AA1000 (AccountAbility) -verifiointistandardi soveltuu erityisesti yrityksille, jotka haluavat, että niiden kestävyysraportit tarkastetaan puolueettomasti. Todistuksessa dokumentoidaan yrityksen raportoinnin läpinäkyvyys ja luotettavuus. Ja se antaa kaikille asianomaisille osapuolille varmuuden siitä, että raportti kuvastaa tarkasti kestävyystulostasi.

Loading...

Yhä useammat yritykset eivät keskity vain liiketoiminnan tuloksiinsa. Yhä useammin ne tuntevat myös velvollisuutensa ympäristöä ja yhteiskuntaa, mutta ennen kaikkea sidosryhmiään kohtaan. Siksi ne julkaisevat säännöllisesti kestävän kehityksen raportin. Lisäksi EU:n direktiivin 2014/95/EU mukaan tiettyjen yritysten on raportoitava kestävyystuloksistaan yksityiskohtaisesti. Tämä koskee noin 6 000 yleisen edun kannalta merkittävää yritystä eri puolilla EU:ta, joilla on yli 500 työntekijää.

Mutta kuinka tehokkaasti avoimia ja luotettavia julkaistut tiedot ovat?

Organisaatiot, jotka haluavat, että niiden kestävän kehityksen raportti tarkastetaan maailmanlaajuisesti tunnustetun tilintarkastusstandardin perusteella, valitsevat usein AA1000AS: n (AccountAbility 1000 Assurance Standard). Varsinkin, jos ne keskittyvät vahvaan vuoropuheluun sidosryhmiensä kanssa.

Mikä on AA1000:n peruste?

Kestävä hallintotapa on hyvä asia. Riippumattoman elimen todisteet kestävästä hallintotavasta ovat vielä parempia!

"Uskottavuus on tehokkaan kestävän kehityksen raportoinnin perusedellytys. Uskottavuutta voidaan lisätä merkittävästi riippumattomalla ulkoisella todentamisella, jossa käytetään hyväksyttyjä, ammattimaisia standardeja."

AA1000-tilintarkastusstandardi

Mitä voit saavuttaa, kun kestävyysraporttisi varmennetaan?

 • Kestävän hallintotavan uskottavuuden korkea taso ulkoisen todentamisen avulla.
 • Kaikkien vaadittujen tosiseikkojen sekä asianomaisten osapuolten järjestelmällinen huomioon ottaminen
 • Kansainvälisesti tunnustetun sertifiointielimen antama todistus.
 • Suurimpien luokitus- ja luokituslaitosten, kuten DJSI:n (Dow Jones Sustainability Index) ja CDP:n (Carbon Disclosure Project), antama tunnustus.

AA1000 - Standardit

Brittiläinen AccountAbility-järjestö otti AA1000-sarjan käyttöön vuonna 2003 jo vuonna 1999 laaditusta AA1000-puitestandardista, ja sitä on kehitetty jatkuvasti siitä lähtien.

Sarjan standardit ovat:

 • AA1000AP: AA1000 AccountAbility Principles -standardi vuodelta 2018.
 • AA1000AS: AA1000 Assurance Standard (2008), joka perustuu AA1000AP:n periaatteiden kehykseen (AA1000 Assurance Standard (AA1000AS, 2008) with 2018 Addendum).
 • AA1000SES: AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015) on kehitetty erityisesti sidosryhmien sitouttamisen ohjaamiseksi. Se on yleisesti sovellettavissa oleva kehys laadukkaan sidosryhmätoiminnan arvioimiseksi, suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja siitä tiedottamiseksi.

Tarkastuksen lähtökohtana ovat raportin sisältämät tiedot siitä, miten kestävyyskysymykset on sisällytetty organisaatioon, miten niitä hallitaan ja miten niistä viestitään.

AA1000 - Neljä periaatetta tehokkaaseen kestävän kehityksen johtamiseen

AA1000 perustuu neljään kestävän kehityksen tehokkaan johtamisen periaatteeseen, jotka muodostavat myös todentamisprosessin perustan.

Osallisuus

Merkityksellisten sidosryhmien kohdennettu ja järjestelmällinen osallistuminen kestävän kehityksen johtamiseen: "Ihmisillä tulisi olla sananvaltaa asioissa, jotka vaikuttavat heihin suoraan."
Tämän periaatteen noudattaminen on edellytys seuraavien periaatteiden täyttämiselle. Osallisuus tarkoittaa sitä, että asianomaiset osapuolet otetaan mukaan vastuullisen kestävyysstrategian kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Strategia olisi suunniteltava erillisenä prosessina. Tähän on oltava käytettävissä tarvittava osaaminen ja resurssit. Yrityksen omalle liiketoiminnalle voidaan muotoilla laadullisia vaatimuksia. Vapaaehtoisia sitoumuksia asianomaisille sidosryhmille tai ilmoituksia kansainvälisten vastuullisuusstandardien noudattamisesta voidaan myös tehdä.

