Information om ISO 37301

Företag utan risker för efterlevnad? Din sökning gav inga resultat. Oavsett om det är ett stort företag eller ett litet eller medelstort företag finns det alltid risker för efterlevnad - det viktiga är att hantera dem. Införandet och certifieringen av ett system för hantering av efterlevnad enligt ISO 37301 hjälper dig att hantera efterlevnaden av rättsliga krav och regler på ett systematiskt, strukturerat och proaktivt sätt.

Förbättrad image hos allmänheten och ökat förtroende

Bevis på att företaget uppfyller kraven på due diligence.

Enkel integrering med andra ledningssystem

Förbättrad effektivitet för ditt CMS

ISO 37301 - Certifiering av ledningssystem för efterlevnad

Redan 2014 publicerades ISO 19600; en standard som beskriver hur organisationer kan implementera och upprätthålla ett ledningssystem för regelefterlevnad (CMS). ISO 19600 utformades som en riktlinje och hjälp - den var uttryckligen inte en certifieringsstandard. Man insåg dock snabbt att detta inte gav företagen möjlighet att bevisa effektiviteten av sitt CMS.

ISO 37301 täpper nu till denna lucka: den ersätter inte bara ISO 19600 utan är också en certifieringsstandard som ställer tydliga och kontrollerbara krav på system för hantering av regelefterlevnad. Därmed ger den organisationer möjlighet att genom certifiering visa att de har infört ett effektivt CMS.

Show more
Show less
Loading...

Vad är ett system för hantering av efterlevnad?

Ett system för hantering av efterlevnad (CMS) är en uppsättning processer som är utformade för att säkerställa att en organisation följer alla tillämpliga lagar, förordningar och uppförandekoder. På grund av att lagar och förordningar ständigt förändras i olika länder och regioner är det absolut nödvändigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om de tillämpliga bestämmelserna. Med ett effektivt CMS kan du identifiera relevanta krav, säkerställa efterlevnad i hela organisationen samt övervaka och optimera efterlevnaden.

Loading...

Vad är syftet med ISO 37301?

Den internationella standarden ISO 37301 ger riktlinjer för effektiva system för hantering av efterlevnad. Baserat på principerna om god förvaltning, proportionalitet, öppenhet och hållbarhet beskriver den de viktigaste komponenterna och processerna i ett effektivt CMS. Standarden är ett viktigt riktmärke för företag som vill införa ett ledningssystem för efterlevnad eller standardisera sitt system.

Loading...

Hur förhåller sig ISO 37301 till andra standarder?

ISO 37301 och ISO 37001
ISO 37301, standarden för ledningssystem för regelefterlevnad, och ISO 37001, standarden för ledningssystem för korruptionsbekämpning, bygger båda på ISO:s principer för ledningssystem. Detta innebär bland annat att båda standarderna kräver ett riskbaserat tillvägagångssätt och att båda följer processcykeln Plan-Do-Check-Act (PDCA). Medan ISO 37301 tar ett helhetsgrepp på hanteringen av efterlevnad, fokuserar ISO 37001 på en aspekt: Hantering av antikorruption. Eftersom båda standarderna bygger på samma principer kan de lätt kombineras och integreras.

ISO 37301 och ISO 19600
ISO 37301 ersätter ISO 19600, som ursprungligen publicerades 2014. Till skillnad från ISO 19600 är ISO 37301 inte en riktlinje utan en certifieringsstandard.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur ser certifieringsprocessen för ISO 37301 ut?

Först utbyter du information med oss om ditt företag, ditt ledningssystem och målen med en certifiering. På grundval av detta får du omgående ett detaljerat och öppet erbjudande som är anpassat till dina individuella behov.

Särskilt för större certifieringsprojekt är ett planeringsmöte ett värdefullt tillfälle att lära känna din revisor samt att utveckla ett individuellt revisionsprogram för alla berörda avdelningar och platser.
En förhandsrevision ger också möjlighet att i förväg identifiera förbättringspotential samt styrkor i ditt ledningssystem. Båda tjänsterna är frivilliga.

Certifieringsrevisionen börjar med en systemanalys (revisionssteg 1) och en utvärdering av din dokumentation, dina mål, resultaten av din ledningsgranskning och interna revisioner. I denna process fastställer vi om ditt ledningssystem för efterlevnad är tillräckligt utvecklat och redo för certifiering.
I nästa steg (systemrevision steg 2) bedömer din DQS-revisor effektiviteten hos alla ledningsprocesser på plats. Vid ett slutmöte ger de dig en detaljerad presentation av resultaten och eventuell förbättringspotential för ditt företag. Vid behov kommer man överens om handlingsplaner.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS:s oberoende certifieringsnämnd. Du kommer att få en revisionsrapport som dokumenterar revisionsresultaten. Om alla krav i ISO 37301 uppfylls får du ett internationellt erkänt certifikat.

För att säkerställa att ditt företag fortsätter att uppfylla alla viktiga kriterier i standarden efter certifieringsrevisionen genomför vi övervakningsrevisioner på årlig basis. Detta ger kompetent stöd för den kontinuerliga förbättringen av ditt ledningssystem och dina affärsprocesser.

Certifikatet är giltigt i högst tre år. Omcertifiering utförs i god tid före giltighetstidens utgång för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med de tillämpliga standardkraven. Vid uppfyllande utfärdas ett nytt certifikat.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar ISO 37301-certifiering?

Kostnaden för ISO 37301-certifiering beror på ett antal faktorer. Det spelar till exempel en viktig roll om det redan finns ett certifierat ledningssystem. Dessutom har företagets storlek och komplexiteten hos kraven på efterlevnad en inverkan på revisionens längd och därmed på priset. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande för ditt företag eller din organisation utan att det innebär några förpliktelser.

Business2.png
Loading...

Varför DQS är den perfekta partnern för din ISO 37301-certifiering.

  • Globalt nätverk av högt kvalificerade revisorer
  • Mycket lösningsorienterad och kundfokuserad.
  • Hög kompetensnivå inom alla branscher
  • Offerter och tjänster som är skräddarsydda för ditt företags behov.
Contact-South-Asia-man-shutterstock_2066490473.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för ISO 37301-certifiering.