ESG auditi za djelotvorne uvide i smanjen rizik

Bilo da želite procijeniti izvedbu svoje tvrtke u pogledu pitanja zaštite okoliša, društvene odgovornosti i upravljanja (ESG - environmental, social, and governance), provesti dubinsku analizu poslovnih partnera, donijeti investicijske odluke ili smanjiti rizik u svom opskrbnom lancu, DQS zna kako vas poduprijeti u postizanju vaših ciljeva. S globalnim timom ESG auditora olakšavamo poslovanje, pomažemo vam u smanjenju rizika i potičemo poboljšanje ESG-a diljem svijeta.

Djelotvorni uvidi kao rezultat audita

Prisutnost na terenu s lokalnim auditorima

Identificiranje i ublažavanje ESG rizika

Iznad usklađenosti: poticanje poboljšanja ESG-a

Business5.png
Loading...

Što je ESG audit?

Postoje različite vrste ESG audita namijenjene za različite svrhe. Općenito, ESG audit je sustavna procjena učinka i praksi tvrtke u odnosu na okolišne, društvene i upravljačke čimbenike. Ocjenjuje koliko se dobro tvrtka usklađuje sa standardima održivosti i ocjenjuje njezin utjecaj na različite dionike, uključujući zaposlenike, zajednice, klijente, investitore, kao i naš planet i njegove ekosustave. Također, potvrđuje rizike povezane s ESG-om kojima organizacija može biti izložena.

Svrha ESG audita je pružiti objektivnu i sveobuhvatnu analizu ESG učinka, politika, procesa i potencijalno priopćenja nekog poduzeća. Pomaže identificirati područja u kojima se poduzeće ističe i područja koja zahtijevaju poboljšanja. Proces audita obično uključuje prikupljanje i analizu relevantnih podataka, usporedbu s međunarodnim standardima i davanje preporuka za poboljšanje ESG praksi.

U DQS-u vjerujemo da jasni i vjerodostojni auditi obično zahtijevaju procjenu na licu mjesta, uključujući vizualnu procjenu tvrtke i njezinih provedbi, kao i razgovore licem u lice s upravom i radnicima.

Više
Manje 
Business34.png
Loading...

ESG auditi za ublažavanje rizika u opskrbnom lancu

Auditi mogu igrati ključnu ulogu u smanjenju rizika u zaštiti okoliša, društvenoj odgovornosti i upravljanju (ESG) u opskrbnom lancu pružanjem sustavne i sveobuhvatne procjene praksi i učinka dobavljača. DQS provodi audite dobavljača po mjeri, audite društvene usklađenosti, kao i audite u skladu sa sektorskim standardima i inicijativama, kao što su  Together for Sustainability (TfS)Responsible Business Alliance (RBA)RSCISedex SMETA.

Evo kako auditi mogu pomoći:

  • Uočavanje neusklađenosti: Auditi pomažu u uočavanju bilo kakvih neusklađenosti u odnosu na važeće kodekse ponašanja, ekološke propise, zakone o radu, standarde ljudskih prava i druge zahtjeve koji se odnose na ESG. Temeljitim ispitivanjem rada, procesa i dokumentacije dobavljača auditi mogu odrediti područja neusklađenosti koja mogu predstavljati rizike za ESG čimbenike.
  • Procjena prakse dobavljača: Auditi omogućuju organizacijama da procijene ESG prakse i učinak dobavljača. To uključuje ispitivanje njihovog utjecaja na okoliš kao što je potrošnja resursa, upravljanje otpadom, emisije i mjere kontrole onečišćenja. Auditi također procjenjuju društvene aspekte kao što su radne prakse, zdravstveni i sigurnosni protokoli, dobrobit zaposlenika te inicijative za raznolikost i uključivanje.
  • Poticanje transparentnosti: Auditi promiču transparentnost zahtijevajući od dobavljača da daju točne i sveobuhvatne informacije o svojim ESG praksama. To pomaže organizacijama da steknu uvid u svoje opskrbne lance i osigurava da dobavljači preuzimaju odgovornost za svoje postupke i objave. Transparentno izvještavanje također omogućuje zainteresiranim stranama, uključujući klijente, investitore i regulatore, da donose informirane odluke i pozivaju dobavljače na odgovornost.
  • Uspostava mjerila i standarda: Auditi pomažu uspostaviti mjerila i standarde za ESG učinak dobavljača. Postavljanjem jasnih očekivanja putem kriterija audita, organizacije mogu priopćiti svoje zahtjeve dobavljačima i potaknuti poboljšanja ESG praksi. Ta se mjerila mogu temeljiti na standardima specifičnima za industriju, međunarodnim smjernicama ili vlastitim ciljevima održivosti organizacije.
  • Poticanje kontinuiranog poboljšanja: Auditi služe kao alat za kontinuirano poboljšanje uočavanjem područja slabosti ili neusklađenosti u opskrbnom lancu. Rezultati audita mogu se koristiti kako bi se sastavili planovi za korektivne radnje i suradnju s dobavljačima u svrhu rješavanja uočenih rizika i nedostataka. Redoviti auditi razvijaju odgovornost i potiču dobavljače na stalna poboljšanja u svojoj ESG izvedbi.
  • Poboljšanje upravljanja rizikom: Auditi doprinose čvrstom okviru upravljanja rizikom proaktivnim uočavanjem ESG rizika u opskrbnom lancu. Procjenom prakse i učinka dobavljača, auditi pomažu organizacijama uočiti potencijalne ranjivosti, kao što su neetične radne prakse, povrede zaštite okoliša ili loše upravljanje. To omogućuje organizacijama da poduzmu proaktivne mjere za ublažavanje rizika, zaštitu svog ugleda i osiguranje usklađenosti sa zahtjevima ESG-a.

