Τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία ενημέρωση, μια νέα έκδοση του Προτύπου BRC για τις συσκευασίες και τα υλικά συσκευασίας θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουλίου 2015. Η πέμπτη πλέον έκδοση, έχει ως στόχο να αντικατοπτρίζει τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες και απαιτήσεις των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών και τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016.

Δομή και βασικές αρχές

Όπως και προηγουμένως, το πρότυπο διακρίνει δύο κατηγορίες με διαφορετικές απαιτήσεις υγιεινής. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ονομασίες των δύο κατηγοριών καθώς και εκείνες της υποκείμενης συστηματικής έχουν αλλάξει. Δεδομένου ότι η ταξινόμηση στις κατηγορίες βασίζεται στην προβλεπόμενη χρήση των υλικών και όχι στο δυναμικό κινδύνου, ο όρος κίνδυνος δεν χρησιμοποιείται πλέον στο πλαίσιο αυτό. Η κατηγορία "Υψηλή υγιεινή" (προηγουμένως "Υψηλός κίνδυνος υγιεινής") αφορά προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα ή άλλα ευαίσθητα στην υγιεινή προϊόντα. Όλα τα άλλα υλικά συσκευασίας (δευτερογενής και τριτογενής συσκευασία καθώς και ετικέτες) εμπίπτουν στην κατηγορία "Βασική υγιεινή" (προηγουμένως "Χαμηλός κίνδυνος υγιεινής").

Οι οκτώ λεγόμενες Βασικές αρχές παραμένουν αμετάβλητες, εκτός από την αλλαγή στην αρίθμηση.

Αλλαγές ανά κεφάλαιο

Δέσμευση της διοίκησης και συνεχής βελτίωση

Οι λίγες αλλαγές περιορίζονται σε γλωσσικές αναδιατυπώσεις και αλλαγές στη σειρά ώστε να είναι ευκολότερα κατανοητές.

Σύστημα διαχείρισης κινδύνων και επικινδυνότητας

Και εδώ οι αλλαγές είναι περιορισμένες. Στην ενότητα 2.2, ο όρος "ποιότητα" έχει πλέον συμπεριληφθεί εκτός από την ασφάλεια και την ακεραιότητα των προϊόντων. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ποιότητα θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση κινδύνων και επικινδυνότητας, αλλά και ότι μπορούν να διαχειρίζονται ως μέρος των προληπτικών προγραμμάτων.

Επιπλέον, στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται επίσης οι κίνδυνοι μετανάστευσης καθώς και η κακόβουλη αλλοίωση του προϊόντος.

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων

Η σειρά των απαιτήσεων έχει αλλάξει ώστε να ταιριάζει με τη λειτουργική ροή. Υπάρχει επίσης μια νέα ρήτρα για τη διαχείριση των προμηθευτών που αφορά ειδικά τους παρόχους υπηρεσιών και συμπληρώνει την υφιστάμενη ρήτρα 3.5 για τους προμηθευτές πρώτων υλών.

Πρότυπα για τον τόπο λειτουργίας

Προστέθηκαν ορισµένες απαιτήσεις σχετικά µε την καταπολέµηση των παρασίτων. Οι εγκαταστάσεις που εκτελούν έλεγχο παρασίτων στο εσωτερικό της επιχείρησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει συστηματικός έλεγχος της αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα όλων των μέσων καταπολέμησης παρασίτων και όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν μια προσβολή από παράσιτα.

Επιπλέον, μεμονωμένες ρήτρες του παρόντος κεφαλαίου έχουν επίσης μετακινηθεί ή ανασυνδυαστεί. Η ρήτρα 4.8 - Εγκαταστάσεις προσωπικού θα αποτελέσει μέρος του κεφαλαίου 6 στη νέα έκδοση- η ρήτρα 5.8 - Έλεγχος μόλυνσης από ξένα αντικείμενα θα εμπίπτει στο κεφάλαιο 4.

Έλεγχος προϊόντων και διεργασιών

Δύο νέες ρήτρες ξεχωρίζουν εδώ: μια νέα ρήτρα 5.2 ορίζει την ευθύνη για τον "Γραφικό Σχεδιασμό". Οι τοποθεσίες που σχεδιάζουν μόνοι τους τα γραφικά τους πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζουν την ακεραιότητα των έργων τέχνης.

Η νέα ρήτρα 5.8 για την παραλαβή έχει εξελιχθεί από την ενότητα 4.12 - Μεταφορά, αποθήκευση και διανομή, η οποία έχει αναθεωρηθεί πλήρως. Οι απαιτήσεις αποθήκευσης βρίσκονται στη νέα έκδοση στην ενότητα 5.9. Η αποστολή και η μεταφορά καλύπτονται στην ενότητα 5.10.

Προσωπικό

Όπως έχει ήδη γραφτεί, το θέμα των εγκαταστάσεων προσωπικού δεν καλύπτεται πλέον στο 4.8 αλλά στο κεφάλαιο 6. Με τη σειρά της, η ενότητα 6.2 Πρόσβαση και μετακινήσεις προσωπικού μεταφέρεται στο κεφάλαιο 4.

Σύστημα αξιολόγησης

Για να δοθεί ένα περαιτέρω κίνητρο για συνεχή βελτίωση, εισήχθη ένα επίπεδο αριστείας. Η νέα κατάταξη "ΑΑ" προορίζεται για εταιρείες που έχουν ήδη επιτύχει τον βαθμό Α. Στη νέα κατηγορία κατατάσσονται εταιρείες με το πολύ πέντε μικρές μη συμμορφώσεις. Ο αριθμός των μέγιστων δυνατών μικρών παραβάσεων της προηγούμενης κατηγορίας Α παραμένει αμετάβλητος.

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι & πρόσθετες ενότητες

Το πρωτόκολλο ελέγχου προβλέπει τη δυνατότητα διενέργειας αιφνιδιαστικών ελέγχων. Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι είναι προαιρετικοί. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδυασμού του ελέγχου BRC με προαιρετικές πρόσθετες ενότητες, όπως η ενότητα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (EAM) και η ενότητα εμπορεύσιμων αγαθών (πρόσθετη αγορά τελικής συσκευασίας).

Πρόγραμμα

Μετά την κυκλοφορία την 1η Ιουλίου 2015, θα υπάρξει μια περίοδος προετοιμασίας έξι μηνών. Η εφαρμογή της νέας έκδοσης 5 είναι υποχρεωτική για όλους τους ελέγχους που πραγματοποιούνται μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Πριν από αυτό, η πιστοποίηση σύμφωνα με τη νέα έκδοση δεν είναι δυνατή.

Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...