Kvalita na železnici

Železniční doprava je dnes nejekologičtějším a z dlouhodobého hlediska také ekonomicky nejvýhodnějším způsobem přepravy osob a zboží z bodu A do bodu B. Systém řízení kvality specifický pro toto odvětví podle normy ISO/TS 22163 ve spojení s pravidly certifikace IRIS (International Railway Industry Standard) slouží k dalšímu posílení těchto výhod oproti jiným druhům dopravy.

Seznam kompetentních dodavatelů v databázi UNIFE

Zlepšení procesů a kvality

Výrazné snížení rizik spojených s odpovědností

Mezinárodně uznávaný důkaz kvality

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Co je to řízení kvality podle normy ISO/TS 22163?

Mezinárodní oborová norma ISO/TS 22163 vychází z požadavků známé normy řízení kvality ISO 9001, doplněné o specifické požadavky průmyslu kolejových vozidel. Jejím cílem je pomoci zajistit, aby požadavky na bezpečnost a kvalitu železničních výrobků byly identifikovány, vyhodnoceny a implementovány v celém dodavatelském řetězci.

Norma ISO/TS 22163 spolu s pravidly certifikace IRIS z 1. května 2020 tvoří základ pro postup shody IRIS a odpovídající certifikát. Norma byla zveřejněna jako technická specifikace ISO v květnu 2017 a je určena zejména společnostem v železničním průmyslu.

Každá certifikace, kterou mohou provádět pouze certifikační společnosti schválené pro tento účel, je založena na jednotném postupu. K vyhodnocení výsledků auditu se používá software "IRIS Audit Tool". Tento model hodnocení umožňuje znázornit proces neustálého zlepšování v auditované společnosti.

Výsledek je zanesen do databáze Evropské unie železářského průmyslu (Union des Industries Ferroviaires Européennes - UNIFE) jako stav (úroveň vyspělosti). Manažeři kvality, vývojáři, projektanti a nákupčí v průmyslu tak mají na této platformě přístup ke spolehlivým informacím a mohou snížit rizika při výběru dodavatelů.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Jaké jsou výhody certifikace ISO/TS 22163?

Strukturované podnikové procesy, kontrolní metriky a hodnocení projektů a řízení vyžadované normou ISO/TS 22163 slouží firmám jako užitečný nástroj řízení. Nezávislá a odborná certifikace vám také poskytne jistotu, že váš systém řízení kvality je v souladu s normou a že je vhodný pro dosažení plánovaných cílů. Další výhody pro vaši společnost jsou zřejmé:

Získáním certifikátu podle železniční normy IRIS ve spojení s normou ISO/TS 22163 prokazujete určitou kvalifikaci. Související registrace v databázi dodavatelů UNIFE vede ke konkurenční výhodě, kterou nelze podceňovat.

Další výhody certifikace IRIS od DQS:

 • Integrovaný audit a certifikace podle norem ISO/TS 22163 a ISO 9001:2015.
 • Mezinárodně uznávaný certifikát DQS jako průmyslový standard
 • Zajišťuje konkurenceschopnost v odvětví kolejových vozidel
 • Zveřejnění v databázi zákazníků DQS
Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Pro které společnosti je vhodná certifikace IRIS ve spojení s ISO/TS 22163?

ISO/TS 22163 je průmyslovou normou pro průmysl kolejových vozidel. Certifikace, a tím i zařazení do databáze IRIS Sdružení evropského železničního průmyslu (UNIFE) jako certifikovaná společnost, vytváří výhodnou situaci pro všechny zúčastněné strany v dodavatelském řetězci:

 • Provozovatelé železnic
 • výrobci kolejových vozidel
 • Dodavatelé originálního sériového vybavení
 • Dodavatelé náhradních dílů
 • Údržbářské společnosti
 • Poskytovatelé služeb v oblasti výzkumu a vývoje
Zobrazit více
Zobrazit méně
Loading...

Proč je certifikát IRIS užitečný?

Klíčovým požadavkem odvětví kolejových vozidel je přístup založený na rizicích, jak požaduje norma ISO 9001:2015. Kromě toho je zde důsledná orientace na procesy a silný důraz na zohlednění zainteresovaných stran. Mezi další základní požadavky certifikátu IRIS patří:

 • Řízení železničních projektů
 • Řízení nabídek/tendrů
 • Řízení zastarávání
 • RAM (spolehlivost, dostupnost, udržovatelnost) a bezpečnost (ISO 50126 a další).
 • Náklady životního cyklu LCC
 • Zlepšení kvality výrobků a výkonnosti dodávek
 • Procesně orientovaný a interdisciplinární přístup k řízení
 • Obchodní plánování a řízení nákladů
 • Řízení rizik a příležitostí
 • FAI Proces kontroly prvního výrobku
 • Řízení znalostí

Norma ISO/TS 22163 vychází ze základní struktury norem systémů managementu, tzv. struktury vysoké úrovně, která výrazně zjednodušuje integraci do již existujícího systému managementu ISO.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business28.png
Loading...