Općenito, auditi organizacijama pružaju strukturirani pristup za procjenu i ublažavanje ESG rizika u opskrbnom lancu. Promicanjem transparentnosti, odgovornosti i kontinuiranog poboljšanja, auditi pridonose održivijoj i odgovornijoj poslovnoj praksi.

Više
Manje 
Loading...

ESG auditi za provjeru ESG priopćenja i ESG izvještaja

ESG jamstvo je vrsta audita za procjenu točnosti, pouzdanosti i potpunosti ESG podataka i priopćenja poduzeća. Svrha ESG jamstva je pružiti zainteresiranim stranama, kao što su investitori, regulatori i javnost, povjerenje u ESG informacije koje izvještava tvrtka. DQS je pružatelj jamstva s licencom AA1000 za jamstvo treće strane za izvještavanje o održivosti. Uz to, provodimo provjeru korporativnog ugljičnog otiska i drugih podataka o okolišu.

Tijekom procesa ESG jamstva, pružatelj jamstva ocjenjuje ESG politike, postupke i prakse poduzeća kako bi utvrdio jesu li usklađeni s utvrđenim standardima, smjernicama ili okvirima kao što su Globalna inicijativa za izvještavanje (GRI), Odbor za računovodstvene standarde održivosti (SASB), Europski standardi izvještavanja o održivosti (ESRS) ili Radne skupine za financijske objave povezane s klimom (TCFD). Pružatelj jamstva također ispituje prikupljanje podataka i procese izvještavanja tvrtke, provjerava točnost prijavljenih ESG metrika i procjenjuje učinkovitost internih kontrola povezanih s ESG informacijama.

Nakon što je ocjena dovršena, pružatelj jamstva izdaje izjavu o jamstvu ili izvješće koje sadrži mišljenje o pouzdanosti i točnosti ESG informacija tvrtke. Ova izjava pomaže dionicima u donošenju informiranih odluka pružajući im neovisnu procjenu ESG učinka tvrtke.

ESG jamstvo postaje sve važnije kako potražnja za transparentnim i pouzdanim ESG informacijama raste. Ono pomaže tvrtkama da poboljšaju svoju vjerodostojnost, upravljaju rizicima i izgrade povjerenje među dionicima koji su sve više usmjereni na održive i odgovorne poslovne prakse.

Više
Manje 
Business36.png
Loading...

ESG auditi kao dužna pažnja

ESG dužna pažnja odnosi se na proces procjene i ispitivanja rizika i prilika vezanih za zaštitu okoliša, društvenu odgovornost i upravljanje (ESG), a povezanih s poslovnim partnerom, ciljanim poduzećem ili imovinom. U širem smislu, auditi vezani za dužnu pažnju mogu se provoditi kod različitih poslovnih partnera kao instrument za procjenu rizika i prilika povezanih s ESG-om.

U mnogim zemljama uvedeno je ili je u procesu uvođenja zakonodavstvo o dužnoj pažnji vezanoj za ljudska prava i za okoliš. ESG auditi su mjera kojom se osigurava poštivanje kodeksa ponašanja, konvencija o ljudskim pravima i ekoloških standarda.

