Ocena RSCI dla przejrzystych łańcuchów dostaw w przemyśle motoryzacyjnym

Ocena ta została opracowana na podstawie specyfikacji RSCI e.V.. Wiodący producenci i dostawcy z branży motoryzacyjnej założyli to stowarzyszenie w celu poprawy zrównoważonego rozwoju i przejrzystości w przemyśle motoryzacyjnym. DQS jest jedną z pierwszych jednostek certyfikacyjnych zatwierdzonych do przeprowadzenia oceny RSCI w Państwa firmie.

Weryfikowalny zrównoważony rozwój dla dostawców

Spełnij wymagania klienta dzięki ocenie

Zaangażowanie w lepsze warunki pracy

Zoptymalizowany efekt zewnętrzny

Contact-us21.png
Loading...

Kto kieruje inicjatywą RSCI?

Inicjatywa Odpowiedzialnego Łańcucha Dostaw RSCI e.V. została założona przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA) wraz z 14 innymi członkami z sektora motoryzacyjnego. Oprócz producentów samochodów Audi, Volkswagen, Daimler AG i BMW, do członków założycieli należą również dostawcy tacy jak Brose, Robert Bosch GmbH i Schaeffler.

Celem RSCI e.V. jest zapewnienie wysokich standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju dostawców w branży motoryzacyjnej poprzez niezależne oceny oraz ich standaryzacja na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ma to na celu stworzenie wartości dodanej dla klienta, ponieważ ocena dostarcza dowodów na przejrzyste i uczciwe warunki pracy u jego dostawców. Dostawcy również korzystają z oceny RSCI, umożliwiając im spełnienie wymagań wielu nabywców za pomocą jednej oceny.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business11.png
Loading...

Oceny RSCI jako dowód na istnienie zrównoważonych łańcuchów dostaw

Oceny oparte na wymogach RSCI zostały opracowane w celu zapewnienia zgodności z kluczowymi wymogami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stawianymi przez ustawodawców, interesariuszy i klientów.

Oceny RSCI przyczyniają się również w znacznym stopniu do przestrzegania podstawowych praw człowieka przy produkcji i dostawie towarów w sektorze motoryzacyjnym.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Banking1.png
Loading...

Ważny kodeks postępowania dla branży motoryzacyjnej

Firmy, które poddają się ocenie RSCI, wdrażają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej.

Konkretnie chodzi tu o przestrzeganie kodeksu postępowania, który spełnia standardy społeczne, a także podstawowe wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business5.png
Loading...

Oceny RSCI

Oceny RSCI są ocenami społecznymi. Przeprowadzane są zazwyczaj na miejscu, w zakładach produkcyjnych dostawców. Audytorzy dokonują oględzin miejsca i przeprowadzają rozmowy z pracownikami. Przeglądają również odpowiednie dokumenty i porównują je z wymogami RSCI.

Po przeprowadzeniu oceny firmy otrzymują raport, który może być udostępniony interesariuszom, klientom i kontrahentom. Służy on stworzeniu wysokiego poziomu przejrzystości i porównywalności wśród producentów i dostawców w odniesieniu do zrównoważonych warunków pracy. W zależności od wyniku audytu RSCI wydaje tzw. etykietę, która jest ważna przez trzy lata.

Pokaż więcej
Pokaż mniej
Business28.png
Loading...

Proces oceny RSCI

Audyty RSCI są przyznawane w ramach tzw. procesu ofertowego RSCI. Aby złożyć wniosek o przeprowadzenie audytu, należy wejść na stronę RSCI i kliknąć na "Request Audit". DQS oraz inne zatwierdzone jednostki audytowe są następnie proszone przez RSCI za pośrednictwem platformy internetowej o złożenie oferty na przeprowadzenie audytu. RSCI przyznaje ocenę.

DQS przydzieli zespół wykwalifikowanych audytorów do przeprowadzenia oceny. Audyt RSCI jest przeprowadzany na miejscu i może trwać kilka dni, zgodnie z wytycznymi RSCI dotyczącymi kalkulacji kosztów. Opracowany zostaje kwestionariusz składający się z nieco ponad 100 pytań, który jest sprawdzany i oceniany poprzez przegląd dokumentów, rozmowy z personelem i kierownictwem oraz wizytę na miejscu. Z technicznego punktu widzenia ocena odbywa się w całości za pośrednictwem portalu internetowego RSCI.

Jeśli podczas audytu RSCI wystąpią odchylenia, można je sklasyfikować jako drobne, poważne, krytyczne lub o zerowej tolerancji. Dla wszystkich kategorii przewidziane są tzw. procesy CAP z terminami, w ramach których należy wdrożyć środki zaradcze i zapobiegawcze, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu. W zależności od wagi odchylenia, po skutecznym usunięciu odchylenia otrzymają Państwo tzw. etykietę tymczasową lub normalną etykietę RSCI. Szczegóły otrzymasz od RSCI po rejestracji.

Etykieta RSCI pozwala wykazać klientom i innym uczestnikom RSCI, że Państwa audytowany zakład produkcyjny działa zgodnie z wymogami oceny RSCI.

Banking13.png
Loading...

Jaki jest koszt oceny RSCI?

Koszt audytu RSCI jest uzależniony od różnych czynników. Oprócz wielkości firmy, klasyfikacja ryzyka (niskie, średnie, wysokie) przeprowadzona przez RSCI dla audytowanego zakładu produkcyjnego wpływa na określenie czasu audytu. Tak określony czas audytu wpływa z kolei na całkowity koszt oceny RSCI.

Business2.png
Loading...

Dlaczego DQS jest idealnym partnerem do przeprowadzenia oceny RSCI

  • Światowa sieć z doświadczonymi audytorami
  • Wszechstronne doświadczenie w sektorze motoryzacyjnym
  • Wieloletnie doświadczenie w certyfikacji oceny społecznej
  • Silne ukierunkowanie na klienta i wysoka jakość usług wykraczająca daleko poza ocenę
Carolin Nguyen
Loading...

Zapytanie ofertowe

Twój kontakt Carolin Nguyen

Czy mają Państwo jakieś pytania? Zapraszam do kontaktu.