Yritysten yhteiskuntavastuu on yhä tärkeämpi osa yritystoimintaa. Loppujen lopuksi hyvän esimerkin näyttäminen organisaationa ja toimiminen kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla parantaa sen mainetta - olipa kyse sitten asiakkaista, yhteistyökumppaneista, yleisöstä tai omista työntekijöistä. Yksi asia on varma: yritykset, jotka toimivat paitsi taloudellisesti myös sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta, saavat huomattavasti enemmän tukea kaikilla aloilla.

Loading...

Yritysten yhteiskuntavastuuta voi olla vaikea ymmärtää.

Yritysten yhteiskuntavastuun käsitettä voi olla vaikea ymmärtää. Monet yrittäjät tuskin tietävät, mitä sen takana on, käyttävät itse asiassa kiitettävää lähestymistapaa väärin puhtaasti PR-tarkoituksiin tai ovat hukkua toteutukseen.

Erilaiset johtamisjärjestelmät voivat auttaa tässä, sillä ne antavat kiinteät ohjeet ja rakenteet toimenpiteiden toteuttamiseen ja parantamiseen. Erityisesti yritysten yhteiskuntavastuun osalta voit valita erilaisista lähestymistavoista, joilla voit käsitellä ja kehittää yritysvastuun keskeisiä osa-alueita.

Mitä on yritysten yhteiskuntavastuu? Määritelmä

Yritysten yhteiskuntavastuu, tai lyhyesti CSR, on kansainvälisesti käytetty termi, mutta se on määritelty melko epämääräisesti. Se rinnastetaan usein "yritysvastuuseen" ja "yritysetiikkaan". Myös sanat "ympäristötietoisuus" ja "kestävä kehitys" esiintyvät tässä yhteydessä toistuvasti, mutta ne kattavat vain eri osa-alueita.

Yksinkertaisesti sanottuna yritysten yhteiskuntavastuun määritelmä kattaa yrityksen moraalisen ja eettisen sitoutumisen siihen, miten se kohtelee työntekijöitä, ympäristöä, kilpailua, taloutta ja muita tärkeitä aloja. Myönteisesti harjoitettu yritysten yhteiskuntavastuu tarjoaa sinulle myös monia taloudellisia etuja.

Yritysten yhteiskuntavastuu ymmärretään usein vapaaehtoisena sitoutumisena tiettyihin sääntöihin, jotka ovat lakien ja normien ulkopuolella. Näin teet lupauksen toimia vastuullisesti ja moraalisesti työntekijöitäsi, yhteistyökumppaneitasi ja osakkeenomistajiasi sekä ympäristöä kohtaan.

"Yritysten yhteiskuntavastuu viittaa kestävän kehityksen kolmeen pilariin ja kattaa siten kaikki yritystoiminnan ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat."

Perusviittauksina käytetään ensisijaisesti ILO:n periaatejulistusta, OECD:n periaatteita ja YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita. Yritysten yhteiskuntavastuu kattaa siis yritysten sosiaalisen vastuun liiketoiminnassa ja ihmisoikeuksissa. Näiden kiinteiden tavoitteiden lisäksi yritysten yhteiskuntavastuuseen sitoutuminen palvelee kuitenkin usein myös PR-tarkoituksia. Loppujen lopuksi, jos tulee tunnetuksi, että organisaatiosi sitoutuu vapaaehtoisesti korkeampaan tavoitteeseen, tämä voi parantaa julkisuuskuvaa valtavasti.

Yritysten yhteiskuntavastuun kolme osa-aluetta

Koska termiä yritysten yhteiskuntavastuu ei ole määritelty yksityiskohtaisesti, on olemassa erilaisia lähestymistapoja sen taustalla olevan käsitteen jäsentämiseksi: Saksalaisen sosiologin Prof. Dr. Stefanie Hißin kehittämä vastuualueiden malli on suhteellisen tunnettu. Hän jakaa yritysten yhteiskuntavastuun kolmeen osa-alueeseen, joista kukin on nimetty sen julkisten vaikutusten luonteen mukaan:

Sisäinen vastuualue

Tähän ryhmitellään kaikki sisäiset strategiat ja prosessit, joita ei julkisteta, mutta jotka määrittävät organisaation eettisen suunnan. Tähän kuuluvat kaikki sisäiset prosessit, jotka vaikuttavat sinänsä yrityksenne strategiaan.

