Το πρότυπο επαλήθευσης AA1000 (AccountAbility) είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εταιρείες που επιθυμούν να υποβληθούν οι εκθέσεις βιωσιμότητας σε ουδέτερο έλεγχο. Η πιστοποίηση τεκμηριώνει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των εκθέσεων της εταιρείας σας. Και παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη βεβαιότητα ότι η έκθεση αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις επιδόσεις σας στον τομέα της βιωσιμότητας.

Loading...

Όλο και περισσότερες εταιρείες δεν επικεντρώνονται μόνο στα επιχειρηματικά τους αποτελέσματα. Όλο και περισσότερο, αισθάνονται επίσης μια υποχρέωση απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία, αλλά κυρίως απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη τους (stakeholders). Ως εκ τούτου, δημοσιεύουν τακτικά μια έκθεση βιωσιμότητας. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2014/95/ΕΕ της ΕΕ, ορισμένες εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν λεπτομερή έκθεση για τις επιδόσεις τους στον τομέα της βιωσιμότητας. Αυτό αφορά περίπου 6.000 εταιρείες δημοσίου συμφέροντος σε ολόκληρη την ΕΕ με περισσότερους από 500 εργαζόμενους.

Πόσο αποτελεσματικά διαφανείς και αξιόπιστες είναι όμως οι δημοσιευμένες πληροφορίες;

Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ελεγχθεί η έκθεση βιωσιμότητάς τους βάσει ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου προτύπου ελέγχου επιλέγουν συχνά το AA1000AS (AccountAbility 1000 Assurance Standard). Ιδιαίτερα αν η εστίασή τους είναι σε έναν έντονο διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.

Ποια είναι η περίπτωση του AA1000;

Η βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση είναι καλό πράγμα. Η απόδειξη από έναν ανεξάρτητο φορέα για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση είναι καλύτερη!

"Η αξιοπιστία αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποτελεσματική υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας. Η αξιοπιστία μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μέσω ανεξάρτητης εξωτερικής επαλήθευσης με τη χρήση αποδεκτών, επαγγελματικών προτύπων."

Πρότυπο ελέγχου AA1000

Τι μπορείτε να επιτύχετε με την επαλήθευση της έκθεσης βιωσιμότητας;

 • Υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας για τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση μέσω εξωτερικής επαλήθευσης
 • Συστηματική εξέταση όλων των απαιτούμενων στοιχείων καθώς και των ενδιαφερόμενων μερών
 • Βεβαίωση από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης
 • Αναγνώριση της πιστοποίησης από τους σημαντικότερους οργανισμούς αξιολόγησης και κατάταξης, όπως ο DJSI (Dow Jones Sustainability Index) και το CDP (Carbon Disclosure Project)

AA1000 - Τα πρότυπα

Η σειρά AA1000 υιοθετήθηκε το 2003 από τον βρετανικό οργανισμό "AccountAbility" από το πρότυπο πλαίσιο AA1000, το οποίο είχε ήδη δημιουργηθεί το 1999, και έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς.

Τα πρότυπα αυτής της σειράς είναι τα εξής:

 • AA1000AP: Το πρότυπο AA1000 AccountAbility Principles από το 2018.
 • AA1000AS: Το πρότυπο AA1000 Assurance Standard (2008), το οποίο βασίζεται στο πλαίσιο αρχών του AA1000AP (AA1000 Assurance Standard (AA1000AS, 2008) with 2018 Addendum).
 • AA1000SES: Το πρότυπο AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015) αναπτύχθηκε ειδικά για να καθοδηγήσει τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών. Αποτελεί ένα γενικά εφαρμόσιμο πλαίσιο για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την επικοινωνία της υψηλής ποιότητας δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών.

Το σημείο εκκίνησης για την επαλήθευση είναι οι πληροφορίες που περιέχονται στον απολογισμό σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα θέματα βιωσιμότητας ενσωματώνονται στον οργανισμό, τον τρόπο διαχείρισης και επικοινωνίας τους.

