Ποιότητα στον σιδηρόδρομο

Σήμερα, οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι ο πιο φιλικός προς το περιβάλλον και μακροπρόθεσμα ο πιο οικονομικά βιώσιμος τρόπος μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών από το Α στο Β. Ένα ειδικό για τον κλάδο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO/TS 22163 σε συνδυασμό με τους κανόνες πιστοποίησης IRIS (International Railway Industry Standard) χρησιμεύει για την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των πλεονεκτημάτων έναντι άλλων μέσων μεταφοράς.

Καταχώρηση αρμόδιου προμηθευτή στη βάση δεδομένων UNIFE

Βελτίωση της διαδικασίας και της ποιότητας

Σημαντική μείωση των κινδύνων ευθύνης

Διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη ποιότητας

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Τι είναι η διαχείριση ποιότητας σύμφωνα με το ISO/TS 22163;

Το διεθνές βιομηχανικό πρότυπο ISO/TS 22163 βασίζεται στις απαιτήσεις του γνωστού προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, συμπληρωμένου από τις ειδικές απαιτήσεις του κλάδου των σιδηροδρομικών οχημάτων. Σκοπός του είναι να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα σιδηροδρομικά προϊόντα προσδιορίζονται, αξιολογούνται και εφαρμόζονται σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

Το ISO/TS 22163, σε συνδυασμό με τους κανόνες πιστοποίησης IRIS της 1ης Μαΐου 2020, αποτελεί τη βάση για μια διαδικασία συμμόρφωσης IRIS και το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Το πρότυπο δημοσιεύθηκε ως τεχνική προδιαγραφή ISO τον Μάιο του 2017 και απευθύνεται ειδικά σε εταιρείες της σιδηροδρομικής βιομηχανίας.

Κάθε πιστοποίηση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από εταιρείες πιστοποίησης που έχουν εγκριθεί για τον σκοπό αυτό, βασίζεται σε μια ενιαία διαδικασία. Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου χρησιμοποιείται το λογισμικό "IRIS Audit Tool". Αυτό το μοντέλο αξιολόγησης επιτρέπει την αναπαράσταση της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης εντός της ελεγχόμενης εταιρείας.

Το αποτέλεσμα εισάγεται στη βάση δεδομένων της Union des Industries Ferroviaires Européennes (UNIFE) ως κατάσταση (επίπεδο ωριμότητας). Με αυτόν τον τρόπο, οι υπεύθυνοι ποιότητας, οι προγραμματιστές, οι σχεδιαστές και οι αγοραστές του κλάδου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες σε αυτή την πλατφόρμα και να μειώσουν τους κινδύνους κατά την επιλογή προμηθευτών.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Ποια είναι τα οφέλη της πιστοποίησης ISO/TS 22163;

Οι δομημένες επιχειρηματικές διαδικασίες, οι μετρήσεις ελέγχου και οι αξιολογήσεις έργων και διαχείρισης που απαιτούνται από το ISO/TS 22163 χρησιμεύουν ως χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης για τις εταιρείες. Η ανεξάρτητη και εξειδικευμένη πιστοποίηση σας παρέχει επίσης τη διαβεβαίωση ότι το σύστημα διαχείρισης ποιότητας είναι συμβατό με το πρότυπο και ότι είναι κατάλληλο για την επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων. Περαιτέρω πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας είναι προφανή:

Με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού σύμφωνα με το πρότυπο σιδηροδρόμων IRIS σε συνδυασμό με το ISO/TS 22163, αποδεικνύετε μια ορισμένη εξειδίκευση. Η σχετική εγγραφή στη βάση δεδομένων προμηθευτών UNIFE οδηγεί σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Περαιτέρω πλεονεκτήματα της πιστοποίησης IRIS από την DQS:

 • Ολοκληρωμένος έλεγχος και πιστοποίηση σύμφωνα με το ISO/TS 22163 και το ISO 9001:2015
 • Διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της DQS ως πρότυπο του κλάδου
 • Εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα στον κλάδο των σιδηροδρομικών οχημάτων
 • Δημοσίευση στη βάση δεδομένων πελατών της DQS
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Zielgruppe
Loading...

Για ποιες εταιρείες είναι κατάλληλη η πιστοποίηση IRIS σε συνδυασμό με το ISO/TS 22163;

Το ISO/TS 22163 είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για τη βιομηχανία σιδηροδρομικών οχημάτων. Η πιστοποίηση, και συνεπώς η καταχώριση ως πιστοποιημένη εταιρεία στη βάση δεδομένων IRIS της Ένωσης της Ευρωπαϊκής Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας (UNIFE), δημιουργεί μια κατάσταση win-win για όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού:

 • Σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
 • κατασκευαστές τροχαίου υλικού
 • Προμηθευτές αρχικού εξοπλισμού σειράς
 • Προμηθευτές ανταλλακτικών
 • Εταιρείες συντήρησης
 • Πάροχοι υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Mehrwert
Loading...