Sisäinen vastuualue on siis useimmiten johdon asia, ja sillä on ratkaiseva vaikutus tärkeisiin päätöksiin, esimerkiksi oikeudenmukaiseen ja realistiseen kasvusuunnitteluun terveen kannattavuuden saavuttamiseksi tai yhteistyöhön kumppaneiden kanssa. Täällä määritellään yrityksen oma vastuu esimerkiksi mahdollisten kartelli- ja monopoliasemien välttämiseksi.

Keskimmäinen vastuualue

Keskimmäiseen vastuualueeseen kuuluvat kaikki julkisesti tunnistettavat alueet, joilla on suora vaikutus ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan, mutta jotka ovat kuitenkin osa normaalia työprosessia.

Tähän kuuluvat kaikki toimet, joiden vaikutukset ovat enemmän tai vähemmän mitattavissa. Tähän kuuluvat esimerkiksihiilidioksidipäästöt ja saastuminen, mutta myös työntekijöidesi työolot. Siihen kuuluu myös vastuullinen yhteistyö sellaisten yritysten kanssa, jotka myös toimivat eettisesti.

Keskimmäinen vastuualue on usein vaikein koordinoida, mutta sen merkitys kasvaa jatkuvasti, koska siellä voi tapahtua eniten vahinkoa. Tämä ei vaikuta ainoastaan yrityksesi maineeseen, ympäristöön tai yhteiskuntaan vaan myös sidosryhmiin (asianomaisiin osapuoliin). Näihin kuuluvat kaikki ne, joiden etua prosessit, työolot ja useimmissa tapauksissa yrityksen menestys koskevat, kuten työntekijät, ammattiliitot, pääoma- ja velkasijoittajat, asiakkaat, toimittajat, paikalliset asukkaat tai lehdistö.

Ulkoinen vastuualue

Osana yhteiskuntavastuuta monet organisaatiot eivät keskity vain sisäisiin prosesseihin, vaan kantavat yhteiskuntavastuuta myös oman toimintansa ulkopuolella. Tämä alue rinnastetaan usein termiin "yrityskansalaisuus". Tähän kuuluu hyväntekeväisyystoiminta (yleensä sosiaalinen sitoutuminen lahjoitusten, sponsoroinnin tai sosiaalisen toiminnan muodossa), jota varten myös päivittäinen työtahti tarvittaessa keskeytetään tai mukautetaan.

Mitä hyötyä yritysten yhteiskuntavastuusta on yrityksellesi?

Ennen kuin harkitset yritysten yhteiskuntavastuukonseptin käyttöönottoa, sinun tulisi miettiä, miksi teet näin ja mitä tavoitteita haluat sillä tavoitella.

Vaikka olisit jo ponnistellut yritysten yhteiskuntavastuun suhteen, voi olla hyödyllistä tarkastella uudelleen motivaatiota sen taustalla ja tarkistaa omaa sitoutumistasi. Tämä voi auttaa sinua kohdentamaan ja luokittelemaan ponnistelusi, esimerkiksi katsomaan, mitä toimenpiteitä todella toteutetaan tällä hetkellä ja millä tavalla. Sopiva menetelmä olennaisten asioiden ja sidosryhmien ja niiden vaatimusten tunnistamiseen on olennaisuusanalyysi.

Jokaisen organisaation, joka haluaa ottaa käyttöön yhteiskuntavastuun tai jo ottaa sen käyttöön, tulisi kysyä itseltään, mitkä ovat sen syyt. Tähän liittyy läheisesti kysymys siitä, mitä yritysvastuulla halutaan saavuttaa. Syyt vaihtelevat:

