Hållbara affärsmetoder

Hållbarhet innebär också att ditt företag tar ansvar i leveranskedjan och hanterar befintliga risker. Vill du visa din hållbarhetsverksamhet och visa intressenterna att du effektivt genomför ekonomiska, ekologiska och sociala åtgärder? Då är en CSR-revision (Corporate Social Responsibility Audit) rätt lösning för ditt företag.

Större öppenhet genom anpassning till internationellt erkända hållbarhetsstandarder.

Stark uppfattning om din CSR-prestanda och stärkande av din marknadsposition.

Värdefullt verktyg för självbedömning och för din leverantörshantering.

De granskade processerna uppfyller marknadens krav på ett effektivt sätt.

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Riskbedömning av CSR: Information om standarden

En CSR-riskbedömning genomförs genom en CSR-revision med en välrenommerad certifierare som DQS. CSR-riskbedömningen fokuserar på ditt företags faktiska behov. Risker identifieras på grundval av en 360° radar. För att kunna hantera dem filtrerar vi ut de viktigaste aspekterna och kraven för dig från de mest relevanta hållbarhetsstandarderna på marknaden....

Vi fokuserar på dessa frågor:

  • Vad vill marknaden, kunderna och dina intressenter ha?
  • Hur hanterar och kontrollerar ni era leveranskedjor?
  • Hur säkerställer ni efterlevnaden?

Svaren resulterar i din CSR-profil, som innehåller å ena sidan status quo och å andra sidan de tidigare utvalda kraven. Efterlevnaden av dessa krav kommer att fastställas vid ett senare tillfälle genom en revision av CSR på plats.

Som bevis får ditt företag ett certifikat som (om så önskas) också visar graden av efterlevnad.

Show more
Show less
Grundsätze
Loading...

Vad betyder CSR?

CSR (Corporate Social Responsibility) avser det ansvar som företag har genom den inverkan som deras affärsverksamhet har på samhället. De åtgärder som följer av utövandet av detta ansvar tolkas som ett frivilligt bidrag till en hållbar utveckling.

CSR hänvisar till hållbarhetens tre pelare och omfattar således alla ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av företagsverksamhet.

Show more
Show less
Zielgruppe
Loading...

För vem är en riskbedömning av företagens sociala ansvar lämplig?

Riskbedömningen av CSR är ett värdefullt verktyg för alla företag som aktivt vill ta itu med sina egna, specifika problem i hållbarhetshanteringen utöver de allmänna marknadskraven. I riskbedömningen av företagens sociala ansvar jämförs de globalt relevanta kraven i många initiativ, standarder och branscher med de hållbarhetsfrågor som faktiskt är relevanta för er och ger er en skräddarsydd handlingsmatris.

DQS:s riskbedömning av CSR fokuserar på ditt företags faktiska behov. Ett aktuellt exempel är den tyska lagen om leveranskedjan, eller Due Diligence Act. Från och med 2023 kommer den nya lagen att hålla vissa företag ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöbrott i deras leveranskedja. Hållbarhetsrisker i den omedelbara leveranskedjan måste aktivt identifieras och hanteras i framtiden.

Show more
Show less
Prozessorientierung
Loading...

Effektiva leverantörsrevisioner

Riskbedömningen av CSR kan också användas för leverantörsrevisioner. Den bygger på en sammanställning av cirka 100 ämnen och underämnen, sammanställda från kraven i över 50 globalt erkända standarder och branschlösningar.

Från detta härleds en datamängd med cirka 4 000 individuella krav eller frågor, från vilka de aspekter som gäller för er prioriteras tillsammans med er i särskilda workshops och seminarier. Överfört till en matris, till exempel till en värmekarta, kan graden av betydelse av olika ämnen för din organisation illustreras eller härledas.

Show more
Show less
Mehrwert
Loading...

Varför är en CSR-revision användbar för ditt företag?

En CSR-revision definierar era specifika risker och hållbarhetsfrågor, samtidigt som den skapar större öppenhet genom orientering mot internationellt erkända standarder. Genom att förankra era hållbarhetsfrågor i företaget stärker ni era anställdas medvetenhet om företagens sociala ansvar och blir säkra inför marknadens krav.

Business28.png
Loading...

Hur fungerar riskbedömningen av företagens sociala ansvar?

Först identifieras era befintliga eller potentiella risker i en väsentlighetsanalys, status quo för ert företag fastställs och de hållbarhetskrav som är relevanta för er väljs ut. I en workshop som varar från en till flera dagar definieras och utvärderas omfattningen av CSR-riskbedömningen, företagsspecifika CSR-ämnen och berörda parter.

Er uppgift är nu att med hjälp av lämpliga åtgärder täppa till klyftan mellan den befintliga och den eftersträvade mognadsnivån. För att göra detta definierar ni önskade resultat och mål och sammanställer - internt överenskomna - öppna punkter. Resultatet är en individuell katalog med frågor och uppgifter som är föremål för den externa utvärderingen.

I det tredje steget sker en neutral och objektiv utvärdering av era företagsspecifika aspekter på grundval av internationellt erkända standarder.

Om du lyckas får du ett intyg som bevis, som, om du vill, innehåller mognadsnivån i form av antalet uppnådda poäng. Certifikatets giltighetstid fastställs genom avtal.

Banking13.png
Loading...

Vad kostar en granskning av företagens sociala ansvar?

En CSR-revision för att identifiera företagsspecifika hållbarhetsfrågor och tillhörande risker är en mycket individuell process och kräver noggranna förberedelser. Låt oss inleda en dialog för att ta reda på mer från dig. Vi förbereder gärna ett tillförlitligt erbjudande som är anpassat till dina behov.

Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

  • Värdeskapande insikter i ditt företags hållbarhetsverksamhet.
  • Mer än 35 års erfarenhet av revisionsprocesser och certifiering av ledningssystem.
  • Revisorer med praktisk erfarenhet och hög grad av branschkunskap.
  • Certifikat med internationellt godkännande
  • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
  • Individuella erbjudanden med flexibla avtalsvillkor utan dolda kostnader
Show more
Show less
Contact-Latin-America-woman-shutterstock_2001161198.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi utarbetar gärna en individuell offert för dig.