Olennaisuus

Tunnista liiketoimintasi ja sidosryhmien kannalta merkitykselliset asiat ja haasteet: "Päätöksentekijöiden tulisi tunnistaa ja ymmärtää olennaiset kestävyyskysymykset."
Olennaisuus koostuu kestävyyskysymyksen merkityksellisyyden ja merkityksen tunnistamisesta. Olennaista tai merkityksellistä on kaikki, mikä vaikuttaa organisaation tai sen sidosryhmien päätöksiin, toimiin ja suorituskykyyn.

Olennaisuuden määrittämiseksi on myös luotava erillinen prosessi, joka tarjoaa sopivaa tietoa nimenomaisesti muiden kuin taloudellisten näkökohtien analysointiin. Näin saadaan esiin kestävyyden kannalta olennaiset näkökohdat ja tunnistetaan yrityksen ja sen sidosryhmien tarpeet ja odotukset.

Reaktiivisuus

Sidosryhmiin liittyvien kysymysten vastuullinen käsittely: "Organisaatioiden tulisi osoittaa avoimuutta olennaisissa kestävyyskysymyksissä."

Reaktiivisuus tarkoittaa sitä, miten yritys käsittelee sidosryhmiensä kestävään kehitykseen vaikuttavia asioita. Reaktiivisuus syntyy pääasiassa asianmukaisista päätöksistä ja toimista sekä viestinnästä asianomaisten sidosryhmien kanssa. Periaate osoittaa, miten organisaatiosi reagoi tiettyihin huolenaiheisiin ja toimiiko se näin tehdessään vastuullisesti. Tähän liittyy muun muassa

 • periaatteiden ja tavoitteiden asettaminen
 • Yritysrakenteen kehittäminen
 • toimintasuunnitelmien laatiminen ja
 • asiaankuuluvien sidosryhmien osallistuminen.

Vaikutus

Organisaation toiminnan vaikutus: "Organisaatioiden tulisi seurata ja mitata toimintaansa ja ottaa vastuu siitä, miten niiden toiminta vaikuttaa ympäröivään ekosysteemiin."

Organisaatioiden tulisi olla tietoisia siitä, että merkittävillä asioilla voi olla suoria ja epäsuoria vaikutuksia, sekä myönteisiä että kielteisiä. Niiden tulisi ymmärtää, että vaikutukset voivat olla sekä tahallisia että tahattomia. Lisäksi vaikutukset voivat olla jo toteutuneet tai ne voivat vielä toteutua, ja ne voivat tuntua lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Periaate osoittaa, että toiminnan vaikutusten vastuullinen käsittely johtaa tehokkaampaan päätöksentekoon ja tuloshakuisempaan johtamiseen organisaatiossa.

AA1000:n peruskysymykset

 • Tunnistetaanko organisaatiossasi asiaankuuluvat sidosryhmät ja asetetaanko ne johdonmukaisesti toiminnan keskiöön?
 • Onko organisaatiossanne tehokas sidosryhmäjohtaminen integroitu yritysvastuustrategiaan?
 • Tunnistetaanko organisaatiossanne olennaiset vastuullisuuskysymykset ja johdetaanko niistä asianmukaiset toiminta-alueet?
 • Sovelletaanko yrityksessänne järjestelmällisiä menetelmiä, joilla sidosryhmät otetaan mukaan näiden toiminta-alojen käsittelyyn?
 • Onko yrityksenne ottanut käyttöön tehokkaita ja dokumentoituja prosesseja ja jakanut selkeät vastuut sidosryhmien kyselyihin ja kestävyyskriiseihin vastaamiseksi?
 • Otetaanko sidosryhmien kanssa käytävään viestintäprosessiin mukaan kestävän kehityksen kannalta olennaiset liiketoimintayksiköt?

"AA1000AS-auditoinnin keskeinen piirre ja yksi standardin vahvuuksista on mahdollisuus puuttua suoraan havaittuihin puutteisiin vielä auditoinnin ollessa kesken."

AA1000AS - muuttuva auditointistandardi

Jos haluat tarkastuttaa kestävän kehityksen raporttisi ja tavoittelet AA1000AS-standardin (2008) mukaista todistusta, voit määrittää sekä
- Laajuuden (kaksi eri moduulia) että
- Arvioinnin intensiteetin (kaksi auditointitasoa).

