Deklaracja bezstronności

Kierownictwo DQS Polska sp. z o.o. rozumiejąc znaczenie bezstronności w prowadzonych działaniach, uruchomiło wewnętrzne procedury postępowania zapewniające identyfikację, analizę i dokumentowanie konfliktów interesów oraz zarządzanie nimi.

Poprzez osobiste zobowiązanie do zapewnienia obiektywności, niezależności oraz rzetelności prowadzonych działań w realizowanych procesach oceny, deklarujemy:

 1. bezstronność i niezależność jako strona trzecia w ocenie prowadzonych ocen zgodności,
 2. nie prowadzić żadnej działalności konsultingowej w odniesieniu prowadzonych ocen zgodności,
 3. nie prowadzić działań jako autoryzowany przedstawiciel,
 4. nie prowadzić szkoleń dedykowanych w sposób zagrażający postrzeganiu DQS Polska sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
 5. identyfikowanie, analizowanie i dokumentowanie potencjalnych konfliktów interesów wynikających z powiązań DQS Polska sp. z o.o. i prowadzonej działalności w zakresie prowadzonych ocen zgodności,
 6. realizowanie oceny zgodności bez powiązań z jednostkami konsultującymi, co mogłoby zagrozić postrzeganiu DQS Polska sp. z o.o. jako jednostki bezstronnej i niezależnej,
 7. nieoferowanie certyfikacji innym jednostkom certyfikującym,
 8. reagowanie na jakiekolwiek zgłaszane i zidentyfikowane ryzyka,
 9. nieangażowanie się w działalność, która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności w związku z czynnościami w ramach oceny zgodności, w zakresie których jesteśmy notyfikowani,
 10. nie oferować ani nie świadczyć żadnych usług, które mogą podważać zaufanie co do ich niezależności, bezstronności i obiektywizmu. W szczególności DQS Polska i personel DQS Polska nie świadczy ani nie oferuje i w ciągu ostatnich 3 lat usług doradczych wytwórcy, jego upoważnionemu przedstawicielowi, dostawcy ani konkurentowi handlowemu w zakresie wymogów Unii w odniesieniu do projektu, konstrukcji, wprowadzania do obrotu lub utrzymywania ocenianych produktów lub procesów (ISO/IEC 17065 pkt. 4.2.6),
 11. że zapewnione są działające procedury dla zachowania bezstronności.

Uruchomione wewnętrzne procedury w tym zakresie gwarantują przestrzeganie ustanowionych zasad i zapewniają podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów, przejrzystość prowadzenia działań, odpowiedzialność społeczną i etykę postępowania.

Przyjęte zasady są ważnym elementem naszej codziennej pracy i są gwarantem eliminacji wpływu innych interesów lub stron na podejmowane decyzje.

Działania na rzecz zachowania bezstronności i obiektywności w realizowanych procesach prowadzonych ocen zgodności.

Kierownictwo i personel DQS Polska oraz każdy uczestnik auditu ze strony DQS zapewnia, że realizowane działania certyfikacyjne realizuje z zachowaniem bezstronności, obiektywnie, bez nacisków zewnętrznych z zachowaniem poufności.

Proces certyfikacji obejmujący poszczególne etapy (pierwszy i drugi), audity nadzoru i audit ponownej certyfikacji realizowany przez zespół auditorów jest oceniany pod względem kompletności przez Obsługę Klienta i weryfikowany w ramach wewnętrznego systemu DQS, przez personel, który nie uczestniczył w danej certyfikacji. Weryfikacja obejmuje ocenę poprawności realizowanych etapów certyfikacji i zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi.

Wewnętrzne procedury w tym zakresie mają na celu ocenę bezstronności, obiektywności i poprawności certyfikacyjnej.

Deklaracja bezstronności z dnia 15.09.2021

Bogdan Kraśniewski                                                               

Dyrektor Zarządzający DQS Polska sp.z o.o