Volgt uw organisatie de GRI-standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving? Dan moet u goed opletten! Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de herziening van de universele GRI-standaarden, die van toepassing zijn op organisaties van alle soorten en maten. Hoewel veel van de voorgestelde wijzigingen klein zijn, zijn er een aantal wijzigingen die sommige rapporterende bedrijven zullen dwingen de inhoud van hun duurzaamheidsverslagen te heroverwegen. Bovendien is het GRI-rapportagesysteem geactualiseerd. Alle belangrijke informatie vindt u hieronder.

De universele normen beschrijven de fundamentele principes en het raamwerk van het GRI Framework. Wijziging ervan heeft daarom verstrekkende gevolgen - ook voor de onderwerpspecifieke normen. In dit artikel presenteren we de belangrijkste wijzigingen.

Veranderde structuur

Ter herinnering: het GRI Raamwerk bestond voorheen uit twee soorten normen:

- De zogenaamde universele standaarden, die gelden voor alle rapporterende organisaties (101, 102 en 103).
- Issuespecifieke normen die zich richten op specifieke duurzaamheidsthema's zoals mensenrechten, afval, emissies, enz. (200, 300 en 400 series).

Met de herziening van de universele normen is het systeem van verslaglegging volgens het GRI geactualiseerd. De universele normen (ze zijn te herkennen aan de groene omslag) hebben een nieuwe naam gekregen:

  • GRI 1: Basis 2021
  • GRI 2: Algemene informatieverschaffing 2021
  • GRI 3: Materiële onderwerpen 2021

De zogenaamde sectorspecifieke standaarden zijn nieuw. Ze zijn te herkennen aan een bruine kaft en een tweecijferig codenummer. De sectorspecifieke normen bevatten geen nieuwe toelichtingen, maar helpen bedrijven om hun materiële onderwerpen te identificeren. Zij identificeren en beschrijven de belangrijkste economische, milieu- en sociale effecten van een sector en vormen zo de context voor de verslaggeving. De eerste sectorspecifieke standaard voor de olie- en gasindustrie is in oktober 2021 gepubliceerd. Een tweede norm voor de landbouwsector zal naar verwachting binnenkort volgen.

De onderwerpspecifieke normen blijven van kracht. Drie onderwerpspecifieke normen werden echter ingetrokken omdat de inhoud ofwel werd stopgezet ofwel werd opgenomen in de herziene universele normen. Daarom zijn er nu, na de herziening, 31 themaspecifieke normen. Alle hebben een paarse voorpagina en een driecijferig codenummer.

Impact en het begrip materialiteit

Een van de kernbegrippen van duurzaamheidsverslaggeving is "materialiteit": met deze term wordt bedoeld dat verslagen zich moeten richten op de kwesties die het meest relevant zijn voor de duurzaamheidsprestaties van de rapporterende organisatie. Veel duurzaamheidsverslagen volgens de GRI-normen bevatten een materialiteitsmatrix die de relevantie en prioriteit van specifieke duurzaamheidskwesties aangeeft. Zo zullen bedrijven in de olie- en gasindustrie waarschijnlijk emissies rapporteren als een van de belangrijkste kwesties, terwijl bedrijven in de dienstensector zich misschien meer zullen richten op sociale kwesties zoals het welzijn van werknemers.

Er zijn echter verschillende benaderingen om de materialiteit te definiëren. Veel bedrijven rangschikken kwesties nog steeds op twee assen:

  • Relevantie voor stakeholders, en
  • Relevantie voor het bedrijf.

Er zij echter op gewezen dat deze benadering al vele jaren niet meer in overeenstemming is met de GRI-normen. De definitie van materialiteit in de versie van 2016 is ook gebaseerd op twee assen, maar deze zijn:

  • Invloed op beslissingen van belanghebbenden, en
  • Materialiteit van economische, milieu- en sociale effecten.

Hoe zal deze verandering de praktijk beïnvloeden? De focus zal volledig verschuiven naar impact: Rapporterende organisaties zullen ervoor moeten zorgen dat zij inzicht hebben in hun feitelijke en potentiële economische, milieu- en sociale effecten. Natuurlijk moeten belanghebbenden er nog steeds bij worden betrokken. Het doel is hier echter niet om inzicht te krijgen in de prioriteiten van stakeholders, maar eerder om informatie en perspectieven te verzamelen die bijdragen aan een beter begrip van de impact van de organisatie.

Impact en due diligence

Deze focus op impact betekent dat rapporterende organisaties een proces moeten opzetten om hun impact te identificeren en te beheren. Dit is waar het begrip due diligence in het spel komt. Deze term, die in de eerste versie van de norm vrijwel geheel ontbrak, staat nu centraal. Due diligence wordt gedefinieerd als "het proces waarmee een organisatie haar feitelijke en potentiële negatieve effecten op de economie, het milieu en de mens identificeert, voorkomt, beperkt en verantwoordt".

Een van de belangrijkste punten die rapporterende bedrijven in hun due diligence-aanpak moeten vermelden, is de impact op de mensenrechten. Zoals beschreven in de DQS Blog, zijn veel landen bezig om due diligence op het gebied van mensenrechten verplicht te stellen(link). De actualisering van de GRI-normen zorgt dus voor een betere afstemming op de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties en de verschillende nationale wetgevingsinitiatieven.

Het onderscheid tussen kern- en uitgebreide rapportage wordt opgeheven

Een andere opmerkelijke wijziging is de afschaffing van het onderscheid tussen verslaggeving die alleen betrekking heeft op kerninformatie (Core) en verslaggeving die betrekking heeft op uitgebreide informatie (Comprehensive). Deze wijziging betekent dat rapporterende organisaties alle informatie moeten verstrekken voor alle onderwerpen die van materieel belang worden geacht.

Tijdschema en download

Toepassing van de nieuwe versie van de universele standaarden is verplicht vanaf 1 januari 2023. GRI juicht een snelle implementatie van de nieuwe standaarden vóór de deadline toe.

Hier kunt u de herziene GRI-normen downloaden. Een overzicht van veelgestelde vragen vindt u hier.

Hoe DQS uw duurzaamheidsrapportage kan ondersteunen:

Als onafhankelijke audit en assurance dienstverlener kunnen wij uw duurzaamheidsrapportage processen ondersteunen met de volgende diensten:

- Training: DQS is een gecertificeerde GRI training provider
- Onafhankelijke review en verificatie: wij zijn een AA1000-gelicenseerde assurance provider voor duurzaamheidsrapportage (meer informatie).
- Verificatie van duurzaamheids-KPI's (meer informatie).

Auteur
Dr. Thijs Willaert

Dr. Thijs Willaert is hoofd Marketing & Communicatie voor de segmenten Duurzaamheid en Voedselveiligheid. Hij is ook auditor voor de externe audit van duurzaamheidsrapporten. Zijn interessegebieden zijn duurzaamheidsmanagement, duurzaam inkopen en de digitalisering van het auditlandschap.

Loading...