MODUULITYYPPI 1

Tämä moduuli on kestävän kehityksen raporttisi tarkastuksen perusta, eikä sitä voi muuttaa. Tässä tarkastajat määrittävät ensisijaisesti johdon haastattelujen ja asiakirjojen tarkastuksen avulla, miten käsittelette sidosryhmiä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, onko edellä mainitut neljä periaatetta toteutettu kestävyyden hallintajärjestelmänne tarkastelluissa prosesseissa ja organisaatiokehyksessä. Tässä moduulissa ei tarkastella raportoitujen tietojen luotettavuutta.

MODUULITYYPPI 2

Tämän moduulin käyttö on vapaaehtoista. Se edellyttää moduulissa 1 mainittujen vaatimusten, erityisesti neljän periaatteen, täytäntöönpanoa. Moduulissa keskitytään arvioimaan niitä julkaistuja kestävyystietoja, joilla on suurin merkitys sidosryhmienne päätöksenteossa. Painopisteenä on raportoinnin informatiivisuus, tarkkuus ja kattavuus sekä vertailu yrityksen sisäiseen näkemykseen.

Vastaamme mielellämme kysymyksiisi

Selvitä, kuinka paljon aikaa ja vaivaa voit odottaa käyttäväsi AA1000AS:n mukaiseen raporttitarkastukseen. Maksutta ja ilman velvoitteita.

AA1000AS - Kaksi yhdistettävissä olevaa auditointitasoa

AA1000AS:n mukainen tarkastus voidaan suorittaa kahdella tarkastustasolla: korkea tai kohtalainen varmuus. Standardissa määritellään tavoitteisiin, tilintarkastusevidenssin ominaisuuksiin ja todistuksiin räätälöidyt vaatimukset. Nämä eroavat toisistaan lähinnä periaatteiden, suoritustietojen ja johtopäätösten laajuuden osalta.

Tarkastuksen kohteena on erilaisia aiheita. Siten samassa todentamisessa voidaan saada korkea varmuus yhdestä aiheesta ja kohtalainen varmuus toisesta aiheesta.

Tietyt peruspäätökset on kuitenkin välttämättä tehtävä etukäteen. Suuntauksen on esimerkiksi perustuttava sidosryhmien vaatimuksiin, ja toteutusta varten on suunniteltava asianmukaiset resurssit. Koska AA1000AS-standardi on luonteeltaan prosessikeskeinen, kaikki prosessit on dokumentoitava asianmukaisesti. Tämä luo samalla edellytyksen sille, että prosessit toimivat rajapintojen yli henkilöistä riippumattomasti.

Johtopäätös Accountability 1000 Assurance -standardista

Kestävään kehitykseen perustuvissa pörssi-indekseissä (esimerkiksi FTSE4good Indices ja NYSE Euronext) tai asiaankuuluvissa sijoittaja-aloitteissa, kuten Carbon Disclosure Projectissa, riippumattoman kolmannen osapuolen on varmennettava kestävyysraportit. Kansainvälisesti tunnustetut tilintarkastusstandardit, kuten AA1000AS (AccountAbility 1000 Assurance Standard), soveltuvat erityisen hyvin perustaksi.

AA1000AS-todistuksella todistetaan, että organisaatiosi kestävän kehityksen hallinnassa on otettu huomioon kaikki asiaankuuluvat tosiseikat ja sidosryhmät. Yrityksesi voi tarvittaessa määrittää raporttitarkastuksen laajuuden (moduulityyppi 1 tai 2) ja intensiteetin (kaksi tasoa).

Mitä DGS voi tehdä puolestasi

Onko yrityksesi lain mukaan velvollinen julkaisemaan kestävän kehityksen raportin? AA1000-lisensoituna sertifiointielimenä DQS tarjoaa ulkoista varmennusta kestävyysraporteillesi (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Ulkoinen raportin todentaminen todistaa raportoinnin avoimuuden ja uskottavuuden. Ja: se antaa kaikille sidosryhmille varmuuden siitä, että raporttisi on tarkka ja kattava kuvaus kestävän kehityksen tuloksistasi.

VINKKI: Global Reporting Initiativen (GRI) kansainvälisesti pätevät ohjeet tarjoavat sinulle oikean työkalun kestävän kehityksen raportin laatimiseen. Niiden sisältämät ohjeet, periaatteet ja indikaattorit auttavat sinua kirjaamaan ja esittämään pätevästi organisaatiosi kestävän kehityksen suorituskyvyn.

Luottamus ja asiantuntemus

Tekstimme ja esitteemme ovat yksinomaan standardien asiantuntijoidemme tai pitkäaikaisten tilintarkastajien laatimia. Jos sinulla on kysyttävää tekstin sisällöstä tai palveluistamme kirjoittajallemme, ota rohkeasti yhteyttä.

Kirjoittaja
Altan Dayankac

DQS product manager and expert on numerous sustainability, climate, environmental and occupational safety topics. Altan Dayankac also contributes his expertise as an author and presenter on environmental and occupational health and safety committees, and at numerous professional events.

Loading...