Ammattimainen toimittajahallinta on yhä tärkeämpää yrityksissä - myös vuonna 2023 voimaan tulevan Saksan toimitusketjulain vuoksi. Tämä johtuu siitä, että globalisaatio ja yhä lisääntyvä massakulutus vaikuttavat siihen, että aiheesta tulee yhä räjähdysalttiimpi aihe liike-elämässä ja politiikassa. Maailmanlaajuinen pandemia ja siitä johtuvat toimitusten pullonkaulat tekevät myös johdonmukaisesta toimitusketjun hallinnasta välttämätöntä.

Loading...

Yrityksen sosiaalisen vastuun profiili liittyy läheisesti sen toimitusketjun toimintaan. Tämä pätee vielä enemmän liiketoiminnan ja teollisuuden globalisoitumisen valossa. Liikekumppaneiden on nykyään otettava vastuuta kestävyydestä kansallisissa ja kansainvälisissä suhteissaan ja täytettävä huolenpitovelvollisuutensa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat otetaan entistä paremmin huomioon. Kestävän kehityksen asiantuntija Altan Dayankac toteaa saksalaisessa Industrieanzeiger-lehdessä julkaistussa artikkelissaan: "CSR-toimittajien tarkastukset ovat välttämättömiä."

Toimittajien kestävä hallinta

Luotettavat toimittajat ja yhteistyökumppanit vaikuttavat merkittävästi asiakastyytyväisyyteen ja yrityksen menestykseen. Nykyään ei enää riitä, että tarkastelet vain omia laatukykyjäsi. Tuotteiden ja prosessiketjujen laatua voidaan parantaa merkittävästi, jos toimitusketjun molemmat osapuolet tekevät yhteistyötä kumppanuuden ja luottamuksen hengessä. Tasapainoinen toimittajarakenne ehkäisee toimitusten pullonkauloja, kun taas korkea toimituskyky ja toimitusaikojen noudattaminen vakauttaa yrityksen omaa valmistusprosessia. Sopivien toimittajien oikeasta valinnasta, arvioinnista ja pätevöittämisestä tulee siten ratkaiseva kilpailutekijä.

Järjestelmällisen toimittajahallinnan toteuttaminen on kuitenkin edelleen haaste monille yrityksille. Valmistus- ja toimitusprosesseihin liittyy yhä useammin vaikeuksia ja toimitusaikojen viivästymistä. Tämä vaikuttaa kielteisesti asiakas- ja toimittajasuhteisiin ja viime kädessä yrityksen menestykseen. Siksi useimpien yritysten on entistä tärkeämpää kehittää toimittajakantaansa kestävästi ja koordinoida sitä ammattimaisesti.

Johtamisjärjestelmä voi auttaa jäsentämään ja hallitsemaan toimitusketjuja kumppaniyritysten ja toimittajien kanssa. Seuraavassa opit muun muassa, miten kestävä toimittajahallinta toimii, miten voit sen avulla lisätä kestävyyttäsi ja optimoida arvoketjuasi.

Mitä toimittajahallinta on? Määritelmä

Strateginen toimittajahallinta on tärkeä menestystekijä kaikissa nykyaikaisissa yrityskulttuureissa. Siihen kuuluu toisaalta kaikkien niiden toimenpiteiden hallinta, joilla valvotaan, suunnitellaan ja säännellään toimittajakantaa. Toisaalta siihen kuuluu myös toimittajien ja yrityksesi välisten suhteiden strateginen toteuttaminen.

Tavoitteena on luoda vankka ja pitkäaikainen kumppanuus tehokkaimpien toimittajien kanssa oman kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Ajatus on alun perin peräisin hankintaprosessista eli yrityksen hankkimisesta erilaisia materiaaleja, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita sekä palveluja ulkoisista lähteistä. Nämä materiaalit ja palvelut ovat käytettävissäsi optimaalisissa olosuhteissa tehokkaan hankintaprosessin ansiosta. Näin yrityksesi voi vähentää kustannuksia ja riskejä ja samalla parantaa hankinnan kohteiden laatua.

Kun aloitat toimittajahallinnan, hankintaprosessi muodostaa siksi tärkeän tehtäväkeskittymän. Sitä kehitetään jatkuvasti ajan myötä, ja toimittajien ja yrityksesi välistä suhdetta muokataan aktiivisesti. Näin voit luoda molemmille osapuolille lisäarvoa jo varhaisessa vaiheessa ja vaalia hyvää viestintää.

