Polityka Jakości

DQS Polska dokłada wszelkich starań, aby być dla firm i organizacji w kraju i za granicą uznanym partnerem badającym systemy zarządzania i realizującym procedury oceny zgodności produktów w obszarze rolnictwa ekologicznego, żywności i pasz, w sposób wyróżniający się wysokim poziomem świadczonych usług oraz wysokimi kompetencjami personelu, auditorów, weryfikatorów i inspektorów.

DQS Polska stara się być preferowanym partnerem w zakresie certyfikacji prowadzonej w jednolity sposób w kraju i za granicą.

Nasze działania są skoncentrowane na prowadzeniu auditów zorientowanych na proces, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności systemów zarządzania, w taki sposób, aby generowały korzyści (wartość dodaną) dla klienta. Chcemy, aby DQS Polska była doceniana w szczególności za wysokie kompetencje, doskonałą obsługę i za certyfikaty uznawane na całym świecie.

Nasze zamierzenia chcemy osiągnąć przestrzegając wytycznych określonych w normach ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17065, w wymaganiach prawnych i w określonych standardach prywatnych oraz postępując zgodnie z zasadami określonymi w umowie licencyjnej z DQS Holding GmbH.

Dla realizacji powyższych zobowiązań ustalone zostały następujące kierunki działań:

  1. Prowadzenie ciągłego doskonalenia naszych struktur, kwalifikacji personelu oraz zarządzania organizacją DQS Polska.
  2. Ciągłe podnoszenie jakości dotychczas świadczonych usług poprzez doskonalenie personelu obsługującego naszych Klientów, doskonalenie kompetencji auditorów i inspektorów, zapewniając przy tym niezależność, bezstronność oraz poufność na wszystkich szczeblach zarządzania organizacją DQS Polska.
  3. Dążenie do osiągania coraz lepszej pozycji na rynku certyfikacji, poprzez poznawanie potrzeb klientów, reagowanie na informacje zwrotne z rynku, w tym reklamacje i skargi klientów oraz poprzez korzystanie z wyników badania zadowolenia naszych Klientów.
  4. Zapewnienie rzetelnej oceny zgodności badanych systemów zarządzania oraz wyrobów w aspekcie stosowanych norm/specyfikacji i przepisów prawnych.

Mierzalne cele operacyjne wynikające z przyjętej polityki jakości są ustalane co roku podczas przeprowadzanych przeglądów zarządzania, a ich realizacja jest monitorowana w sposób pozwalający na właściwe podejmowanie decyzji.

Warszawa, 24.10.2022