Οι βιώσιμες προμήθειες, συχνά αποκαλούμενες και υπεύθυνες προμήθειες, αποτελούν ουσιαστικό μέρος της μετάβασης προς μια βιώσιμη οικονομία: ενσωματώνοντας κριτήρια βιωσιμότητας στη διαδικασία προμηθειών, οι οργανισμοί χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να καταστήσουν ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού πιο βιώσιμη. Το νέο πρότυπο ISO 20400 - Βιώσιμες προμήθειες προσφέρει πλέον στους οργανισμούς καθοδήγηση για τη δημιουργία μιας στρατηγικής βιώσιμων προμηθειών.

Στόχος του προτύπου ISO 20400 είναι να περιγράψει τις βασικές αρχές των βιώσιμων προμηθειών και να παράσχει ένα αποτελεσματικό μοντέλο εφαρμογής. Το πρότυπο δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις για τους προμηθευτές, αλλά περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αγοραστές μπορούν να καθορίσουν κριτήρια για τη βιωσιμότητα και να τα ενσωματώσουν στη διαδικασία αγοράς.

Διαδικασία ανάπτυξης και ιστορικό

Το πρότυπο ISO 20400, που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2017, βασίζεται στο BS 8903, ένα βρετανικό πρότυπο του 2010 για τις βιώσιμες προμήθειες, αλλά υιοθετεί τις βασικές αρχές και τη βασική ορολογία του ISO 26000, του διεθνούς προτύπου για την κοινωνική ευθύνη. Η ενιαία ορολογία διευκολύνει έτσι την ενσωμάτωση των βιώσιμων προμηθειών (ISO 20400) στη συνολική διαχείριση της βιωσιμότητας (ISO 26000).

ISO 20400: Περιεχόμενο και δομή του προτύπου

Τέσσερις ενότητες αποτελούν τον πυρήνα του προτύπου:

 • Η ενότητα 4 παρέχει μια εισαγωγή στο θέμα των βιώσιμων προμηθειών και μια επισκόπηση των βασικών αρχών
 • Η ενότητα 5 εξηγεί πώς να ενσωματωθούν οι βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις σε στρατηγικό επίπεδο
 • Η ενότητα 6 περιγράφει τις οργανωτικές προϋποθέσεις και την απαίτηση για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος προμηθειών. Σημαντική έμφαση δίνεται στα προσόντα των εργαζομένων.
 • Η ενότητα 7 περιγράφει τις επιχειρησιακές διαδικασίες και την ενσωμάτωση των κριτηρίων αειφορίας.

Το ακόλουθο μοντέλο προκύπτει από το πρότυπο:

Γιατί αξίζει να εφαρμοστεί το ISO 20400 στην πράξη

Το πρότυπο ISO 20400 επιτρέπει στους οργανισμούς να εξετάζουν συστηματικά τα σχετικά κριτήρια βιωσιμότητας στις προμήθειες. Η συνεπής εφαρμογή του προτύπου οδηγεί στη συνεκτίμηση των ακόλουθων πτυχών:

 • Εκπλήρωση της απαίτησης για ανάληψη ευθύνης για την αλυσίδα εφοδιασμού.
 • Προσδιορισμός των νομικών, οικονομικών και ηθικών κινδύνων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού
 • Παρακολούθηση των επιδόσεων βιωσιμότητας των προμηθευτών σας και παροχή κινήτρων για βελτίωση
 • Να οικοδομήσετε σχέσεις προστιθέμενης αξίας και βιώσιμες σχέσεις με τους προμηθευτές

Πώς η DQS μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τις διαδικασίες προμηθειών σας πιο βιώσιμες:

 • Πιστοποίηση του συστήματος προμηθειών σας:
  Κατά τη διάρκεια μιας επιτόπιας αξιολόγησης, οι ελεγκτές μας επιβεβαιώνουν την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με ένα βιώσιμο σύστημα προμηθειών. Η λεπτομερής έκθεση ελέγχου όχι μόνο συνοψίζει τα αποτελέσματα του ελέγχου, αλλά αποκαλύπτει επίσης δυνατότητες βελτίωσης και διατυπώνει προτάσεις για βελτίωση. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση, λαμβάνετε το Παγκόσμιο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης και τη Σφραγίδα Βιώσιμης Προμήθειας. Τα κριτήρια ελέγχου βασίζονται στην έννοια και τις αρχές του ISO 20400.
 • Ανάλυση της αλυσίδας εφοδιασμού: κίνδυνοι, δυνατά και αδύνατα σημεία βιωσιμότητας
  Προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής αγορών είναι η καλή κατανόηση των κινδύνων, των δυνατών και αδύνατων σημείων της αλυσίδας εφοδιασμού σας όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Με ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων ελεγκτών σε όλο τον κόσμο, η DQS είναι σε θέση να αναλύσει την αλυσίδα εφοδιασμού σας σε δειγματοληπτική βάση και να καθορίσει ποιες πτυχές της βιωσιμότητας είναι πιο σημαντικές για την αλυσίδα εφοδιασμού σας. Οι λεπτομερείς εκθέσεις ελέγχου και οι προσωπικές συνεντεύξεις συνοψίζουν τα ευρήματα, συνιστούν δράσεις και προσδιορίζουν τους KPI για συνεχή παρακολούθηση.
 • Έλεγχοι προμηθευτών
  Μόλις θεσπιστεί μια προδιαγραφή, ένα πρότυπο ή ένας κώδικας προμηθευτή, η DQS μπορεί να σας υποστηρίξει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης μέσω ελέγχων προμηθευτών. Αυτό μπορεί να γίνει με βάση μια ειδική για τον πελάτη προδιαγραφή ή κώδικα, καθώς και με βάση καθιερωμένα συστήματα ελέγχου, όπως τα Sedex SMETA, FSA 2.0, REDcert 2.0 και πολλά άλλα.
Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...