Όλο και περισσότερες εταιρείες αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες μεγάλα τμήματα της αλυσίδας αξίας τους. Ως αποτέλεσμα, η συστηματική διαχείριση των σχέσεων με τους προμηθευτές αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία - και από την άποψη της εταιρικής κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Στο άρθρο που ακολουθεί, ο εμπειρογνώμονας της DQS Altan Dayankac απαντά στις σημαντικότερες ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των προμηθευτών από άποψη βιωσιμότητας. Και παρουσιάζει οκτώ βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία σας για να διενεργήσει αξιολόγηση προμηθευτών υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.

Loading...

Η διαχείριση των προμηθευτών ως παράγοντας επιτυχίας

Μπροστά στην παγκοσμιοποίηση, οι εταιρείες συνδέουν όλο και περισσότερο τη διαχείριση των προμηθευτών τους με τα ανάντη στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Αυτές οι πολύπλοκες δομές απαιτούν επαγγελματική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα εφοδιασμού. Από την αγορά έως τη διάθεση των προϊόντων και την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων πρώτων υλών, πρέπει να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις, ιδίως όσον αφορά

 • επιλογή προμηθευτών
 • τον προγραμματισμό των προμηθευτών
 • ενσωμάτωση προμηθευτών
 • αξιολόγηση προμηθευτών
 • Ανάπτυξη προμηθευτών

Αυτό καθιστά τη σωστή επιλογή, αξιολόγηση και εξειδίκευση των κατάλληλων προμηθευτών τον καθοριστικό ανταγωνιστικό παράγοντα στις παγκόσμιες προμήθειες. Όσο πιο προσεκτικά και βιώσιμα χειρίζεται η εταιρεία σας τη διαχείριση των προμηθευτών, τόσο περισσότερα οφέλη θα προκύψουν - για τον οργανισμό σας, τους πελάτες σας και τους προμηθευτές σας.

Αυτό καθιστά τη σωστή επιλογή, αξιολόγηση και εξειδίκευση των κατάλληλων προμηθευτών καθοριστικό ανταγωνιστικό παράγοντα στις παγκόσμιες προμήθειες. Όσο πιο προσεκτικά και βιώσιμα χειρίζεται η εταιρεία σας τη διαχείριση των προμηθευτών, τόσο περισσότερα οφέλη θα προκύψουν - για τον οργανισμό σας, τους πελάτες σας και τους προμηθευτές σας.

Όπου τα οφέλη γίνονται γρήγορα εμφανή, ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να εξετάσετε τις πτυχές της ασφάλειας. Αυτό ισχύει τόσο για τους κανονισμούς και τα κριτήρια που αφορούν συγκεκριμένο κλάδο όσο και για την εθνική και διεθνή νομοθεσία. Αν προσθέσετε κεντρικές πτυχές όπως η διαχείριση της συμμόρφωσης και η διαχείριση κινδύνων, γίνεται σαφές γιατί η αξιολόγηση προμηθευτών με την ενσωμάτωση πτυχών ΕΚΕ* αποτελεί στρατηγική απόφαση για συνεχή επιτυχία.

* Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ή εν συντομία "ΕΚΕ", είναι η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών υπό την έννοια της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

Βιώσιμη αξιολόγηση προμηθευτών - αναγκαιότητα ή ψευδαίσθηση;

Οι οργανισμοί που θέλουν να αξιολογήσουν τους δυνητικούς προμηθευτές τους από την άποψη της αειφορίας πρέπει όχι μόνο να αξιοποιήσουν τις πολυάριθμες πτυχές των οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών με τις πολλές διαφορετικές ερμηνείες τους, αλλά και να κατανοήσουν τις δομές και τους μηχανισμούς που επικρατούν στην αγορά.

"Η αξιολόγηση των προμηθευτών που ενσωματώνει την κοινωνική υπευθυνότητα είναι μια στρατηγική απόφαση για τη διαρκή εταιρική επιτυχία".