Γιατί είναι χρήσιμο ένα πιστοποιητικό IRIS;

Μια βασική απαίτηση της βιομηχανίας σιδηροδρομικών οχημάτων είναι η προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, όπως απαιτείται από το ISO 9001:2015. Επιπλέον, υπάρχει συνεπής προσανατολισμός στις διαδικασίες και ισχυρή εστίαση στην εξέταση των ενδιαφερομένων μερών. Άλλες βασικές απαιτήσεις μιας πιστοποίησης IRIS περιλαμβάνουν:

 

 • Διαχείριση σιδηροδρομικών έργων
 • Διαχείριση προσφορών/διαγωνσιμών
 • Διαχείριση της παλαιότητας
 • RAM (αξιοπιστία, διαθεσιμότητα, συντηρησιμότητα) και ασφάλεια (ISO 50126 και εξής)
 • LCC Κόστος κύκλου ζωής
 • Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και της απόδοσης παράδοσης
 • Προσανατολισμός στη διαδικασία και διεπιστημονική προσέγγιση διαχείρισης
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός και διαχείριση του κόστους
 • Διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών
 • FAI Διαδικασία επιθεώρησης πρώτου άρθρου
 • Διαχείριση γνώσεων

Το πρότυπο ISO/TS 22163 βασίζεται στη βασική δομή για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, τη λεγόμενη δομή υψηλού επιπέδου, η οποία απλοποιεί σημαντικά την ενσωμάτωση σε ένα ήδη υπάρχον σύστημα διαχείρισης ISO.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business28.png
Loading...

Πώς λειτουργεί μια διαδικασία πιστοποίησης IRIS σύμφωνα με το ISO/TS 22163;

Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας, θα συζητήσουμε για την εταιρεία σας, το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τους στόχους μιας πιστοποίησης ISO/TS 22163 IRIS. Με βάση αυτές τις συζητήσεις, θα λάβετε μια εξατομικευμένη προσφορά.

Αυτά τα βήματα προετοιμάζουν τον πραγματικό έλεγχο για την πιστοποίηση. Ο σχεδιασμός έργου μπορεί να είναι χρήσιμος για μεγαλύτερα έργα για τον προγραμματισμό των χρονοδιαγραμμάτων και της εκτέλεσης των ελέγχων για τοποθεσίες ή τμήματα. Επιπλέον, ένας προ-έλεγχος παρέχει την ευκαιρία να εντοπιστούν εκ των προτέρων τα δυνατά σημεία του συστήματος και οι δυνατότητες βελτίωσης.

Η πιστοποίηση IRIS απαιτεί από την εταιρεία σας να παρέχει στον ελεγκτή, μεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των διαδικασιών και την ικανοποίηση των πελατών, 60 ημέρες πριν από κάθε προγραμματισμένο έλεγχο. Με βάση την αξιολόγηση αυτών των εγγράφων, καθορίζονται στη συνέχεια οι περιοχές εστίασης του ελέγχου και αναπτύσσεται το λεπτομερές πρόγραμμα ελέγχου.

Η διαδικασία πιστοποίησης IRIS με βάση το ISO/TS 22163 ξεκινά με τη λεγόμενη Επισκόπηση ετοιμότητας, μια ανάλυση και αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισής σας. Αυτό διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για τον εκτενέστερο έλεγχο του σταδίου 2 και ότι τυχόν εμπόδια που εντοπίζονται μπορούν να αρθούν πριν από τον έλεγχο. Με την ολιστική τους άποψη για τους ανθρώπους, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα, οι ελεγκτές μας εντοπίζουν στη συνέχεια επίσης ευκαιρίες και δυνατότητες βελτίωσης στον έλεγχο του σταδίου 2.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Το αποτέλεσμα του ελέγχου σας θα δημοσιευτεί στη βάση δεδομένων UNIFE, αναφέροντας το επίπεδο ωριμότητας που προσδιορίστηκε. Εάν πληρούνται οι απαιτήσεις, θα λάβετε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Σε αντίθεση με άλλους κανονισμούς, τα πιστοποιητικά IRIS δεν δείχνουν μόνο τη συμμόρφωση με το πρότυπο, αλλά και το επίπεδο ωριμότητας του συστήματός σας QM (χάλκινο, ασημένιο, χρυσό). Το επίπεδο ωριμότητας μπορεί να αυξηθεί μόνο κατά ένα επίπεδο από τον ένα έλεγχο στον επόμενο.

Κάθε χρόνο, τα βασικά στοιχεία του συστήματός σας ελέγχονται εκ νέου επιτόπου για τον εντοπισμό περαιτέρω βελτιώσεων. Το πιστοποιητικό IRIS ισχύει για τρία χρόνια και απαιτεί ετήσια παρακολούθηση. Για τη διατήρηση του πιστοποιητικού, η επάρκειά του πρέπει να επιβεβαιώνεται μέχρι τη λεγόμενη καταληκτική ημερομηνία (τελευταία ημέρα του ελέγχου πιστοποίησης) σε κάθε περίπτωση.

Η επαναπιστοποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου. Μετά τη συμμόρφωση, θα εκδοθεί νέο πιστοποιητικό για την εταιρεία σας.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η πιστοποίηση κατά ISO/TS 22163;

Το κόστος της πιστοποίησης IRIS με βάση το ISO/TS 22163 εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για παράδειγμα, παίζει σημαντικό ρόλο το αν υπάρχει ήδη πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης κατά ISO 9001, ISO 9100 ή IATF 16949. Επιπλέον, το μέγεθος της εταιρείας σας και η πολυπλοκότητα του συστήματος διαχείρισης επηρεάζουν τη διάρκεια των ελέγχων και την τιμή.

Για τους λόγους αυτούς, το κόστος για την πιστοποίηση σύμφωνα με την αποδεδειγμένη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης IRIS δεν μπορεί να δοθεί εφάπαξ. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά.

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Business2.png
Loading...

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς

 • Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στην πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών
 • Έμπειρους ελεγκτές στον κλάδο με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας
 • Γνωριμία με την αξία της εταιρείας σας από τους εμπειρογνώμονές μας
 • Διαπιστευμένα πιστοποιητικά με διεθνή αποδοχή

 • Προσωπική, ομαλή υποστήριξη από τους ειδικούς μας - σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Ατομικές προσφορές ευέλικτοι όροι σύμβασης χωρίς κρυφό κόστος
Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Η τοπική σας επαφή

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια ατομική προσφορά για το ISO/TS 22163.