Đăng ký ngay và nhận Sách trắng hoàn toàn miễn phí về chủ đề "ISO 27701 - ISO 27001 đáp ứng Luật bảo vệ dữ liệu chung GDPR" .

 

Tìm hiểu sách trắng của chúng tôi 

  • Những yêu cầu về hệ thống quản lý
  • So sánh ISO 27001 với GDPR
  • So sánh ISO 27701 với ISO 27001
  • Xác định 7 bước để xây dựng hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu theo tiêu chuẩn ISO 27701
whitepaper-dqs-iso-27001-trifft-ds-gvo

TÓM TẮT

GDPR (General Data Protection Regulation) - Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU, đã cung cấp một loạt các quy trình phải được triển khai kể từ tháng 5/2018. Nó sẽ phụ thuộc vào tổ chức, mục đích và hình thức xử lý dữ liệu cá nhân cũng như các rủi ro đối với các quyền và tự do của thể nhân, quy trình nào phải được thiết lập và ở dạng nào. Sách trắng có thể bao gồm Các quy trình quản lý rủi ro (đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu), xử lý các yêu cầu cung cấp thông tin từ con người hoặc các quy trình cơ chế phản ứng trong trường hợp vi phạm bảo vệ dữ liệu. Hệ thống quản lý đưa ra giải pháp hợp lý để lập bản đồ các yêu cầu và trách nhiệm bảo mật đa dạng trong công ty. Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001 đặc biệt phù hợp - và kể từ năm 2019 cũng liên quan đến ISO 27701 - Tiêu chuẩn bao gồm các khía cạnh của hệ thống quản lý bảo vệ dữ liệu.

experte informationssicherheit - dqs - sebastian harrand
Loading...

Autor

Sebastian Harrand

ist Experte für Informationssicherheit und Datenschutz sowie Auditor der DQS für mehrere relevante Regelwerke, u. a. ISO 27001, KRITIS, TISAX sowie Sicherheitsgutachter der TI der eGK. Seine jahrelange Erfahrung bringt er darüber hinaus als selbstständiger Berater, Referent, Trainer und Workshop-Moderator ein.

So gelangen Sie zum Whitepaper

Điều đầu tiên bạn cần làm là đăng kí theo mẫu của chúng tôi
Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email từ chúng tôi yêu cầu bạn xác nhận địa chỉ email của mình. Xin lưu ý: Chúng tôi không thể gửi cho bạn Sách trắng mà không có xác nhận.
Sau khi xác nhận địa chỉ email của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Sách trắng.