 • Taloudelliset tavoitteet
  Kun yritys ottaa käyttöön yritysten yhteiskuntavastuun, siihen liittyy usein toive taloudellisista eduista. Usein taustalla on halu esimerkiksi erottautua kilpailijoista, saada uusia asiakkaita ja sitoa asiakkaita omaan organisaatioon. Myös toimitusketjun luotettava toimittajahallinta yritysten yhteiskuntavastuun kannalta on tässä yhteydessä tärkeässä asemassa.
 • Oma motivaatio
  Erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä) henkilökohtaisella motivaatiolla sitoutua muihin tai kestävään kehitykseen on usein tärkeä rooli. Täällä yritysten yhteiskuntavastuuta ei useimmiten kohdenneta eikä käytetä viestinnässä.
 • Ulkoinen motivaatio
  Yritysten yhteiskuntavastuusta on viime vuosina tullut monille suurille yrityksille "pakollinen asia". Yleisö, asiakkaat ja sidosryhmät odottavat nykyään tietynlaista sitoutumista tähän asiaan.
 • Työntekijöiden motivaatio
  Taistelussa parhaista työntekijöistä voi varmasti olla kannattavaa pitää itseään houkuttelevana työnantajana. Erityisesti pienissä organisaatioissa työntekijöiden motivaatio on tärkeä tekijä yritysten yhteiskuntavastuuseen sitoutumisessa.
 • Kustannusten vähentäminen
  Uusi, resurssitehokkaampi kone voi säästää valtavia kustannuksia. Turhien tulosteiden vähentäminen on toinen esimerkki siitä, miten ympäristönsuojelu ja kustannussäästöt voivat täydentää toisiaan täydellisesti.
 • Vaatimusten noudattaminen
  Lainsäätäjät ovat yhä aktiivisempia sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Esimerkkejä Saksasta ovat toimitusketjulaki (due diligence -laki) ja nyt tiukentunut ilmastonsuojelulaki. Euroopan tasolla on Euroopan parlamentin 10. maaliskuuta 2021 antama päätöslauselma, joka sisältää suosituksia Euroopan komissiolle due diligence -periaatteesta ja yritysten vastuuvelvollisuudesta.

Yritysten yhteiskuntavastuun käyttöönotolla ei yleensä kannata ajaa pelkästään taloudellisia etuja. Viime vuosina tällaiset pyrkimykset ovat herättäneet paljon julkista huomiota ja niihin on suhtauduttu kriittisesti. Vihreää pesua epäillään usein nopeasti.

Jos yrityksesi tai sen ylin johto uskoo yhteiskunnallisen tai ympäristösitoumuksen oikeellisuuteen, yritysten yhteiskuntavastuuta on helpompi elää ja toteuttaa. Taloudellisia näkökohtia ei tietenkään saa jättää huomiotta. Siksi on tärkeää pitää aina silmällä talouden, ekologian ja sosiaalisten kysymysten kolmiyhteyttä.

Mitkä ovat yritysten yhteiskuntavastuun menestystekijät?

Yritysten yhteiskuntavastuuta toteutettaessa tärkeitä menestystekijöitä ovat strategia, operatiivinen toteutus ja yhteiskuntavastuusitoumuksen viestintä. Lisäksi halukkuus vuoropuheluun sekä kyky sopeutua ja oppia ovat tärkeitä. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Elävät arvot
  Organisaatiot, joilla on arvoihin perustuva johtaminen yritysten yhteiskuntavastuun osalta, menestyvät paremmin. Johdon ja työntekijöiden välinen henkilökohtainen kontakti luo perusedellytykset yrityksen omien arvojen toteuttamiselle.
 • Aito viestintä
  Tässä tarvitaan hieman hienotunteisuutta. Yhtäältä yritysten yhteiskuntavastuusta tiedottaminen ei saisi muuttua "markkinointikikkailuksi", mutta toisaalta sitoutumista ei saisi myöskään vaieta. Monissa tapauksissa ei tarvita kiiltävää esitettä. Klassinen PR, sosiaalisen median kanavien käyttö ja suusanallinen tiedonvälitys voivat varmistaa, että oikea viesti leviää.
 • Yritysten yhteiskuntavastuu osana liiketoimintastrategiaa
  Yritysten yhteiskuntavastuu ei ole toteutettavissa ilman ylimmän johdon tukea. Erityisesti keskisuurissa yrityksissä johtajat ovat asian vetureita. He ovat esimerkkinä arvoista, jotka viime kädessä erottavat organisaation. Toiminta, joka on lähellä varsinaista ydintoimintaa, on usein ratkaisevinta. Sitoutumista alueeseen pidetään usein itsestäänselvyytenä. Jos esimerkiksi maalari auttaa paikallisen päiväkodin kunnostamisessa ilmaiseksi, sillä on paikallisesti kestävämpi vaikutus kuin lahjoituksella lastenkylään.
 • Yritysten yhteiskuntavastuun onnistumisen mittaaminen
  Jotta yritysten yhteiskuntavastuu pysyisi menestyksekkäänä pitkällä aikavälillä, on tärkeää puhua toimenpiteistä ja saada yleiskuva toiminnasta. Esimerkiksi ekologisia indikaattoreita on nykyään helppo kerätä. Mutta muutkaan yritysten yhteiskuntavastuun toiminta-alueet eivät useinkaan vaadi suurta vaivannäköä. Tunnuslukujen kartoittaminen johtamisen ja suunnittelun aikana auttaa tekemään yritysten yhteiskuntavastuun onnistumisen näkyväksi ja viestimään onnistumisista.