Παρόλο που οι αναφορές και οι οδηγοί για τη βιωσιμότητα επικεντρώνονται σε λίγες πηγές, όπως αυτές της ΔΟΕ, του ΟΟΣΑ ή του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στις αγορές έχουν καθιερωθεί ποικίλες διεθνείς πρωτοβουλίες και πρότυπα βιωσιμότητας, καθώς και βιομηχανικές λύσεις. Το ζήτημα της βιωσιμότητας στη διαχείριση των προμηθευτών περιπλέκεται από το γεγονός ότι τα διάφορα πρότυπα γενικά δεν αναγνωρίζουν το ένα το άλλο.

Τα βασικά ερωτήματα εδώ είναι τα εξής:

 • Ποια θέματα βιωσιμότητας είναι σημαντικά;
 • Ποια επιμέρους κριτήρια, μέθοδοι και εργαλεία είναι κατάλληλα για την αξιολόγηση των προμηθευτών;
 • Πώς αξιολογούνται τα αποτελέσματα;

ΔΟΕ: Διεθνής Οργάνωση Εργασίας
ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
Χάρτης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ: Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών

Αξιολόγηση προμηθευτών: έξι ερωτήσεις, έξι απαντήσεις

1. Ποια είναι τα οφέλη της δέσμευσης των προμηθευτών;

Τα οφέλη μιας βιώσιμης αξιολόγησης και της στοχευμένης ενσωμάτωσης των προμηθευτών στις δικές σας διαδικασίες δημιουργίας αξίας είναι προφανή: Συνεργαζόμενοι στενά με τους προμηθευτές σας σε πνεύμα εμπιστοσύνης, μπορείτε να

 • Να διασφαλίζετε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων σας
 • Διασφαλίσετε την αποτελεσματικότητα των αγορών και των προμηθειών
 • Εγγυηθείτε την ικανότητα παράδοσης και την τήρηση των ημερομηνιών παράδοσης
 • να αποτρέψετε την οικονομική ζημία και την απώλεια της εικόνας
 • να εκπληρώσετε τις κοινωνικές και οικολογικές σας ευθύνες
 • Περιορίστε τους κινδύνους και τις παραβιάσεις της συμμόρφωσης
 • Αύξηση της ικανοποίησης και της αφοσίωσης των πελατών
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς σας

2. Ποιες είναι οι προκλήσεις των πολύπλοκων αλυσίδων εφοδιασμού;

Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των αγορών προμηθευτών, καθώς και οι πολυεπίπεδες και διακρατικές αλυσίδες εφοδιασμού, απαιτούν ολοένα και μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη ολοκλήρωση μεταξύ προμηθευτή και εταιρείας.

Όσο πιο παγκόσμιοι είναι οι προμηθευτές σας, τόσο συχνότερα προκύπτουν γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια. Ομοίως, υπάρχουν νομικές, κανονιστικές και πελατειακές απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται και να συμμορφώνονται. Συνεπώς, η σωστή επιλογή, αξιολόγηση και τακτική εξειδίκευση των κατάλληλων προμηθευτών είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική επιτυχία.

Έλεγχος προμηθευτών με την DQS

Πόσο καλοί είναι οι εξωτερικοί σας προμηθευτές και τι ρόλο παίζουν; Οι έλεγχοι προμηθευτών της DQS για συγκεκριμένους πελάτες αποκαλύπτουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Τα ακόλουθα σημεία είναι απαραίτητα για την προμηθεύτρια εταιρεία:

 • Να συνοδεύει εντατικά όλα τα μέτρα εξωτερικής ανάθεσης
 • Καθορισμός των σχετικών κριτηρίων και των βασικών μεγεθών
 • Συνεχής έναρξη διαδικασιών βελτίωσης
 • Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων

3. Πώς προβαίνετε στην αξιολόγηση των προμηθευτών;

Οι αποτελεσματικές αξιολογήσεις προμηθευτών αξιολογούν τη συνολική οργανωτική και τεχνική απόδοση των μεμονωμένων προμηθευτών - με βάση την τρέχουσα κατάσταση και σε σχέση με την κατάσταση-στόχο. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα

 • Αξιολόγηση ή αξιολόγηση της σχέσης με τον προμηθευτή,
 • ανάλυση των αδύναμων σημείων και
 • Μια επανεξέταση του χαρτοφυλακίου προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης ανακούφισης σε περίπτωση συμφόρησης πόρων

Είναι σημαντικό να καθοριστούν τα επιμέρους κριτήρια ή ένας κατάλληλος κατάλογος κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογούνται οι σχετικοί προμηθευτές.

