Quy định Đánh giá và Cấp chứng nhận của DQS

 

1. Dịch vụ Đánh giá và Cấp chứng nhận

1.1 Phạm vi và khả năng áp dụng

Quy định Đánh giá và Cấp chứng nhận của DQS (“Quy định”) áp dụng cho tất cả các ưu đãi và/hoặc dịch vụ và tất cả (các) mối quan hệ hợp đồng phát sinh giữa DQS Holding GmbH, bất kỳ công ty liên kết nào hoặc bất kỳ đại lý nào (mỗi “DQS”, cùng với “Tập đoàn DQS ”) và bất kỳ tổ chức/cá nhân nào (“Khách hàng”) đăng ký hoặc nhận dịch vụ đánh giá và chứng nhận.

Danh sách hiện tại của tất cả các thành viên của Nhóm DQS có tại https://www.dqsglobal.com/vi-vn/ve-chung-toi.

Các Quy định này bao gồm tất cả các loại Chứng nhận Hệ thống theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia, bao gồm các tiêu chuẩn tư nhân, Chứng nhận Sản phẩm theo Chỉ thị của EU hoặc luật pháp quốc gia, Chứng nhận Sản phẩm và Dịch vụ theo các tài liệu quy chuẩn, thông số kỹ thuật, yêu cầu hoặc quy tắc kỹ thuật không được quy định .

Các quy định này áp dụng trong tất cả các giai đoạn của quy trình cấp chứng nhận hoặc đánh giá, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các đề xuất và báo giá dịch vụ, hợp đồng, đơn đặt hàng, lịch trình và phụ lục đã được thống nhất giữa DQS và Khách hàng, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác bằng văn bản hoặc được quy định bởi các công cụ luật định.

Quy định về Đánh giá và Cấp chứng nhận này có hiệu lực ngay lập tức sau khi được xuất bản và duy trì hiệu lực cho đến khi phiên bản mới được ban hành và xuất bản.

Phiên bản hiện tại của các quy định này có sẵn bằng tiếng Anh tại https://www.dqsglobal.com/intl/about/accreditation-and-notification/dqs-group-auditing-and-certification-rules hoặc theo yêu cầu từ bất kỳ văn phòng nào của DQS. Nếu có bất kỳ sự khác biệt nào xảy ra giữa bản dịch và bản tiếng Anh của tài liệu, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

Khi Giấy chứng nhận được cấp cho Khách hàng, DQS sẽ cung cấp dịch vụ bằng cách sử dụng kỹ năng và sự quan tâm hợp lý và tuân theo Quy tắc Thực hành có hiệu lực sau đó của Tổ chức chứng nhận DQS có liên quan. Bản sao của Quy tắc Thực hành đó và bất kỳ sửa đổi nào đối với nó có thể được ban hành theo thời gian, sẽ được Tổ chức Chứng nhận DQS cung cấp cho Khách hàng khi bắt đầu Dịch vụ.

1.2 Định nghĩa

 • “Khách hàng” là viết tắt của khách hàng và bất kỳ tổ chức/cá nhân nào hỏi về hoặc nhận bất kỳ dịch vụ đánh giá hoặc chứng nhận nào của DQS, bao gồm các đại diện, những người hành động thay mặt DQS.
 • “DQS” là viết tắt của bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn DQS quốc tế, bao gồm các công ty con, công ty liên kết và đối tác hoặc bất kỳ đại lý nào của họ, những người cung cấp  dưới tên riêng của họ hoặc thay mặt cho Tổ chức chứng nhận DQS khác các dịch vụ đánh giá và chứng nhận tới Khách hàng.
 • “Tổ chức chứng nhận DQS” có nghĩa là bất kỳ thực thể DQS nào được công nhận hoặc ủy quyền cấp các chứng chỉ tương ứng.
 • “Quy tắc thực hành” có nghĩa là những quy tắc thực hành do Tổ chức chứng nhận DQS ban hành cho chương trình chứng nhận có liên quan.
 • “Tổ chức chứng nhận” có nghĩa là bất kỳ tổ chức nào (dù là công hay tư nhân) có quyền chỉ định và giám sát các Tổ chức chứng nhận
 • “Đánh giá” là viết tắt của bất kỳ hoạt động DQS có hệ thống nào nhằm thu thập bằng chứng khách quan và đánh giá nó một cách khách quan để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chí xác định; nó cũng có thể được gọi là "kiểm định".
  “Đánh giá viên” là viết tắt của những người đánh giá, kiểm định viên và chuyên gia, những người được chỉ định tham gia một quy trình kiểm tra và chứng nhận thay mặt cho tập đoàn DQS.

1.3 Dịch vụ Đánh giá và Cấp chứng nhận

Việc đánh giá và chứng nhận một hệ thống quản lý, một quy trình hoặc một sản phẩm bởi một bên thứ ba độc lập, có thẩm quyền, chẳng hạn như DQS, sẽ tạo ra những lợi ích có giá trị to lớn cho Khách hàng. Chứng chỉ DQS sẽ là bằng chứng cho một hệ thống quản lý phù hợp và hiệu quả, một quy trình hoặc sản phẩm có khả năng liên tục đáp ứng mong đợi của khách hàng cũng như các yêu cầu theo quy định và luật định.

Trong quá trình đánh giá, các đánh giá viên có trình độ và kinh nghiệm sẽ xem xét hệ thống quản lý và các quy trình hoặc sản phẩm của hệ thống để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả liên tục trước sự thay đổi của thị trường và môi trường. Bằng cách xác định tiềm năng cải tiến, đánh giá viên nâng cao khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng các mục đích và mục tiêu đã thiết lập, qua đó củng cố thành công bền vững cho Khách hàng. Với chứng chỉ DQS, người tiêu dùng có thể đặt niềm tin vào Khách hàng và hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm đã được chứng nhận đã được đánh giá và chứng nhận theo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật được công nhận.

1.4 Điều khoản Hợp đồng và Điều khoản Thương mại

Quy định Đánh giá và Cấp chứng nhận của DQS và các ứng dụng bao gồm báo giá, sự chấp nhận của nó, Quy tắc Thực hành, điều kiện của Nhãn hiệu Chứng nhận DQS và điều kiện kinh doanh địa phương hoặc điều khoản thương mại cấu thành toàn bộ thỏa thuận (“Hợp đồng”) giữa khách hàng và DQS liên quan đến chủ đề của hợp đồng này.