AA1000 - Τέσσερις αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση της βιωσιμότητας

ΤοAA1000 βασίζεται σε τέσσερις αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση της βιωσιμότητας, οι οποίες αποτελούν και τη βάση για τη διαδικασία επαλήθευσης.

Συμμετοχικότητα

Στοχευμένη και συστηματική συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών στη διαχείριση της βιωσιμότητας: "Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν λόγο σε θέματα που τους επηρεάζουν άμεσα."
Η συμμόρφωση με την αρχή αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση των επόμενων αρχών. Η συμμετοχικότητα σημαίνει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας υπεύθυνης στρατηγικής αειφορίας.

Η στρατηγική θα πρέπει να σχεδιάζεται ως ξεχωριστή διαδικασία. Πρέπει να είναι διαθέσιμες οι απαραίτητες αρμοδιότητες και οι πόροι για αυτό. Μπορούν να διατυπωθούν ποιοτικές απαιτήσεις για την επιχειρηματική συμπεριφορά της ίδιας της επιχείρησης. Μπορούν επίσης να αναληφθούν εθελοντικές δεσμεύσεις προς τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη ή δηλώσεις συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας.

Ουσιαστικότητα

Προσδιορίστε τα θέματα και τις προκλήσεις που αφορούν την επιχείρησή σας και τα ενδιαφερόμενα μέρη: "Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να εντοπίζουν και να κατανοούν τα ουσιώδη ζητήματα βιωσιμότητας."
Η ουσιαστικότητα συνίσταται στον προσδιορισμό της συνάφειας και της σημασίας ενός ζητήματος βιωσιμότητας. Ουσιώδες ή σχετικό είναι οτιδήποτε επηρεάζει τις αποφάσεις, τις δράσεις και τις επιδόσεις ενός οργανισμού ή των ενδιαφερόμενων μερών του.

Πρέπει επίσης να καθιερωθεί μια ξεχωριστή διαδικασία για τον προσδιορισμό της ουσιαστικότητας, η οποία παρέχει κατάλληλες πληροφορίες για την ανάλυση ρητά μη χρηματοοικονομικών πτυχών. Αυτό θα αναδείξει τις σχετικές πτυχές για τη βιωσιμότητα και θα προσδιορίσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες της εταιρείας και των ενδιαφερομένων μερών της.

Αντιδραστικότητα

Υπεύθυνος χειρισμός των θεμάτων των ενδιαφερομένων μερών: "Οι οργανισμοί θα πρέπει να επιδεικνύουν διαφάνεια στα ουσιώδη ζητήματα βιωσιμότητας".

Η αντιδραστικότητα σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία σας αντιμετωπίζει θέματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις βιωσιμότητας των ενδιαφερόμενων μερών της. Η αντιδραστικότητα προέρχεται κυρίως από κατάλληλες αποφάσεις και δράσεις, καθώς και από την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται. Η αρχή υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός σας ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανησυχίες και κατά πόσο ενεργεί με υπευθυνότητα κατά τον τρόπο αυτό. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων

 • Τον καθορισμό αρχών και στόχων
 • Την ανάπτυξη μιας εταιρικής δομής
 • Τη δημιουργία σχεδίων δράσης, και
 • Τη συμμετοχή των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών.

Αντίκτυπος

Ο αντίκτυπος των οργανωτικών δραστηριοτήτων: "Οι οργανισμοί θα πρέπει να παρακολουθούν και να μετρούν τις δραστηριότητές τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειές τους επηρεάζουν το περιβάλλον οικοσύστημα".

Οι οργανισμοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα σημαντικά πράγματα μπορούν να έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, τόσο θετικές όσο και αρνητικές. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι οι επιπτώσεις μπορεί να είναι τόσο ηθελημένες όσο και μη ηθελημένες. Επιπλέον, οι επιπτώσεις μπορεί να έχουν ήδη εμφανιστεί ή μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και να γίνουν αισθητές βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Η αρχή δείχνει ότι η υπεύθυνη αντιμετώπιση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων οδηγεί σε αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και διαχείριση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα εντός του οργανισμού.

