Kvalitet på järnväg

I dag är järnvägstransporter det mest miljövänliga och på lång sikt också det mest ekonomiskt hållbara sättet att transportera människor och varor från A till B. Ett branschspecifikt kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO/TS 22163 i kombination med certifieringsreglerna för IRIS (International Railway Industry Standard) tjänar till att ytterligare förstärka dessa fördelar jämfört med andra transportmedel.

Lista över kompetenta leverantörer i UNIFE-databasen.

Process- och kvalitetsförbättringar

Betydande minskning av ansvarsrisker.

Internationellt erkänt bevis på kvalitet

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Vad är kvalitetsledning enligt ISO/TS 22163?

Den internationella industristandarden ISO/TS 22163 bygger på kraven i den välkända kvalitetsstyrningsstandarden ISO 9001, kompletterad med de särskilda kraven för järnvägsfordonsindustrin. Den är avsedd att bidra till att säkerställa att säkerhets- och kvalitetskrav för järnvägsprodukter identifieras, utvärderas och genomförs i hela leveranskedjan.

ISO/TS 22163 utgör tillsammans med IRIS-certifieringsreglerna från den 1 maj 2020 grunden för ett IRIS-förfarande för överensstämmelse och motsvarande certifikat. Standarden publicerades som en teknisk ISO-specifikation i maj 2017 och riktar sig särskilt till företag inom järnvägsindustrin.

Varje certifiering, som endast får utföras av certifieringsföretag som är godkända för detta ändamål, bygger på en enhetlig process. Programvaran "IRIS Audit Tool" används för att utvärdera revisionsresultaten. Denna utvärderingsmodell gör det möjligt att representera den kontinuerliga förbättringsprocessen inom det granskade företaget.

Resultatet förs in i Union des Industries Ferroviaires Européennes (UNIFE) databas som status (mognadsnivå). På så sätt kan kvalitetsansvariga, utvecklare, konstruktörer och köpare i branschen få tillgång till tillförlitlig information på denna plattform och minska riskerna när de väljer leverantörer.

Show more
Show less
Loading...

Vilka är fördelarna med ISO/TS 22163-certifiering?

De strukturerade affärsprocesser, kontrollmått och projekt- och ledningsbedömningar som krävs enligt ISO/TS 22163 fungerar som ett användbart ledningsverktyg för företag. Oberoende och sakkunnig certifiering ger dig också en försäkran om att ditt kvalitetsledningssystem överensstämmer med standarden och att det är lämpligt för att uppnå de planerade målen. Ytterligare fördelar för ditt företag är uppenbara:

Genom att erhålla ett certifikat i enlighet med IRIS-standarden för järnvägstransporter i kombination med ISO/TS 22163 visar du att du har en viss kompetens. Den tillhörande registreringen i UNIFE:s leverantörsdatabas leder till en konkurrensfördel som inte kan underskattas.

Ytterligare fördelar med IRIS-certifiering av DQS:

 • Integrerad revision och certifiering enligt ISO/TS 22163 och ISO 9001:2015.
 • Internationellt erkänt DQS-certifikat som branschstandard.
 • Säkerställer konkurrenskraften inom järnvägsfordonsindustrin.
 • Publicering i DQS kunddatabas
Show more
Show less
Loading...

För vilka företag är IRIS-certifiering i samband med ISO/TS 22163 lämplig?

ISO/TS 22163 är en industristandard för järnvägsfordonsindustrin. Certifiering, och därmed listning som certifierat företag i IRIS-databasen hos Association of the European Railway Industry (UNIFE), skapar en win-win-situation för alla intressenter i leveranskedjan:

 • Järnvägsoperatörer
 • Tillverkare av rullande materiel.
 • Leverantörer av originalserieutrustning.
 • Leverantörer av reservdelar
 • Underhållsföretag.
 • Leverantörer av forsknings- och utvecklingstjänster
Show more
Show less
Loading...

Varför är ett IRIS-certifikat användbart?

