorm verbeteren.

 

De drie domeinen van Corporate Social Responsibility of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Aangezien de term Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet in detail is gedefinieerd, zijn er verschillende benaderingen om het concept erachter te structureren: Het door de Duitse sociologe Prof. Dr. Stefanie Hiß ontwikkelde verantwoordelijkheidsgebiedmodel is relatief bekend. Zij verdeelt de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven in drie gebieden, die elk een eigen naam krijgen naar gelang van de aard van de publieke impact ervan:

 

Het interne verantwoordelijkheidsgebied

Hier worden alle interne strategieën en processen gegroepeerd die niet openbaar worden gemaakt, maar die de ethische richting van uw organisatie bepalen. Dit omvat alle interne processen die van invloed zijn op uw bedrijfsstrategie als zodanig.

Het interne verantwoordelijkheidsgebied is dus meestal een zaak van het management en heeft een beslissende invloed op belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld over een eerlijke en realistische groeiplanning om een gezonde winstgevendheid te bereiken, of over samenwerking met partners. Hier wordt de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming bepaald, bijvoorbeeld om mogelijke kartel- en monopolieposities te vermijden.

 

Het middelste verantwoordelijkheidsgebied

Het middelste verantwoordelijkheidsgebied omvat alle gebieden die publiekelijk herkenbaar zijn en een direct effect hebben op het milieu, de mensen en de maatschappij, maar die toch deel uitmaken van het normale werkproces.

Hieronder vallen alle handelingen waarvan de effecten min of meer meetbaar zijn. Het gaat bijvoorbeeld omCO2-uitstoot en vervuiling, maar ook om de arbeidsomstandigheden van uw medewerkers. Ook een verantwoorde samenwerking met bedrijven die eveneens ethisch handelen valt hieronder.

Het middelste verantwoordelijkheidsgebied is vaak het moeilijkst te coördineren, maar het wordt steeds belangrijker omdat hier de meeste schade kan ontstaan. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de reputatie van uw bedrijf, het milieu of de samenleving, maar ook voor de belanghebbenden (de stakeholders). Dit zijn al diegenen die belang hebben bij de processen, de arbeidsomstandigheden en, in de meeste gevallen, het succes van uw onderneming, zoals werknemers, vakbonden, investeerders in aandelen en schuldpapier, klanten, leveranciers, omwonenden of de pers.

Loading...

Duurzame leveranciersbeoordeling

Noodzaak of illusie? Lees meer in onze gratis whitepaper.

 • Relevante duurzaamheidsthema's
 • Geschikte evaluatiecriteria
 • Gangbare verificatiemethoden
 • Monitoring en evaluatie van resultaten

Het externe verantwoordelijkheidsgebied

Veel organisaties richten zich in het kader van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet alleen op interne processen, maar nemen ook maatschappelijke verantwoordelijkheid buiten de eigen bedrijfsvoering. Dit terrein wordt vaak gelijkgesteld met de term "corporate citizenship". Hieronder vallen liefdadigheidsactiviteiten (meestal maatschappelijke betrokkenheid in de vorm van donaties, sponsoring of sociale activiteiten), waarvoor ook de dagelijkse werkroutine wordt onderbroken of zo nodig aangepast.

 

Wat zijn de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor uw bedrijf?

Voordat u nadenkt over de invoering van een concept voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, moet u zich afvragen waarom u dit doet en welke doelen u ermee wilt nastreven.

Zelfs als u al inspanningen op het gebied van CSR hebt geleverd, kan het nuttig zijn om nog eens naar de motivatie erachter te kijken en uw eigen engagement te herzien. Dit kan u helpen om uw inspanningen te focussen en te classificeren, bijvoorbeeld om te zien welke maatregelen op dit moment echt worden uitgevoerd en op welke manier. Een geschikte methode om materiële kwesties en groepen van belanghebbenden met hun eisen in kaart te brengen is de materialiteitsanalyse.

