VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (k 6. listopadu 2020)

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DQS Slovakia s.r.o., dále jen "DQS", pro volně sjednané služby, zejména pro posuzovací a auditorské činnosti jménem smluvních stran, dále jen "klient".

1. VŠEOBECNÉ

Společnost DQS provádí certifikační, auditorské a posuzovací služby jménem svého klienta.
Bez ohledu na individuální dohody o opaku klient akceptuje Všeobecné obchodní podmínky a ceny DQS, jakož i "Auditorský a certifikační řád DQS" v jejich aktuálním vydání v době zadání zakázky. Opačné nebo odchylné obchodní podmínky klienta jsou závazné pouze v případě výslovné písemné akceptace ze strany DQS.

2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

DQS certifikuje, audituje a posuzuje systém řízení klienta nebo jeho části s cílem posoudit jeho shodu se stanovenými nebo dohodnutými požadavky, včetně účinnosti systému nebo jeho částí. Klient obdrží písemný odborný posudek a/nebo certifikát DQS, resp. prohlášení o shodě nebo jiné osvědčení. Posuzování se zásadně provádí v místě působení klienta. DQS je při svých auditech nezávislá, neutrální a objektivní. Provádění služeb se řídí ustanoveními uvedenými v aktuálním vydání "Auditorského a certifikačního řádu DQS", www.dqsglobal.com, která jsou závazná pro obě strany. Rozsah a rozsah služeb dodávaných společností DQS je písemně specifikován při zadání zakázky; dílčí dodávky jsou přípustné.
Přesné termíny řízení si strany sjednávají samostatně. Pokud budou v průběhu řádného plnění zakázky zjištěny změny a/nebo rozšíření původního rozsahu zakázky, budou tato doplnění předem písemně odsouhlasena oběma stranami. Pokud změny nebo rozšíření způsobí, že pro objednatele nebude přiměřené dodržet sjednaná ustanovení, má právo od smlouvy odstoupit. Přitom je však klient povinen uhradit dohodnutou odměnu, nebo pokud taková dohoda neexistuje, přiměřenou odměnu.

3. POVINNOSTI KLIENTA

Klient je povinen zpřístupnit společnosti DQS veškeré informace a dokumenty nezbytné pro poskytnutí sjednaných služeb; úplně, řádně a včas. Klient je povinen bez vyzvání upozornit na všechny postupy a okolnosti, které mohou být významné pro poskytování sjednaných služeb. Nebudou-li výše uvedené body splněny, dodávka služeb se uskuteční na výhradní riziko klienta, pokud nedojde k nedbalosti ze strany DQS.

4. DŮVĚRNOST, AUTORSKÁ PRÁVA, BEZPEČNOST DAT

DQS dodržuje obchodní tajemství a činí opatření, aby písemné expertízy nebo jiné skutečnosti či dokumenty zpřístupněné v souvislosti s poskytováním služeb týkající se klienta a předmětu plnění nebyly neoprávněně předávány, využívány nebo zveřejňovány. DQS si může písemné dokumenty, které jí byly poskytnuty k nahlédnutí nebo v průběhu poskytování služby, kopírovat pro vlastní potřebu. Pokud byly v souvislosti se zakázkou vytvořeny písemné posudky, výsledky hodnocení apod., které podléhají ochraně autorských práv, poskytuje DQS klientovi nevýhradní, nepřevoditelné právo na jejich použití, pokud je to nezbytné v souladu se smluvně stanoveným účelem. Žádná další práva se neposkytují; klient zejména není oprávněn upravovat písemné expertízy, výsledky hodnocení a podobně. Společnost DQS dále zpracovává a používá osobní údaje pouze pro vlastní účely v rámci skupiny DQS. Za tímto účelem DQS využívá také systémy automatického zpracování dat. Za účelem splnění požadavků na zabezpečení údajů podle článku 32 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) zavedla společnost DQS opatření technické a organizační povahy, která mají zajistit bezpečnost uložených údajů a jejich zpracování. Zaměstnanci zapojení do zpracování se zavázali k přísnému dodržování všech platných ustanovení GDPR a všech příslušných předpisů o zabezpečení údajů.

5. ZÁRUKA

Záruka společnosti DQS se vztahuje pouze na služby výslovně uvedené v objednávce. V případě certifikačních služeb je společnost DQS povinna vydat certifikát, pokud byly splněny příslušné předpoklady. Pokud DQS poskytuje obecné služby, strany se dohodly, že DQS dluží pouze služby, nikoliv jakoukoliv specifikovanou úspěšnost. Veškerá rozhodnutí na základě poskytnutých služeb přísluší výhradně klientovi, a to v rámci jeho vlastní sféry rizika a rozhodování.