Έχει επίσης νόημα να ακολουθηθεί μια συστηματική προσέγγιση για την αξιολόγηση των κινδύνων. Αναπτύξτε έναν πίνακα ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο παράδοσης που καταλαμβάνει ένας προμηθευτής στην αλυσίδα, υποδεικνύει τον υφιστάμενο κίνδυνο και επιτρέπει την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Η ιεράρχηση καθορίζει τελικά το είδος της δράσης και τις διάφορες μεθόδους. Για τους απαραίτητους προμηθευτές με υψηλούς κινδύνους, ο επιτόπιος έλεγχος της προμηθεύτριας εταιρείας είναι σίγουρα η καλύτερη επιλογή.

4. Ποια είναι τα οφέλη της αξιολόγησης των προμηθευτών;

Η συστηματική αξιολόγηση των προμηθευτών παρέχει ασφάλεια δικαίου εκ μέρους της εταιρείας σας. Περιορίζει τους κινδύνους και παρέχει μια ορατή εξειδίκευση προς τους πελάτες σας. Θέστε έναν σαφή στόχο αξιολόγησης προμηθευτών, καθορίστε ποιοτικούς στόχους και υποχρεώσεις για τους εξωτερικούς σας προμηθευτές. Αυτό επιτρέπει τη σύγκριση και την αξιολόγηση των δυνητικών προμηθευτών. Οι υφιστάμενες σχέσεις με τους προμηθευτές μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω και να βελτιστοποιηθούν με βάση την αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των προμηθευτών από την άποψη της βιωσιμότητας δείχνει επίσης ότι πραγματοποιείτε υγιείς και συνεχείς βελτιώσεις στη δημιουργία αξίας του οργανισμού σας - και ότι εκπληρώνετε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές σας ευθύνες.

5. Πώς μπορεί να μοιάζει μια αξιολόγηση προμηθευτών με την DQS;

Στις αξιολογήσεις προμηθευτών μας (ανάλογα με τον πελάτη), εξετάζουμε με ουδέτερη ματιά τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των διαδικασιών και των διεπαφών σας. Αναλύουμε τη συνοχή των διαδικασιών και τη συνέχεια των διαδικασιών. Επιπλέον, σας υποστηρίζουμε στη συνεχή βελτίωση των εσωτερικών σας διαδικασιών στη διαχείριση των προμηθευτών και βελτιστοποιούμε από κοινού τη διαχείριση κινδύνων, προκειμένου να περιορίσουμε τις παραβιάσεις της συμμόρφωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό ενόψει του μελλοντικού γερμανικού και ευρωπαϊκού νόμου για την εφοδιαστική αλυσίδα και του νόμου περί δέουσας επιμέλειας.

Νόμος για την αλυσίδα εφοδιασμού: Τρέχουσα κατάσταση στη Γερμανία

Τον Φεβρουάριο του 2021, οι νομοθέτες στο Βερολίνο και στις Βρυξέλλες παρουσίασαν σχεδόν ταυτόχρονα τις ιδέες τους για έναν νόμο περί εφοδιαστικής αλυσίδας ή νόμο περί δέουσας επιμέλειας. Σκοπός του είναι να εξυπηρετήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη θέσπιση απαιτήσεων για την υπεύθυνη διαχείριση των αλυσίδων εφοδιασμού για ορισμένες εταιρείες. Τα σχέδια είναι διαθέσιμα - διαβάστε περισσότερα σχετικά στο ιστολόγιό μας.

