Η Δομή Υψηλού Επιπέδου (ΔΥΕ) εισήχθη από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) για να δώσει στα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ενιαία δομή και παρόμοιο βασικό περιεχόμενο. Ο στόχος πίσω από αυτό είναι να βελτιωθεί η ευθυγράμμιση των διαφόρων προτύπων ISO μέσω μιας διασταυρούμενης δομής προτύπων.

Το HLS χρησιμεύει επίσης ως κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη μελλοντικών προτύπων, έτσι ώστε μακροπρόθεσμα όλα τα πρότυπα ISO για τα συστήματα διαχείρισης να περιέχουν την ίδια γενική δομή, κοινές βασικές απαιτήσεις και κοινούς όρους και ορισμούς.

Οι κανόνες για τη δομή υψηλού επιπέδου και τα βασικά περιεχόμενα είναι διαθέσιμα στο παράρτημα "Εναρμονισμένη προσέγγιση των προτύπων συστημάτων διαχείρισης" (παράρτημα SL) του ισχύοντος ISO/IEC

Οδηγιών ως δημόσια πληροφορία διαθέσιμη στο ISO: Λήψη του παραρτήματος S

Ορισμός της δομής υψηλού επιπέδου

Η Δομή Υψηλού Επιπέδου (High Level Structure - HLS) είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη νέων προτύπων, η οποία φέρνει τη δομή και τις απαιτήσεις των προτύπων συστημάτων διαχείρισης του ISO σε έναν κοινό παρονομαστή και έτσι τα εναρμονίζει. Με την HLS, το ISO επιδιώκει επίσης τον στόχο της διασφάλισης της ομοιόμορφης χρήσης των βασικών κειμένων, όρων και ορισμών. Πάνω απ' όλα, όμως, οι κοινές βασικές απαιτήσεις προωθούν την ενσωμάτωση των συστημάτων διαχείρισης σε μια επιχείρηση.

Έτσι, το σύστημα διαχείρισης παραμένει λιτό και αποτελεσματικό, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Άλλες λέξεις-κλειδιά περιλαμβάνουν: Το πλαίσιο του οργανισμού, η ηγεσία και η δέσμευση, ο προσανατολισμός στις διαδικασίες και η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο.

Η δομή του HLS

Η Δομή Υψηλού Επιπέδου δίνει μεγάλη έμφαση στην ανώτατη διοίκηση και στο πλαίσιο του οργανισμού (Κεφάλαιο 4 και Κεφάλαιο 5). Η βασική δομή αποτελείται πάντα από δέκα κεφάλαια:

 1. Πεδίο εφαρμογής
 2. Κανονικές αναφορές: και τα δύο τμήματα περιέχουν τυποποιημένες διατυπώσεις και καθορίζουν τους στόχους
 3. Όροι και ορισμοί: Αναφορά στους γενικούς όρους που παρουσιάζονται στο προσάρτημα SL και σε τυχόν όρους που αφορούν ειδικά το πρότυπο.
 4. Πλαίσιο του οργανισμού: κατανόηση των εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων, των αναγκών και των προσδοκιών των σχετικών ενδιαφερομένων μερών, του συστήματος διαχείρισης και του πεδίου εφαρμογής του.
 5. Ηγεσία: ευθύνη και δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, πολιτικές, οργανωτικές λειτουργίες, ρόλοι, ευθύνες και εξουσίες
 6. Σχεδιασμός: μέτρα για τη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών, ποιοτικοί στόχοι και σχέδια για την επίτευξή τους
 7. Υποστήριξη: απαραίτητοι πόροι, ικανότητα, ευαισθητοποίηση, επικοινωνία και τεκμηριωμένη πληροφόρηση.
 8. Λειτουργία: επιχειρησιακός σχεδιασμός και διακυβέρνηση
 9. Αξιολόγηση επιδόσεων: παρακολούθηση, μέτρηση, ανάλυση και αξιολόγηση, εσωτερικός έλεγχος, διοικητική ανασκόπηση
 10. Βελτίωση: μη συμμόρφωση, διορθωτική δράση και συνεχής βελτίωση.