Các điều kiện kinh doanh hoặc điều khoản thương mại tại địa phương có thể bao gồm các điều khoản về đại diện pháp lý, quyền tài phán, trách nhiệm pháp lý, thuế, điều khoản thanh toán và các điều khoản khác, có tính đến các yêu cầu pháp lý của địa phương. Hợp đồng cũng có thể được cấu thành bởi các thỏa thuận riêng giữa DQS và Khách hàng, luôn bao gồm các Quy định Đánh giá và Cấp chứng nhận của DQS này như một phần không thể tách rời của hợp đồng thông qua việc đưa vào hoặc tham chiếu trực tiếp.

Bản lưu trữ nếu không có sự thay đổi nào đối với hợp đồng sẽ có hiệu lực trừ khi nó được lập thành văn bản.

1.5 Mối quan hệ hợp đồng với Tổ chức chứng nhận DQS

Bất cứ khi nào văn phòng DQS cung cấp dịch vụ dưới sự ủy quyền hoặc công nhận của Tổ chức chứng nhận DQS khác, văn phòng đó sẽ hoạt động như một đại lý trên danh nghĩa và thay mặt cho thực thể đó. Đề nghị/báo giá xác định Tổ chức chứng nhận DQS tương ứng và việc chấp nhận cũng như chữ ký của hợp đồng địa phương cấu thành một hợp đồng chứng nhận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách hàng và Tổ chức chứng nhận DQS. Mặc dù đại lý được ủy quyền tính phí/xuất hóa đơn cho Khách hàng về việc cung cấp dịch vụ và chứng nhận, nhưng trách nhiệm đối với các hoạt động chứng nhận và kiểm soát hoạt động luôn thuộc về Tổ chức chứng nhận DQS, nơi chịu trách nhiệm và giữ quyền đối với các quyết định liên quan đến chứng nhận, bao gồm việc cấp, từ chối, duy trì chứng nhận, mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi chứng nhận, gia hạn, đình chỉ hoặc khôi phục sau khi đình chỉ hoặc thu hồi chứng nhận.

2. Quy trình Cấp chứng nhận

DQS đánh giá hệ thống quản lý, quy trình, sản phẩm hoặc một phần của chúng của Khách hàng, với mục tiêu xác định sự phù hợp với các yêu cầu đã được thống nhất và thừa nhận, chẳng hạn như tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật quốc tế, quốc gia hoặc ngành cụ thể. Quy trình chứng nhận tương ứng có thể bao gồm một hoặc nhiều bước, thường kết thúc bằng một báo cáo đánh giá, trong đó ghi lại các kết quả đánh giá. Trong trường hợp dịch vụ chứng nhận, Tổ chức chứng nhận DQS tương ứng sẽ cấp chứng chỉ dành riêng cho khách hàng, xác nhận sự phù hợp với các yêu cầu tương ứng, khi việc đáp ứng tất cả các yêu cầu áp dụng đã được chứng minh rõ ràng.

Nếu sự không phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật tương ứng đã được xác định trong quá trình đánh giá, Khách hàng sẽ lập kế hoạch và thực hiện hành động khắc phục trong một khung thời gian cụ thể. Giấy chứng nhận sẽ chỉ được cấp sau khi việc triển khai hiệu quả các hành động khắc phục phù hợp đã được chứng minh. Phạm vi và thời hạn hiệu lực được ghi trên giấy chứng nhận.

Hầu hết các phát hiện đánh giá đều dựa trên quy trình lấy mẫu, hướng tới bằng chứng đáng tin cậy về việc thực hiện hiệu quả và sự tuân thủ của hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm. Các khía cạnh kinh doanh khác có thể tồn tại, tích cực hoặc tiêu cực, và có thể chưa được nhóm đánh giá xem xét. Trách nhiệm điều tra và đánh giá tác động tiềm ẩn và phạm vi của các phát hiện, từ đó đảm bảo liên tục tuân thủ đầy đủ (các) tiêu chuẩn được áp dụng chỉ thuộc về tổ chức. Trong trường hợp không tuân thủ, DQS không chịu trách nhiệm.

DQS hoạt động độc lập, trung lập và khách quan trong các cuộc đánh giá và cấp chứng nhận của mình. Hoạt động đánh giá thường được thực hiện tại địa điểm hoạt động của Khách hàng (tại chỗ) nhưng có thể được tiến hành một phần, thay thế hoặc bổ sung bằng các hoạt động đánh giá từ xa (ngoài địa điểm). Phân loại, phạm vi và lịch trình thời gian của thủ tục tùy thuộc vào thỏa thuận riêng của các bên. DQS cố gắng giảm thiểu bất kỳ sự xáo trộn nào đối với quy trình kinh doanh trong khi tiến hành đánh giá tại cơ sở của Khách hàng.

Quy trình Chứng nhận nói chung sẽ bao gồm các bước sau:

2.1 Quá trình bắt đầu với nhu cầu và mong đợi của Khách hàng. DQS muốn tìm hiểu về tổ chức của Khách hàng, hệ thống quản lý, quy mô và loại hình hoạt động của Khách hàng. Cả hai bên sẽ cùng nhau xác định các mục tiêu cho cuộc đánh giá và/hoặc chứng nhận, bao gồm các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật hiện hành.

2.2 DQS sẽ cung cấp một đề nghị chi tiết cho các dịch vụ đánh giá và chứng nhận, phù hợp với nhu cầu của từng Khách hàng, dựa trên thông tin được cung cấp ban đầu. Một hợp đồng bằng văn bản sẽ chỉ định tất cả các sản phẩm chuyển giao có liên quan cũng như các tiêu chí đánh giá và chứng nhận hiện hành.

2.3 Đánh giá trước có thể đóng vai trò là phân tích hiệu suất ban đầu hoặc phân tích lỗ hổng, xác định các điểm mạnh và lĩnh vực cần cải thiện. Đối với các dự án chứng nhận và kiểm toán lớn hơn, cuộc họp lập kế hoạch dự án sẽ tạo cơ hội quý giá để Khách hàng gặp chuyên gia đánh giá trưởng và phát triển kế hoạch kiểm toán tùy chỉnh cho tất cả các chức năng và địa điểm liên quan. Cả hai dịch vụ đều là tùy chọn.

