Качество в железопътния транспорт

Днес железопътният транспорт е най-екологичният, а в дългосрочен план и икономически най-изгодният начин за придвижване на хора и стоки от точка А до точка Б. Специфичната за отрасъла система за управление на качеството в съответствие с ISO/TS 22163 във връзка с правилата за сертифициране по IRIS (Международен стандарт за железопътната индустрия) служи за допълнително укрепване на тези предимства пред другите видове транспорт.

Вписване на компетентни доставчици в базата данни на UNIFE

Подобрения на процесите и качеството

Значително намаляване на рисковете, свързани с отговорността

Международно признато доказателство за качество

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Какво е управление на качеството съгласно ISO/TS 22163?

Международният индустриален стандарт ISO/TS 22163 се основава на изискванията на добре познатия стандарт за управление на качеството ISO 9001, допълнен със специфичните изисквания на индустрията за железопътни превозни средства. Той има за цел да гарантира, че изискванията за безопасност и качество на железопътните продукти са идентифицирани, оценени и приложени по цялата верига на доставка.

ISO/TS 22163, заедно с правилата за сертифициране на IRIS от 1 май 2020 г., формира основата за процедура за съответствие с IRIS и съответния сертификат. Стандартът е публикуван като техническа спецификация на ISO през май 2017 г. и е специално насочен към компаниите в железопътната индустрия.

Всяко сертифициране, което може да се извършва само от одобрени за тази цел сертифициращи организации, се основава на единен процес. За оценка на резултатите от одита се използва софтуерът "IRIS Audit Tool". Този модел на оценка дава възможност за представяне на процеса на непрекъснато подобрение в одитираното дружество.

Резултатът се въвежда в базата данни на Съюза на европейската железопътна индустрия (UNIFE) като статус (ниво на зрялост). По този начин мениджърите по качеството, разработчиците, проектантите и купувачите в индустрията могат да получат достъп до надеждна информация на тази платформа и да намалят рисковете при избора на доставчици.

Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Какви са ползите от сертифицирането по ISO/TS 22163?

Структурираните бизнес процеси, показателите за контрол и оценките на проектите и управлението, изисквани от ISO/TS 22163, служат като полезен инструмент за управление на компаниите. Независимата и експертна сертификация също така Ви дава увереност, че Вашата система за управление на качеството е в съответствие със стандарта и че е подходяща за постигане на планираните цели. Допълнителните предимства за Вашата компания са очевидни:

Получавайки сертификат в съответствие с железопътния стандарт IRIS във връзка с ISO/TS 22163 Вие демонстрирате определена квалификация. Свързаната с това регистрация в базата данни на доставчиците на UNIFE води до конкурентно предимство, което не може да бъде подценявано.

Допълнителни ползи от сертифицирането по IRIS от DQS:

 • Интегриран одит и сертификация съгласно ISO/TS 22163 и ISO 9001:2015
 • Международно признат сертификат на DQS като индустриален стандарт
 • Осигурява конкурентоспособност в производството на железопътни превозни средства
 • Публикуване в базата данни на клиентите на DQS
Вижте повече
Вижте по-малко
Zielgruppe
Loading...

За кои компании е подходяща сертификацията IRIS в комбинация с ISO/TS 22163?

ISO/TS 22163 е индустриален стандарт за индустрията на железопътните превозни средства. Сертифицирането, а оттам и вписването на сертифицирано дружество в базата данни IRIS на Съюза на европейската железопътна индустрия (UNIFE), създава печаливша ситуация за всички заинтересовани страни във веригата на доставки:

 

 • Железопътните оператори
 • Производители на подвижен парк
 • Доставчици на оригинално серийно оборудване
 • Доставчици на резервни части
 • Фирми за поддръжка
 • Доставчици на услуги за научноизследователска и развойна дейност
Вижте повече
Вижте по-малко
Mehrwert
Loading...

Защо е полезен сертификатът IRIS?