Koska oikeiden toimittajien löytäminen on strateginen päätös, jota on harkittava perusteellisesti, kestävä toimittajahallinta menee vielä askeleen pidemmälle. Loppujen lopuksi hyvä toimittaja vaikuttaa suorituskykynsä ja myös käyttäytymisensä kautta paljon asiakastyytyväisyyteen ja siten yrityksesi menestykseen.

Koska kilpailupaine kuitenkin kasvaa jatkuvasti nopeasti kasvavan globalisaation vuoksi, myös toimittajahallinnan piiriin kuuluvien tehtävien määrä kasvaa. Toimittajahallinta on siis yleiskäsite, joka kattaa useita toimenpiteitä, jotka helpottavat toimittajien käsittelyä.

Päätavoitteena on luoda hyvä kumppanuus toimittajien kanssa. Niiden pitäisi myös pystyä osallistumaan erilaisiin innovatiivisiin prosesseihin. Tämä asettaa toimittajille kuitenkin myös uusia haasteita. Ne ovat aktiivisessa roolissa, ja niiden on osoitettava joustavuuden, laadun ja palvelun kaltaisia ominaisuuksia, jotta ne erottuisivat muista.

Toimittajahallinnan tavoitteet

Johdonmukainen toimittajahallinta voi luoda aivan uusia yhteistyömuotoja toimittajien ja yrityksesi välille. Tämä on tärkeä menestystekijä, kun otetaan huomioon hankintaprosessin yleisten olosuhteiden jatkuvat muutokset.

lieferantenbewertung-dqs-container aus vogelperspektive
Loading...

Myös mielenkiintoinen: Toimittajien arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta - Kuusi tärkeintä kysymystä.

Yksi asia on varma: organisaatiot ovat yhä riippuvaisempia tuotteista, jotka on toimitettava ajallaan, jotta normaali liiketoiminta voidaan ylläpitää. Asiakkaiden kasvavat vaatimukset, Internetin loputtomat mahdollisuudet ja globaalien markkinoiden laajeneva kansainvälistyminen edellyttävät siksi ulkopuolisten toimittajien varhaista integroimista prosesseihin.

Organisaatiosi taloudellinen menestys on siis pitkälti riippuvainen ammattimaisesta toimittajahallinnasta. Tavoitteet, joita tällä tavoittelet, ovat sekä operatiivisia että strategisia:

Operatiiviset tavoitteet

Operatiivisessa toimittajahallinnassa tavoitteena on minimoida hankintakustannukset ja siten lisätä toimittajien suorituskykyä. Perusteena on yksityiskohtainen toimittaja-arviointi, jonka perusteella toimittajakantasi vertailukelpoisuus on ylipäätään mahdollista. Näin voit laajentaa ja parantaa suhteita parhaiden toimittajiesi kanssa ja lopettaa toimittajasuhteet, jotka eivät toimi.

Kun keskitytään harvempiin toimittajiin, niputusmahdollisuudet ja alhaisemmat hallintokustannukset tulevat näkyviin. Saat tarkkaa tietoa kunkin toimittajan suorituskyvyn eri puolista. Näin voit parantaa neuvotteluasemaasi.

Strategiset tavoitteet

Strategiset tavoitteet keskittyvät toimittajakannan optimointiin. Määrittelet hankintastrategioiden perusteella tarkat toimenpiteet niiden kehittämiseksi, jotta voit parantaa toimitussuoritusten laatua ja vähentää hankintakustannuksia. Voit esimerkiksi vähentää hankintoihin liittyviä toimitusriskejä parantamalla yritysten välisiä prosesseja.

Jos haluat vähentää toimittajariippuvuuksia, voit myös aloittaa vaihtoehtoisten toimittajien rakentamisen samalla kun säädät hankintamääriä. Toisaalta sinun pitäisi varmistaa suhteet vaikeasti korvattaviin toimittajiin integroivien toimenpiteiden avulla, jotta yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä pitkällä aikavälillä.

Toimittajahallinta CSR-kriteerien mukaisesti

Nykyään on kuitenkin myös velvollisuus täydentää strategisia hankintoja sosiaalisen kestävyyden elementillä. Jos yrityksiltä puuttuu ymmärrys toimitusketjun kestävästä rakenteesta ja kehityksestä, toinen ratkaiseva tekijä puuttuu nykyään toimittajien valinnassa tuotteiden ja palvelujen hankintaa varten. Sivuhuomautuksena mainittakoon, että ketteryys lisätä yritysten sosiaalisen vastuun kriteerit toimittajahallintaan on myös osoitus organisaation innovaatiokyvystä.