6. ODPOVĚDNOST

Bez ohledu na právní základ může být společnost DQS, její zástupci a pomocné osoby činěny odpovědnými za škodu pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti nebo v případě nedbalostního porušení podstatné smluvní povinnosti ("podstatná povinnost"). V případě porušení podstatných smluvních povinností je odpovědnost společnosti DQS vždy omezena na rozsah předvídatelné škody typické pro smlouvu v době jejího uzavření. Odpovědnost za vedlejší škody, k nimž patří vedlejší škody typické pro smlouvu, je vyloučena. Jinak je odpovědnost společnosti DQS omezena dvojnásobkem hodnoty zakázky, maximálně však 25 000 EUR na jednu obchodní transakci a 25 000 EUR za kalendářní rok.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pro výpočet služeb platí příslušné a aktuálně platné ceny společnosti DQS, pokud nebyl výslovně dohodnut pevný poplatek nebo jiný základ pro výpočet. Faktury budou vystaveny po každé fázi plnění a jsou splatné v plné výši do jedenadvacet dnů od data vystavení faktury bez srážek. V případě opožděné platby je DQS oprávněna účtovat úrok podle aktuální bankovní sazby.

Společnost DQS pravidelně reviduje své ceny. Pokud rostoucí režijní náklady nebo náklady na nákup vyžadují úpravu stávajících cen, bude toto zvýšení oznámeno 4 měsíce před jeho účinností. Zvýšení cen nebo jiných poplatků třetích stran, jako jsou poplatky IATF, OASIS, poplatky za výkaznictví a certifikaci a další poplatky, jsou vyloučeny z oznamování 4 měsíce předem. Pro již písemně potvrzené služby budou nadále platit stávající ceny.

8. LHŮTY A TERMÍNY SPLATNOSTI

DQS a klient plánují termíny auditu s co největším předstihem. Termíny jsou potvrzeny písemně. V případě, že potvrzený termín nelze z důvodu na straně klienta dodržet, může DQS účtovat klientovi výdaje skutečně vynaložené na přípravu tohoto termínu.
Pokud klient zruší schůzku méně než osm týdnů před datem poskytnutí služby, DQS klientovi naúčtuje 80 % hodnoty zakázky, včetně vynaložených cestovních nákladů a stornopoplatků.
Pokud klient zruší schůzku méně než sedm pracovních dnů před datem poskytnutí služby, DQS klientovi vyúčtuje 100 % hodnoty smlouvy, včetně vynaložených cestovních nákladů a stornopoplatků.

9. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne zadání objednávky. Klient může podat písemnou výpověď minimálně šest týdnů před koncem čtvrtletí, a to bez udání důvodu.
V případě výpovědi ze strany klienta si DQS vyhrazuje právo účtovat již poskytnuté služby. Pokud klient vypoví smlouvu méně než osm týdnů před datem poskytnutí služby, vyúčtuje DQS klientovi 80 % hodnoty smlouvy, včetně vynaložených cestovních nákladů a stornopoplatků.
Pokud klient vypoví smlouvu méně než sedm pracovních dnů před datem poskytnutí služby, DQS klientovi vyúčtuje 100 % hodnoty smlouvy, včetně vynaložených cestovních nákladů a stornopoplatků. Společnost DQS může smlouvu vypovědět pouze na základě prokázaného závažného důvodu.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a závazky se řídí právem v Slovenské Republiky zákonem č.j. 513/1991 Sb. a zák. čj. 18/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v České Republice zákonem č.j. 526/1990 Sb. a zákonem č.j. 89/2012 Sb ve znění pozdějších předpisů a zároveň příslušnými právními předpisy platnými v dané zemi. Ve všech ohledech se v první řadě uplatňuje Slovenské právo. Pro obě strany je právně závazná pouze slovenská jazyková verze těchto obchodních podmínek.
Pokud by některé jednotlivé ustanovení bylo nebo se stalo neplatným, platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek tím není dotčena. V takových případech se neplatné ustanovení nahradí relativními ustanoveními, která se co nejvíce blíží obchodnímu účelu smlouvy a co nejvíce chrání zájmy každé strany.
Kromě výše uvedených ustanovení se na jednotlivé certifikační služby vztahují specifické požadavky v jejich aktuálně platném znění, jakož i jejich doplňující výklady. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechny naše předchozí všeobecné obchodní podmínky.