Τα υποκεφάλαια των επιμέρους προτύπων ποικίλλουν ανά θέμα γύρω από το θεματικό περιεχόμενο ενός προτύπου. Για παράδειγμα, το πρότυπο ISO 9001 για τη διαχείριση της ποιότητας έχει περισσότερα υποκεφάλαια στο κεφάλαιο 5 από ό,τι το πρότυπο ISO 14001 για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Τα κεφάλαια 4 έως 10 έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης, όχι μόνο επειδή ο κύκλος PDCA και συνεπώς η διαδικασία συνεχούς βελτίωσης βρίσκονται επίσης εδώ.

Σημαντικό να γνωρίζετε: HLS και PDCA

Τα κεφάλαια της Δομής Υψηλού Επιπέδου βασίζονται στον κύκλο PDCA ( Plan-Do-Check-Act). Τα ακόλουθα κεφάλαια αντιστοιχούν στις επιμέρους φάσεις του PDCA:

 • Σχέδιο: Κεφάλαιο 4, 5 και 6
 • Do: Κεφάλαια 7 και 8
 • Έλεγχος: Κεφάλαιο 9
 • Ενεργήστε: Κεφάλαιο 10

Ποια πρότυπα ακολουθούν τη δομή υψηλού επιπέδου;

Όλα τα σύγχρονα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO βασίζονται στην κοινή βασική δομή - Δομή Υψηλού Επιπέδου. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα πρότυπα ISO για τη διαχείριση της ποιότητας
: ISO 9001
Προστασία του περιβάλλοντος: ISO 14001
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία: ISO 45001
Διαχείριση ενέργειας: ISO 50001
Ασφάλεια πληροφοριών: ISO 27001

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με κοινή δομή - η εξέλιξη

Με τη δημοσίευση του προτύπου ενεργειακής διαχείρισης ISO 50001 στα τέλη Αυγούστου 2018, το τελευταίο από τα πέντε μεγάλα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO εξοπλίστηκε επίσης με τη δομή υψηλού επιπέδου (HLS). Αυτή η βασική δομή καθορίζει επίσης ενιαία βασικά κείμενα για τις βασικές απαιτήσεις των συστημάτων διαχείρισης, καθώς και κοινές ονομασίες και βασικούς ορισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, τα διαφορετικά συστήματα θα πρέπει να συγχωνεύονται ευκολότερα και να γίνονται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης.

Όταν το 2013 εμφανίστηκε το πρότυπο ISO 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών, ήταν το πρώτο από τα σημαντικότερα πρότυπα ISO που βασίστηκε στο HLS. Ωστόσο, μόνο μετά τη σημαντική αναθεώρηση των προτύπων ISO 9001 (διαχείριση ποιότητας) και ISO 14001 (περιβαλλοντική διαχείριση) το 2015, η κοινή βασική δομή έγινε γνωστή σε ευρύτερο φάσμα χρηστών. Τον Μάρτιο του 2018 προστέθηκε το ISO 45001 (επαγγελματική υγεία και ασφάλεια) και τον Αύγουστο του 2018 το ISO 50001 (διαχείριση ενέργειας).

Σήμερα μπορεί να ειπωθεί ότι με την κοινή βασική δομή, τη Δομή Υψηλού Επιπέδου, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης είναι σημαντικά πιο αποτελεσματικό. Οι καινοτομίες έχουν αποδείξει την αξία τους, και μάλιστα ανεπιφύλακτα: οι οργανισμοί των οποίων το σύστημα διαχείρισης - για παράδειγμα, σύμφωνα με το ISO 9001 - έχει οικοδομηθεί με βάση τη Δομή Υψηλού Επιπέδου έχουν ένα αξιοσημείωτο πλεονέκτημα στην ενσωμάτωση και την εφαρμογή περαιτέρω, θεματικών απαιτήσεων.

Πλεονεκτήματα και οφέλη της δομής υψηλού επιπέδου

Η εφαρμογή πολλών προτύπων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης γίνεται πολύ πιο εύκολη, για παράδειγμα στο συνδυασμό της διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν ικανοποιείται η βασική απαίτηση όλων των εφαρμοζόμενων συνόλων κανόνων: δηλαδή η πλήρης ενσωμάτωση των αντίστοιχων απαιτήσεων του προτύπου στο υπάρχον σύστημα διαχείρισης και, συνεπώς, στις γενικές επιχειρηματικές διαδικασίες μιας επιχείρησης.

