DQS GMBH - Algemene bedrijfsvoorwaarden (per 6 nov. 2020)

Algemene bedrijfsvoorwaarden van DQS GmbH, hierna te noemen "DQS", voor vrij gecontracteerde diensten, met name beoordelings- en auditwerkzaamheden ten behoeve van contractanten, hierna te noemen "opdrachtgever".

1. ALGEMEEN

DQS voert in opdracht van haar opdrachtgever certificatie-, audit- en beoordelingsdiensten uit.
Behoudens andersluidende individuele overeenkomsten aanvaardt de opdrachtgever de Algemene Handelsvoorwaarden en prijzen van DQS, alsook het "DQS Auditing and Certification Regulations" in hun actuele versie op het ogenblik van de bestelling. Afwijkende of afwijkende bedrijfsvoorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts bindend in geval van uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door DQS.

2. DIENSTVERLENING

DQS certificeert, auditeert en beoordeelt het managementsysteem van de klant, of delen ervan, met als doel de conformiteit met gespecificeerde of overeengekomen vereisten te evalueren, inclusief de effectiviteit van het systeem of delen ervan. De klant ontvangt een schriftelijke expertise en/of een DQS-certificaat, respectievelijk een conformiteitsverklaring of andere attestatie. In beginsel worden de beoordelingen uitgevoerd op de plaats waar de klant actief is. DQS is onafhankelijk, neutraal en objectief in zijn audits. De uitvoering van de diensten is onderworpen aan de bepalingen van de huidige uitgave van het "DQS Auditing and Certification Regulations", www.dqs.de, die voor beide partijen bindend zijn. Omvang en reikwijdte van de door DQS geleverde diensten worden bij de opdrachtverstrekking schriftelijk gespecificeerd; deelleveringen zijn toegestaan.
Partijen komen de exacte data van de procedure afzonderlijk overeen. Wanneer tijdens de correcte uitvoering van de opdracht wijzigingen en/of uitbreidingen van de oorspronkelijke omvang van de opdracht worden vastgesteld, worden deze aanvullingen vooraf schriftelijk door beide partijen overeengekomen. Voor zover wijzigingen of uitbreidingen het voor de opdrachtgever onredelijk maken zich aan de overeengekomen bepalingen te houden, heeft hij het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken. Daarbij is de opdrachtgever echter gehouden tot betaling van het overeengekomen honorarium of, bij gebreke daarvan, een passende vergoeding.

3. PLICHTEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De klant zal aan DQS alle informatie en documenten ter beschikking stellen die nodig zijn voor de levering van de gecontracteerde diensten; volledig, zorgvuldig en tijdig. De opdrachtgever zal ongevraagd wijzen op alle procedures en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de levering van de gecontracteerde diensten. Tenzij aan bovenstaande punten is voldaan, geschiedt de levering van de diensten uitsluitend op risico van de opdrachtgever, mits er geen sprake is van medeschuld van DQS.

4. GEHEIMHOUDING, AUTEURSRECHT, GEGEVENSBEVEILIGING

DQS neemt het zakengeheim in acht en neemt voorzorgsmaatregelen opdat schriftelijke expertises of andere feiten of documenten die in het kader van de dienstverlening met betrekking tot de opdrachtgever en het onderwerp ter beschikking worden gesteld, niet zonder toestemming worden doorgegeven, geëxploiteerd of openbaar gemaakt. DQS mag schriftelijke stukken, die haar ter inzage of tijdens de dienstverlening ter beschikking zijn gesteld, kopiëren voor haar eigen administratie. Voor zover in het kader van de opdracht schriftelijke expertises, evaluatieresultaten e.d. zijn opgesteld, die auteursrechtelijk zijn beschermd, verleent DQS de opdrachtgever een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht, voor zover noodzakelijk in overeenstemming met het contractueel voorgeschreven doel. Er worden geen verdere rechten verleend; in het bijzonder is de klant niet gemachtigd om geschreven expertises, evaluatieresultaten en dergelijke te wijzigen. DQS verwerkt en gebruikt persoonsgegevens ook uitsluitend voor eigen doeleinden binnen de DQS Group. DQS maakt daartoe ook gebruik van automatische gegevensverwerkingssystemen. Om te voldoen aan de gegevensbeveiligingseisen van artikel 32 van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) heeft DQS maatregelen van technische en organisatorische aard getroffen om de beveiliging van opgeslagen gegevens en gegevensverwerking te waarborgen. Medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking hebben zich verplicht tot de strikte naleving van alle toepasselijke bepaling van de GDPR en alle relevante voorschriften inzake gegevensbeveiliging.

