Βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές

Η πρακτική της βιωσιμότητας σημαίνει επίσης ότι η εταιρεία σας αναλαμβάνει την ευθύνη εντός της αλυσίδας εφοδιασμού και διαχειρίζεται τους υφιστάμενους κινδύνους. Θα θέλατε να αποδείξετε τις δραστηριότητές σας στον τομέα της βιωσιμότητας και να δείξετε στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι εφαρμόζετε αποτελεσματικά οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά μέτρα; Τότε ένας έλεγχος ΕΚΕ (έλεγχος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης) είναι η σωστή λύση για την εταιρεία σας.

Μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω της ευθυγράμμισης με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας

Ισχυρή αντίληψη των επιδόσεών σας στον τομέα της ΕΚΕ και ενίσχυση της θέσης σας στην αγορά

Πολύτιμο εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση και για τη διαχείριση των προμηθευτών σας

Οι ελεγχόμενες διαδικασίες ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της αγοράς

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ: Πληροφορίες σχετικά με το πρότυπο

Η αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ πραγματοποιείται μέσω ενός ελέγχου ΕΚΕ από έναν αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, όπως η DQS. Η αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας σας. Οι κίνδυνοι εντοπίζονται με βάση ένα ραντάρ 360°. Για να μπορέσετε να τους διαχειριστείτε, φιλτράρουμε τις βασικές πτυχές και απαιτήσεις για εσάς από τα πιο σημαντικά πρότυπα βιωσιμότητας της αγοράς.

Επικεντρωνόμαστε σε αυτές τις ερωτήσεις:

  • Τι θέλουν η αγορά, οι πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη σας;
  • Πώς διαχειρίζεστε και ελέγχετε τις αλυσίδες εφοδιασμού σας;
  • Πώς εξασφαλίζετε τη συμμόρφωση;

Οι απαντήσεις καταλήγουν στο προφίλ ΕΚΕ σας, το οποίο περιέχει αφενός την υφιστάμενη κατάσταση και αφετέρου τις απαιτήσεις που έχουν επιλεγεί προηγουμένως. Η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις θα διαπιστωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία σε έναν επιτόπιο έλεγχο ΕΚΕ.

Ως απόδειξη, η εταιρεία σας λαμβάνει ένα πιστοποιητικό, το οποίο (εάν το επιθυμείτε) δείχνει επίσης το βαθμό συμμόρφωσης.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Grundsätze
Loading...

Τι σημαίνει CSR;

Η ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) αναφέρεται στην ευθύνη που έχουν οι εταιρείες μέσω του αντίκτυπου των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων στην κοινωνία. Τα μέτρα που προκύπτουν από την άσκηση αυτής της ευθύνης ερμηνεύονται ως εθελοντική συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΕΚΕ αναφέρεται στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας και συνεπώς περιλαμβάνει όλες τις οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της εταιρικής δραστηριότητας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιον είναι κατάλληλη η αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ;

Η Αξιολόγηση Κινδύνου ΕΚΕ είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για όλες τις εταιρείες που θέλουν να αντιμετωπίσουν ενεργά τις δικές τους, συγκεκριμένες ανησυχίες στη διαχείριση της βιωσιμότητας πέρα από τις γενικές απαιτήσεις της αγοράς. Η Αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ συγκρίνει τις παγκοσμίως σχετικές απαιτήσεις των πολλών πρωτοβουλιών, προτύπων και κλάδων με τα ζητήματα βιωσιμότητας που σας αφορούν πραγματικά και σας παρέχει έναν προσαρμοσμένο πίνακα δράσης.

Η αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ από την DQS εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες της εταιρείας σας. Ένα σημερινό παράδειγμα είναι ο γερμανικός νόμος για την αλυσίδα εφοδιασμού ή νόμος για τη δέουσα επιμέλεια. Από το 2023, ο νέος νόμος θα καθιστά ορισμένες εταιρείες υπεύθυνες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. Οι κίνδυνοι βιωσιμότητας στην άμεση αλυσίδα εφοδιασμού πρέπει να εντοπίζονται και να διαχειρίζονται ενεργά στο μέλλον.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Prozessorientierung
Loading...

Αποτελεσματικοί έλεγχοι των προμηθευτών

Η αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ελέγχους προμηθευτών. Βασίζεται σε μια συλλογή περίπου 100 θεμάτων και υποθεμάτων, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από τις απαιτήσεις περισσότερων από 50 παγκοσμίως αναγνωρισμένων προτύπων και βιομηχανικών λύσεων.

