Vier jaar na de laatste update is op 1 juli 2015 een nieuwe versie van de BRC Norm voor Verpakkingen en Verpakkingsmaterialen uitgebracht. Het is nu de vijfde versie, die de veranderende verwachtingen en eisen van diverse belanghebbenden moet weerspiegelen en die op 1 januari 2016 van kracht wordt.

Structuur en grondbeginselen

Zoals voorheen maakt de norm onderscheid tussen twee categorieën met verschillende hygiëne-eisen. Er zij echter op gewezen dat zowel de namen van de twee categorieën als die van de onderliggende systematiek zijn gewijzigd. Aangezien de indeling in de categorieën gebaseerd is op het beoogde gebruik van de materialen en niet op het risicopotentieel, wordt de term risico in deze context niet meer gebruikt. De categorie "Hoge hygiëne" (voorheen "Hoog hygiënerisico") is van toepassing op producten die in direct contact komen met levensmiddelen of andere hygiënegevoelige producten. Alle andere verpakkingsmaterialen (secundaire en tertiaire verpakking, alsmede etiketten) vallen onder de categorie "elementaire hygiëne" (voorheen "laag hygiënerisico").

De acht zogeheten Fundamentals blijven ongewijzigd, afgezien van een wijziging in de nummering.

Wijzigingen per hoofdstuk

Betrokkenheid van het management en voortdurende verbetering

De weinige wijzigingen beperken zich tot een nieuwe formulering en wijzigingen in de volgorde om de begrijpelijkheid te vergroten.

Gevaren- en risicomanagementsysteem

Ook hier zijn de wijzigingen beperkt. In punt 2.2 is nu naast productveiligheid en -integriteit ook de term "kwaliteit" opgenomen. Dit betekent niet alleen dat kwaliteitsgerelateerde risico's ook in de risico- en gevarenanalyse in aanmerking moeten worden genomen, maar ook dat zij in het kader van de preventieve programma's kunnen worden beheerd.

Daarnaast wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan de risico's van migratie en van kwaadwillige productmanipulatie.

Systeem voor productveiligheid en kwaliteitsmanagement

De volgorde van de eisen is aangepast aan de operationele stroom. Er is ook een nieuwe clausule voor leveranciersbeheer die specifiek is voor dienstverleners en een aanvulling vormt op de bestaande clausule 3.5 voor grondstoffenleveranciers.

Normen voor de exploitatievestiging

Er zijn een aantal eisen toegevoegd op het gebied van ongediertebestrijding. Sites die ongediertebestrijding in eigen beheer uitvoeren, moeten ervoor zorgen dat er een systematische effectiviteitscontrole is. Bovendien moet de functionaliteit van alle middelen voor ongediertebestrijding gewaarborgd zijn en moeten alle medewerkers in staat zijn een plaagdierplaag te herkennen en te melden.

Verder zijn in dit hoofdstuk ook afzonderlijke clausules verplaatst of opnieuw samengevoegd. Clausule 4.8 - Personeelsfaciliteiten zal in de nieuwe versie deel uitmaken van hoofdstuk 6; clausule 5.8 - Controle op verontreiniging door vreemde voorwerpen zal onder hoofdstuk 4 vallen.

Product- en procescontrole

Twee nieuwe bepalingen springen hier in het oog: een nieuwe bepaling 5.2 definieert de verantwoordelijkheid voor "Grafisch ontwerp". Sites die hun eigen grafisch ontwerp maken, moeten de integriteit van het artwork kunnen garanderen.

De nieuwe clausule 5.8 voor Ontvangst is voortgekomen uit paragraaf 4.12 - Vervoer, opslag en distributie, die volledig is herzien. De opslagvereisten staan in de nieuwe versie onder 5.9; verzending en transport worden behandeld onder 5.10.

Personeel

Zoals reeds geschreven, wordt het onderwerp personeelsfaciliteiten niet langer behandeld in 4.8 maar in hoofdstuk 6. Paragraaf 6.2, Toegang en verplaatsingen van personeel, verhuist op zijn beurt naar hoofdstuk 4.

Evaluatiesysteem

Om een verdere stimulans voor voortdurende verbetering te bieden, is een niveau van uitmuntendheid ingevoerd. De nieuwe "AA"-classificatie is bedoeld voor ondernemingen die reeds de A-graad hebben bereikt. Bedrijven met maximaal vijf minor non-conformities worden in de nieuwe categorie ingedeeld. Het aantal maximaal mogelijke minors van de vorige categorie A blijft ongewijzigd.

Onaangekondigde audits en aanvullende modules

Het audit protocol voorziet in de mogelijkheid om onaangekondigde audits uit te voeren. De onaangekondigde audits zijn facultatief. Er is ook de mogelijkheid om de BRC-audit te combineren met optionele aanvullende modules zoals de Environmental Awareness Module (EAM) en de Traded Goods Module (aanvullende aankoop van afgewerkte verpakkingen).

Schema

Na de release op 1 juli 2015 is er een voorbereidingsperiode van zes maanden. De toepassing van de nieuwe versie 5 is verplicht voor alle audits die plaatsvinden na 1 januari 2016. Daarvóór is certificering volgens de nieuwe versie niet mogelijk.

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...