DQS България организира семинар на тема ADR

Превозите на опасни товари на територията на Република България или от територията на Република България до друга държава - член на Европейския съюз, и/или между Република България и трети страни се извършват при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).
Лицата, чиито задължения са свързани с превоз на опасни товари (изпращач, товарител, опа-ковчик, пълнач и превозвач) преминават обучение по изискванията, регламентиращи превоза на тези товари, което е съобразено с техните задължения и отговорности. Обучението перио-дично се допълва с опреснително обучение за отразяване на промените в нормативната уредба, чиито последни промени влизат в сила от 1.01.2023 с ADR 2023.
Данни за всяко проведено обучение се съхраняват както от работодателя, така и от служителя или работника, и се проверяват при постъпване на нова работа (ADR, 1.3).

Целева група

Ръководители, служители и други отговорни лица от отделите по Екология и Безопасност на труда на предприятията, както и персонала, чийто трудови задължения и отговорности са свързани с дейности по пълнене, опаковане, товарене, укрепване или превоз на опасни товари или отпадъци. Представители на транспортни фирми, които превозват опасни товари (шо-фьори, диспечери и отговорни лица). Отговорни лица и служители на фирми, чиято дейност е свързана  с управление на опасни отпадъци. За сертифицирани фирми този курс се зачита като професионално обучение.

Цел / резултат

След преминаване на обучението, участниците ще могат да прилагат законовите изисквания в тази област в практическата си работа, като по този начин ще се предотвратят евентуални наказания от страна на контролните органи.
Всички участници получават сертификат за участие (на български език) в края на обучението.

Съдържание 

-    ADR – Европейска конвенция за транспорт на опасни товари по шосе – допълнения и изменения 2023
-    Законови изисквания по отношение на опаковане, етикетиране, товарене, укрепване и превоз на опасни товари
-    Необходими документи, придружаващи превоза на товара
-    Примери от практиката в кратки филми, снимки и документи и дискусия по тях 
-    Кратка проверка на придобитите знания (по смисъла на проверката на ефективността на обучението според ISO 14001:2015, точка 7.2)
-    Приемане на препоръки от страна на участниците в семинара в посока потенциали за подобряване като импулс за Вашата фирмена система за управление на окол-ната среда  

Продължителност

Продължителността на курса е 4 часа. Като след основната теоретична част е планувана дис-кусия, базирана на различни примери от практиката, в която участниците имат възможност да поставят и директни въпроси към лекторите. Курсът завършва с кратка проверка на придоби-тите знания.
След курса участниците ще получат презентацията като PDF.  

Референти 

г-жа Сибиле Гунценхаймер, консултант в тази област от повече от 20 г. като съсобственик на фирма GefahrGut Service Gunzenheimer (www.ggsg.de). Ние я ценим като много добър специа-лист с практически опит. Тя е водила вече семинари в България и е запозната със спецификите в тази област в страната
д-р Евелина Ръждавичка-Кислинг ще поеме превода. Тя има 10-годишен опит  в организа-цията и контрола на превози на опасни товари от България за известни международни компа-нии (www.inno-con.de). Освен това консултира фирми и предприятия относно техните задължения по АДР при товаренето и укрепване и е запозната с терминологията на български и немски език.

Конкретна информация


Място и дата на провеждане: лято-есен 2023. Мястото и датата ще бъдат уточнени допълнително.

Език: български