Đăng ký ngay và nhận Sách trắng hoàn toàn miễn phí về chủ đề "Bộ tiêu chuẩn ESG - Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp ".

 

Tìm hiểu trong Sách trắng của chúng tôi:

 

Tóm tắt

Ngày nay, quản lý doanh nghiệp toàn diện không chỉ tính đến các khía cạnh chất lượng, môi trường và an toàn lao động như trước đó, mà còn cả các lĩnh vực khác như bảo mật thông tin, hiệu quả năng lượng, tuân thủ hoặc quản lý sức khỏe. Với sự trợ giúp của một hệ thống quản lý tích hợp, có thể đạt được sự cân bằng tốt giữa các yêu cầu đa dạng của các tiêu chuẩn dành riêng cho chủ đề. Điều này đòi hỏi một cái nhìn tổng thể và định hướng , quy trình nhất quán. Cấu trúc cơ bản chung cho các hệ thống quản lý hiện đại, Cấu trúc bậc cao (HLS), tạo ra điều kiện tốt nhất để tích hợp các yêu cầu tiêu chuẩn khác nhau.