Από αυτό προκύπτει ένα σύνολο δεδομένων με περίπου 4.000 επιμέρους απαιτήσεις ή ερωτήσεις, από τις οποίες τα σημεία που σας αφορούν και ισχύουν για εσάς έχουν σχέση με τα ειδικά εργαστήρια και σεμινάρια. Μεταφερόμενος σε έναν πίνακα, για παράδειγμα σε έναν χάρτη θερμότητας, μπορεί να απεικονιστεί ή να προκύψει ο βαθμός σημαντικότητας των διαφόρων θεμάτων για τον οργανισμό σας.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Γιατί είναι χρήσιμος ένας έλεγχος ΕΚΕ για την εταιρεία σας;

Ένας έλεγχος ΕΚΕ προσδιορίζει τους συγκεκριμένους κινδύνους και τα θέματα βιωσιμότητας της επιχείρησής σας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μεγαλύτερη διαφάνεια μέσω του προσανατολισμού σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Με την εδραίωση των θεμάτων βιωσιμότητας στην εταιρεία σας, ενισχύετε την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σας όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη και γίνεστε ασφαλείς απέναντι στις απαιτήσεις της αγοράς.

Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί η αξιολόγηση κινδύνου ΕΚΕ;

Αρχικά, εντοπίζονται οι υφιστάμενοι ή δυνητικοί κίνδυνοί σας σε μια ανάλυση ουσιαστικότητας, προσδιορίζεται η υφιστάμενη κατάσταση της εταιρείας σας και επιλέγονται οι απαιτήσεις βιωσιμότητας που σας αφορούν. Σε ένα εργαστήριο που διαρκεί από μία έως αρκετές ημέρες, καθορίζονται και αξιολογούνται το πεδίο εφαρμογής της Αξιολόγησης Κινδύνου ΕΚΕ, τα ειδικά για την εταιρεία θέματα ΕΚΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το καθήκον σας τώρα είναι να καλύψετε το χάσμα μεταξύ του υφιστάμενου και του επιδιωκόμενου επιπέδου ωριμότητας, με τη βοήθεια κατάλληλων μέτρων. Για να το κάνετε αυτό, ορίζετε τα επιθυμητά αποτελέσματα και τους στόχους και καταρτίζετε - εσωτερικά συμφωνημένα - ανοιχτά σημεία. Το αποτέλεσμα είναι ένας ατομικός κατάλογος ερωτήσεων και εργασιών που αποτελεί το αντικείμενο της εξωτερικής αξιολόγησης.

Στο τρίτο βήμα, πραγματοποιείται μια ουδέτερη και αντικειμενική αξιολόγηση των συγκεκριμένων πτυχών της εταιρείας σας βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.

Σε περίπτωση επιτυχίας, θα λάβετε ένα πιστοποιητικό ως απόδειξη, το οποίο, εφόσον το επιθυμείτε, θα περιλαμβάνει το επίπεδο ωριμότητας με τη μορφή του αριθμού των βαθμών που έχετε επιτύχει. Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού θα καθοριστεί κατόπιν συμφωνίας.

Banking13.png
Loading...

Τι κοστίζει ένας έλεγχος ΕΚΕ;

Ένας έλεγχος ΕΚΕ για τον εντοπισμό των ειδικών για την εταιρεία θεμάτων βιωσιμότητας και των συναφών κινδύνων είναι μια ιδιαίτερα εξατομικευμένη διαδικασία και απαιτεί προσεκτική προετοιμασία. Επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε διάλογο για να μάθουμε περισσότερα από εσάς. Θα χαρούμε να ετοιμάσουμε μια αξιόπιστη προσφορά προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

  • Πληροφόρηση με προστιθέμενη αξία σχετικά με τις δραστηριότητες βιωσιμότητας της εταιρείας σας
  • Περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στον έλεγχο διαδικασιών και την πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης
  • Ελεγκτές με πρακτική εμπειρία και υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στον κλάδο
  • Πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή
  • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Εξατομικευμένες προσφορές με ευέλικτους όρους σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Ο τοπικός σας υπεύθυνος επικοινωνίας

Θα χαρούμε να ετοιμάσουμε μια ατομική προσφορά για εσάς.