2.4 Đánh giá giai đoạn 1: Bản thân quy trình chứng nhận bắt đầu bằng việc xem xét và đánh giá tài liệu hệ thống, mục tiêu, kết quả xem xét lãnh đạo và đánh giá nội bộ. Trong quá trình này, mức độ đầy đủ và sẵn sàng để được chứng nhận của hệ thống quản lý của Khách hàng sẽ được xác định. Đánh giá viên sẽ giải thích các phát hiện và điều phối mọi hoạt động cần thiết để chuẩn bị cho Đánh giá Giai đoạn 2. Đánh giá Giai đoạn 1 thường không áp dụng cho việc chứng nhận các quy trình và sản phẩm.

2.5 Đánh giá giai đoạn 2: Nhóm đánh giá được chỉ định sẽ đánh giá hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm của Khách hàng tại nơi sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ và/hoặc bằng cách sử dụng các kỹ thuật đánh giá từ xa. Áp dụng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật đã xác định của hệ thống quản lý, nhóm đánh giá sẽ đánh giá hiệu quả của tất cả các khu vực chức năng cũng như tất cả các quy trình của hệ thống quản lý, dựa trên các quan sát, kiểm tra, phỏng vấn, xem xét hồ sơ thích hợp và các kỹ thuật đánh giá khác. Kết quả đánh giá, bao gồm khuyến nghị về chứng nhận và tất cả các phát hiện sẽ được trình bày cho Khách hàng trong cuộc họp tổng kết và được đưa vào văn bản báo cáo. Các kế hoạch hành động cần thiết sẽ được thống nhất khi cần thiết.

2.6 Hệ thống đánh giá: Chức năng chứng nhận của Tổ chức chứng nhận DQS tương ứng sẽ đánh giá quy trình và kết quả đánh giá, đồng thời đưa ra quyết định độc lập về việc cấp chứng chỉ, dựa trên bằng chứng khách quan. Bất kỳ khuyến nghị nào do nhóm đánh giá đưa ra và được ghi lại trong báo cáo đều không ràng buộc đối với Tổ chức chứng nhận DQS và quyết định cấp Giấy chứng nhận thuộc toàn quyền quyết định của Tổ chức chứng nhận DQS. Khách hàng nhận được báo cáo đánh giá, ghi lại kết quả đánh giá và khi tất cả các yêu cầu áp dụng được đáp ứng, Khách hàng cũng nhận được chứng chỉ.

2.7 Đánh giá giám sát: Nửa năm một lần hoặc ít nhất một lần mỗi năm, sẽ có một cuộc đánh giá các thành phần quan trọng của hệ thống quản lý. Tiềm năng cải thiện sẽ được xác định, tập trung vào cải tiến liên tục và hiệu quả bền vững. Đối với chứng nhận sản phẩm, đánh giá giám sát thường được thay thế bằng đánh giá lại hàng năm.

2.8 Đánh giá lại: Chứng chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian giới hạn, hầu hết tối đa là ba năm. Vào cuối chu kỳ này, việc kiểm tra lại sẽ được thực hiện để đảm bảo việc đáp ứng liên tục tất cả các yêu cầu hiện hành. Theo sự đáp ứng này, một chứng chỉ mới sẽ được cấp.

Đối với chứng nhận các tiêu chuẩn cụ thể của ngành hoặc quy trình và sản phẩm, quy trình chứng nhận có thể khác biệt.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của Khách hàng

3.1. Duy trì sự phù hợp của Hệ thống quản lý hoặc quy trình và sản phẩm

Để được cấp và duy trì chứng chỉ, Khách hàng phải triển khai và duy trì một hệ thống quản lý được lập thành văn bản đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật đã chọn. Trong trường hợp cấp chứng nhận quy trình/sản phẩm, Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ liên tục. Khách hàng phải cung cấp bằng chứng về sự phù hợp và hiệu quả của hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm được đánh giá, sẵn sàng để nhóm đánh giá được chỉ định xem xét. Khách hàng phải thực hiện tất cả các hành động cần thiết để đảm bảo rằng hệ thống quản lý và/hoặc sản phẩm luôn được duy trì một cách phù hợp và hiệu quả.

Khách hàng sẽ được thông báo về bất kỳ thay đổi nào đối với chương trình chứng nhận hoặc các yêu cầu mới hoặc sửa đổi có ảnh hưởng đến Khách hàng. Trong trường hợp chứng nhận áp dụng cho quá trình sản xuất đang diễn ra, Khách hàng phải đảm bảo rằng sản phẩm được chứng nhận sẽ tiếp tục đáp ứng các yêu cầu của hệ thống hoặc sản phẩm. DQS sẽ xác minh việc thực hiện các thay đổi của Khách hàng và bắt đầu các biện pháp cần thiết trong quy trình chứng nhận.

3.2. Truy cập thông tin

Khách hàng đảm bảo rằng DQS có quyền truy cập vào tất cả các thông tin và các phương tiện cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ đánh giá được chỉ định. DQS có thể ủy quyền thực hiện tất cả hoặc một phần dịch vụ cho đại lý hoặc nhà thầu phụ và Khách hàng ủy quyền cho DQS tiết lộ tất cả thông tin cần thiết cho việc thực hiện đó cho đại lý hoặc nhà thầu phụ. Khách hàng cam kết tất cả các đại diện và nhân viên được chỉ định cấp quyền truy cập và cung cấp cho nhóm đánh giá thông tin chính xác và đầy đủ cũng như bằng chứng khách quan một cách kịp thời liên quan đến tất cả các quy trình có thể quan trọng đối với cuộc đánh giá. Trong phạm vi các hệ thống quản lý, quy trình và/hoặc sản phẩm được chứng nhận, tất cả các hồ sơ liên quan đến khiếu nại và hành động khắc phục chúng sẽ được trình bày cho DQS khi có yêu cầu.