Loading...

MVO - Materialiteitsanalyse

Organisaties die zich bezighouden met MVO-rapportage, due diligence of gedragscode bevelen deze vorm van risicoanalyse aan. Lees meer in onze gratis whitepaper.
 

Elke organisatie die Corporate Social Responsibility wil invoeren of dat al doet, moet zich afvragen wat de redenen zijn om dat te doen. Nauw daarmee verbonden is de vraag wat je met MVO wilt bereiken. De redenen lopen uiteen:

 • Economische doelen
  Als een bedrijf CSR invoert, wordt dat vaak geassocieerd met de hoop op economische voordelen. Vaak zit daar een wens achter, bijvoorbeeld om zich te onderscheiden van concurrenten, om nieuwe klanten te winnen en om klanten aan de eigen organisatie te binden. Betrouwbaar leveranciersmanagement in de toeleveringsketen in termen van CSR speelt hierbij ook een belangrijke rol.
 • Zelfmotivatie
  Vooral in het midden- en kleinbedrijf (KMO) speelt de persoonlijke motivatie om zich in te zetten voor anderen of voor het thema duurzaamheid vaak een belangrijke rol. Hier is CSR meestal niet doelgericht en wordt het ook niet gebruikt voor communicatie.
 • Externe motivatie
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de laatste jaren voor veel grotere bedrijven een "must-have" geworden. Publiek, klanten en belanghebbenden verwachten inmiddels een zekere mate van betrokkenheid op dit punt.
 • Motivatie van werknemers
  In de strijd om de beste werknemers kan het zeker lonen om zich als een aantrekkelijke werkgever te positioneren. Vooral in kleine organisaties is de motivatie van werknemers een belangrijke factor voor de betrokkenheid bij CSR.
 • Kostenbesparing
  Een nieuwe, zuinigere machine kan enorme kostenbesparingen opleveren. Het terugdringen van onnodige afdrukken is een ander voorbeeld van hoe milieubescherming en kostenbesparing elkaar perfect kunnen aanvullen.
 • Compliance
  De wetgever wordt steeds actiever, zowel op nationaal als op Europees niveau. Voorbeelden zijn de Supply Chain Act (Due Diligence Act) en de inmiddels strengere Climate Protection Act. Op Europees niveau is er de resolutie van het Europees Parlement van 10 maart 2021 met aanbevelingen aan de Europese Commissie over due diligence en verantwoordingsplicht van bedrijven.

Het is over het algemeen af te raden om met de invoering van maatschappelijk verantwoord ondernemen louter economische belangen na te streven. De laatste jaren hebben dergelijke inspanningen veel publieke aandacht getrokken en zijn ze kritisch bekeken. Greenwashing wordt vaak snel vermoed.

Als uw onderneming of haar topmanagement gelooft in de juistheid van sociale of milieuverbintenissen, zal het gemakkelijker zijn CSR te beleven en toe te passen. Natuurlijk mogen de economische aspecten niet worden veronachtzaamd. Daarom is het belangrijk om de drie-eenheid economie, ecologie en sociale kwesties steeds in het oog te houden.

 

Wat zijn de succesfactoren van Corporate Social Responsibility?

Bij de implementatie van CSR (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) zijn de belangrijke succesfactoren de strategie, de operationele uitvoering en de communicatie van het CSR-engagement. Daarnaast zijn de bereidheid tot dialoog en het vermogen tot aanpassen en leren van belang. Besteed vooral aandacht aan het volgende:

