ESG từ thuật ngữ viết tắt của Environmental, Social & (Corporate) Governance, tạm dịch là Môi Trường, Xã Hội & Quản Trị Doanh Nghiệp, là một bộ tiêu chuẩn để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của doanh nghiệp đến cộng đồng. 

Các nhà đầu tư đang ngày càng áp dụng các yếu tố phi tài chính này để đánh giá các hoạt động kinh doanh và hiệu quả hoạt động của một tổ chức về các vấn đề đạo đức và tính bền vững khác nhau như một phần trong quá trình phân tích của họ nhằm xác định các rủi ro trọng yếu và cơ hội tăng trưởng. Các sáng kiến ESG cũng góp phần vào những nỗ lực rộng lớn hơn về tính bền vững của doanh nghiệp nhằm định vị các công ty để đạt được thành công lâu dài dựa trên các chiến lược kinh doanh và quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm.

Các chỉ số ESG thường không phải là một phần của báo cáo tài chính bắt buộc, tuy nhiên, nhiều công ty đang ngày càng công bố thông tin hàng năm trong báo cáo phát triển bền vững của họ, tuân theo phương pháp báo cáo của SASB, GRI, UN Global Compact, v.v.

Sự đóng góp của báo cáo phát triển bền vững đối với sự thành công của tổ chức phụ thuộc phần lớn vào độ tin cậy của báo cáo cuối cùng. Nếu bạn thuyết phục các bên liên quan rằng bản báo cáo minh bạch và chính xác , điều này sẽ làm tăng đáng kể niềm tin của các bên liên quan vào sự bền vững lâu dài của tổ chức bạn.

Sự đảm bảo của bên thứ ba độc lập, chẳng hạn như DQS, chứng minh rằng báo cáo của bạn phản ánh chính xác các khía cạnh phát triển bền vững và đảm bảo với các bên liên quan về sự tăng trưởng của doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ do DQS cung cấp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại headoffice@dqs.com.vn