Βασικά ερωτήματα του AA1000

 • Ο οργανισμός σας εντοπίζει τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και τα τοποθετεί με συνέπεια στο επίκεντρο των ενεργειών του;
 • Έχει ο οργανισμός σας αποτελεσματική διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών ενσωματωμένη στη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας;
 • Εντοπίζει ο οργανισμός σας τα ουσιώδη ζητήματα βιωσιμότητας και αντλεί από αυτά τα κατάλληλα πεδία δράσης;
 • Εφαρμόζει η εταιρεία σας συστηματικές μεθόδους που εμπλέκουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αντιμετώπιση αυτών των πεδίων δράσης;
 • Έχει εφαρμόσει η εταιρεία σας αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες διαδικασίες και έχει αναθέσει σαφείς αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση των ερωτημάτων των ενδιαφερόμενων μερών και των κρίσεων βιωσιμότητας;
 • Συμμετέχουν στη διαδικασία επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη οι επιχειρηματικές μονάδες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα;

"Ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός ελέγχου AA1000AS, και ένα από τα δυνατά σημεία του προτύπου, είναι η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης των ελλείψεων που εντοπίζονται ενώ ο έλεγχος βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη."

AA1000AS - Ένα μεταβλητό πρότυπο ελέγχου

Εάν θέλετε να ελέγξετε τον απολογισμό αειφορίας σας και να στοχεύσετε σε βεβαίωση σύμφωνα με το πρότυπο AA1000AS (2008), μπορείτε να καθορίσετε τόσο
- Το πεδίο εφαρμογής (δύο διαφορετικές ενότητες) όσο και
- Την ένταση της αξιολόγησης (δύο επίπεδα ελέγχου)

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 1

Αυτή η ενότητα αποτελεί τη βάση για τον έλεγχο της έκθεσης αειφορίας σας και δεν μπορεί να αλλάξει. Εδώ, οι ελεγκτές καθορίζουν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τα ενδιαφερόμενα μέρη σας μέσω συνεντεύξεων με τη διοίκηση και μιας επισκόπησης εγγράφων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο κατά πόσον οι τέσσερις προαναφερθείσες αρχές εφαρμόζονται στις εξεταζόμενες διαδικασίες και στο οργανωτικό πλαίσιο του συστήματος διαχείρισης της βιωσιμότητάς σας. Η παρούσα ενότητα δεν εξετάζει την αξιοπιστία των αναφερόμενων πληροφοριών.

ΤΥΠΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2

Η εφαρμογή αυτής της ενότητας είναι προαιρετική. Απαιτεί την εφαρμογή των απαιτήσεων που αναφέρονται στην ενότητα 1, ιδίως των τεσσάρων αρχών. Η έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση εκείνων των δημοσιευμένων πληροφοριών βιωσιμότητας που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τη λήψη αποφάσεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη σας. Η έμφαση δίνεται στην πληροφοριακή αξία, την ακρίβεια και την πληρότητα της αναφοράς, καθώς και στη σύγκριση με την εσωτερική άποψη της εταιρείας.

Θα χαρούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας

Μάθετε πόσο χρόνο και προσπάθεια μπορείτε να περιμένετε να δαπανήσετε για τον έλεγχο ενός απολογισμού σύμφωνα με το AA1000AS. Δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση.

AA1000AS - Δύο συνδυαστικά επίπεδα ελέγχου

Η επαλήθευση σύμφωνα με το AA1000AS μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα ελέγχου: υψηλή ή μέτρια διασφάλιση. Το πρότυπο καθορίζει απαιτήσεις προσαρμοσμένες στους στόχους, τα χαρακτηριστικά των ελεγκτικών τεκμηρίων και των βεβαιώσεων. Αυτές διαφέρουν σε βαθμό κυρίως ως προς τις αρχές, τις πληροφορίες απόδοσης και την έκταση των συμπερασμάτων.