Yrityksillä, joiden tehtävänä on varmistaa kestävät hankinnat, on kolme mahdollista syytä tarkastella toimittajien kestävyyssuorituskykyä:

 • Koska ne haluavat tehdä yhteistyötä vain yritysten yhteiskuntavastuun mukaisten toimittajien kanssa omasta aloitteestaan ja omien käytännesääntöjensä perusteella.
 • Koska niiden omat sidosryhmät haluavat varmistaa, että toimitusketjussa noudatetaan sosiaalista vastuuta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevia olennaisia vaatimuksia.
 • Tai koska se on poliittisesti (oikeudellisesti) pakollista ja koska on esimerkiksi raportointivelvoite.

Saksan toimitusketjulaki - askel oikeaan suuntaan

Vuoden 2021 puolivälistä lähtien niin sanotulla toimitusketjulailla on luotu oikeudellinen kehys, jolla parannetaan ympäristö-, ihmis- ja lasten oikeuksien suojelua globaaleissa toimitusketjuissa. Valitettavasti monet yritykset Saksassa rikkovat edelleen perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja/tai vahingoittavat ympäristöä maailmanlaajuisessa liiketoiminnassaan - ilman, että niiden tarvitsee pelätä seuraamuksia. Tähän asti asianomaisilla on ollut vain vähän mahdollisuuksia nostaa vahingonkorvauskanne saksalaisissa tuomioistuimissa.

Yritysten huolellisuusvelvoitteita koskevan Saksan toimitusketjulain, lyhyesti toimitusketjulain, tarkoituksena on nyt tehdä tästä loppu. Se hyväksyttiin kesäkuussa 2021, ja se tulee voimaan vuonna 2023. Toimintavelvollisuus koskee aluksi yrityksiä, joilla on vähintään 3 000 työntekijää, ja vuodesta 2024 alkaen myös yrityksiä, joilla on vähintään 1 000 työntekijää. Tavoitteena on, että yritykset, jotka hankkivat välituotteita tai valmiita tuotteita ulkomailta, ovat myös vastuussa tavarantoimittajiensa tuotantoprosesseista ja työoloista.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa, että yritysten on tästä lähtien tunnistettava suorien toimittajien ja tarvittaessa myös epäsuorien toimittajien ihmisoikeusloukkauksiin ja ympäristötuhoihin liittyvät riskit, toteutettava vastatoimia ja dokumentoitava ne Saksan liittovaltion talous- ja vientivalvontavirastolle (BAFA). Niiden on jäljitettävä epäkohdat ja ehkäistävä ja korjattava ne heti niiden havaitsemisen jälkeen. Rikkomuksista uhkaa sakko tai vahingonkorvaus kilpailijoilta.

Laki on epäilemättä merkittävä edistysaskel ihmisoikeuksien ja ympäristön suojelun kannalta, koska se:

 • asettaa yrityksille ympäristövelvoitteita.
 • Sääntelee järkevää sääntelyn täytäntöönpanoa, jonka mukaan viranomainen valvoo huolellisuusvelvoitteiden noudattamista ja määrää seuraamuksia niiden noudattamatta jättämisestä. Yritysten pitäisi siten muuttaa käyttäytymistään ja välttää tulevat vahingot.
 • Otetaan käyttöön paradigman muutos Saksassa: Siirrytään puhtaasti vapaaehtoisesta yritysten yhteiskuntavastuusta yrityksiä sitoviin ihmisoikeus- ja ympäristövaatimuksiin.
 • Asetetaan due diligence -vaatimukset, jotka perustuvat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin (UNLP) ja kattavat periaatteessa koko toimitusketjun.

Saksan toimitusketjulain lisäksi EU:n oikeuskomissio suunnittelee myös eurooppalaista toimitusketjulakia. Tässä EU:n laissa olisi yhdistettävä jäsenvaltioiden due diligence -lainsäädäntöjen parhaat puolet, esimerkiksi Alankomaiden koko arvoketjun määritelmä, Saksan vahva sääntelyvalvonta ja Ranskan siviilioikeudellinen vastuu.

Kestävä toimittajahallinta

Myös toimitusketjulain seurauksena kestävyys hankinnoissa on nyt strategisesti tärkeää monille yrityksille. Ilmaston lämpenemisen, lisääntyvien ympäristömuutosten ja resurssien yleisen niukkuuden vuoksi myös asiakkaat pitävät nyt erittäin tärkeänä työprosessien kestävää suuntautumista, mikä heijastuu myös toimitusketjuun. Kestävän toimittajahallinnan tehtävänä on siis kuluttaa resursseja vain niin paljon kuin on ehdottoman välttämätöntä - vahingoittamatta tulevia sukupolvia.

