Klimaatverandering is een feit! De uitstoot van antropogene broeikasgassen (BKG) is de belangrijkste oorzaak. Bedrijven kunnen hun bijdrage leveren aan de vermindering van broeikasgassen - en daar geloofwaardig over rapporteren. Voorwaarde is een BKG-inventaris, bijvoorbeeld volgens de ISO 14064-1 norm. In deze blogpost leest u meer over wat in aanmerking moet worden genomen bij het opstellen van een BKG-inventaris in overeenstemming met de norm, de verificatie ervan en de rapportage erover.

Loading...

Wat is een broeikasgasinventaris?

Broeikasgassen (BKG's) zoals kooldioxide (CO2), methaan (CH4) of distikstofoxide (N2O) hebben, wanneer zij zich in de atmosfeer bevinden, de eigenschap thermische straling te absorberen en uit te stralen, waardoor het aardoppervlak opwarmt. Dit proces schept de voorwaarden die het leven op aarde mogelijk maken. Broeikasgassen kunnen van natuurlijke of antropogene (door de mens veroorzaakte) oorsprong zijn. Biogene en geogene emissies en opslagcapaciteiten (BKG-putten) zijn onderhevig aan een gevoelige maar in principe stabiele cyclus. Antropogene emissies daarentegen vormen een verstoring van het natuurlijke evenwicht - met ongewenste opwarming van het klimaat als gevolg.

Bedrijven dragen in niet onaanzienlijke mate bij aan deze klimaatverandering. Het terugdringen van hun eigen emissies levert een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de beoogde klimaatdoelstellingen. Dit kan echter alleen met een overzicht van de eigen emissies om zinvolle conclusies te kunnen trekken. De oplossing? Maak een BKG-inventaris.

BKG-emissie
De ISO 14064-1:2019 norm definieert een BKG-emissie als "broeikasgas dat wordt uitgestoten in de atmosfeer." Broeikasgasemissies vloeien rechtstreeks, bijvoorbeeld bij de vervaardiging van producten, of onrechtstreeks, bijvoorbeeld door de verwarming van bedrijfspanden, voort uit de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf.

Broeikasgasput
Deze technische term verwijst naar het tegenovergestelde proces, namelijk de verwijdering van broeikasgassen uit de atmosfeer. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer CO2 uit de atmosfeer wordt verwijderd in de loop van natuurlijke CO2-cycli via oceanen, bossen of veengebieden, enz. Een kunstmatige put is bijvoorbeeld de injectie van CO2 in uitgeputte aardgasreservoirs.

ISO 14064-1:2018 - Specificatie met richtlijnen op organisatieniveau voor de kwantificering en rapportage van broeikasgasemissies en -verwijderingen

Voor een broeikasgasinventaris moeten broeikasgasbronnen en - indien beschikbaar - broeikasgasputten worden geïdentificeerd en de emissies of verwijderingen worden gekwantificeerd. Wat bedrijven precies kunnen doen, wordt beschreven in de ISO 14064-1-specificatie, die het passende kader biedt voor de boekhouding van broeikasgassen en de verificatie daarvan - en tegelijk de basis voor een degelijke rapportage.

 

BKG-rapportage - geloofwaardig en transparant

Ook al zijn de contexten in werkelijkheid complexer: in de publieke perceptie zijn bedrijven uit alle sectoren in belangrijke mate betrokken bij de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Consumenten kijken steeds meer naar de mate waarin bedrijven op geloofwaardige wijze hun verantwoordelijkheid nemen en bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot terugdringen om hun "corporate carbon footprint" (CCF) in zijn geheel te verkleinen of zelfs te compenseren. ISO 14064-1 is bedoeld voor alle bedrijven die dat willen doen, ongeacht hun type en omvang.

De broeikasgasinventaris laat bedrijven zien waar zij staan wat betreft hun bijdrage aan de klimaatverandering - en welke maatregelen moeten worden genomen om dichter bij het ideaal van klimaatneutraal ondernemen te komen. Daartoe behoren maatregelen om de emissies bij de productie te verminderen, maar ook maatregelen om de resterende emissies te compenseren, bijvoorbeeld door klimaatprojecten te steunen via de aankoop van geloofwaardige koolstofkredieten (certificaten).

