Laatu rautateillä

Rautatieliikenne on nykyään ympäristöystävällisin ja pitkällä aikavälillä myös taloudellisesti kannattavin tapa kuljettaa ihmisiä ja tavaroita paikasta A paikkaan B. ISO/TS 22163 -standardin mukainen toimialakohtainen laadunhallintajärjestelmä yhdessä IRIS-sertifiointisääntöjen (International Railway Industry Standard, kansainvälinen rautatieliikennestandardi) kanssa vahvistaa entisestään näitä etuja muihin liikennemuotoihin verrattuna.

Toimivaltaisten toimittajien luettelointi UNIFE-tietokantaan

Prosessien ja laadun parantaminen

Vastuuriskien merkittävä vähentäminen

Kansainvälisesti tunnustettu todiste laadusta

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

Mitä on ISO/TS 22163 -standardin mukainen laadunhallinta?

Kansainvälinen teollisuusstandardi ISO/TS 22163 perustuu tunnetun laadunhallintastandardin ISO 9001 vaatimuksiin, joita on täydennetty raideliikenteen kalustoteollisuuden erityisvaatimuksilla. Sen tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että rautatietuotteiden turvallisuus- ja laatuvaatimukset tunnistetaan, arvioidaan ja pannaan täytäntöön koko toimitusketjussa.

ISO/TS 22163 muodostaa yhdessä 1. toukokuuta 2020 voimaan tulevien IRIS-sertifiointisääntöjen kanssa perustan IRIS-vaatimustenmukaisuusmenettelylle ja vastaavalle sertifikaatille. Standardi julkaistiin ISOn teknisenä eritelmänä toukokuussa 2017, ja se on suunnattu erityisesti rautatiealan yrityksille.

Kukin sertifiointi, jonka voivat suorittaa vain tähän tarkoitukseen hyväksytyt sertifiointiyritykset, perustuu yhtenäiseen prosessiin. Auditointitulosten arviointiin käytetään "IRIS Audit Tool" -ohjelmistoa. Tämä arviointimalli mahdollistaa jatkuvan parantamisprosessin esittämisen auditoidussa yrityksessä.

Tulos kirjataan Union des Industries Ferroviaires Européennesin (UNIFE) tietokantaan statuksena (kypsyystaso). Näin alan laatupäälliköt, kehittäjät, suunnittelijat ja ostajat voivat saada luotettavaa tietoa tällä alustalla ja vähentää riskejä toimittajia valitessaan.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mitä hyötyä ISO/TS 22163 -sertifioinnista on?

ISO/TS 22163:n edellyttämät jäsennellyt liiketoimintaprosessit, valvontamittarit sekä projekti- ja johtamisarvioinnit toimivat hyödyllisenä johtamisen välineenä yrityksille. Riippumattoman ja asiantuntevan sertifioinnin avulla saat myös varmuuden siitä, että laadunhallintajärjestelmäsi on standardin mukainen ja että se soveltuu suunniteltujen tavoitteiden saavuttamiseen. Yrityksellesi koituvat muut edut ovat ilmeisiä:

Hankkimalla ISO/TS 22163 -standardin yhteydessä olevan IRIS-rautatiestandardin mukaisen sertifikaatin osoitat tietyn pätevyyden. Tähän liittyvä rekisteröinti UNIFE-toimittajatietokantaan johtaa kilpailuetuun, jota ei voi aliarvioida.

DQS:n myöntämän IRIS-sertifioinnin muita etuja:

 • Integroitu auditointi ja sertifiointi ISO/TS 22163:n ja ISO 9001:2015:n mukaisesti
 • Kansainvälisesti tunnustettu DQS:n sertifikaatti alan standardina
 • Varmistaa kilpailukyvyn kiskokalustoteollisuudessa
 • Julkaisu DQS:n asiakastietokannassa
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Mille yrityksille IRIS-sertifiointi yhdessä ISO/TS 22163:n kanssa sopii?

ISO/TS 22163 on kiskokalustoteollisuuden teollisuusstandardi. Sertifiointi ja siten sertifioiduksi yritykseksi merkitseminen Euroopan rautatiealan liiton (UNIFE) IRIS-tietokantaan luo kaikille toimitusketjun sidosryhmille win-win-tilanteen:

 

 • Rautatieliikenteen harjoittajat
 • Liikkuvan kaluston valmistajat
 • Alkuperäisten sarjavarusteiden toimittajat
 • Varaosien toimittajat
 • Kunnossapitoyritykset
 • Tutkimus- ja kehityspalvelujen tarjoajat
Näytä lisää
Näytä vähemmän
Loading...

Miksi IRIS-sertifikaatti on hyödyllinen?

Yksi raideliikenteen kalustoteollisuuden keskeisistä vaatimuksista on ISO 9001:2015 -standardin edellyttämä riskiperusteinen lähestymistapa. Lisäksi on johdonmukainen prosessisuuntautuneisuus ja vahva keskittyminen sidosryhmien huomioon ottamiseen. Muita IRIS-sertifioinnin keskeisiä vaatimuksia ovat mm:

 

 • Rautatiealan projektinhallinta
 • Tarjousten/tarjousten hallinta
 • Vanhentumisen hallinta
 • RAM (Reliability, Availability, Maintainability) ja turvallisuus (ISO 50126 ja sitä seuraavat standardit)
 • LCC Elinkaarikustannukset
 • Tuotteiden laadun ja toimituskyvyn parantaminen
 • Prosessilähtöinen ja monialainen johtamislähestymistapa
 • Liiketoiminnan suunnittelu ja kustannusten hallinta
 • Riskien ja mahdollisuuksien hallinta
 • FAI Ensimmäisen tuotteen tarkastusprosessi
 • Tietämyksen hallinta

ISO/TS 22163 -standardi perustuu johtamisjärjestelmästandardien perusrakenteeseen, niin sanottuun High Level Structure -rakenteeseen, joka helpottaa huomattavasti integrointia jo olemassa olevaan ISO-johtamisjärjestelmään.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business28.png
Loading...