6. Τι πρέπει να διευκρινίσετε πριν από μια αξιολόγηση βιώσιμου προμηθευτή;

Καθορίστε από κοινού τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσετε και διευκρινίστε τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Σε τι βασίζονται οι σχετικές απαιτήσεις βιωσιμότητας για τον κλάδο σας;
 • Γιατί επιβάλλονται απαιτήσεις ΕΚΕ στους προμηθευτές;
 • Ποιος θέτει αυτές τις απαιτήσεις και σε ποιον;
 • Ποιες επιλογές υπάρχουν για τον έλεγχο και την αξιολόγηση - ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται ως βάση;
 • Πώς μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις;
 • Ποιες λύσεις είναι κατάλληλες για την αλυσίδα εφοδιασμού σας;
 • Πώς μπορεί να προσδιοριστεί ένα ατομικό προφίλ βιωσιμότητας;

Πώς μοιάζει ένας κατάλογος κριτηρίων για την αξιολόγηση των προμηθευτών;

Πριν από έναν έλεγχο προμηθευτών (κατά πελάτη) ή την αξιολόγηση των προμηθευτών σας βάσει κριτηρίων βιωσιμότητας θα πρέπει ιδανικά να προηγείται η λεγόμενη ανάλυση ουσιαστικότητας. Με τη βοήθεια αυτής της μεθόδου, η επιχείρησή σας μπορεί πρώτα να προσδιορίσει το δικό της προφίλ βιωσιμότητας και, εάν είναι απαραίτητο, να αγνοήσει τυχόν απαιτήσεις ΕΚΕ που δεν είναι σχετικές. Με την ανάλυση των σχετικών κριτηρίων, των κινδύνων και του πεδίου εφαρμογής του οργανισμού σας, μπορεί να προκύψει ένας πίνακας αξιολόγησης για τους προμηθευτές σας.

Χρησιμοποιείται ένας πίνακας δύο αξόνων: Στον ένα άξονα, απεικονίζεται η συνάφεια ενός θέματος για τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη- στον άλλο άξονα, οι πιθανές επιπτώσεις στην επιχείρηση (ή από αυτήν). Η θέση του θέματος στον πίνακα υποδηλώνει τη σημαντικότητά του.

Από την ανάλυση μπορούν να προκύψουν κατάλογοι κριτηρίων και συγκεκριμένα πεδία δράσης - τόσο για την εταιρεία σας όσο και για τους εταίρους σας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ιδανικά, τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τους κώδικες δεοντολογίας που επιβάλλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις όχι μόνο στις ίδιες αλλά και στους προμηθευτές τους.

Αξιολόγηση προμηθευτών: Εισαγωγή σε οκτώ βήματα

Για να πραγματοποιήσετε μια αξιολόγηση προμηθευτών από την άποψη της ΕΚΕ*, η εταιρεία σας θα πρέπει να περάσει από τα οκτώ βήματα που περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: από την ανάλυση ουσιαστικότητας, η οποία αποκαλύπτει το προφίλ βιωσιμότητάς σας, έως την περαιτέρω ανάπτυξη των προμηθευτών σας μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

*CSR: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

1. Καθορισμός των σχετικών θεμάτων βιωσιμότητας

Ο στόχος εδώ είναι να διαπιστώσετε ποια θέματα βιωσιμότητας είναι πραγματικά σχετικά με την εταιρεία σας στην αλυσίδα εφοδιασμού. Τα θέματα εξετάζονται ως προς τον πιθανό αντίκτυπο για την οργάνωσή σας και ως προς τη σημασία τους για τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη (μαζί με αυτά, εάν είναι απαραίτητο). Εάν καταχωρίσετε το αποτέλεσμα σε έναν πίνακα του οποίου οι άξονες αντιστοιχούν στις δύο απόψεις, μπορείτε να διαβάσετε τη σημαντικότητα ενός θέματος από τη θέση του.

2. Προσαρμόστε τον κώδικα δεοντολογίας

Ένας κώδικας δεοντολογίας μπορεί να προκύψει ή να προσαρμοστεί από την ανάλυση ουσιαστικότητας και να παρουσιαστεί στον προμηθευτή προς αποδοχή.

3. Εντοπίστε και επιλύστε τις εσωτερικές συγκρούσεις στόχων

Η επιτυχία ενός ελέγχου προμηθευτών εξαρτάται όχι λιγότερο από την επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων στόχων που μπορεί να υπάρχουν, για παράδειγμα, μεταξύ των αγορών (οικονομικά συμφέροντα) και του τμήματος που είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των προμηθευτών από την άποψη της ΕΚΕ. Η συμφωνία για τις συγκρούσεις αυτές πρέπει να επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων τμημάτων.

4. Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης

Ένας πίνακας κινδύνων είναι κατάλληλος για τον καθορισμό και την ιεράρχηση αυτών των κριτηρίων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού. Η ιεράρχηση καθορίζει το είδος των μέτρων ή των εργαλείων που είναι κατάλληλα για τον έλεγχο του προμηθευτή.

5. Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης

Αφού οριστούν οι προμηθευτές ανάλογα με τη συνάφεια τους, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου ή επαλήθευσης και το αντικείμενο του ελέγχου, ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα από τον πίνακα κινδύνου. Ένας κώδικας δεοντολογίας, μια αυτοαποκάλυψη στην εταιρεία ή μια αυτοαποκάλυψη μέσω μιας διαδικτυακής πύλης είναι κατάλληλα ως έλεγχος βάσει εγγράφων.

Η αξιολόγηση με βάση τους ελέγχους μπορεί να γίνει είτε σύμφωνα με:

 • διακλαδικά πρότυπα (IQNet SR 10, SA8000 κ.λπ.)
 • Κλαδικές λύσεις (SEDEX, TfS κ.λπ.)
 • Ένας κατάλογος απαιτήσεων που αναπτύχθηκε από τον πελάτη, ο οποίος περιέχει τα θέματα που προσδιορίστηκαν βάσει της ανάλυσης ουσιαστικότητας σε μια ειδική για την εταιρεία αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ

6. Κέρδισμα των προμηθευτών για την επιλεγμένη διαδικασία επαλήθευσης

Η επιτυχής εφαρμογή των μέτρων εξαρτάται από την κατανόηση των προμηθευτών για τα θέματα βιωσιμότητας, την ισορροπία δυνάμεων και τον συμφωνημένο όγκο εργασιών. Επομένως, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια στρατηγική για τη συνεργασία με τους προμηθευτές και να καταδειχθούν με σαφήνεια τα οφέλη της συνεργασίας, όχι μόνο για να είναι σε θέση να απαντηθούν ερωτήσεις και να διαλυθούν επιφυλάξεις.

7. Έλεγχος των προμηθευτών

Το αντικείμενο του ελέγχου είναι τα θέματα βιωσιμότητας ή τα πρότυπα ΕΚΕ που ορίζονται στο βήμα 4. Ο έλεγχος διενεργείται με τη μέθοδο που ορίζεται στο βήμα 5. Ανάλογα με την ένταση του ελέγχου, μπορεί να καλύψει όλο το φάσμα, δηλαδή εξέταση εγγράφων, επιθεώρηση εγκαταστάσεων, συνεντεύξεις κ.λπ. Ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται εγκαίρως. Κατ' αρχήν, πρέπει να δίνεται προσοχή στην έγκαιρη εκπλήρωση των καθορισμένων απαιτήσεων από τον προμηθευτή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν ο προμηθευτής πρέπει να δραστηριοποιηθεί ο ίδιος για μια μέθοδο επιθεώρησης.

8. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων μπορούν να αντιστοιχιστούν σε πτυχές όπως κίνδυνοι, κλάδος, θέματα, σημείο αναφοράς/καλή πρακτική, καυτά σημεία ή χώρες. Η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξη του/των προμηθευτή/ών. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την αποτελεσματική παρακολούθηση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες πτυχές ή να αναλαμβάνονται δράσεις:

 • Εντοπισμός αποκλίσεων (μη συμμορφώσεις)
 • Προσοχή στα προβλήματα στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες χώρες
 • Καθορισμός και συνοδεία διορθωτικών ενεργειών
 • Ανάπτυξη διαδικασίας κλιμάκωσης
 • Ανάπτυξη των προμηθευτών
 • Μέτρηση της προόδου, συζήτηση των αποτελεσμάτων
 • Χρήση βασικών αριθμητικών στοιχείων

Συμβουλή: Τι απαιτεί το ISO 9001 για την αξιολόγηση των προμηθευτών

Το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας απαιτεί επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση των προμηθευτών. Ακολουθεί μια επιλογή εκείνων των κεφαλαίων του προτύπου ISO 9001 που σχετίζονται με τα θέματα των εξωτερικών προμηθευτών και της αξιολόγησης των προμηθευτών:

 • Κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου του (κεφ. 4.1)
 • Κατανόηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών (κεφ. 4.2)
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών (κεφ. 6.1)
 • Διαχείριση των εξωτερικά παρεχόμενων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών (κεφ. 8.4 και παράρτημα Α.8)
 • Σκέψη με βάση τον κίνδυνο (προσάρτημα Α.4)

Συμπέρασμα: Αξιολόγηση των προμηθευτών βάσει των πτυχών βιωσιμότητας

Στη διαχείριση των προμηθευτών, γίνεται εμφανές ότι η νομοθεσία συνεχίζει να αποκτά σημασία ως κινητήριος μοχλός. Χαρακτηρίζεται από μια σταδιακή μετάβαση στον τομέα της βιωσιμότητας. Η εξέλιξη περνά από "νησιωτικές" ρυθμίσεις, όπως η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για μη χρηματοοικονομικά βασικά μεγέθη, στη συστηματική κάλυψη θεμάτων βιωσιμότητας, ιδίως με έμφαση στις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας.

Πολλές εθελοντικές πρωτοβουλίες βιωσιμότητας και τα κριτήριά τους αντικαθίστανται επίσης όλο και περισσότερο από υποχρεωτικούς, επαληθεύσιμους και εφαρμόσιμους κανονισμούς. Στόχοι όπως αυτοί των Ηνωμένων Εθνών που απαριθμούνται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) έχουν έντονο συνιστώμενο χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη βιομηχανία, όπως η πρωτοβουλία Together for Sustainability (TfS) από τη χημική βιομηχανία ή οι πλατφόρμες δεδομένων για μεγαλύτερη διαφάνεια στη δέσμευση για τη βιωσιμότητα (SEDEX), είναι συχνά υποχρεωτικές για τους προμηθευτές λόγω των απαιτήσεων των πελατών.

DQS: DQS: Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς

Ως διεθνώς αναγνωρισμένος πιστοποιητής για συστήματα διαχείρισης και διαδικασίες, η DQS διενεργεί ελέγχους σε περισσότερες από 30.000 ημέρες ελέγχου ετησίως. Η αξίωσή μας ξεκινά εκεί όπου τελειώνουν οι λίστες ελέγχου: Πάρτε μας στο λόγο μας! Ανυπομονούμε να μιλήσουμε μαζί σας και θα χαρούμε να σας δείξουμε σε τι βασίζονται οι επιδόσεις και η ποιότητα των ελέγχων μας. Συγκεκριμένα σε

 • Σε ικανούς ελεγκτές με ακεραιότητα και εμπειρία στον κλάδο
 • Προσαρμοσμένες λύσεις που είναι κατάλληλες για τον οργανισμό σας και το σύστημα διαχείρισής σας
 • Στοχευμένο εντοπισμό πιθανών αδυναμιών και κινδύνων
 • Αντικειμενικά, κατανοητά αποτελέσματα και ουσιαστικά βοηθήματα για τη λήψη αποφάσεων
 • Διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά με υψηλή αποδοχή από την αγορά
 • Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων/αναλύσεων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων
 • Ατομική ανάπτυξη και δημιουργία καταλόγων κριτηρίων και συστημάτων αξιολόγησης
audits-dqs-audit wuerfel nebeneinander auf tisch
Loading...

DQS Supplier audit

Οι έλεγχοι των προμηθευτών μας επικεντρώνονται στο ερώτημα: Τι απαιτούν από εσάς η αγορά, οι πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη σας όσον αφορά τη βιωσιμότητα; Ανακαλύψτε το. Δωρεάν και χωρίς υποχρέωση.

Συγγραφέας
Altan Dayankac

Διαχειριστής προϊόντων DQS και εμπειρογνώμονας σε πολλά θέματα βιωσιμότητας, κλίματος, περιβάλλοντος και επαγγελματικής ασφάλειας. Ο Altan Dayankac προσφέρει επίσης την εμπειρογνωμοσύνη του ως συγγραφέας και εισηγητής σε επιτροπές περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, καθώς και σε πολυάριθμες επαγγελματικές εκδηλώσεις.

Loading...