 • Nykyaikainen käsitys kestävästä kehityksestä perustuu ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden muodostamaan kolmen pilarin malliin:
 • Ekologisen kestävyyden tavoitteena on ympäristön ja luonnonvarojen mahdollisimman hyvä suojelu. Ympäristövahinkoja tulisi olla vain siinä määrin kuin ne voidaan korvata. Näin ollen yritysten, niiden toimittajien ja myös niiden kotimaiden olisi käytettävä tietoisesti rajallisia raaka-aineita, vettä ja energiaa.
 • Taloudellinen kestävyys edellyttää hyviä liiketoimintakäytäntöjä, jotta voidaan tuottaa riittävästi voittoa. Voittojen maksimointi ei kuitenkaan saa olla kestävän kehityksen ainoa tavoite. Pikemminkin on pyrittävä pitkän aikavälin strategioihin, jotka edistävät reilua kauppaa ja auttavat parantamaan elämänlaatua. Tavoitteena on siis edistää yhteiskuntaa, joka - taloudellisesti katsottuna - ei elä yli varojensa, jotta voidaan suojella tulevia sukupolvia.
 • Sosiaalinen kestävyys asettaa ihmiset keskiöön. Se edellyttää yhteiseen hyvään tähtääviä toimia oikeudenmukaisten maksumallien ja työntekijöiden erilaisten etujen toteuttamisen muodossa. Tämän kestävän toimitustenhallinnan sosiaalisen pilarin tehtävänä on myös ratkaista konfliktit ja jännitteet rauhanomaisesti.

Yritysten, jotka haluavat menestyä pitkällä aikavälillä, on tärkeää suunnitella toimitusten hallinta näiden ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien mukaisesti. Aikana, jolloin yritykset ovat yhä riippuvaisempia tavarantoimittajistaan, nämä prosessit kohtaavat kuitenkin suuria haasteita. Esimerkiksi yrityksesi kestävyys on suoraan yhteydessä siihen, että monien tuotteiden elinkaari lyhenee jatkuvasti. Lisäksi innovaatioita tuodaan markkinoille yhä nopeammin, mikä edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja tutkimusta.

Tämän seurauksena yritys voi olla vain yhtä kestävä kuin sen ulkoiset toimittajat ja kumppanit. Kestävyys toimitusketjun kaikilla tasoilla on ratkaisevan tärkeää kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Toimittajahallintaprosessi yhdellä silmäyksellä

Toimittajahallinnan perimmäisenä tavoitteena on siis lisätä yhteistyötä toimittajien kanssa. Näin voit paitsi toimia kestävämmin myös kehittää, hankkia ja valmistaa tuotteitasi tai palveluitasi paremmin, nopeammin ja edullisemmin.

Tämän saavuttamiseksi on tärkeää tunnistaa ja maksimoida menestyspotentiaali sinun ja toimittajiesi välillä. Järjestelmällinen lähestymistapa on osoittautunut hyväksi, jotta mahdollisuudet ja riskit voidaan tunnistaa ja poistaa varhaisessa vaiheessa.

Kuusivaiheisen toimittajahallintaprosessin avulla voit saavuttaa todistettavissa olevia kannattavuusmenestyksiä - erityisesti parantamalla tuotteiden ja palvelujen laatua:

Toimittajien tunnistaminen: Jotta toimittajahallintaprosessi voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti, on tärkeää, että yrityksesi tuotteista ja tavarantoimittajista on aluksi luotettava selvitys. Sinun on siis analysoitava, jäsenneltävä ja luokiteltava hankintatavarat ja hankintalähteet etukäteen.


Näin voit luoda läpinäkyvyyttä materiaaleihin ja toimittajiin liittyen. Näin voit puolestaan johtaa strategian ja laatia vastaavat toimintavaihtoehdot, esimerkiksi arvioida tarkoitukseen sopivien IT-työkalujen käyttöä ja määritellä avoimesti strategisen käyttäytymisen toimittajia kohtaan.

Toimittajien arviointi: Arvioidaan toimittajia strategisten ja toiminnallisten kriteerien perusteella, jotka on määritelty etukäteen yhdessä muiden osastojen, kuten kehitys-, osto-, laatu-, tuotanto- tai logistiikkaosastojen kanssa.

