Hodnotenie RSCI pre transparentné dodávateľské reťazce v automobilovom priemysle

Toto hodnotenie bolo vypracované na základe špecifikácií združenia RSCI. Poprední výrobcovia a dodávatelia automobilov založili združenie RSCI spolu s Nemeckým združením automobilového priemyslu (VDA) s cieľom zlepšiť udržateľnosť a transparentnosť v automobilovom priemysle. Spoločnosť DQS je jedným z prvých certifikačných orgánov schválených na vykonávanie hodnotenia RSCI vo vašej spoločnosti.

Overiteľná udržateľnosť pre dodávateľov

Splňte požiadavky zákazníkov pomocou hodnotenia

Záväzok k lepším pracovným podmienkam

Znižovanie sociálnych rizík

Contact-us21.png
Loading...

Kto je hnacou silou iniciatívy RSCI?

Iniciatívu za zodpovedný dodávateľský reťazec RSCI e.V. založilo Nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA) spolu s ďalšími 14 členmi z automobilového sektora. Okrem výrobcov automobilov Audi, skupina Volkswagen, Mercedes Benz AG a BMW sú medzi zakladajúcimi členmi aj dodávatelia ako Brose, Robert Bosch GmbH a Schaeffler.

Cieľom RSCI e.V. je prostredníctvom nezávislých hodnotení zabezpečiť vysoké štandardy v oblasti udržateľnosti dodávateľov v automobilovom sektore a štandardizovať ich na národnej a medzinárodnej úrovni. Tým sa má vytvoriť pridaná hodnota pre zákazníka, pretože hodnotenie poskytuje dôkaz o transparentných a spravodlivých pracovných podmienkach u jeho dodávateľov. Dodávatelia tiež profitujú z hodnotenia RSCI, ktoré im umožňuje splniť požiadavky viacerých odberateľov pomocou jediného hodnotenia.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business11.png
Loading...

Hodnotenia RSCI ako dôkaz udržateľných dodávateľských reťazcov

Hodnotenia založené na požiadavkách RSCI boli vyvinuté s cieľom zabezpečiť súlad s kľúčovými požiadavkami zákonodarcov, zainteresovaných strán a zákazníkov v oblasti udržateľnosti, životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Hodnotenia RSCI tiež významne prispievajú k dodržiavaniu základných ľudských práv pri výrobe a dodávkach tovaru v automobilovom sektore.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Banking1.png
Loading...

Dôležitý kódex správania pre automobilový priemysel

Spoločnosti, ktoré sa podrobia hodnoteniu RSCI, zavádzajú vysoké štandardy udržateľnosti v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu.

Konkrétne ide o dodržiavanie kódexu správania, ktorý spĺňa sociálne normy, ako aj základné požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business5.png
Loading...

Hodnotenia RSCI

Hodnotenia RSCI sú sociálnymi hodnoteniami. Zvyčajne sa vykonávajú na mieste vo výrobných závodoch dodávateľov. Hodnotitelia vykonávajú vizuálnu prehliadku pracoviska a vedú rozhovory so zamestnancami. Preskúmajú tiež príslušné dokumenty a porovnávajú ich s požiadavkami RSCI.

Po posúdení sú zistenia opísané v hodnotiacej správe. Slúži na vytvorenie vysokej úrovne transparentnosti a porovnateľnosti medzi výrobcami a dodávateľmi s ohľadom na trvalo udržateľné pracovné podmienky. V závislosti od výsledku hodnotenia vydáva RSCI takzvaný štítok s platnosťou tri roky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej
Business28.png
Loading...

Proces hodnotenia RSCI

Hodnotenia RSCI sa udeľujú prostredníctvom tzv. ponukového procesu RSCI. Ak chcete požiadať o hodnotenie, prejdite na webovú stránku RSCI a kliknite na "Žiadosť o hodnotenie". Spoločnosť DQS, ako aj ostatné schválené audítorské orgány potom RSCI prostredníctvom online platformy požiada o predloženie ponuky. RSCI pridelí hodnotenie.

Spoločnosť DQS vám na posúdenie pridelí tím kvalifikovaných hodnotiteľov. Hodnotenie RSCI sa vykonáva na mieste a podľa usmernení RSCI pre výpočet nákladov môže trvať niekoľko dní. Spracúva sa dotazník, ktorý sa kontroluje a vyhodnocuje prostredníctvom preskúmania dokumentov, rozhovorov so zamestnancami a manažmentom a návštevy na mieste. Z technického hľadiska sa hodnotenie vykonáva výlučne prostredníctvom online portálu RSCI.

Ak sa pri hodnotení RSCI vyskytnú odchýlky, môžu byť klasifikované ako menej závažné, závažné, kritické alebo s nulovou toleranciou. Pre všetky kategórie sú stanovené tzv. procesy CAP s termínmi, v rámci ktorých musíte vykonať nápravné a preventívne opatrenia, aby ste zabránili opakovaniu. V závislosti od závažnosti odchýlky získate po úspešnom odstránení odchýlky takzvanú dočasnú značku alebo plnú značku RSCI. Podrobné informácie dostanete od RSCI po registrácii.

Banking13.png
Loading...

Koľko stojí hodnotenie RSCI?

Náklady na hodnotenie RSCI závisia od rôznych faktorov. Okrem veľkosti spoločnosti má na určenie času hodnotenia vplyv aj klasifikácia rizík (nízke, stredné, vysoké), ktorú vykonáva RSCI pre výrobné miesto, ktoré má byť predmetom hodnotenia. Takto určený čas následne ovplyvňuje celkové náklady na posúdenie RSCI.

Business2.png
Loading...

Prečo je spoločnosť DQS ideálnym partnerom pre posúdenie RSCI

  • Celosvetová sieť so skúsenými audítormi
  • Komplexné odborné znalosti v automobilovom sektore
  • Dlhoročné skúsenosti s certifikáciou sociálneho hodnotenia
  • Silné zameranie na zákazníka a vysoká kvalita služieb presahujúca rámec hodnotenia
Loading...

Žiadosť o cenovú ponuku

Váš kontakt Pavol Plevják

Máte nejaké otázky? Neváhajte ma kontaktovať.

Ing. Pavol Plevják, Managing director DQS Slovakia s.r.o.