Miten ISO/TS 22163 -standardin mukainen IRIS-sertifiointimenettely toimii?

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa keskustelemme yrityksestäsi, nykyisestä laadunhallintajärjestelmästäsi ja ISO/TS 22163 IRIS-sertifioinnin tavoitteista. Näiden keskustelujen perusteella saat yksilöllisesti räätälöidyn tarjouksen.

Näissä vaiheissa valmistellaan varsinaista auditointia sertifiointia varten. Projektisuunnittelusta voi olla hyötyä suuremmissa hankkeissa, kun suunnitellaan toimipaikkojen tai osastojen auditointien aikatauluja ja toteutusta. Lisäksi ennakkoauditointi tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa järjestelmän vahvuudet ja parannusmahdollisuudet etukäteen.

IRIS-sertifiointi edellyttää, että yrityksesi toimittaa auditoijalle muun muassa prosessien suorituskykyä ja asiakastyytyväisyyttä koskevat tiedot 60 päivää ennen kutakin suunniteltua auditointia. Näiden asiakirjojen arvioinnin perusteella määritetään auditoinnin painopistealueet ja laaditaan yksityiskohtainen auditointiaikataulu.

ISO/TS 22163 -standardiin perustuva IRIS-sertifiointimenettely alkaa niin sanotulla Readiness Review -tarkastuksella, joka on johtamisjärjestelmänne analyysi ja arviointi. Näin varmistetaan, että kaikki edellytykset laajemmalle vaiheen 2 auditoinnille täyttyvät ja että kaikki havaitut esteet voidaan poistaa ennen auditointia. Kokonaisvaltaisen näkemyksensä ihmisten, prosessien ja tulosten avulla auditoijamme tunnistavat sitten myös mahdollisuuksia ja parannusmahdollisuuksia vaiheen 2 auditoinnissa.

Sertifiointiauditoinnin jälkeen DQS:n riippumaton sertifiointilautakunta arvioi tulokset. Auditointitulos julkaistaan UNIFE-tietokannassa, jossa ilmoitetaan määritetty kypsyystaso. Jos vaatimukset täyttyvät, saat kansainvälisesti tunnustetun sertifikaatin. Toisin kuin muissa säädöksissä, IRIS-sertifikaatit eivät osoita ainoastaan standardin noudattamista vaan myös QM-järjestelmänne kypsyystason (pronssi, hopea, kulta). Kypsyystasoa voidaan korottaa vain yhden tason verran auditoinnista toiseen.

Järjestelmäsi keskeiset osat auditoidaan vuosittain uudelleen paikan päällä, jotta voidaan tunnistaa lisäparannuksia. IRIS-sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, ja se edellyttää vuosittaista valvontaa. Sertifikaatin säilyttämiseksi sen riittävyys on vahvistettava kussakin tapauksessa niin sanottuun määräpäivään mennessä (sertifiointiauditoinnin viimeinen päivä).

Uudelleensertifiointi suoritetaan hyvissä ajoin ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä, jotta varmistetaan, että standardin vaatimuksia noudatetaan edelleen. Kun sertifikaatti on vaatimusten mukainen, yrityksellesi myönnetään uusi sertifikaatti.

Banking13.png
Loading...

Kuinka paljon ISO/TS 22163 -sertifiointi maksaa?

ISO/TS 22163 -standardiin perustuvan IRIS-sertifioinnin kustannukset riippuvat useista tekijöistä. Esimerkiksi sillä on suuri merkitys, onko jo olemassa ISO 9001:n, ISO 9100:n tai IATF 16949:n mukainen sertifioitu johtamisjärjestelmä. Lisäksi yrityksenne koko ja johtamisjärjestelmänne monimutkaisuus vaikuttavat auditointien kestoon ja hintaan.

Näistä syistä todistetun IRIS-vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn mukaisen sertifioinnin kustannuksia ei voida ilmoittaa kertakorvauksena. Teemme teille mielellämme yksilöllisen tarjouksen.

Näytä lisää
Näytä vähemmän
Business2.png
Loading...

Mitä voit odottaa meiltä

 • Yli 35 vuoden kokemus johtamisjärjestelmien ja -prosessien sertifioinnista
 • Alan kokeneita auditoijia, joilla on korkeatasoinen asiantuntemus
 • Asiantuntijoidemme arvoa lisäävä näkemys yrityksestäsi
 • Akkreditoidut sertifikaatit, joilla on kansainvälinen hyväksyntä

 • Henkilökohtaista, sujuvaa tukea asiantuntijoiltamme - alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
 • Yksilölliset tarjoukset joustavat sopimusehdot ilman piilokustannuksia
Näytä lisää
Näytä vähemmän

Pyydä tarjous

Markku Siivonen, Markkinointijohtaja, markku.siivonen@dqs.fi, puhelin 0400 455 292

Annamme mielellämme yksilöllisen tarjouksen ISO/TS 22163 -standardista.