Verifieringsstandarden AA1000 (AccountAbility) är särskilt lämplig för företag som vill att deras hållbarhetsrapporter ska genomgå en neutral revision. Intygandet dokumenterar öppenheten och tillförlitligheten i ditt företags rapportering. Och det ger alla berörda parter visshet om att rapporten är en korrekt återspegling av ert hållbarhetsarbete.

Loading...

Allt fler företag fokuserar inte bara på sina affärsresultat. De känner också i allt högre grad en skyldighet gentemot miljön och samhället, men framför allt gentemot sina intressenter (stakeholders). De publicerar därför regelbundet en hållbarhetsrapport. Enligt EU-direktiv 2014/95/EU måste dessutom vissa företag rapportera sina hållbarhetsresultat i detalj. Detta berör cirka 6 000 företag av allmänt intresse i hela EU med mer än 500 anställda.

Men hur effektivt transparent och tillförlitlig är den offentliggjorda informationen?

Organisationer som vill få sin hållbarhetsrapport granskad på grundval av en globalt erkänd revisionsstandard väljer ofta AA1000AS (AccountAbility 1000 Assurance Standard). Särskilt om deras fokus ligger på en stark dialog med sina intressenter.

Vad är det som talar för AA1000?

Hållbar företagsstyrning är bra. Bevis från ett oberoende organ om hållbar företagsstyrning är bättre!

"Trovärdighet är ett grundläggande krav för effektiv hållbarhetsrapportering. Trovärdigheten kan ökas avsevärt genom oberoende extern verifiering med hjälp av accepterade, professionella standarder."

AA1000 revisionsstandard

Vad kan du uppnå genom att låta verifiera din hållbarhetsrapport?

 • Hög trovärdighet för hållbar företagsstyrning genom extern verifiering.
 • Systematiskt beaktande av alla nödvändiga fakta samt berörda parter.
 • Intyg från ett internationellt erkänt certifieringsorgan.
 • Erkännande av intyget av de stora rating- och rankningsorganen, t.ex. DJSI (Dow Jones Sustainability Index) och CDP (Carbon Disclosure Project).

AA1000 - Standarderna

AA1000-serien antogs 2003 av den brittiska organisationen "AccountAbility" från AA1000 Framework Standard, som skapades redan 1999, och har utvecklats kontinuerligt sedan dess.

Standarderna i denna serie är följande:

 • AA1000AP: Standarden AA1000 AccountAbility Principles från 2018.
 • AA1000AS: AA1000 Assurance Standard (2008), som bygger på ramprinciperna i AA1000AP (AA1000 Assurance Standard (AA1000AS, 2008) with 2018 Addendum).
 • AA1000SES: AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015), som utvecklats särskilt för att vägleda intressenternas engagemang. Det är ett allmänt tillämpbart ramverk för att bedöma, utforma, genomföra och kommunicera högkvalitativt intressentengagemang.

Utgångspunkten för verifieringen är den information som finns i rapporten om hur hållbarhetsfrågorna är inbäddade i organisationen, hur de hanteras och kommuniceras.

AA1000 - Fyra principer för effektiv hållbarhetshantering

AA1000 bygger på fyra principer för effektiv hållbarhetshantering, som också utgör grunden för verifieringsprocessen.

Inkludering

Riktad och systematisk involvering av relevanta intressenter i hållbarhetsförvaltningen: "Människor bör ha inflytande i frågor som direkt påverkar dem."
Överensstämmelse med denna princip är en förutsättning för att uppfylla de efterföljande principerna. Inkludering innebär att berörda parter involveras i utvecklingen och genomförandet av en ansvarsfull hållbarhetsstrategi.

Strategin bör utformas som en separat process. Den nödvändiga kompetensen och resurserna för detta måste finnas tillgängliga. Kvalitativa krav på det egna företagets affärsbeteende kan formuleras. Frivilliga åtaganden gentemot relevanta berörda parter eller förklaringar om överensstämmelse med internationella hållbarhetsstandarder kan också göras.

Materialitet

Identifiera de frågor och utmaningar som är relevanta för din verksamhet och dina intressenter: "Beslutsfattare bör identifiera och förstå de väsentliga hållbarhetsfrågorna."
Materialitet består av att identifiera relevansen och betydelsen av en hållbarhetsfråga. Materiellt eller relevant är allt som påverkar en organisations eller dess intressenters beslut, åtgärder och resultat.

En separat process måste också upprättas för att fastställa väsentlighet, vilket ger lämplig information för en analys av uttryckligen icke-finansiella aspekter. Detta kommer att lyfta fram de aspekter som är relevanta för hållbarheten och identifiera företagets och dess berörda parters behov och förväntningar.

Reaktivitet

Ansvarsfull hantering av intressentfrågor: "Organisationer bör visa öppenhet i väsentliga hållbarhetsfrågor."

Reaktivitet innebär hur ditt företag hanterar frågor som påverkar hållbarhetsresultatet för dess intressenter. Reaktivitet kommer huvudsakligen från lämpliga beslut och åtgärder samt kommunikation med berörda intressenter. Principen anger hur din organisation reagerar på specifika problem och om den agerar på ett ansvarsfullt sätt när den gör det. Detta innebär bland annat följande

 • Fastställande av principer och mål.
 • Utveckling av en företagsstruktur.
 • Upprättande av handlingsplaner.
 • Att engagera relevanta berörda parter.

Påverkan

Effekterna av organisationens verksamhet: "Organisationer bör övervaka och mäta sin verksamhet och ta ansvar för hur deras åtgärder påverkar det omgivande ekosystemet."

