Không chỉ là một bản checklist: Với hướng dẫn theo tiêu chuẩn ISO 27001 của chúng tôi, DQS hỗ trợ thúc đẩy các cuộc đánh giá nội bộ của bạn. Đăng ký ngay và nhận tài liệu hoàn toàn miễn phí hướng dẫn thực hành đánh giá nội bộ "ISO 27001 trong thực tế - kèm phụ lục A".

 

Tìm hiểu trong Sách trắng của chúng tôi

  • Các biện pháp được lựa chọn: Tóm tắt ngắn gọn các biện pháp mang tính hệ thống và tổ chức (A5 đến A8 và A15 đến A18).
  • Các câu hỏi đánh giá tích cực: Các câu hỏi đánh giá mẫu dựa trên ISO / IEC 27002, mà bạn nên điều chỉnh tùy theo tình hình trong tổ chức của mình.
  • Bằng chứng, ví dụ thực tế và số liệu: Bằng chứng có thể có, ví dụ về triển khai và chỉ số mẫu để hướng dẫn bạn cách trả lời các câu hỏi trong quá trình đánh giá.

TÓM TẮT

Cấu trúc của Hệ thống quản lý An toàn thông tin được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 27001 là cơ sở để thực hiện hiệu quả chiến lược an toàn thông tin toàn diện. Việc thực hiện các biện pháp (kiểm soát) trong Phụ lục A của tiêu chuẩn đặc biệt có giá trị trong thực tế.

Các chuyên gia của DQS đã bổ sung Phụ lục A vốn đã là định hướng thực tiễn này với các câu hỏi đánh giá, bằng chứng phù hợp và số liệu tiêu biểu cho các biện pháp được lựa chọn. Từ đó, đánh giá viên nội bộ có thể kiểm tra cụ thể cách thức triển khai và thực tế áp dụng của các biện pháp trong tổ chức và xác định bất kỳ nhu cầu hành động nào.

Làm thế nào để có thể tiếp cận sách trắng

Điều đầu tiên bạn cần làm là đăng kí theo mẫu của chúng tôi
Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email từ chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email của mình. Xin lưu ý: Chúng tôi không thể gửi cho bạn Sách trắng mà không có xác nhận.
Sau khi xác nhận địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Sách trắng.