3.3. Thông báo về các thay đổi và sự cố đặc biệt

Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay cho DQS về bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm được chứng nhận. Điều này đặc biệt áp dụng cho việc mua/bán toàn bộ hoặc một phần công ty, bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu, thay đổi lớn trong hoạt động, thay đổi cơ bản trong quy trình, sự cố như tai nạn nghiêm trọng hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định/nghĩa vụ pháp lý buộc phải có sự tham gia của cơ quan quản lý có thẩm quyền, hoặc nộp đơn xin phá sản. Trong bất kỳ trường hợp nào, DQS sẽ tham khảo ý kiến của Khách hàng và xác định cách duy trì chứng chỉ.

Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay cho DQS trong trường hợp thu hồi sản phẩm. Các tiêu chuẩn chứng nhận riêng lẻ và các quy định của chúng sử dụng các khung thời gian khác nhau để đáp ứng thời hạn này. Các thông số kỹ thuật này có thể được tìm thấy trong các tiêu chuẩn tương ứng và các quy định hiện hành của chúng.

3.4. Tính độc lập trong đánh giá

Khách hàng có nghĩa vụ tránh thực hiện bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng đến tính độc lập của nhân viên và đánh giá viên của DQS. Điều này đặc biệt áp dụng cho các đề nghị tư vấn, đề nghị tuyển dụng, cả trả lương và ký hợp đồng phụ, cho các thỏa thuận riêng biệt về phí hoặc các phần thưởng bằng tiền khác.

3.5 Quyền từ chối Đánh giá viên

Trước khi xác nhận ngày đánh giá, Khách hàng có quyền xem xét và từ chối (các) đánh giá viên do DQS chỉ định với lý do chính đáng. Trong các trường hợp chính đáng, ví dụ: trong trường hợp có nguy cơ ảnh hưởng đến tính khách quan và nếu các quy tắc chứng nhận hiện hành cho phép, DQS sẽ chỉ định người thay thế đánh giá viên bị từ chối.

3.6. Bảo mật và An toàn thông tin

Các tài liệu do DQS cung cấp cho Khách hàng, bao gồm Nhãn hiệu và biểu tượng chứng nhận DQS, đều được bảo vệ bản quyền. Khách hàng xác nhận cụ thể rằng tất cả các tài liệu do DQS cung cấp để kiểm tra vẫn là tài sản của DQS và chúng chỉ có thể được sử dụng cho các nhu cầu nội bộ của Khách hàng và không được cung cấp cho bên thứ ba hoặc được sử dụng cho các mục đích khác ngoài mục đích đồng ý ở đây hoặc bằng văn bản. Khách hàng có nghĩa vụ giữ bí mật nghiêm ngặt về bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong các điều khoản của Thỏa thuận này cũng như mọi kiến thức về các vấn đề liên quan đến DQS, nhân viên và đánh giá viên của DQS. Nghĩa vụ này cũng được áp dụng sau khi chấm dứt hợp đồng. Tương tự như vậy, khách hàng chấp nhận nghĩa vụ này thay mặt cho bất kỳ đại lý gián tiếp và người phụ trợ nào. Khách hàng được phép chuyển toàn bộ báo cáo đánh giá. Việc chuyển tiếp các trích xuất là không được phép.

3.7 Quyền sử dụng Chứng nhận và Dấu chứng nhận

Với chứng nhận DQS hợp lệ, Khách hàng có quyền sử dụng chứng chỉ, dấu chứng nhận tương ứng và trong một số trường hợp, dấu công nhận cho mục đích quảng cáo theo các quy tắc liên quan được công bố trên trang web DQS.

Việc được quyền sử dụng Dấu chứng nhận quản lý hệ thống có bản quyền, Dấu hiệu công ty đã đăng ký UL và các Nhãn hiệu chứng nhận ho khác sẽ nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào hệ thống quản lý được chứng nhận của Khách hàng. Những dấu hiệu này thường được sử dụng trên văn phòng phẩm của công ty, trong tài liệu quảng cáo, Internet, tại các cuộc triển lãm, trên phương tiện hoặc trong quảng cáo và được liên kết trực tiếp với tổ chức được chứng nhận và hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm của tổ chức đó. Việc sử dụng chứng chỉ và nhãn hiệu được giới hạn trong phạm vi và thời hạn hiệu lực của chứng nhận và chúng không được sử dụng trên sản phẩm cũng như bao bì sản phẩm cũng như theo bất kỳ cách nào khác có thể được hiểu là biểu thị sự phù hợp của sản phẩm.

3.8 Khiếu nại

Mọi Khách hàng của DQS đều có quyền yêu cầu các dịch vụ được thực hiện trong phạm vi đã thỏa thuận sao cho tất cả các yêu cầu và kỳ vọng hợp lý đều được đáp ứng. Trong trường hợp không được đáp ứng, Khách hàng có quyền khiếu nại với Công ty DQS tương ứng. DQS sẽ yêu cầu thông tin cần thiết để phân tích và cải thiện. Khiếu nại có thể được gửi theo đường link sau: https://www.dqsglobal.com/vi-vn/lien-lac/khieu-nai-va-khang-nghi

3.9 Kháng nghị

Nếu Khách hàng không đồng ý với quyết định chứng nhận cụ thể, Khách hàng có thể gửi đơn kháng nghị và yêu cầu xem xét lại quyết định. Một nhà đánh giá kỹ thuật khách quan riêng biệt của Tổ chức chứng nhận DQS tương ứng, không tham gia vào việc tiến hành đánh giá và đưa ra quyết định ban đầu, sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về kháng nghị. Ban quản lý của Tổ chức chứng nhận DQS luôn được thông báo về tình trạng trong quá trình xử lý kháng nghị. Kháng nghị có thể được gửi theo đường link sau: https://www.dqsglobal.com/vi-vn/lien-lac/khieu-nai-va-khang-nghi

4. Quyền và nghĩa vụ của DQS

4.1. Đánh giá Hệ thống quản lý

DQS xác minh sự phù hợp và tính hiệu quả của hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm được chứng nhận của Khách hàng bằng cách thực hiện các cuộc đánh giá định kỳ (thường là nửa năm hoặc hàng năm). Đối với các mục đích kiểm toán này, DQS có quyền tiếp cận các cơ sở của Khách hàng trong khuôn khổ các chuyến kiểm tra đã lên kế hoạch, quan sát hoạt động, kiểm tra quy trình, sản phẩm và dịch vụ, phỏng vấn nhân viên và đại diện, xem xét tài liệu và hồ sơ thích hợp, đồng thời thu thập thông tin bằng các kỹ thuật kiểm toán khác trong để có đủ bằng chứng khách quan làm cơ sở đưa ra quyết định chứng nhận. Nếu DQS nhận được thông tin từ các bên thứ ba tranh chấp về tính phù hợp hoặc tính hiệu quả của hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm mà DQS đã chứng nhận, thì DQS có quyền thực hiện các cuộc đánh giá bổ sung, không thường xuyên sau khi tham khảo ý kiến của Khách hàng. Tại các khu vực được pháp luật quy định, DQS có quyền thực hiện các cuộc kiểm toán bổ sung, không báo trước, bất cứ khi nào có lý do chính đáng.