ESG čimbenici posljednjih su godina izrazito dobili na važnosti jer investitori, regulatori i dionici sve više prepoznaju utjecaj nefinancijskih rizika i prilika na poslovnu izvedbu i dugoročnu održivost. Integriranje ESG razmatranja u procese dužne pažnje pomaže vam razumjeti potencijalne rizike, obveze i pokretače vrijednosti povezane s ESG učinkom tvrtke.

Provođenjem ESG dužne pažnje, tvrtke mogu dobiti uvid u ESG učinak poslovnog partnera/imovine i donijeti informirane odluke uzimajući u obzir i financijske i nefinancijske čimbenike. Također, ona pomaže osigurati usklađenost s ESG propisima, industrijskim standardima i očekivanjima dionika.

Više
Manje 
Loading...

ESG certifikacija

ESG certifikacija je proces kojim se tvrtke vrednuju i ocjenjuju na temelju svoje uspješnosti i predanosti održivoj i odgovornoj poslovnoj praksi. ESG faktori koriste se za procjenu utjecaja tvrtke na okoliš, njezinog postupanja sa zaposlenicima i zajednicama te učinkovitosti njezine strukture korporativnog upravljanja.

Važno je napomenuti da ESG certifikacija nije standardizirani proces i različite organizacije mogu imati vlastite okvire, metodologije i kriterije za ocjenjivanje. Kako ESG prakse u poslovnom svijetu sve više dobivaju na važnosti, tako se javlja sve veći broj inicijativa, standarda i certifikata koji su dostupni za procjenu održivosti tvrtke i učinka društvene odgovornosti.

U DQS-u vjerujemo da ne postoji samo jedan standard koji može vjerodostojno pokriti sve aspekte ESG-a u svim industrijama i za sve slučajeve primjene. Naprotiv, vjerujemo da standardi trebaju biti odabrani nakon pažljivog razmatranja višestrukih čimbenika, uključujući, ali ne ograničavajući se na, očekivanja dionika, materijalne teme, vrstu i ozbiljnost utjecaja, profil rizika, industrijski sektor, planirane ishode itd. Stoga bi u početku bilo kakvog projekta ESG certifikacije trebao postojati dijalog kako bi se razumjele navedene točke. 

Business28.png
Loading...

ESG tijek audita

Svaki projekt započinje razgovorom kako bi se razumjeli vaši ciljevi i situacija. Na temelju toga možemo zajednički definirati najprikladniji pristup auditu kako bi se postigli željeni rezultati.

Vaš rukovoditelj bit će vaš kontakt za planiranje audita. Vrijeme, trajanje i učestalost ovisit će o specifičnoj vrsti i namjeni ESG audita.

DQS će dodijeliti tim kvalificiranih auditora za vašu procjenu. Kriteriji i metoda audita ovisit će o specifičnoj vrsti i namjeni ESG audita.

ESG programi audita obično predviđaju mogućnost poduzimanja korektivnih i preventivnih radnji nakon audita. Točan proces i opseg ovisit će o prirodi programa audita.

Izvještaj s audita donosi detaljan pregled koraka koje je poduzeo audit tim, kao i pronalaske, zapažanja i nesukladnosti. U skladu s ciljevima audita, izvještaj je sastavljen na takav način da dionicima omogući temeljito razumijevanje ESG učinka kod subjekta audita. Za neke ESG programe certifikat je dio procesa i omogućuje certificiranim organizacijama da pokažu sukladnost s ESG standardima.

Banking13.png
Loading...

Koliko košta ESG audit?

Trošak ESG audita određen je različitim čimbenicima. To uključuje, ali nije ograničeno na, veličinu tvrtke, klasifikaciju rizika, opseg audita, potrebnu razinu jamstva, trajanje audita i očekivane formate dokumentacije.

Business2.png
Loading...

Zašto je DQS savršen partner za ESG audite

  • Mreža iskusnih ESG auditora i osoblja diljem svijeta
  • Pouzdani partner za vjerodostojne i temeljite procjene treće strane
  • Snažna usredotočenost na kupca i visoka kvaliteta usluge koja se proteže i izvan okvira procjene
  • Djelotvorni uvidi za poticanje poboljšanja i smanjenje rizika
Contact-Europe-woman-shutterstock_1916704835.jpg
Loading...

Zahtjev za ponudu

Vaša lokalna kontakt osoba

Imate li kakvih pitanja? Slobodno nas kontaktirajte.