 • Leef waarden
  Organisaties met waardegericht leiderschap op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn succesvoller. Persoonlijk contact tussen management en medewerkers schept de basisvoorwaarden om de eigen waarden van het bedrijf in praktijk te brengen.
 • Authentieke communicatie
  Een beetje tact is hier wel vereist. Enerzijds mag CSR-communicatie niet ontaarden in een "marketing-truc", maar anderzijds mag het engagement niet worden verzwegen. Een glossy brochure is in veel gevallen niet nodig. Klassieke PR, het gebruik van social media kanalen en mond-tot-mondreclame kunnen ervoor zorgen dat de juiste boodschap wordt verspreid.
 • CSR als onderdeel van de bedrijfsstrategie
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet haalbaar zonder de steun van het topmanagement. Vooral in middelgrote bedrijven zijn leidinggevenden de drijvende kracht achter de kwestie. Zij geven gestalte aan de waarden die de organisatie uiteindelijk onderscheiden. Activiteiten die dicht bij de eigenlijke kernactiviteiten staan, zijn vaak het meest doorslaggevend. Betrokkenheid bij de regio wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Als een schilder bijvoorbeeld helpt om de plaatselijke kleuterschool gratis te renoveren, heeft dat lokaal een duurzamer effect dan een donatie aan een kinderdorp.
 • Meten van het succes van CSR
  Om ervoor te zorgen dat CSR op de lange termijn succesvol blijft, is het belangrijk om over de maatregelen te praten en een overzicht van de activiteiten te hebben. Milieu-indicatoren zijn nu bijvoorbeeld gemakkelijk te verzamelen. Maar ook andere CSR-actieterreinen vergen vaak niet veel inspanning. Het inventariseren van de kengetallen tijdens management en planning helpt u om CSR-successen zichtbaar te maken en de successen te communiceren.

 

Hoe kan uw bedrijf Corporate Social Responsibility of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen implementeren?

Terwijl grotere bedrijven en concerns vaak al vrij ver zijn als het om MVO gaat, ontbreekt het middelgrote bedrijven nog aan de juiste aanpak. Het ontbreekt vooral aan strategische inbedding. Om dit te bereiken moet uw organisatie haar eigen verantwoordelijkheid duidelijk erkennen en haar doelen en maatregelen transparant formuleren en communiceren. U dient zich daarbij steeds aan de volgende punten te houden:

CSR-strategie wordt gedragen door topmanagement

Het topmanagement is de pijler van de MVO-strategie en wordt er ook door gedragen, zo mogelijk direct vertegenwoordigd door een leidinggevende. Op deze manier kunt u laten zien dat uw MVO-maatregelen niet louter een PR-oefening zijn.

CSR als onderdeel van de algemene strategie

Het engagement voor maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft gevolgen voor de hele organisatie en haar acties. Het is belangrijk dat u zich publiekelijk engageert voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat u daarnaar handelt en communiceert.

De eerste stap is altijd de doelstellingen te formuleren en deze in de bedrijfscultuur te presenteren. In een zogenaamd "vrijwillig engagement" worden doelstellingen als kwaliteit, consumentenbescherming, milieubescherming of diversiteit vastgelegd.

Belanghebbende partijen erbij betrekken

Al tijdens de strategische planningsfase moeten de belangrijkste stakeholders bij het CSR-proces worden betrokken en moet de dialoog worden gezocht. Dit levert uw organisatie veel nieuwe invloeden en aanknopingspunten op waaruit waardevolle input kan worden afgeleid. Tot de belangrijkste belanghebbende partijen behoren werknemers, zakenpartners en leveranciers, kapitaalverschaffers, consumenten, non-profitorganisaties en de sociale, culturele en politieke omgeving.

Communicatie voor transparantie

Een centraal onderdeel van uw CSR-strategie moet altijd communicatie zijn - maar niet pas na succesvol afgeronde maatregelen, maar zeker al tijdens de planning. U moet zorgen voor interne en externe transparantie door doelstellingen en maatregelen voortdurend te documenteren en aan belanghebbenden te communiceren.

Bereidheid tot samenwerking

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt niet op bij de grenzen van het bedrijf. Uw bedrijf moet ook actief deelnemen aan de discussie over belangrijke kwesties, bijvoorbeeld door betrokkenheid bij verenigingen en andere initiatieven. U moet ook invloed uitoefenen op zakenpartners en leveranciers om gemeenschappelijke doelstellingen en maatregelen te implementeren.