Jak probíhá certifikační řízení IRIS podle normy ISO/TS 22163?

V prvním kroku procesu projednáme vaši společnost, váš stávající systém řízení kvality a cíle certifikace IRIS podle ISO/TS 22163. Na základě těchto diskusí obdržíte individuálně přizpůsobenou nabídku.

Tyto kroky jsou přípravou na vlastní certifikační audit. Plánování projektu může být užitečné u větších projektů pro naplánování harmonogramů a provedení auditů pro jednotlivé lokality nebo oddělení. Předaudit navíc poskytuje příležitost předem identifikovat silné stránky systému a potenciál ke zlepšení.

Certifikace IRIS vyžaduje, aby vaše společnost 60 dní před každým plánovaným auditem poskytla auditorovi mimo jiné informace o výkonnosti procesů a spokojenosti zákazníků. Na základě posouzení těchto dokumentů jsou pak určeny oblasti, na které se audit zaměří, a je vypracován podrobný harmonogram auditu.

Certifikační proces IRIS založený na normě ISO/TS 22163 začíná tzv. prověrkou připravenosti, analýzou a hodnocením vašeho systému řízení. Tím je zajištěno, že jsou splněny všechny předpoklady pro rozsáhlejší audit 2. etapy a že případné zjištěné překážky mohou být odstraněny ještě před auditem. Díky holistickému pohledu na lidi, procesy a výsledky pak naši auditoři při auditu 2. etapy identifikují také příležitosti a potenciál ke zlepšení.

Po certifikačním auditu jsou výsledky vyhodnoceny nezávislou certifikační komisí DQS. Výsledek auditu bude zveřejněn v databázi UNIFE s uvedením stanovené úrovně vyspělosti. Pokud jsou požadavky splněny, obdržíte mezinárodně uznávaný certifikát. Na rozdíl od jiných předpisů certifikáty IRIS neukazují pouze shodu s normou, ale také úroveň vyspělosti vašeho systému řízení kvality (bronzová, stříbrná, zlatá). Úroveň vyspělosti lze mezi jednotlivými audity zvýšit pouze o jeden stupeň.

Každý rok jsou na místě znovu auditovány klíčové součásti vašeho systému, aby bylo možné identifikovat další zlepšení. Certifikát IRIS je platný po dobu tří let a vyžaduje každoroční dohled. Pro udržení certifikátu musí být jeho přiměřenost potvrzena vždy k tzv. datu uzávěrky (poslední den certifikačního auditu).

Recertifikace se provádí v dostatečném předstihu před vypršením platnosti certifikátu, aby se zajistilo trvalé plnění požadavků normy. Po splnění požadavků bude vaší společnosti vydán nový certifikát.

Banking13.png
Loading...

Kolik stojí certifikace ISO/TS 22163?

Náklady na certifikaci IRIS na základě normy ISO/TS 22163 závisí na několika faktorech. Důležitou roli hraje například to, zda je již zaveden certifikovaný systém řízení podle norem ISO 9001, ISO 9100 nebo IATF 16949. Kromě toho má na délku trvání auditů a cenu vliv velikost vaší společnosti a složitost systému řízení.

Z těchto důvodů nelze náklady na certifikaci podle osvědčeného postupu posuzování shody IRIS uvádět paušálně. Rádi vám vypracujeme individuální nabídku.

Zobrazit více
Zobrazit méně
Business2.png
Loading...

Co od nás můžete očekávat

 • Více než 35 let zkušeností s certifikací systémů řízení a procesů.
 • Zkušení auditoři z oboru s vysokou úrovní odborných znalostí
 • Poznatky našich odborníků o vaší společnosti s přidanou hodnotou
 • Akreditované certifikáty s mezinárodním uznáním

 • Osobní a bezproblémovou podporu našich specialistů - na regionální, národní i mezinárodní úrovni
 • Individuální nabídky flexibilní smluvní podmínky bez skrytých nákladů
Zobrazit více
Zobrazit méně
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Vyžádejte si cenovou nabídku

Váš místní kontakt

Rádi vám poskytneme individuální cenovou nabídku pro ISO/TS 22163.