4.2. Công nhận và ủy quyền

Các Tổ chức Chứng nhận DQS được ủy quyền bởi nhiều tổ chức công nhận khác nhau và các Cơ quan Chính phủ và Phi Chính phủ khác hoặc Chủ sở hữu Chương trình để phát hành các báo cáo và chứng chỉ đánh giá theo các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật khác nhau. Điều này bao gồm nghĩa vụ cho phép nhân viên hoặc người phụ trợ của các cơ quan này tham gia đánh giá. Theo các quy tắc ủy quyền và công nhận hiện hành, DQS cho phép những cá nhân này truy cập vào cả tài liệu của chính họ và các dữ liệu liên quan đến khách hàng, tuân theo các yêu cầu bảo mật được nêu ở đây. Ngoài ra, bất cứ khi nào các tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật riêng lẻ được yêu cầu rõ ràng, dữ liệu liên quan đến khách hàng và kết quả đánh giá sẽ được chuyển cho các cơ quan này. Bằng cách chấp nhận các Quy định Đánh giá và Cấp chứng nhận này, Khách hàng đồng ý với các yêu cầu về công nhận và ủy quyền hiện hành trong phiên bản hiện tại của chúng (ví dụ: ISO/IEC 17021-1 hoặc ISO/IEC 17065), bao gồm tất cả những điều đã trình bày ở trên.

Các Tổ chức Chứng nhận của DQS có quyền ủy quyền cung cấp tất cả hoặc một phần Dịch vụ, ngoại trừ bất kỳ quyết định cấp chứng nhận nào, cho các văn phòng, đại lý hoặc nhà thầu phụ khác của DQS. Bất cứ khi nào chứng chỉ được cấp bởi Tổ chức chứng nhận DQS, ngoài đối tác DQS địa phương của Khách hàng, tất cả các quyền và nghĩa vụ có liên quan ở đây đều áp dụng như nhau cho Tổ chức chứng nhận DQS và nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương.

4.3 Chỉ định Đánh giá viên

Việc chỉ định các chuyên gia đánh giá có năng lực là trách nhiệm của riêng DQS. DQS đồng ý chỉ sử dụng các đánh giá viên đủ tiêu chuẩn cho công việc dựa trên trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực cá nhân của họ. Đánh giá viên sẽ được ủy quyền đối với (các) tiêu chuẩn hoặc (các) thông số kỹ thuật được yêu cầu và sẽ có kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực hoạt động của Khách hàng cũng như trong lĩnh vực quản lý và đánh giá. Trong nhiều trường hợp, DQS có thể chỉ định một nhóm đánh giá, bao gồm hai đánh giá viên trở lên cho một quy trình đánh giá hoặc chứng nhận cụ thể. DQS sẽ gửi CV tóm tắt của chuyên gia đánh giá đã chọn cho Khách hàng nếu có yêu cầu.

Nếu một kiểm toán viên không có mặt trước hoặc trong khi tiến hành đánh giá, DQS sẽ cố gắng cung cấp một đánh giá viên thay thế phù hợp, nếu khả thi.

4.4 Sắp xếp lịch trình đánh giá

DQS có quyền và nghĩa vụ sắp xếp lịch đánh giá hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm của Khách hàng. Các cuộc đánh giá sẽ được sắp xếp để thuận tiện cho cả hai bên trong khung thời gian bắt buộc theo các yêu cầu hiện hành. Ngày đánh giá sẽ được thỏa thuận bằng văn bản và coi như ràng buộc các bên sau khi được xác nhận. Các thỏa thuận đánh giá riêng lẻ có thể bao gồm các điều khoản về bồi thường cho việc hủy bỏ hoặc hoãn các cuộc đánh giá đã được xác nhận.

Chứng nhận cũng có thể bao gồm, tùy thuộc vào tiêu chuẩn, các cuộc đánh giá không báo trước, bao gồm đánh giá hoàn toàn không báo trước hoặc đánh giá chỉ thông báo trước một thời gian ngắn. Nếu một cuộc kiểm tra không báo trước không thể được thực hiện vì những lý do mà Khách hàng phải chịu trách nhiệm (từ chối truy cập), DQS có thể yêu cầu Khách hàng chi trả các chi phí thực tế phát sinh từ việc chuẩn bị cho cuộc kiểm tra không báo trước. Địa điểm được chứng nhận phải thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo đánh giá viên được cấp quyền truy cập trong trường hợp đánh giá không báo trước.

4.5 Phát hành báo cáo và chứng chỉ

DQS sẽ phát hành các báo cáo đánh giá và Chứng chỉ DQS (sau đây gọi là "Chứng chỉ") và giao cho Khách hàng sau khi Khách hàng đáp ứng tất cả các yêu cầu chứng nhận và nghĩa vụ hợp đồng. Quyết định chứng nhận là trách nhiệm duy nhất của Tổ chức Chứng nhận DQS, dựa trên khuyến nghị của chuyên gia đánh giá về vấn đề và tất cả các kết quả đánh giá, như được ghi lại hoặc tham chiếu trong báo cáo đánh giá. Bất kỳ khuyến nghị nào được đưa ra trong báo cáo đều không ràng buộc đối với Tổ chức chứng nhận DQS. Báo cáo và các chứng chỉ vẫn thuộc tài sản của DQS; DQS cấp cho khách hàng có quyền sử dụng chúng theo Quy định này. Giấy chứng nhận DQS có hiệu lực trong một khoảng thời gian giới hạn, thường tối đa là ba năm, kể từ ngày cấp.