Miten yrityksesi voi toteuttaa yhteiskuntavastuuta?

Vaikka suuremmat yritykset ja konsernit ovat usein jo melko pitkällä yritysten yhteiskuntavastuun suhteen, keskisuurilta yrityksiltä puuttuu vielä oikea lähestymistapa. Ennen kaikkea strateginen juurruttaminen puuttuu. Tämän saavuttamiseksi organisaatiosi on tunnustettava selkeästi oma vastuunsa ja muotoiltava ja tiedotettava tavoitteistaan ja toimenpiteistä avoimesti. Sinun tulisi aina noudattaa seuraavia kohtia:

Ylin johto tukee yritysten yhteiskuntavastuun strategiaa

Ylin johto on yritysten yhteiskuntavastuun strategian tukipilari, ja se myös tukee sitä, jos mahdollista suoraan johtajan edustamana. Näin voitte osoittaa, että yritysten yhteiskuntavastuutoimenpiteet eivät ole pelkkää PR-toimintaa.

Yritysten yhteiskuntavastuu osana kokonaisstrategiaa

Sitoutuminen yhteiskuntavastuuseen vaikuttaa koko organisaatioon ja sen toimintaan. On tärkeää sitoutua julkisesti yritysten yhteiskuntavastuuseen ja toimia ja viestiä sen mukaisesti.

Ensimmäinen askel on aina tavoitteiden muotoilu ja niiden esittäminen yrityskulttuurissa. Niin sanottuun vapaaehtoiseen sitoumukseen kirjataan tavoitteita, kuten laatu, kuluttajansuoja, ympäristönsuojelu tai monimuotoisuus.

Asianomaisten osapuolten mukaan ottaminen

Tärkeimmät sidosryhmät olisi otettava mukaan yritysten yhteiskuntavastuuprosessiin jo strategisen suunnittelun aikana ja pyrittävä vuoropuheluun. Näin organisaatiosi saa monia uusia vaikutteita ja lähtökohtia, joista voidaan saada arvokasta panosta. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat työntekijät, liikekumppanit ja tavarantoimittajat, pääoman tarjoajat, kuluttajat, voittoa tavoittelemattomat järjestöt sekä sosiaalinen, kulttuurinen ja poliittinen ympäristö.

Avoimuutta edistävä viestintä

Yritysten yhteiskuntavastuustrategian keskeisenä osana tulisi aina olla viestintä - mutta ei vasta onnistuneesti toteutettujen toimenpiteiden jälkeen vaan ehdottomasti jo suunnittelun aikana. Sisäinen ja ulkoinen avoimuus on varmistettava koko ajan dokumentoimalla jatkuvasti tavoitteet ja toimenpiteet ja tiedottamalla niistä sidosryhmille.

Yhteistyöhalukkuus

Yritysten yhteiskuntavastuu ei pääty yrityksen rajoihin. Yrityksesi on myös osallistuttava aktiivisesti keskusteluun keskeisistä kysymyksistä esimerkiksi osallistumalla yhdistyksiin ja muihin aloitteisiin. Sinun tulisi myös vaikuttaa liikekumppaneihin ja tavarantoimittajiin yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Paikallisten ja alueellisten tarpeiden huomioon ottaminen

Yrityksesi toimii aina toimipaikassaan osana yhteisöä ja siten sosiaalisessa, kulttuurisessa ja poliittisessa ympäristössä. Siksi yritysten yhteiskuntavastuustrategiaasi on aina sisällytettävä vastuu oman alueesi kehityksestä ja yhteisöllisistä toimista, kuten osallisuudesta, ympäristönsuojelusta, sosiaalisista tarpeista, väestörakenteen muutoksesta ja niin edelleen.

