Προσδιορίστε το υδατικό αποτύπωμα με το ISO 14046 και αναθέστε την επαλήθευσή του στην DQS.

Για πολλές εταιρείες, η κατανάλωση νερού αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της στρατηγικής και των επιδόσεών τους σε θέματα βιωσιμότητας. Για την αποτελεσματική διαχείριση της κατανάλωσης νερού, απαιτούνται συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα. Το πρότυπο ISO 14046 παρέχει οδηγίες και απαιτήσεις για τον προσδιορισμό του υδάτινου αποτυπώματος και την αναφορά των αποτελεσμάτων. Η ανεξάρτητη επαλήθευση παρέχει τη διαβεβαίωση ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ακριβή και αξιόπιστα.

Η ανεξάρτητη επαλήθευση συμβάλλει επίσης στη βελτίωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, για παράδειγμα στη βαθμολόγηση της ασφάλειας του νερού του Carbon Disclosure Project (CDP).

Εμφάνιση περισσότερων
Εμφάνιση λιγότερων

Εξωτερική επιβεβαίωση από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης

Βελτιωμένη προβολή

Υψηλός βαθμός αξιοπιστίας των αναφερόμενων στοιχείων σας

Βελτιωμένα αποτελέσματα αξιολόγησης

Beschreibung Standard/Regelwerk
Loading...

ISO 14046: Υπεύθυνη διαχείριση του νερού

Η διαχείριση του νερού ως πόρου θα θέσει μεγάλες προκλήσεις στην ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα. Ειδικότερα, οι αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα του νερού - ένας παράγοντας που αυξάνει την πίεση στις εταιρείες να διαχειρίζονται υπεύθυνα το νερό. Με το ISO 14046, κυκλοφορεί πλέον στην αγορά ένα διεθνές πρότυπο που επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό του υδάτινου αποτυπώματος των προϊόντων, των διαδικασιών και των οργανισμών.

Anforderungen
Loading...

Ανεξάρτητη επαλήθευση του υδατικού σας αποτυπώματος

Ο προσδιορισμός του υδατικού αποτυπώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εσωτερικούς σκοπούς, αλλά πολλές εταιρείες μοιράζονται τα αποτελέσματα και με τους επιχειρηματικούς τους εταίρους:

  • Ως μέρος μιας έκθεσης βιωσιμότητας.
  • Για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποδοτικότητα του νερού ενός προϊόντος ή μιας διαδικασίας
  • Για την ικανοποίηση των αναγκών πληροφόρησης των πελατών
Mehrwert
Loading...

Οφέλη της επαλήθευσης του ISO 14046

Η ανεξάρτητη επαλήθευση από αρμόδιο τρίτο μέρος, όπως η DQS, παρέχει διαβεβαίωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ακριβή και αξιόπιστα. Η ανεξάρτητη επαλήθευση συμβάλλει επίσης στη βελτίωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, για παράδειγμα στη βαθμολόγηση της ασφάλειας του νερού του Carbon Disclosure Project (CDP).

Wer darf zertifizieren
Loading...

Σε ποιο πλαίσιο πραγματοποιείται η επαλήθευση;

Η επαλήθευση μπορεί να πραγματοποιηθεί ως αυτόνομος έλεγχος ή ως μέρος μιας εξωτερικής επαλήθευσης της πλήρους έκθεσης βιωσιμότητας.

Business28.png
Loading...

Ποια είναι η διαδικασία επαλήθευσης;

Αρχικά, θέλουμε να μάθουμε για την εταιρεία σας, τον οργανισμό σας, τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Μόλις καθοριστούν οι στόχοι της επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων προτύπων και προδιαγραφών, θα λάβετε προσφορά για την προ-αξιολόγηση.

Κατά την προ-αξιολόγηση, για παράδειγμα, διευκρινίζεται η ακριβής φύση της αποστολής, το πεδίο εφαρμογής, οι στόχοι και άλλα κριτήρια. Με βάση τα αποτελέσματα, η DQS προετοιμάζει τον υπολογισμό και τα σχέδια για την επαλήθευση του υδάτινου αποτυπώματος. Οι πληροφορίες αυτές ενσωματώνονται σε μια λεπτομερή πρόταση προσαρμοσμένη στις ατομικές ανάγκες της εταιρείας σας. Προσδιορίζονται και συμφωνούνται όλα τα σχετικά παραδοτέα και τα εφαρμοστέα κριτήρια ελέγχου και επαλήθευσης.

Η εντεταλμένη ομάδα επαλήθευσης ελέγχει την αντίστοιχη δήλωση με βάση τον εκ των προτέρων εκπονηθέντα σχεδιασμό, εφαρμόζοντας τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές. Μεταξύ άλλων, συλλέγονται και ελέγχονται αποδεικτικά στοιχεία, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε τοποθεσίες και ανακατασκευάζονται και αναλύονται εκτιμήσεις και υπολογισμοί.
Εάν είναι απαραίτητο, η επαλήθευση συμπληρώνεται με προηγούμενη εξέταση των εγγράφων. Το αποτέλεσμα της επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των ευρημάτων, σας παρουσιάζεται κατά την τελική συνάντηση. Εάν είναι απαραίτητο, συμφωνούνται σχέδια δράσης.

Μετά την επαλήθευση, τα αποτελέσματα αξιολογούνται από την ανεξάρτητη επιτροπή πιστοποίησης της DQS. Εάν πληρούνται όλες οι απαιτήσεις, θα λάβετε μια δήλωση επαλήθευσης για την εταιρεία σας.

Για την επαλήθευση μιας άλλης έκθεσης ή δήλωσης, ίσως για την περίοδο παρακολούθησης, πραγματοποιείται νέα αξιολόγηση. Η δήλωση επαλήθευσης ισχύει για την αντίστοιχη δήλωση υδατικού αποτυπώματος του οργανισμού σας και συνεπώς δεν έχει περίοδο ισχύος.

Banking13.png
Loading...

Πόσο κοστίζει η επαλήθευση ενός υδατικού αποτυπώματος σύμφωνα με το ISO 14046;

Το κόστος μιας επαλήθευσης κατά ISO 14046 εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πεδίο εφαρμογής και την πολυπλοκότητα. Θα χαρούμε να σας κάνουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την εταιρεία ή τον οργανισμό σας χωρίς καμία υποχρέωση.

Business2.png
Loading...

Γιατί η DQS είναι ο τέλειος συνεργάτης για την επαλήθευση του ISO 14046

  • Παγκόσμιο δίκτυο ελεγκτών υψηλής εξειδίκευσης
  • Εξαιρετικά προσανατολισμένος στη λύση και στον πελάτη
  • Υψηλό επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης σε όλους τους κλάδους
  • Προσφορές και υπηρεσίες προσαρμοσμένες μεμονωμένα στον οργανισμό σας
Contact-Europe-man-shutterstock_1699506301.jpg
Loading...

Ζητήστε προσφορά

Ο τοπικός σας υπεύθυνος επικοινωνίας

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε μια εξατομικευμένη προσφορά για την πιστοποίηση ISO 14046.