4.6 Bảo mật và bảo vệ dữ liệu

DQS cam kết bảo vệ tính bảo mật của tất cả thông tin bí mật và dữ liệu cá nhân (ví dụ: theo điều 4 GDPR và các yêu cầu pháp lý hiện hành khác) của Khách hàng và nhân viên của Khách hàng mà không được công khai và chỉ được cung cấp cho DQS trong bối cảnh hoạt động của họ tại cơ sở của Khách hàng, cho dù thông tin này liên quan đến các vấn đề nội bộ hay các mối quan hệ kinh doanh của Khách hàng. Điều này cũng áp dụng cho các kết quả bằng lời nói và bằng văn bản của cuộc đánh giá. DQS sẽ chỉ tiết lộ thông tin bí mật cho bên thứ ba khi có sự cho phép bằng văn bản của Khách hàng, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc quy định rõ ràng khác trong Quy định Đánh giá và Cấp chứng nhận này. Những cam kết này cũng được áp dụng sau khi chấm dứt hợp đồng. Trong một số chương trình chứng nhận ngành, một phần dữ liệu đánh giá và dữ liệu khách hàng bắt buộc phải được xử lý trong các ứng dụng do chủ chương trình cung cấp (ví dụ: ô tô, hàng không vũ trụ, chương trình thực phẩm) và Khách hàng đồng ý với điều này. Trừ khi có yêu cầu khác của Cơ quan Công nhận có liên quan hoặc theo luật, DQS lưu giữ trong hồ sơ dữ liệu của mình liên quan đến đánh giá và chứng nhận trong tối thiểu hai chu kỳ chứng nhận (thường là sáu năm). Các yêu cầu pháp lý hiện hành của quốc gia hoặc quốc tế (ví dụ: từ GDPR) đều được tính đến đầy đủ. Khi kết thúc thời gian lưu trữ tối thiểu, DQS giữ lại hoặc loại bỏ các tài liệu theo quyết định của mình, trừ khi có hướng dẫn khác của Khách hàng; Khách hàng sẽ cần chi trả các khoản chi phí để thực hiện các hướng dẫn như vậy.

4.7 Tính công khai

DQS có quyền duy trì và xuất bản đăng ký của tất cả các Khách hàng có chứng nhận DQS hiện tại. Ấn phẩm này chứa tên và địa chỉ của tổ chức được chứng nhận cũng như phạm vi và tiêu chuẩn/thông số kỹ thuật tham chiếu và tình trạng chứng nhận. Khách hàng theo đây đồng ý với việc xuất bản thông tin đó dưới đây cũng như lưu trữ dữ liệu tại cơ sở dữ liệu quốc gia và quốc tế bắt buộc do chính quyền quốc gia, cơ quan công nhận hoặc chủ sở hữu chương trình quản lý. Ngoài ra, trong quá trình xử lý đơn hàng, dữ liệu khách hàng được lưu trữ và xử lý trong cơ sở dữ liệu bên ngoài của chủ sở hữu chương trình. Khách hàng đồng ý với việc chấp nhận đề nghị rằng dữ liệu của khách hàng có thể được lưu trữ, truy cập và xem bởi bên thứ ba trong cơ sở dữ liệu tương ứng.

4.8 Truyền thông điện tử

Bất kể những điều đã nói ở trên, Khách hàng theo đây cho phép DQS truyền thông tin bí mật không được mã hóa và thông tin khác qua Internet hoặc mạng công cộng tới địa chỉ email hoặc các địa điểm khác do Khách hàng cung cấp. Khách hàng thừa nhận rằng DQS không thể đảm bảo tính riêng tư và bảo mật của các lần truyền như vậy. Khách hàng đồng ý rằng việc DQS truyền thông tin bí mật qua Internet hoặc mạng công cộng khác sẽ không vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào theo Quy định Kiểm tra và Chứng nhận này và DQS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại nào do việc truyền đó gây ra, với điều kiện là thông tin bí mật đó được xử lý cẩn trọng như DQS xử lý thông tin bí mật của chính mình.

Nếu Khách hàng thực hiện liên kết đến trang web của DQS, Khách hàng đồng ý: (i) thông tin trên trang web của DQS thuộc về DQS; (ii) trang web liên kết sẽ chuyển người dùng trực tiếp đến trang web của DQS do DQS đăng mà không áp đặt bất kỳ khung, cửa sổ trình duyệt hoặc nội dung của bên thứ ba nào; và (iii) trang web liên kết không được tuyên bố hoặc ngụ ý rằng Khách hàng hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ được DQS xác nhận.

5. Chứng chỉ và nhãn hiệu

5.1 Cấp chứng chỉ và sử dụng nhãn hiệu

Cơ quan Chứng nhận DQS cấp các chứng chỉ xác nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm của Khách hàng với các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế đã chọn cũng như với các yêu cầu cụ thể của ngành hoặc của khách hàng đã được công nhận, khi Khách hàng đã chứng minh trong cuộc đánh giá rằng tất cả các yêu cầu áp dụng đều được đáp ứng. Khách hàng có quyền sử dụng chứng chỉ và nhãn hiệu chứng nhận liên quan để nâng cao niềm tin với các đối tác kinh doanh.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận, một dịch vụ giám sát liên tục sẽ được thiết lập để đảm bảo rằng sự phù hợp của hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm được duy trì liên tục. Việc thiết lập và duy trì chứng nhận phụ thuộc vào việc thực hiện thỏa thuận đánh giá và chứng nhận cũng như việc Khách hàng tiếp tục tuân thủ các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận đó.

Khách hàng đồng ý hợp tác với DQS để kiểm tra và xác định nếu có báo cáo rằng hệ thống quản lý, quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ của Khách hàng không tuân thủ các yêu cầu quy định, luật định, chứng nhận hoặc các yêu cầu hiện hành khác, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin mà Khách hàng có được về sự không tuân thủ được báo cáo , đồng thời thực hiện và báo cáo cho DQS về mọi hành động khắc phục cần thiết.