 

Verificatie van het BKG-rapport

Naast het nemen van passende maatregelen heeft kennis van de koolstofvoetafdruk van een bedrijf steeds meer waarde voor het externe imago van een bedrijf - en rapportage hierover wordt steeds meer de standaardpraktijk. Voor een transparante rapportage is echter een BKG-inventaris nodig. Indien mogelijk moet deze worden geverifieerd door een onafhankelijke en gekwalificeerde instantie zoals DQS volgens ISO 14064-1. De verificatie wordt uitgevoerd volgens de eisen van ISO 14064-3. Alle normen zijn te vinden op de ISO-website.

 

Voordelen van verificatie

De verificatie van de broeikasgasinventarisatie levert tal van voordelen op, zowel wat de ecologische aspecten als wat de publieke perceptie betreft:

  • Verhoging van de ecologische doeltreffendheid en de ernst van de BKG-kwantificering
  • Grotere geloofwaardigheid, consistentie en transparantie van de BKG-kwantificering, monitoring, rapportage en verificatie met betrekking tot de BKG-voetafdruk
  • Het vergemakkelijken van het management bij de ontwikkeling en uitvoering van BKG-strategieën
  • het vergemakkelijken van de ontwikkeling en uitvoering van maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen of de verwijdering van broeikasgassen te vergroten
  • het vergemakkelijken van de evaluatie of het volgen van prestaties en vorderingen bij de vermindering van broeikasgasemissies of de toename van broeikasgasverwijderingen

 

BKG-balans - conclusie

De specificatie biedt een leidraad voor het bepalen en publiceren van BKG-inventarissen op bedrijfsniveau. De norm kan worden gebruikt als basis voor het verifiëren van een BKG-inventaris, waarvoor het opstellen van een BKG-rapport vereist is.

ISO 14064-1 is geen norm voor managementsystemen. Hij volgt dan ook niet de gemeenschappelijke basisstructuur (High Level Structure) van moderne managementsystemen zoals ISO 9001 (kwaliteit) of ISO 14001 (milieu), maar heeft een eigen, unieke structuur.

Het deel over de eisen is onderverdeeld in de hoofdstukken 4 tot en met 10, gevolgd door de bijlagen A tot en met H met een uitgebreide toelichting. In hoofdstuk 4 worden vijf beginselen genoemd die ook als basis voor de BKG-rapportage moeten worden gebruikt. De eisen in zowel hoofdstuk 5 als hoofdstuk 6 geven - met het oog op de praktijk - de essentiële stappen voor het opstellen van de BKG-balans. Hoofdstuk 7 behandelt initiatieven voor de reductie en verwijdering van broeikasgassen en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de BKG-inventaris. In hoofdstuk 8 worden eisen geformuleerd voor het kwaliteitsbeheer van de BKG-inventaris. In hoofdstuk 9 worden eisen gesteld aan de inhoud van een BKG-rapport en wordt gespecificeerd welke informatie verplicht, welke aanbevolen en welke facultatief is. Hoofdstuk 10 bespreekt kort de eisen voor de verificatie van de BKG-inventaris.

 

DQS - wat wij voor u kunnen doen

Wij zijn uw specialist voor audits en certificeringen, voor managementsystemen en processen - en doen dat al meer dan 35 jaar met veel succes. Opgericht als eerste Duitse instantie voor de certificering van managementsystemen, richten wij ons op de manier waarop bedrijven worden bestuurd en georganiseerd. Wij voeren audits uit op basis van ongeveer 200 erkende normen en voorschriften, alsmede bedrijfs- en verenigingsspecifieke normen. Met ons werk leveren wij het management duidelijke bewijzen voor actie.

Verificatie van uw broeikasgasvoetafdruk door onze experts is gebaseerd op ISO 14064-3 en vergroot de geloofwaardigheid van uw bedrijf bij investeerders, klanten en andere belanghebbende partijen, zoals NGO's (niet-gouvernementele organisaties). Bovendien kunnen potentiële besparingen worden geïdentificeerd en reductiemaatregelen worden geïmplementeerd, waardoor ook marktrelevante vereisten, bijvoorbeeld van het CDP (Carbon Disclosure Project), kunnen worden afgedekt. Bovendien bent u voorbereid om snel te reageren op eventuele wettelijke voorschriften.

fragen-antwort-dqs-fragezeichen auf wuerfeln aus holz auf tisch
Loading...

Vragen?

Wij verheugen ons op een gesprek met u!

Auteur
Altan Dayankac

DQS-productmanager en -expert op het gebied van duurzaamheid, klimaat, milieu en veiligheid op het werk. Altan Dayankac draagt ook zijn expertise bij als auteur en presentator in milieu- en arbo-commissies en op tal van professionele evenementen.

Loading...