Rada programowa

Dla zapewnienia ochrony bezstronności prowadzonej przez DQS Polska działalności została powołana Rada Programowa, pełniąca funkcję komitetu chroniącego bezstronność zgodnie z punktem 6.2 normy PN-EN ISO/IEC 17021. Podstawy jej działalności zostały opisane w regulaminie Rady Programowej.

Rada Programowa jest ciałem opiniującym i doradczym, reprezentującym kluczowe zainteresowane certyfikacją strony:

  • klientów DQS Polska,
  • klientów organizacji, których systemy zarządzania są certyfikowane
  • organizacje pozarządowe,
  • rzeczoznawców DQS Polska

Szczegółowe informacje o reprezentantach stron wchodzących w skład Rady Programowej dostępne są w biurze DQS Polska.

Do zadań Rady Programowej należy:

- ocena czy żadne aspekty funkcjonowania DQS nie zagrażają obiektywnemu prowadzeniu działań certyfikacyjnych, łącznie z aspektami finansowymi.

Skład Rady Programowej DQS Polska sp. z o.o.:

  • Pan Janusz Berdowski – organizacja pozarządowa
  • Pan Michał Chrząszcz – klient organizacji, których systemy zarządzania są certyfikowane
  • Pani Barbara Groele – przedstawicielka stowarzyszeń przemysłowych
  • Pan Andrzej Suliński – przedstawiciel organizacji jakościowych, środowiskowych i normalizacji
  • Pan Mirosław Grabowski
  • Pan Tomasz Wojciechowski