Ακολουθεί μια επισκόπηση των κύριων πλεονεκτημάτων:

 • Η ομοιόμορφη δομή και η χρήση πανομοιότυπων βασικών κειμένων, όρων και ορισμών διευκολύνουν την κατανόηση ενός προτύπου από τους χρήστες.
 • Χάρη στην τυποποίηση, περαιτέρω συστήματα διαχείρισης μπορούν να ενσωματωθούν ταχύτερα σε ένα υπάρχον σύστημα- στις περισσότερες περιπτώσεις, το ISO 9001 αποτελεί το σημείο εκκίνησης.
 • Με το HLS, η εισαγωγή πολλών συστημάτων διαχείρισης, για παράδειγμα ποιότητας, περιβάλλοντος, ασφάλειας πληροφοριών, γίνεται πολύ πιο απλή και αποτελεσματική. Μειώνεται επίσης η διπλή εργασία και η προσπάθεια τεκμηρίωσης.
 • Με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, οι έλεγχοι (εσωτερικοί και εξωτερικοί) μπορούν να διεξάγονται ευκολότερα ή σύμφωνα με διάφορα πρότυπα ταυτόχρονα και να αξιοποιούνται συνέργειες.

Έχει μειονεκτήματα ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με κοινή δομή;

Παρόλο που τα σχετικά πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 και ISO 50001 είχαν ήδη ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη δομή και το περιεχόμενο, μόλις με το HLS δημιουργήθηκε μια δομή που καθιστά πολύ πιο εύκολη, αν όχι αδύνατη, την ενσωμάτωση των απαιτήσεων διαφορετικών συνόλων κανονισμών μέχρι και την τελευταία γωνιά μιας επιχείρησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας με τη δομή υψηλού επιπέδου στο ISO 45001.

Εάν μια εταιρεία χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης με κοινή δομή, αυτό δεν συνεπάγεται μειονεκτήματα - ούτε από την ενιαία δομή ούτε από την ορολογία. Δεν υπάρχει επίσης καμία απαίτηση ότι η ορολογία πρέπει να χρησιμοποιείται στις τεκμηριωμένες πληροφορίες μιας εταιρείας.

Στο ISO 9001:2015 , θα βρείτε δύο ενημερωτικά παραρτήματα. Αν και αυτά δεν περιέχουν απαιτήσεις, συνιστώνται.

 • Παράρτημα Α: Αποσαφήνιση της νέας δομής, της ορολογίας και των εννοιών.
 • Παράρτημα Β: Άλλα διεθνή πρότυπα για τη διαχείριση της ποιότητας και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

DQS - Έλεγχος του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης με προστιθέμενη αξία

Οι εταιρείες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που βασίζεται στη δομή υψηλού επιπέδου επιδιώκουν να αποφύγουν προβλήματα διεπαφής και επικαλύψεις, να ομαδοποιήσουν πόρους και να αξιοποιήσουν συνέργειες - με άλλα λόγια, να αποκτήσουν μια ολιστική άποψη των επιχειρησιακών τους διαδικασιών. Και με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ελέγχουν οι ελεγκτές μας.

Η συνδυασμένη, ταυτόχρονη πιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης προσφέρει πολυάριθμες ευκαιρίες χάρη στη διαθεματική προσέγγιση. Για παράδειγμα, ένας έλεγχος DQS δεν εντοπίζει μόνο δυνατότητες βελτίωσης, αλλά και αντιφάσεις μεταξύ των διαφόρων θεματικών περιοχών.

Είναι σημαντικό για εμάς να αντιληφθείτε τον έλεγχό μας όχι ως έλεγχο, αλλά ως εμπλουτισμό του συστήματος διαχείρισής σας. Η αξίωσή μας ξεκινά πάντα από εκεί που τελειώνουν οι λίστες ελέγχου. Πάρτε μας στο λόγο μας!

Συγγραφέας
Ute Droege

Ειδικός DQS για συστήματα διαχείρισης ποιότητας, μακροχρόνιος ελεγκτής και έμπειρος εκπαιδευτής για το ISO 9001.

Loading...