Yritysten yhteiskuntavastuun käsitteen esittely

Yritysten yhteiskuntavastuustrategian kehittämisen ja toteuttamisen on aina perustuttava vakaaseen konseptiin, jossa toimenpiteet ja tavoitteet on muotoiltu ja viestitty selkeästi. Konseptista olisi käytävä selvästi ilmi, miten yritysten yhteiskuntavastuun strategia on integroitu yrityksen toimintaan ja ydintoimintaan. Hyvää orientaatiota antavat tässä yhteydessä niin sanotut johtamisjärjestelmät, jotka antavat kiinteät rakenteet ja suuntaviivat.

Yritysten yhteiskuntavastuuhankkeen jatkokehittäminen

Jos päätät ottaa käyttöön ammattimaisen johtamisjärjestelmän, sitoudut ennen kaikkea myös yritysten yhteiskuntavastuun toimenpiteiden jatkokehittämiseen. Tällainen hanke ei saisi koskaan pysähtyä paikalleen, vaan sen olisi jatkuvasti sopeuduttava uusiin olosuhteisiin, optimoitava vanhentuneita standardeja ja asetettava uusia vertailuarvoja.

Onnistuneiden kestävän kehityksen toimien uskottava osoittaminen

Voit tehdä sitoutumisesi yhteiskuntavastuuseen näkyväksi muutenkin kuin viestinnän ja PR-toiminnan avulla. Ennen kaikkea sertifikaatit toimivat vakavasti otettavana todisteena saavutuksistasi tällä alalla. Annat myös asiakkaillesi, kumppaneillesi, työntekijöillesi ja muille sidosryhmillesi todisteen siitä, että toimit kestävästi ja esimerkillisesti. Tämä johtuu siitä, että sertifikaatit tekevät yrityksesi keskinäisistä suhteista helpommin ymmärrettäviä.

Sertifikaatilla voit todistaa, että yrityksesi noudattaa vapaaehtoisesti tiettyjä sitovia määräyksiä. Näiden sääntökokonaisuuksien avulla saat niin sanottuja johtamisjärjestelmiä, jotka auttavat sinua toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä ja laatutekijöitä johtamisen, tuotesuunnittelun tai sidosryhmien kanssa toimimisen aloilla. Jos sitten sertifioitte johtamisjärjestelmänne täytäntöönpanon, voitte tehdä vapaaehtoisen sitoumuksenne näkyväksi ja parantaa siten mainettanne sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Yrityksen hiilijalanjäljen todentaminen

Kasvihuonekaasupäästöjen kirjaamisesta kasvihuonekaasujalanjäljen todentamiseen - ISO 14064 näyttää sinulle tietä.

Tällaisen johtamisjärjestelmän käyttöönotto ei kuitenkaan pelkästään säädellä yritysten yhteiskuntavastuuprosesseja. Se myös sitouttaa sinut jatkuvaan parantamisprosessiin (CIP).

Näiden sertifikaattien taustalla olevat standardit eroavat toisistaan lähinnä ilmaisuvoimansa puolesta. Jos ne on laatinut yritys yksin tai tietty toimiala, niiden uskottavuus on usein pienempi kuin jos ne on laatinut sertifiointiin erikoistunut ja Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH:n (DAkkS) akkreditoima palveluntarjoaja, kuten DQS.

Akkreditoitu sertifiointiyritys valvoo riippumattomana kolmantena osapuolena muun muassa vapaaehtoisen sitoumuksen noudattamista esimerkiksi käytännesääntöjen puitteissa, mikä lisää luottamusta entisestään. Konkreettiset tavoitteet, avoin raportointi niiden noudattamisesta ja seuraamukset sääntöjen ja määräysten noudattamatta jättämisestä varmistavat, että sertifioinnilla on myös mitattavissa olevaa lisäarvoa.