Ключово изискване на индустрията за железопътни превозни средства е подходът, основан на риска, както се изисква от ISO 9001:2015. Освен това е налице последователна ориентация на процеса и силен фокус върху отчитането на заинтересованите страни. Други основни изисквания на сертификата IRIS включват:

 

 • Управление на железопътни проекти
 • Управление на оферти/търгове
 • Управление на остаряването
 • RAM (надеждност, наличност, поддръжка) и безопасност (ISO 50126 и др.)
 • Разходи за жизнения цикъл (LCC)
 • Подобряване на качеството на продуктите и ефективността на доставките
 • Ориентиран към процеса и интердисциплинарен подход на управление
 • Бизнес планиране и управление на разходите
 • Управление на рисковете и възможностите
 • Процес на проверка на първия артикул (FAI)
 • Управление на знанията

Стандартът ISO/TS 22163 се основава на основната структура за стандарти за системи за управление, т.нар. структура на високо ниво, която значително опростява интегрирането във вече съществуваща система за управление ISO.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business28.png
Loading...

Процедура за сертификация на IRIS в съответствие с ISO/TS 22163?

В първата стъпка ще обсъдим Вашата компания, Вашата текуща система за управление на качеството и целите на сертификацията по ISO/TS 22163 IRIS. Въз основа на тези дискусии ще получите индивидуално съобразена оферта.

Тези стъпки подготвят действителния одит за сертифициране. Планирането може да бъде полезно за по-големи проекти и за планиране на графици и изпълнение на одитите на локации или отдели. В допълнение, предварителният одит предоставя възможност за идентифициране на силните страни на системата и потенциала за подобрение.

Сертифицирането по IRIS изисква Вашата компания да предостави на одитора информация за ефективността на процесите и удовлетвореността на клиентите, наред с други неща, 60 дни преди всеки планиран одит. Въз основа на оценката на тези документи след това се определят фокусните области на одита и се разработва подробен график за одит.

Процесът на сертифициране на IRIS въз основа на ISO/TS 22163 започва с т.нар. преглед на готовността - анализ и оценка на Вашата система за управление. Това гарантира, че всички предварителни условия за по-обширния одит на етап 2 са изпълнени и че всички открити пречки могат да бъдат отстранени преди одита. С цялостния си поглед върху хората, процесите и резултатите, нашите одитори идентифицират възможности и потенциал за подобрение при одита на етап 2.

След сертификационния одит резултатите се оценяват от независимия сертификационен борд на DQS. Вашият резултат от одита ще бъде публикуван в базата данни на UNIFE, като се посочва определеното ниво на зрялост. Ако изискванията са изпълнени, ще получите международно признат сертификат. За разлика от други регламенти, сертификатите IRIS показват не само съответствие със стандарта, но и нивото на зрялост на Вашата система за управление на качеството (бронз, сребро, злато). Нивото на зрялост може да бъде повишено само с едно ниво от един одит до следващия.

Всяка година ключови компоненти на Вашата система се одитират отново на място, за да се установят допълнителни подобрения. Сертификатът IRIS е валиден за три години и изисква ежегодно наблюдение. За да се запази сертификатът, неговата адекватност трябва да бъде потвърдена до т.нар. крайна дата (последния ден на сертификационния одит) във всеки случай.

Ресертификацията се извършва своевременно преди изтичането на срока на сертификата, за да се осигури непрекъснато съответствие с изискванията на стандарта. При постигане на съответствие на Вашата компания ще бъде издаден нов сертификат.

Banking13.png
Loading...

Цена на сертификацията по ISO/TS 22163

Цената на сертификацията на IRIS въз основа на ISO/TS 22163 зависи от няколко фактора. Например, важна роля играе дали вече е въведена сертифицирана система за управление съгласно ISO 9001, ISO 9100 или IATF 16949. Освен това размерът на Вашата компания и сложността на Вашата система за управление оказват влияние върху продължителността на одитите и цената.

Поради тези причини разходите за сертифициране съгласно доказаната процедура за оценка на съответствието IRIS не могат да бъдат дадени като еднократна сума. Ще се радваме да Ви изготвим индивидуална оферта.

Вижте повече
Вижте по-малко
Business2.png
Loading...

Какво можете да очаквате от нас

 • Повече от 35 години опит в сертифицирането на системи за управление и процеси
 • Одитори с опит в бранша и високо ниво на компетентност
 • Разбиране на Вашата компания с добавена стойност от нашите експерти
 • Акредитирани сертификати с международно признание

 

 • Персонална и ефективна подкрепа от нашите специалисти - на регионално, национално и международно ниво
 • Индивидуални оферти, гъвкави договорни условия без скрити разходи
Вижте повече
Вижте по-малко
Loading...

Запитване за оферта

Вашето лице за контакт: инж. Свобода Шмидт

Ще се радваме да Ви предоставим индивидуална оферта за ISO/TS 22163.