Το αντικείμενο ενός ελέγχου είναι μια ποικιλία θεμάτων. Έτσι, στην ίδια βεβαίωση, μπορεί να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο ελεγκτικής διασφάλισης για ένα θέμα και μέτριο επίπεδο για ένα άλλο θέμα.

Ωστόσο, ορισμένες θεμελιώδεις αποφάσεις πρέπει αναγκαστικά να λαμβάνονται εκ των προτέρων. Για παράδειγμα, ο προσανατολισμός πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών και πρέπει να προγραμματιστούν οι κατάλληλοι πόροι για την υλοποίηση. Λόγω της προσανατολισμένης στις διαδικασίες φύσης του προτύπου AA1000AS, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών. Ταυτόχρονα, δημιουργείται η προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες λειτουργούν ανεξάρτητα από τα πρόσωπα σε όλες τις διεπαφές.

Συμπέρασμα σχετικά με το πρότυπο Accountability 1000 Assurance

Για χρηματιστηριακούς δείκτες με γνώμονα τη βιωσιμότητα (π.χ. FTSE4good Indices και NYSE Euronext) ή σχετικές πρωτοβουλίες επενδυτών, όπως το Carbon Disclosure Project, οι εκθέσεις βιωσιμότητας πρέπει να επαληθεύονται από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ελέγχου, όπως το AA1000AS (AccountAbility 1000 Assurance Standard), είναι ιδιαίτερα κατάλληλα ως βάση.

Μια βεβαίωση AA1000AS πιστοποιεί ότι η διαχείριση της βιωσιμότητας του οργανισμού σας ενσωματώνει όλα τα σχετικά γεγονότα και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πεδίο εφαρμογής (ενότητα τύπου 1 ή 2) και η ένταση του ελέγχου της έκθεσης (δύο επίπεδα) μπορούν να καθοριστούν από την εταιρεία σας, εφόσον απαιτείται.

Τι μπορεί να κάνει η DGS για εσάς

Η εταιρεία σας υποχρεούται εκ του νόμου να δημοσιεύσει έκθεση βιωσιμότητας; Ως οργανισμός πιστοποίησης με άδεια AA1000, η DQS προσφέρει εξωτερική επαλήθευση για τις εκθέσεις βιωσιμότητας (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Η εξωτερική επαλήθευση των εκθέσεων πιστοποιεί τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των εκθέσεών σας. Και: παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τη διαβεβαίωση ότι η έκθεσή σας αποτελεί ακριβή και πλήρη αποτύπωση των επιδόσεών σας σε θέματα βιωσιμότητας.

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΜΑΣ: Οι διεθνώς έγκυρες κατευθυντήριες γραμμές του Global Reporting Initiative (GRI) σας προσφέρουν το κατάλληλο εργαλείο για την προετοιμασία μιας έκθεσης βιωσιμότητας. Οι οδηγίες, οι αρχές και οι δείκτες που περιέχουν θα σας βοηθήσουν να καταγράψετε και να παρουσιάσετε έγκυρα τις επιδόσεις βιωσιμότητας του οργανισμού σας.

Εμπιστοσύνη και τεχνογνωσία

Τα κείμενα και τα φυλλάδιά μας συντάσσονται αποκλειστικά από τους εμπειρογνώμονες των προτύπων μας ή από μακροχρόνιους ελεγκτές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου ή τις υπηρεσίες μας προς τον συγγραφέα μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Συγγραφέας
Altan Dayankac

Διαχειριστής προϊόντων DQS και εμπειρογνώμονας σε πολλά θέματα βιωσιμότητας, κλίματος, περιβάλλοντος και επαγγελματικής ασφάλειας. Ο Altan Dayankac προσφέρει επίσης την εμπειρογνωμοσύνη του ως συγγραφέας και εισηγητής σε επιτροπές περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, καθώς και σε πολυάριθμες επαγγελματικές εκδηλώσεις.

Loading...