Khách hàng đồng ý rằng dịch vụ giám sát, chẳng hạn như đánh giá giám sát và bất kỳ cuộc đánh giá đặc biệt nào do DQS thực hiện đều được thiết kế nhằm mục đích kiểm tra cách thức mà Khách hàng thực hiện nhằm xác định sự phù hợp của hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm với các yêu cầu chứng nhận và rằng Khách hàng không được miễn trừ trách nhiệm của mình đối với hệ thống quản lý, quy trình, sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi chứng nhận.

Giấy chứng nhận và Nhãn hiệu chứng nhận không được phép chuyển nhượng cho người kế thừa chức danh hoặc tổ chức khác. Sau khi chứng nhận hết hạn hoặc bị đình chỉ, thu hồi hoặc hủy bỏ, Khách hàng phải ngừng mọi chương trình hoặc sử dụng chứng nhận khác. Khách hàng đồng ý trả lại mọi chứng chỉ được cấp thực tế sau khi bị thu hồi hoặc hủy bỏ; và loại trừ quyền lưu giữ.

5.2 Không cấp Giấy chứng nhận

Cơ quan Chứng nhận DQS chỉ có thể cấp Giấy chứng nhận nếu tất cả các yêu cầu của (các) tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật và hợp đồng đã chọn đã được đáp ứng sau cuộc đánh giá (đánh giá lần đầu/ đánh giá lại). Trong trường hợp không được đáp ứng, đánh giá viên sẽ ghi lại những thiếu sót trong báo cáo về sự không phù hợp và/ hoặc xác định các hạn chế cần tuân thủ để cấp giấy chứng nhận.

Tất cả các điểm không phù hợp hoặc hạn chế cần được loại bỏ trước khi cấp chứng chỉ DQS. Nếu cần thiết, DQS sẽ lặp lại việc đánh giá một phần hoặc toàn bộ. Nếu những điểm không phù hợp chưa được loại bỏ hoặc nếu các điều kiện tiên quyết để cấp chứng chỉ vẫn chưa đạt được ngay cả sau khi đánh giá theo dõi hoặc đánh giá đặc biệt thì thủ tục chứng nhận sẽ kết thúc bằng việc phát hành một báo cáo không có chứng chỉ.

5.3 Đình chỉ, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận

5.3.1 Đình chỉ

Tổ chức Chứng nhận DQS có quyền tạm thời đình chỉ Chứng nhận nếu Khách hàng vi phạm các nghĩa vụ trong dịch vụ cấp chứng nhận, hợp đồng hoặc tài chính đối với DQS, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Các hành động khắc phục chưa được thực hiện một cách rõ ràng và hiệu quả trong khung thời gian đã thỏa thuận;
 • Lịch trình đánh giá do DQS đề xuất cho (các) cuộc đánh giá cần thiết để duy trì chứng nhận đã không được tuân thủ và tần suất quy định kể từ lần đánh giá trước đó đã bị vượt quá;
 • DQS chưa được thông báo kịp thời về những thay đổi đã lên kế hoạch đối với hệ thống quản lý, các sự cố đặc biệt hoặc thu hồi sản phẩm (xem 3.3) hoặc những thay đổi khác ảnh hưởng đến sự phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy định kỹ thuật làm cơ sở cho cuộc đánh giá;
 • Di dời địa điểm/nơi lắp đặt được chứng nhận mà không thông báo trước cho DQS;
 • Chứng chỉ DQS hoặc biểu tượng chứng nhận đã được sử dụng theo cách sai trái hoặc trái phép;
 • Các khoản thanh toán đến hạn cho dịch vụ đánh giá và cấp chứng nhận chưa được thực hiện kịp thời sau ít nhất một lần nhắc nhở bằng văn bản.

DQS cũng có quyền đình chỉ chứng nhận nếu phát hiện ra những hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc công nhận sau khi có quyết định cấp chứng nhận và trong các trường hợp bất khả kháng (xem 6.6).

DQS sẽ thông báo cho Khách hàng về đề nghị đình chỉ bằng văn bản. Nếu lý do đình chỉ được đề nghị không được loại bỏ trong vòng hai tuần, DQS sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản về việc đình chỉ Chứng nhận nêu rõ lý do cũng như các hành động khắc phục cần thiết để chứng nhận được khôi phục.

Chứng nhận bị đình chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn (thường tối đa là 90 ngày). Nếu các biện pháp cần thiết đã được thực hiện một cách rõ ràng và hiệu quả trước thời hạn quy định thì việc đình chỉ Giấy chứng nhận sẽ bị hủy bỏ. Nếu các biện pháp cần thiết không được thực hiện trong thời hạn quy định, DQS có thể thu hồi Giấy chứng nhận như quy định dưới đây.

5.3.2 Thu hồi

DQS có quyền thu hồi Chứng nhận hoặc tuyên bố chúng không hợp lệ bằng thông báo bằng văn bản cho Khách hàng nếu:

 • Vượt quá thời gian đình chỉ của Giấy chứng nhận,
 • Sự tuân thủ của hệ thống quản lý, quy trình hoặc sản phẩm với tiêu chuẩn hoặc thông số kỹ thuật làm cơ sở không được đảm bảo hoặc Khách hàng không sẵn lòng hoặc không thể loại bỏ những điểm không phù hợp;
 • Khách hàng tiếp tục sử dụng Giấy chứng nhận để quảng bá sau khi Giấy chứng nhận bị đình chỉ;
 • Khách hàng sử dụng chứng nhận theo cách làm tổn hại danh tiếng của Tổ chức Chứng nhận DQS hoặc DQS;
 • Các điều kiện tiên quyết dẫn đến việc cấp Giấy chứng nhận không còn được áp dụng;
 • Khách hàng nộp đơn yêu cầu phá sản tự nguyện hoặc không tự nguyện;
 • Khách hàng chấm dứt mối quan hệ hợp đồng với DQS.

5.3.3 Hủy bỏ

Tổ chức chứng nhận DQS có quyền hủy bỏ Giấy chứng nhận hoặc tuyên bố Giấy chứng nhận không hợp lệ nếu:

 • Phát hiện ra trên thực tế, các điều kiện tiên quyết cần thiết để cấp Giấy chứng nhận đã không được đáp ứng;
 • Khách hàng đã thực hiện hành động thỏa hiệp trong quy trình đánh giá và cấp chứng nhận khiến cho tính khách quan, trung lập hoặc độc lập của kết quả đánh giá bị nghi ngờ, theo đánh giá của DQS.

