Κάλλιο αργά παρά ποτέ: Τον Ιούλιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις κατευθυντήριες γραμμές της για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να παράσχει στις εταιρείες που επηρεάζονται από τη λεγόμενη υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ΕΚΕ μη δεσμευτική βοήθεια για την υποβολή εκθέσεων. Ωστόσο, το κατά πόσον οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν πραγματικά τις εταιρείες είναι ένα ανοιχτό ερώτημα.

Θα θυμάστε ότι το Οδηγία 2014/95/ΕΕ της ΕΕ της 22ας Οκτωβρίου 2014, απαιτεί από τις εταιρείες δημοσίου ενδιαφέροντος και με περισσότερους από 500 εργαζόμενους να παρέχουν πληροφορίες για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργατικά θέματα. Επιπλέον, οι εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Στις 9 Μαρτίου 2017, η οδηγία της ΕΕ μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο από τη γερμανική Μπούντεσταγκ.

Οι επηρεαζόμενες εταιρείες υποχρεούνται να δημοσιεύσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες βιωσιμότητας για το οικονομικό έτος 2017 το 2018. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ανακοινώθηκαν για τον Μάιο του 2017 υπόσχονταν βοήθεια: με βάση παραδείγματα, το έγγραφο είχε ως στόχο να διευκολύνει την ερμηνεία των απαιτήσεων.

Τρεις μήνες αργότερα, ήρθε η ώρα: η Επιτροπή εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές, μεταξύ άλλων στα γερμανικά και στα αγγλικά. Ωστόσο, όσοι περίμεναν ολοκληρωμένη καθοδήγηση από τις πλέον δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές βρίσκονται τώρα απογοητευμένοι. Παρόλο που το 20σέλιδο έγγραφο περιγράφει τις βασικές αρχές της υποβολής εκθέσεων, υπολείπεται, ιδίως όσον αφορά τη μεθοδολογία. Σημαντικά ζητήματα όπως ο χρόνος υποβολής των εκθέσεων, η εφαρμογή των αρχών και ο ορισμός των βασικών όρων δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς.

Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...