Toimittajien luokittelu: Toimittajien arvioinnin tulokset ovat tärkeitä toimittajien luokittelua varten. Tässä luodaan hierarkkinen rakenne kaikista potentiaalisista ja jo mukana olevista toimittajista. Tämä muodostaa perustan uuden toimittajan hyväksymiselle tai toimittajan säilyttämiselle verkostossa.

Toimittajien kehittäminen: Kehitetään olemassa olevia toimittajia edelleen tai perustetaan uusia toimittajia. Tässä vaiheessa voit laatia lausunnon tai arvion toimittajien jatkokehityksen ajallisesta, rahallisesta ja kapasitiivisesta laajuudesta.

Toimittajien valinta: Lopullinen päätös toimittajan sisällyttämisestä tai säilyttämisestä tehdään toimittajien valinnan yhteydessä, ja siihen osallistuvat kaikki asianomaiset osastot.

Toimittajien integrointi: Toimittajahallintaprosessin kuudennessa ja viimeisessä vaiheessa tarkastellaan toimittajien integroimista yrityksen sisäiseen verkostoon. Tässä vaiheessa määritetään ja toteutetaan toimenpiteet, joilla optimoidaan viestintä, osallistuminen sisäisiin liiketoimintaprosesseihin ja avoimesti valvotaan kovia ja pehmeitä faktoja.

Ennaltaehkäisevän riskienhallinnan samanaikainen käyttö toimittajahallintaprosessin toteuttamisessa antaa sinulle mahdollisuuden tunnistaa ajoissa kriittiset tekijät, kuten uusien kehitystoimien käynnistysongelmat, toimitusten pullonkaulat tai laatuongelmat, ja ryhtyä vastatoimiin varhaisessa vaiheessa.

Toimittajahallinnan johtamisjärjestelmät

Riskien ennaltaehkäisy on tärkeä osa toimittajahallintaa. Jos toimittajien määrä on vielä hallittavissa, voit arvioida riskit suhteellisen hyvin. Mutta kun toimittajia on paljon, toimitusketjut ovat maailmanlaajuisia ja yritysrakenteet monimutkaisia, tämä on tuskin mahdollista ilman ammattimaista strategiaa. Vain erityisprosesseihisi räätälöity lähestymistapa voi pitää mahdolliset riskit hallinnassa. Tehokas riskienhallinta on osoittautunut tässä suhteessa hyväksi:

 • Tunnista kriittiset toimittajat: Ensimmäinen ja varmasti tärkein vaihe riskinhallintajärjestelmän perustamisessa on kriittisten toimittajien tunnistaminen. Tässä yhteydessä tarkastellaan tarkasti koko toimittajakantaa ja jokaista yksittäistä toimittajaa yrityskohtaisesti. Älä arvioi toimittajia pelkästään ostovolyymin perusteella.
  Jopa "pienellä" toimittajalla, jonka ostovolyymi on suhteellisen pieni, voi olla suuri vahinkopotentiaali. Tässä yhteydessä on selvitettävä, kuinka riippuvainen yrityksesi on kyseisestä toimittajasta.
 • Tunnista vaihtoehtoiset toimittajat: Onko vaihtoehtoisia toimittajia, jos toimittaja epäonnistuu? Määrittele kaikki toimittajat, joiden kanssa on "yhden lähteen suhde". Loppujen lopuksi riippuvuutenne on tällöin suurin, ja korvaavan toimittajan löytäminen voi kestää kauan. Suodata tällä tavoin kriittiset toimittajat ja luokittele ne kriittisiin, keskikriittisiin ja erittäin kriittisiin toimittajiin.
 • Luokittele riskitilanteet: Kun olet tunnistanut kriittiset toimittajasi, sinun on luokiteltava näiden toimittajien epäonnistumisen riski, kuten yrityksen taloudellinen tilanne, sijainti tai alihankintaketjut. Kattavaan toimittaja-arviointiin olisi sisällytettävä sisäinen tietämys ostotoiminnasta, mutta myös ulkoista tietoa, kuten luottoluokituslaitosten tietoja.
  Määrittele strategiat ja toimenpiteet: Jotta voisit reagoida nopeasti muutoksiin, sinun olisi otettava käyttöön "hälytystoiminto", jota varten määrittelet etukäteen strategiat ja kohdennetut toimenpiteet. Yksi lähestymistapa voisi olla esimerkiksi korvaavan toimittajan määrittäminen kriittisille toimittajille.
 • Seuraa riskinarvioinnin onnistumista: Toimittajariskien arviointi ei ole kertaluonteinen hanke, jonka saat vain jossain vaiheessa päätökseen. Toimittajariskien hallinta on pikemminkin jatkuva prosessi, joka vaatii säännöllistä seurantaa. Kehitä omat keskeiset suorituskykyindikaattorit ja tarkista niitä säännöllisin väliajoin. Toteuta valvonta- ja raportointitoimenpiteitä tarpeen mukaan. Näin nykyisestä riskitilanteestasi tulee mitattavissa ja jäljitettävissä oleva.