6. Điều khoản khác

6.1 Không có quan hệ đối tác hoặc đại lý

Các Bên thừa nhận rằng DQS cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng với tư cách là một nhà thầu độc lập và Hợp đồng không tạo ra bất kỳ mối quan hệ đối tác, đại lý, lao động hoặc ủy thác nào giữa DQS và Khách hàng.

Khách hàng thừa nhận rằng DQS không thay thế Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cũng không miễn trừ họ khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào của họ, cũng như không thừa nhận, rút ngắn, bãi bỏ hoặc cam kết thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Khách hàng đối với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Khách hàng.

6.2 Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

DQS đảm bảo kỹ năng, sự cẩn thận và siêng năng trong việc thực hiện các dịch vụ vì có thể mong đợi một cách hợp lý về một nhà cung cấp dịch vụ tương tự có uy tín và chỉ chịu trách nhiệm về các thiệt hại trong trường hợp có sự sơ suất được chứng minh.

Không có nội dung nào trong Quy định này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của DQS đối với Khách hàng về tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc gian lận hoặc bất kỳ vấn đề nào khác do sơ suất của DQS mà việc loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của DQS là bất hợp pháp.

Trừ khi có thỏa thuận khác, tổng trách nhiệm pháp lý của DQS đối với Khách hàng đối với mọi khiếu nại về mất mát, thiệt hại hoặc chi phí dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị giới hạn, đối với bất kỳ một sự kiện hoặc chuỗi sự kiện có liên quan nào, ở mức bằng gấp đôi phí trả cho DQS theo hợp đồng.

DQS sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với yêu cầu bồi thường về mất mát, thiệt hại hoặc chi phí trừ khi thủ tục tố tụng trọng tài được bắt đầu trong vòng một năm sau ngày DQS thực hiện dịch vụ dẫn đến khiếu nại hoặc trong trường hợp có bất kỳ cáo buộc không thực hiện nào trong vòng một năm kể từ ngày dịch vụ đó đáng lẽ phải được hoàn thành.

6.3 Không chuyển giao

Trừ khi không được các bên quy định khác biệt hoặc được các bên đồng ý bằng văn bản, hợp đồng này mang tính cá nhân đối với các bên và không bên nào được phép chuyển nhượng, chuyển giao, tính phí, thế chấp, ký hợp đồng phụ hoặc giải quyết theo bất kỳ cách nào khác đối với bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Mỗi bên xác nhận rằng họ hành động nhân danh chính mình và không vì lợi ích của bất kỳ người nào khác.

Bất kể những điều đã đề cập trước đó, DQS có thể chuyển nhượng, chuyển giao hoặc ký hợp đồng phụ đối với bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng cho một công ty liên kết của DQS và đối tác hoặc bất kỳ đại lý nào của họ.

6.4 Quy tắc đạo đức và Chính sách chống hối lộ và tham nhũng

DQS tiến hành hoạt động kinh doanh của mình một cách nghiêm ngặt theo các nguyên tắc được đặt ra trong Quy tắc đạo đức của mình, trong đó bao gồm Chính sách chống hối lộ và tham nhũng. Bạn có thể tìm thấy Quy tắc đạo đức của DQS trên trang web của DQS.

Nhân viên, đại lý và các đại diện khác của DQS bị cấm đưa hoặc nhận tiền hoặc quà tặng có thể bị xem là hối lộ hoặc tham gia vào các thỏa thuận bị xem là hành vi tham nhũng. DQS duy trì hiệu lực trong toàn bộ thời hạn của các chính sách và thủ tục Hợp đồng và sẽ thực thi chúng khi thích hợp để đảm bảo tuân thủ những điều đã nói ở trên.

6.5 Vô hiệu một phần

Nếu một hoặc nhiều điều khoản của Quy định này bị phát hiện là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ khía cạnh nào thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy giảm dưới bất kỳ hình thức nào.

6.6 Bất khả kháng

Cả DQS và Khách hàng đều không vi phạm các Quy định này cũng như không phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ sai sót hoặc chậm trễ thực hiện nào dưới đây nếu nguyên nhân của sai sót hoặc chậm trễ đó là do các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên bị ảnh hưởng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: chiến tranh, xung đột vũ trang, tấn công khủng bố, nội chiến, bạo loạn, mối nguy hiểm độc hại, đại dịch, dịch bệnh, thiên tai, thời tiết khắc nghiệt, hỏa hoạn, cháy nổ, sự cố dịch vụ tiện ích, đình công, hư hỏng cơ sở hạ tầng, chậm trễ vận chuyển hoặc bất kỳ hạn chế công cộng nào trong số này các sự cố nêu trên hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào khác.

Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng phải thông báo ngay cho bên kia về chi tiết tình huống và thời gian dự kiến. Một trong hai bên có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức nếu trường hợp bất khả kháng kéo dài hơn chín mươi (90) ngày.

7. Tranh chấp

Trừ khi có thỏa thuận cụ thể khác, tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy định này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của quốc gia nơi đặt trụ sở của Tổ chức Chứng nhận DQS và được giải quyết theo quyết định cuối cùng theo Quy tắc Trọng tài của Phòng Thương mại Quốc tế bởi một hoặc nhiều trọng tài viên được chỉ định theo các quy tắc nói trên. Quá trình phân xử trọng tài sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) và được tiến hành bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh.

8. Yêu cầu chương trình bổ sung

Đối với một số hệ thống quản lý cụ thể theo ngành hoặc dịch vụ đánh giá và chứng nhận sản phẩm, các yêu cầu bổ sung của chương trình bắt buộc có thể được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn. Những “yêu cầu chương trình” này có sẵn tại trang web tiếng Việt https://www.dqsglobal.com/vi-vn/ hoặc trang web tiếng Anh https://www.dqsglobal.com/intl/ của DQS.

 

 

Quy định Đánh giá và Cấp chứng nhận DQS, ngày 01 tháng 09 năm 2023

zertifizierungsregel-dqs-eine geschaeftsperson im anzug tippt auf einem laptop
Loading...

Quy định Đánh giá và Cấp chứng nhận của DQS