Heti kun organisaatiosi pyrkii saavuttamaan tietyn standardin, ensimmäinen askel on tarkistaa sisäisesti, että siihen liittyvät vaatimukset on täytetty. Myöhemmässä sertifiointiprosessissa riippumaton tarkastaja (arvioija) vahvistaa lähestymistapasi. Hän vierailee toimipaikassasi, tutustuu asiakirjoihin, tarkistaa tavoitteiden toteutumisen ja vakuuttuu näin sääntöjen noudattamisesta.

Mikä on kantanne kestävään kehitykseen?

DQS:n tekemän CSR-riskinarvioinnin avulla saat yleiskuvan asiaan liittyvistä sidosryhmistä, riskeistä ja mahdollisuuksista.

Tällaisen säännöllisen tarkastuksen avulla yrityksesi asettaa vapaaehtoisen CSR-sitoumuksensa vakaalle pohjalle ja voi parantaa viestintää sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Kestävyysstandardien sertifiointi: nämä ovat vaihtoehtosi

Johtamisstandardit ovat kokeneet valtavan nousun viime vuosina. Yhä useammat organisaatiot käyttävät kansainvälisesti tunnustettuja järjestelmiä oman johtamisjärjestelmänsä perustana ja kestävän liiketoiminnan ja kehityksen perustana.

Monilla ISO-johtamisjärjestelmillä on yhteinen perusrakenne, niin sanottu High Level Structure (HLS). Se takaa yhtenäisen rakenteen ja edustaa riskiperusteista ja prosessikeskeistä lähestymistapaa. Tällä tavoin sisäiset ja ulkoiset tekijät ja kaikkien sidosryhmien edut otetaan aina huomioon ja otetaan mukaan.

Ne, jotka päättävät tällaisen johtamisjärjestelmän puolesta, haluavat yleensä myös hyötyä sertifioinnin eduista. Tämä johtuu siitä, että sertifikaatti tarjoaa tunnustetun todisteen yritysten yhteiskuntavastuutoimenpiteiden kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Vuosittaisen seurannan avulla varmistetaan toimenpiteidesi vakaus ja riskien minimointi.

Koska yritysten yhteiskuntavastuun aihe on hyvin laaja, sinulla on useita vaihtoehtoja saada erilaiset yhteiskuntavastuutoimenpiteesi sertifioiduksi kansainvälisesti tunnustettujen standardien mukaisesti.

Yritysten yhteiskuntavastuun riskienhallinta - keskittyminen kestävyysriskeihin

Haluatko osoittaa sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen liittyvät toimesi ja osoittaa sidosryhmille, että yhdistät tehokkaasti taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset toimenpiteet? Silloin yritysten yhteiskuntavastuun riskien arviointi on oikea ratkaisu sinulle. 360°-tutkan avulla tunnistetaan riskit ja suodatetaan markkinoiden kannalta olennaiset näkökohdat ja vaatimukset sinulle merkityksellisistä kestävyyssäännöksistä.

Yleiskatsaus:

ISO 14001 - ympäristöä silmällä pitäen

ISO 14001 on tunnetuin standardi, jonka avulla ympäristöasioiden hallinta saadaan vakaalle pohjalle. Standardin ensisijaisena tavoitteena on ympäristövaikutusten vähentäminen. Pääpaino on riskiperusteisessa lähestymistavassa ja sitoumusten noudattamisessa. ISO 14001 -standardia noudattavat yritykset edistävät ympäristönsuojelua ja saavat samalla suuren oikeusvarmuuden noudattamalla lakisääteisiä velvoitteita.

ISO 14064-1 - Kasvihuonekaasujen vähentäminen.

ISO 14064-1-standardin avulla yrityksesi voi vaikuttaa merkittävästi kasvihuonekaasujen vähentämiseen, jotta asetetut ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Standardin avulla sinulla on aina luotettava yleiskuva omista päästöistäsi, jotta voit tehdä mielekkäitä johtopäätöksiä.

Se tarjoaa sopivan kehyksen kasvihuonekaasujen kirjanpidolle ja on hyvä perusta luotettavalle raportoinnille. ISO 14064-1 on osa standardisarjaa, johon kuuluvat myös 14064-2 (kasvihuonekaasuhankkeet) ja 14064-3 (kasvihuonekaasutaseen todentaminen ja validointi).