Kun olet ottanut tällaisen järjestelmän käyttöön, se vähentää myös uusien toimittajien löytämisen riskiä. Tämä johtuu siitä, että ne luokitellaan nopeasti sen mukaisesti. Näin voidaan tarkistaa, täyttääkö toimittaja teknologia- tai laatuvaatimuksesi ja hyväksyttävät riskit.

Johtopäätökset: Arvoketjun optimointi toimittaja-auditointien avulla

Toimittajatarkastuksista on tullut tärkeä osa kestävää toimittajahallintaa. Tällainen auditointi tukee sinua yhtenäisten yritysohjeiden toteuttamisessa ja luo läpinäkyvyyttä koko toimitusketjuun. DQS:n toimittaja-auditoinnin avulla voit nopeasti tunnistaa organisaatiosi riskit ja mahdollisuudet ja esittää ne avoimesti. Tämä vakauttaa sisäisiä prosessejasi ja voi parantaa kestävästi yrityksesi elinkelpoisuutta tulevaisuudessa.

DQS:llä on vuosikymmenten kokemus prosessien auditoinnista ja johtamisjärjestelmien sertifioinnista. Maailmanlaajuisen DQS-verkoston toimialalla kokeneet auditoijat tarjoavat sinulle lisäarvoa tuovia näkemyksiä kestävästä toimittajahallinnostasi.

Auditointimme ei palvele ainoastaan ulkoisten palveluntarjoajiesi teknisen ja organisatorisen suorituskyvyn arviointia, vaan myös sovittujen prosessien ja sääntökohtaisten vaatimusten noudattamisen havainnollistamista.

Myös aihe Yritysten yhteiskuntavastuu (CSR), eli sitoutuminen taloudelliseen tehtävään tarkastajan luoda yhteensovittaminen tärkeiden ja välttämättömien kestävyysnäkökohtien yrityksesi ja toimittajiesi prosessien välillä. Tätä varten suunnittelemme välineitä, kriteereitä ja menettelyjä, jotka räätälöidään yksilöllisesti yrityksellesi.

DQS: Simply leveraging Quality.

Kansainvälisesti tunnustettuna johtamisjärjestelmien ja prosessien sertifioijana DQS auditoi yli 30 000 auditointipäivää vuodessa. Vaatimuksemme alkaa siitä, mihin auditointitarkastuslistat päättyvät: Usko meitä sanoissamme! Odotamme innolla keskustelua kanssasi ja näytämme mielellämme, mihin auditointiemme suorituskyky ja laatu perustuvat. Nimittäin

 • Asiantuntevat tilintarkastajat, joilla on rehellisyyttä ja alan kokemusta
 • Räätälöityihin ratkaisuihin, jotka soveltuvat organisaatiollesi ja johtamisjärjestelmääsi
 • Mahdollisten heikkouksien ja riskien kohdennettuun tunnistamiseen
 • Objektiivisiin, ymmärrettäviin tuloksiin ja merkittäviin päätöksenteon apuvälineisiin
 • Kansainvälisesti tunnustetut sertifikaatit, joilla on korkea markkinahyväksyntä
 • Auditoinnin/analyysin tulosten seuranta, mukaan lukien toteutettujen toimenpiteiden tehokkuuden tarkastaminen
 • Kriteeriluetteloiden ja arviointijärjestelmien yksilöllinen kehittäminen ja luominen
birinci-graichen-leder-walter-dqs
Loading...

DQS Supplier Audits

Toimittaja-auditoinnissamme keskitytään kysymykseen: Mitä markkinat, asiakkaat ja sidosryhmät vaativat sinulta kestävän kehityksen osalta? Ota selvää. Maksutta ja ilman velvoitteita.

Kirjoittaja
Altan Dayankac

DQS product manager and expert on numerous sustainability, climate, environmental and occupational safety topics. Altan Dayankac also contributes his expertise as an author and presenter on environmental and occupational health and safety committees, and at numerous professional events.

Loading...