Loading...

Whitepaper

CSR - Systematische evaluatie van leveranciers

In onze gratis whitepaper: 8 stappen voor het systematisch opzetten van een leveranciersevaluatie - van de materialiteitsanalyse tot de verdere ontwikkeling van leveranciers na evaluatie van de resultaten.

Rekening houden met lokale en regionale behoeften

Uw bedrijf handelt op zijn locatie altijd als onderdeel van een gemeenschap en dus in een sociale, culturele en politieke omgeving. Daarom moet uw CSR-strategie altijd verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en gemeenschapsactie in uw eigen regio omvatten, zoals inclusie, milieubescherming, sociale behoeften, demografische verandering enzovoort.

Introductie van een CSR-concept

De ontwikkeling en uitvoering van een CSR-strategie moet altijd gebaseerd zijn op een stevig concept waarin de maatregelen en doelstellingen duidelijk zijn geformuleerd en gecommuniceerd. Dit concept moet duidelijk maken hoe de CSR-strategie in de activiteiten en kernactiviteiten van de onderneming is geïntegreerd. Een goede oriëntatie wordt hier geboden door zogenaamde managementsystemen, die u vaste structuren en richtlijnen geven.

Verdere ontwikkeling van het CSR-project

Als u besluit een professioneel managementsysteem in te voeren, verbindt u zich bovenal ook tot de verdere ontwikkeling van uw CSR-maatregelen. Zo'n project mag nooit stilstaan, maar moet zich voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden, verouderde normen optimaliseren en nieuwe benchmarks vaststellen.

 

Succesvolle duurzaamheidsactiviteiten geloofwaardig aantonen

U kunt uw engagement voor maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen zichtbaar maken via communicatie en PR. Certificaten dienen vooral als een serieus bewijs van uw prestaties op dit gebied. U levert ook uw klanten, partners, werknemers en andere stakeholders het bewijs dat u duurzaam en voorbeeldig werkt. Certificaten maken namelijk de onderlinge relaties in uw bedrijf inzichtelijker.

Met een certificaat kunt u aantonen dat uw bedrijf zich op vrijwillige basis aan bepaalde bindende voorschriften houdt. Deze voorschriften bieden u zogenaamde managementsystemen waarmee u bepaalde maatregelen en kwaliteitskenmerken kunt doorvoeren op het gebied van management, productontwerp of omgang met belangengroepen. Als u vervolgens de implementatie van uw managementsysteem laat certificeren, kunt u uw vrijwillige verbintenis zichtbaar maken en zo uw reputatie zowel intern als extern verbeteren.

Verificatie van uw CO2-voetafdruk

Van het registreren van broeikasgasemissies tot het verifiëren van uw broeikasgasvoetafdruk - ISO 14064 wijst u de weg.

Ontdek ISO 14064

De invoering van een dergelijk managementsysteem regelt echter niet alleen uw CSR-processen. Het verplicht u ook tot een continu verbeteringsproces (CIP).

De normen achter deze certificaten verschillen vooral in hun zeggingskracht. Als ze door een bedrijf alleen of door een specifieke branche zijn ontwikkeld, genieten ze vaak minder geloofwaardigheid dan wanneer ze worden uitgevoerd door een dienstverlener die in certificering is gespecialiseerd en door de Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) is geaccrediteerd, zoals DQS.

Als onafhankelijke derde ziet een geaccrediteerd certificeringsbedrijf onder meer toe op de naleving van de vrijwillige verbintenis, bijvoorbeeld in het kader van een gedragscode, wat het vertrouwen nog vergroot. Concrete doelstellingen, transparante rapportage over de naleving daarvan en sancties bij niet-naleving van de regels en voorschriften zorgen ervoor dat certificering ook een meetbare meerwaarde heeft.