ISO 45001 - Työturvallisuus ja työterveys

Standardi auttaa sinua pitämään kirjaa työkäytännöistä, vaarojen tunnistamisesta ja arvioinnista sekä riskien minimoinnista. ISO 45001 toimii hyödyllisenä työkaluna, jonka avulla voit aina noudattaa Saksan tiukkoja lakisääteisiä vaatimuksia. Näin saavutat paitsi korkean oikeusvarmuuden myös voit minimoida työntekijöihin kohdistuvat työhön liittyvät riskit.

ISO 50001 - Energianhallinta CSR-tekijänä

ISO 50001 asettaa korkeat vaatimukset energianhallintajärjestelmillesi. Toisaalta voit parantaa energiatehokkuuttasi standardin avulla. Toisaalta voit vähentää kustannuksia säästämällä energiaa. Näin et ainoastaan toimi kestävästi, vaan myös edistät vaatimustenmukaisuutta ja voit hyötyä verohelpotuksista.

ISO 26000 - Yritysten sosiaalisen vastuun opas

Kansainvälinen ohje ISO 26000 on teknisesti ja menetelmällisesti laaja-alainen opas, jos haluat yhdenmukaistaa johtamisjärjestelmäsi yhteiskuntavastuun (CSR/Corporate Social Responsibility) toimintamahdollisuuksien ja edellä esiteltyjen kestävän kehityksen standardien mukaisesti. Vaikka opas itsessään ei ole sertifioitavissa, se tarjoaa monia arvokkaita ja jäsenneltyjä lähestymistapoja kestävän kehityksen johtamiseen.

IQNET SR 10 - Yritysten yhteiskuntavastuun periaatteiden ankkurointi prosesseihin.

IQNet SR 10 on ISO 26000 -standardiin perustuva kansainvälinen sertifioitavissa oleva standardi, jonka tarjoaa IQNET Association, maailmanlaajuinen sertifioijien yhdistys, johon myös DQS kuuluu. SR 10:n avulla kaikenkokoiset ja kaikilla toimialoilla toimivat yritykset ja organisaatiot voivat ankkuroida yhteiskuntavastuun periaatteet prosesseihinsa ja dokumentoida ne ulkoisesti. Sertifiointimenettelyssä noudatetaan DQS:n klassista sertifiointimenettelyä, jota käytetään myös muissa johtamisjärjestelmästandardeissa.

Yritysten yhteiskuntavastuu - DQS voi tukea sinua.

DQS on pätevä kumppanisi, kun kyse on yritysten yhteiskuntavastuutoimenpiteiden sertifioinnista. Olipa kyse sitten ympäristönsuojelutoimenpiteistä, työterveydestä ja -turvallisuudesta, kestävästä kehityksestä, tehokkaasta energianhallinnasta tai kasvihuonekaasuinventaarion (GHG-tase) validoinnista.

Ennen kaikkea meille on tärkeää kysyä myös "miksi". Haluamme nimittäin ymmärtää, miksi olet valinnut yksilöllisen polun yritysvastuusi toteuttamisessa. Puolueettomuus ja objektiivisuus ovat aina olennaisia tekijöitä.

birinci-walter-dqs
Loading...

We will gladly answer your questions

Lue lisää siitä, miten voimme tarjota sinulle konkreettista tukea yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvissä asioissa. Ilman velvoitteita ja maksutta.

Kun kyse on yritysten yhteiskuntavastuusta, voit sinäkin luottaa DQS-sertifiointiin ja siten erityisen tehokkaisiin välineisiin johtamisjärjestelmäsi edelleen kehittämiseksi. Saat syvempää tietoa ja ymmärrystä organisaatiostasi.

Luotathan yritysvastuutoimenpiteidesi sertifioinnissa DQS:n monivuotiseen kokemukseen ja hyväksi todettuihin menetelmiin. Asiantuntijamme ovat aina käytettävissäsi vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiisi.

Kirjoittaja
Altan Dayankac

DQS product manager and expert on numerous sustainability, climate, environmental and occupational safety topics. Altan Dayankac also contributes his expertise as an author and presenter on environmental and occupational health and safety committees, and at numerous professional events.

Loading...