Organisationer bör vara medvetna om att betydande saker kan ha direkta och indirekta effekter, både positiva och negativa. De bör inse att effekterna kan vara både avsedda och oavsiktliga. Dessutom kan konsekvenserna redan ha inträffat eller ännu inte ha inträffat och kan kännas på kort, medellång eller lång sikt. Principen visar att en ansvarsfull hantering av verksamhetens konsekvenser leder till effektivare beslutsfattande och resultatinriktad förvaltning inom organisationen.

Grundläggande frågor om AA1000

 • Identifierar din organisation relevanta berörda parter och sätter dem konsekvent i centrum för sina åtgärder?
 • Har din organisation en effektiv hantering av intressenter som är integrerad i sin strategi för företagsansvar?
 • Identifierar din organisation väsentliga hållbarhetsfrågor och härleder lämpliga åtgärdsområden från dem?
 • Tillämpar ditt företag systematiska metoder som involverar intressenterna i hanteringen av dessa åtgärdsområden?
 • Har ditt företag infört effektiva och dokumenterade processer och tilldelat tydliga ansvarsområden för att svara på förfrågningar från intressenter och hållbarhetskriser?
 • Involverar kommunikationsprocessen med intressenterna de affärsenheter som är relevanta för hållbarhet?

"Ett viktigt inslag i en AA1000AS-revision, och en av standardens styrkor, är möjligheten att direkt åtgärda brister som identifierats medan revisionen fortfarande pågår."

AA1000AS - en variabel revisionsstandard

Om du vill få din hållbarhetsrapport verifierad och siktar på ett intyg enligt AA1000AS-standarden (2008) kan du bestämma både
- Omfattningen (två olika moduler) och
- Bedömningens intensitet (två revisionsnivåer).

MODUL TYP 1

Denna modul utgör grunden för en granskning av din hållbarhetsrapport och kan inte ändras. Här fastställer revisorerna i första hand hur ni hanterar era intressenter genom intervjuer med ledningen och en dokumentgranskning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt huruvida de fyra principer som nämns ovan har genomförts i de övervägda processerna och den organisatoriska ramen för ert system för hållbarhetshantering. Denna modul tar inte hänsyn till tillförlitligheten hos den rapporterade informationen.

MODUL TYP 2

Tillämpningen av denna modul är frivillig. Den kräver att de krav som nämns i modul 1 genomförs, särskilt de fyra principerna. Fokus ligger på att utvärdera den offentliggjorda hållbarhetsinformation som har den högsta beslutsrelevansen för dina intressenter. Fokus ligger på rapporteringens informativa värde, noggrannhet och fullständighet samt jämförelsen med företagets interna uppfattning.

Vi svarar gärna på dina frågor

Ta reda på hur mycket tid och arbete du kan förvänta dig att lägga ner på en rapportrevision i enlighet med AA1000AS. Gratis och utan förpliktelser.

AA1000AS - Två kombinerbara revisionsnivåer

Verifiering enligt AA1000AS kan utföras på två revisionsnivåer: hög eller måttlig säkerhet. Standarden specificerar krav som är skräddarsydda för mål, egenskaper hos revisionsbevis och intyg. Dessa skiljer sig i grad främst med avseende på principer, information om prestanda och omfattningen av slutsatserna.

Föremålet för en revision är en mängd olika ämnen. I ett och samma intyg kan därför en hög grad av revisionssäkring erhållas för ett ämne och en måttlig grad för ett annat ämne.

Vissa grundläggande beslut måste dock nödvändigtvis fattas i förväg. Till exempel måste inriktningen baseras på intressenternas krav och lämpliga resurser måste planeras för genomförandet. På grund av AA1000AS-standardens processorienterade karaktär måste det finnas lämplig dokumentation av alla processer. Samtidigt skapar detta förutsättningen att processerna fungerar oberoende av personer över gränssnitt.

Slutsatser om standarden för ansvarsfrihet och 1000-garantier (Accountability 1000 Assurance Standard)

För hållbarhetsdrivna börsindex (t.ex. FTSE4good Indices och NYSE Euronext) eller relevanta investerarinitiativ som Carbon Disclosure Project måste hållbarhetsrapporterna verifieras av oberoende tredje part. Internationellt erkända revisionsstandarder, såsom AA1000AS (AccountAbility 1000 Assurance Standard), är särskilt lämpliga som grund.

Ett AA1000AS-attest intygar att din organisations hållbarhetshantering omfattar alla relevanta fakta och intressenter. Omfattningen (modultyp 1 eller 2) och intensiteten av rapportrevisionen (två nivåer) kan vid behov bestämmas av ditt företag.

Vad DGS kan göra för dig

Ditt företag är juridiskt skyldigt att publicera en hållbarhetsrapport? Som AA1000-licensierat certifieringsorgan erbjuder DQS extern verifiering av dina hållbarhetsrapporter (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Den externa rapportverifieringen intygar transparens och trovärdighet i din rapportering. Och: den ger alla intressenter en försäkran om att er rapport är en korrekt och fullständig återspegling av er hållbarhetsredovisning.

VÅRT TIPS: De internationellt giltiga riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) ger dig rätt verktyg för att utarbeta en hållbarhetsrapport. De riktlinjer, principer och indikatorer som de innehåller hjälper dig att registrera och på ett giltigt sätt presentera din organisations hållbarhetsresultat.

Förtroende och sakkunskap

Våra texter och broschyrer skrivs uteslutande av våra standardexperter eller långvariga revisorer. Om du har några frågor om textens innehåll eller våra tjänster till vår författare är du välkommen att kontakta oss.

Författare
Altan Dayankac

Global Program Manager and Senior Sustainability Manager of DQS Group and international expert on numerous sustainability, climate, environmental, and occupational safety topics. Altan Dayankac also contributes his expertise as an author and moderator to HSE and sustainability committees and at various professional events.

Loading...