Zodra uw organisatie een bepaalde norm nastreeft, is de eerste stap om intern te controleren of aan de bijbehorende eisen is voldaan. Tijdens het daaropvolgende certificeringsproces bevestigt een onafhankelijke auditor (assessor) uw aanpak. Hij bezoekt uw locatie, bekijkt documenten, controleert de uitvoering van de doelstellingen en overtuigt zich zo van de naleving van de gestelde regels.

Waar staat u op het gebied van duurzaamheid?

Met een CSR Risk Assessment van DQS krijgt u een overzicht van de relevante belanghebbenden, risico's en kansen.

CSR-evaluatie? We helpen u graag verder

Waar staat u op het gebied van duurzaamheid?

Met een CSR Risk Assessment van DQS krijgt u een overzicht van de relevante belanghebbenden, risico's en kansen.

Met zo'n regelmatige audit zet uw bedrijf zijn vrijwillig MVO-engagement op een stabiele basis en kan het de communicatie met interne en externe stakeholders verbeteren.

 

Duurzaamheidsnormen laten certificeren: dit zijn uw opties

Managementstandaarden hebben de laatste jaren een enorme opmars gekend. Steeds meer organisaties gebruiken de internationaal erkende systemen als basis voor hun eigen managementsysteem en als basis voor duurzaam ondernemen en ontwikkeling.

Veel ISO-managementsystemen hebben een gemeenschappelijke basisstructuur - de zogenaamde High Level Structure (HLS). Deze zorgt voor een uniforme structuur en staat voor een risico- en procesgerichte aanpak. Op die manier worden de intern en extern relevante factoren en de daarmee samenhangende belangen van alle belanghebbenden altijd in aanmerking genomen en meegenomen.

Wie voor een dergelijk managementsysteem kiest, wil meestal ook profiteren van de voordelen van certificering. Een certificaat levert u namelijk een erkend bewijs van de holistische implementatie van uw CSR-maatregelen. Jaarlijkse monitoring dient om de stabiliteit en de risicominimalisering van uw maatregelen te garanderen.

Aangezien het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen zeer breed is, heeft u verschillende mogelijkheden om uw verschillende CSR-maatregelen te laten certificeren volgens internationaal erkende normen.

CSR Risicomanagement - focus op duurzaamheidsrisico's

Wilt u uw activiteiten op het gebied van sociale, ecologische en economische duurzaamheid aantonen en stakeholders laten zien dat u economische, ecologische en sociale maatregelen effectief combineert? Dan is CSR Risk Assessment de juiste oplossing voor u. Met behulp van een 360° radar worden risico's in kaart gebracht en worden de voor u essentiële aspecten en eisen uit de marktrelevante duurzaamheidsregelgeving gefilterd.

Een overzicht:

ISO 14001 - een oogje in het zeil houden voor het milieu

ISO 14001 is de bekendste norm om uw milieubeheer op een solide basis te plaatsen. De norm is primair gericht op het verminderen van uw milieubelasting. De nadruk ligt op een risicogebaseerde aanpak en het naleven van verbintenissen. Bedrijven die ISO 14001 volgen, dragen niet alleen bij aan de bescherming van het milieu, maar krijgen tegelijkertijd een hoge mate van rechtszekerheid door het naleven van wettelijke verplichtingen.

ISO 14064-1 - Vermindering van broeikasgassen

Met ISO 14064-1 kan uw bedrijf een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van broeikasgassen om de beoogde klimaatdoelstellingen te bereiken. Met behulp van de norm beschikt u altijd over een betrouwbaar overzicht van uw eigen emissies, zodat u zinvolle conclusies kunt trekken.

De norm biedt een geschikt kader voor de boekhouding van broeikasgassen en is een goede basis voor betrouwbare rapportage. ISO 14064-1 maakt deel uit van een reeks normen waartoe ook 14064-2 (broeikasgasprojecten) en 14064-3 (verificatie en validatie van broeikasgasbalans) behoren.

thg-bilanz-ermittlung-dqs-blick aus dem weltall auf die erdkugel und die aufgehende sonne
Loading...