Ett av de viktigaste kraven inom järnvägsfordonsindustrin är det riskbaserade tillvägagångssättet enligt ISO 9001:2015. Dessutom finns det en konsekvent processorientering och ett starkt fokus på att ta hänsyn till berörda parter. Andra centrala krav för en IRIS-certifiering är bland annat följande:

 • Järnvägsprojektledning.
 • Hantering av anbud/upphandlingar.
 • Hantering av föråldringar.
 • RAM (Reliability, Availability, Maintainability) och säkerhet (ISO 50126ff.).
 • LCC Livscykelkostnader
 • Förbättring av produktkvalitet och leveransprestanda
 • Processorienterad och tvärvetenskaplig förvaltningsmetod.
 • Verksamhetsplanering och kostnadshantering
 • Hantering av risker och möjligheter.
 • FAI Process för inspektion av första artikeln
 • Kunskapshantering

ISO/TS 22163-standarden bygger på grundstrukturen för standarder för ledningssystem, den så kallade High Level Structure, vilket avsevärt förenklar integrationen i ett redan befintligt ISO-ledningssystem.

Show more
Show less
Business28.png
Loading...

Hur fungerar ett IRIS-certifieringsförfarande enligt ISO/TS 22163?

I processens första steg diskuterar vi ditt företag, ditt nuvarande kvalitetsledningssystem och målen för en ISO/TS 22163 IRIS-certifiering. På grundval av dessa diskussioner kommer du att få ett individuellt anpassat erbjudande.

Dessa steg förbereder den faktiska revisionen för certifiering. Projektplanering kan vara användbart för större projekt för att planera tidsplaner och genomförande av revisioner för platser eller avdelningar. Dessutom ger en förhandsrevision en möjlighet att i förväg identifiera systemets styrkor och förbättringspotential.

IRIS-certifiering kräver att ditt företag förser revisorn med information om bland annat processprestanda och kundtillfredsställelse 60 dagar före varje planerad revision. På grundval av en bedömning av dessa dokument fastställs sedan områden med fokus på revisionen och ett detaljerat revisionsprogram utarbetas.

IRIS-certifieringsprocessen enligt ISO/TS 22163 börjar med den så kallade Readiness Review, en analys och utvärdering av ditt ledningssystem. Detta säkerställer att alla förutsättningar för den mer omfattande revisionen i steg 2 är uppfyllda och att eventuella upptäckta hinder kan undanröjas före revisionen. Med sin helhetssyn på människor, processer och resultat identifierar våra revisorer sedan också möjligheter och förbättringspotential vid revisionen av steg 2.

Efter certifieringsrevisionen utvärderas resultaten av DQS oberoende certifieringsnämnd. Ditt revisionsresultat kommer att publiceras i UNIFE-databasen och anger den fastställda mognadsnivån. Om kraven är uppfyllda får du ett internationellt erkänt certifikat. I motsats till andra bestämmelser visar IRIS-certifikat inte bara att standarden uppfylls, utan även vilken mognadsnivå ditt QM-system har (brons, silver, guld). Mognadsnivån kan endast höjas med en nivå från en revision till nästa.

Varje år revideras nyckelkomponenterna i ditt system på plats för att identifiera ytterligare förbättringar. IRIS-certifikatet är giltigt i tre år och kräver årlig övervakning. För att behålla certifikatet måste dess lämplighet bekräftas senast på den så kallade brytdagen (sista dagen för certifieringsrevisionen) i varje enskilt fall.

Omcertifiering genomförs i god tid innan certifikatet löper ut för att säkerställa fortsatt överensstämmelse med kraven i standarden. Om kraven uppfylls utfärdas ett nytt certifikat till ditt företag.

Banking13.png
Loading...

Hur mycket kostar en ISO/TS 22163-certifiering?

Kostnaden för IRIS-certifiering enligt ISO/TS 22163 beror på flera faktorer. Det spelar till exempel en viktig roll om det redan finns ett certifierat ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 9100 eller IATF 16949. Dessutom påverkar företagets storlek och ledningssystemets komplexitet revisionernas längd och priset.

Av dessa skäl kan kostnaderna för certifiering enligt det beprövade IRIS-förfarandet för bedömning av överensstämmelse inte anges som ett schablonbelopp. Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande.

Show more
Show less
Business2.png
Loading...

Vad du kan förvänta dig av oss

 • Mer än 35 års erfarenhet av certifiering av ledningssystem och processer.
 • Branscherfarna revisorer med stor sakkunskap.
 • Värdeskapande insikter om ditt företag från våra experter.
 • Ackrediterade certifikat med internationell acceptans

 • Personligt, smidigt stöd från våra specialister - regionalt, nationellt och internationellt.
 • Individuella offerter flexibla avtalsvillkor utan dolda kostnader
Show more
Show less
Contact-Africa-man-shutterstock_1752386525.jpg
Loading...

Begär en offert

Din lokala kontaktperson

Vi ger dig gärna en individuell offert för ISO/TS 22163.