5. GARANTIE

De garantie van DQS heeft alleen betrekking op de diensten die uitdrukkelijk in de opdracht zijn vermeld. In het geval van certificatiediensten is DQS verplicht het certificaat af te geven, mits aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan. Voor zover DQS algemene diensten levert, komen de partijen overeen dat DQS slechts diensten verschuldigd is, geen gespecificeerde prestaties. Beslissingen op basis van de geleverde diensten berusten uitsluitend bij de opdrachtgever, binnen diens eigen risico- en beslissingssfeer.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Ongeacht de rechtsgrond kunnen DQS, haar plaatsvervangers en hulppersonen enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid, of in geval van nalatige schending van een essentiële contractuele verplichting ("materiële verplichting"). In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de aansprakelijkheid van DQS steeds beperkt tot de omvang van de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst op het ogenblik van het sluiten ervan. De aansprakelijkheid voor bijkomende schade, met inbegrip van de voor de overeenkomst typische bijkomende schade, is uitgesloten. Voor het overige is de aansprakelijkheid van DQS beperkt tot tweemaal de waarde van de opdracht, met een maximum van EUR 100.000 per zakelijke transactie en EUR 250.000 per kalenderjaar.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

Voor de berekening van de diensten gelden de respectieve en op dat moment geldende prijzen van DQS, tenzij uitdrukkelijk een vaste vergoeding of een andere berekeningsgrondslag is overeengekomen. De facturen worden opgesteld na elke fase van de prestaties en zijn volledig verschuldigd binnen tien dagen na de factuurdatum, zonder aftrek. Bij te late betaling is DQS gerechtigd rente in rekening te brengen tegen de geldende bankrente.

DQS herziet zijn prijzen regelmatig. Indien stijgende overhead- of inkoopkosten een aanpassing van de geldende prijzen noodzakelijk maken, zal de verhoging 4 maanden voor inwerkingtreding worden meegedeeld. Prijsverhogingen of andere vergoedingen door derden zoals IATF, OASIS, rapportage- en certificeringskosten en andere kosten zijn uitgesloten van kennisgeving 4 maanden van tevoren. Bestaande prijzen blijven van toepassing op reeds schriftelijk bevestigde diensten.

8. TERMIJNEN EN VERVALDAGEN

DQS en de opdrachtgever plannen zo lang mogelijk van tevoren afspraken voor audits. Afspraken worden schriftelijk bevestigd. Indien een bevestigde afspraak door toedoen van de opdrachtgever niet kan worden nagekomen, kan DQS de werkelijk gemaakte kosten ter voorbereiding van deze afspraak aan de opdrachtgever in rekening brengen.
Indien de opdrachtgever minder dan acht weken voor de datum van dienstverlening annuleert, zal DQS 80% van de waarde van de opdracht, inclusief gemaakte reiskosten en annuleringskosten, aan de opdrachtgever factureren.
Indien de opdrachtgever minder dan zeven werkdagen voor de datum van dienstverlening annuleert, zal DQS 100% van de waarde van de opdracht, inclusief gemaakte reiskosten en annuleringskosten, aan de opdrachtgever factureren.

9. DUUR EN OPZEGGING

De overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur op de datum van de bestelling. De klant kan minimaal zes weken voor het einde van het kwartaal schriftelijk opzeggen, zonder opgave van redenen.
In geval van opzegging door de klant behoudt DQS zich het recht voor om reeds geleverde diensten aan te rekenen. Indien de opdrachtgever minder dan acht weken voor de datum van dienstverlening opzegt, zal DQS 80% van de waarde van het contract, inclusief gemaakte reiskosten en annuleringskosten, aan de opdrachtgever factureren.
Indien de opdrachtgever minder dan zeven werkdagen voor de datum van dienstverlening opzegt, zal DQS 100% van de waarde van het contract, inclusief gemaakte reiskosten en annuleringskosten, aan de opdrachtgever factureren. DQS kan slechts opzeggen bij een aangetoonde goede reden.

10. SLOTBEPALINGEN

De bevoegde rechtbank is Frankfurt am Main. Het Duitse recht is in alle opzichten van toepassing. Alleen de Duitstalige versie van deze Zakelijke Voorwaarden is juridisch bindend voor beide partijen.
Indien een individuele bepaling nietig is of wordt, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aangetast. In dergelijke gevallen wordt de nietige bepaling vervangen door relatieve bepalingen die het zakelijke doel van het contract zo dicht mogelijk benaderen en de belangen van elke partij zo veel mogelijk waarborgen.
Naast de hierboven vermelde bepalingen gelden voor individuele certificatiediensten specifieke eisen in hun huidige versie, evenals hun aanvullende interpretaties. Met deze uitgave komen al onze eerdere algemene bedrijfsvoorwaarden te vervallen.