Bepaal uw BKG-inventaris met behulp van ISO 14064-1

ISO 14064-1 ondersteunt organisaties bij het ontwerp en de ontwikkeling van BKG-inventarissen, de verificatie ervan en de transparante rapportage erover.

ISO 45001 - Veiligheid en gezondheid op het werk

De norm helpt u bij het bijhouden van werkbeleid, het identificeren en beoordelen van gevaren en het minimaliseren van risico's. ISO 45001 dient als een handig hulpmiddel om te allen tijde te voldoen aan de strenge wettelijke eisen in Duitsland. Op deze manier bereikt u niet alleen een hoog niveau van wettelijke zekerheid, maar kunt u ook werkgerelateerde risico's voor werknemers tot een minimum beperken.

ISO 50001 - Energiemanagement als MVO-factor

ISO 50001 stelt hoge eisen aan uw energiemanagementsystemen. Enerzijds kunt u met de norm uw energie-efficiëntie verbeteren. Anderzijds kunt u uw kosten verlagen door energie te besparen. Op deze manier handelt u niet alleen duurzaam, maar draagt u ook bij aan compliance en kunt u profiteren van belastingvoordeel.

ISO 26000 - De CSR-richtlijn

De internationale richtlijn ISO 26000 is de technisch en methodisch breed opgezette gids als u uw managementsysteem wilt afstemmen op de actiemogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO/Corporate Social Responsibility) en de hierboven gepresenteerde duurzaamheidsnormen. Hoewel de gids zelf niet certificeerbaar is, biedt hij veel waardevolle en gestructureerde benaderingen voor duurzaamheidsbeheer.

IQNET SR 10 - CSR-principes verankeren in processen

IQNet SR 10 is een internationale, certificeerbare standaard gebaseerd op ISO 26000, aangeboden door de IQNET Association, de wereldwijde vereniging van certificeerders waartoe ook DQS behoort. SR 10 stelt bedrijven en organisaties van elke omvang en in alle bedrijfstakken in staat om de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in hun processen te verankeren en deze extern te documenteren. Het certificatieproces volgt de klassieke certificatieprocedure van DQS, zoals die ook voor andere managementsysteemnormen wordt gebruikt.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - DQS kan u ondersteunen

DQS is uw competente partner als het gaat om certificering van uw maatregelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu gaat om milieubeschermende maatregelen, veiligheid en gezondheid op het werk, duurzaamheid, efficiënt energiebeheer of de validatie van uw broeikasgasinventaris (GHG-balans).

Bovenal is het voor ons belangrijk om ook het "waarom" te vragen. Omdat wij willen begrijpen waarom u een bepaalde weg hebt gekozen bij de implementatie van uw bedrijfsverantwoordelijkheid. Onpartijdigheid en objectiviteit zijn altijd fundamentele elementen.

birinci-walter-dqs
Loading...

We beantwoorden met plezier uw vragen

Kom meer te weten over hoe wij u concreet kunnen ondersteunen op het gebied van CSR. Zonder verplichting en kosteloos.

Als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kunt ook u vertrouwen op de DQS-certificering en daarmee op bijzonder effectieve instrumenten voor de verdere ontwikkeling van uw managementsysteem. U zult een diepere kennis en een beter begrip van uw organisatie krijgen.

Vertrouw bij de certificering van uw MVO-maatregelen op de jarenlange ervaring en bewezen methoden van DQS. Onze experts zijn altijd beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden.

Auteur
Altan Dayankac

DQS-productmanager en -expert op het gebied van duurzaamheid, klimaat, milieu en veiligheid op het werk. Altan Dayankac draagt ook zijn expertise bij als auteur en presentator in milieu- en arbo-commissies en op tal van professionele evenementen.

Loading...