Στις 10 Μαΐου, η AccountAbility κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του Προτύπου Αρχών Λογοδοσίας AA1000 (AA1000AP:2018). Το πρότυπο δεν αποτελεί μόνο ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πλαίσιο για τη διαχείριση της βιωσιμότητας, αλλά χρησιμεύει επίσης ως βάση για την εξωτερική διασφάλιση των εκθέσεων βιωσιμότητας. Η αναθεώρηση του προτύπου, στην οποία η DQS συμμετείχε ως μέλος ομάδας εργασίας, οδηγεί σε ορισμένες σημαντικές αλλαγές.

Στόχος του προτύπου AA1000AP είναι να παρέχει στους οργανισμούς ένα πρακτικό σύνολο κατευθυντήριων αρχών για την αξιολόγηση, τη διαχείριση, τη βελτίωση και την επικοινωνία των επιδόσεών τους στον τομέα της βιωσιμότητας. Το πρότυπο χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με το Πρότυπο Διασφάλισης AA1000 (AA1000AS), το οποίο λειτουργεί ως βάση για την επαλήθευση των εκθέσεων από τρίτους .

Οι αρχές

Οι οργανισμοί που έχουν τις εκθέσεις αειφορίας τους εξωτερικά επαληθευμένες σύμφωνα με το AA1000 θα πρέπει να γνωρίζουν τις αλλαγές στις αρχές του AA1000. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αρχές αυτές αποτελούν τη βάση για ολόκληρη τη διαδικασία επαλήθευσης. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου περιλαμβάνει τρεις κατευθυντήριες αρχές:

  • Συμμετοχικότητα - Να έχει κανείς λόγο στις αποφάσεις που τον αφορούν.
  • Ουσιαστικότητα - Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων καλούνται να προσδιορίσουν με σαφήνεια ποια θέματα βιωσιμότητας είναι σημαντικά
  • Ανταπόκριση - Οι οργανισμοί καλούνται να αντιμετωπίζουν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τα θέματα βιωσιμότητας και τις επιπτώσεις τους.

Σε αυτές τις τρεις αρχές έχει προστεθεί τώρα μια τέταρτη αρχή:

  • Επιπτώσεις - Οι οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούν και να μετρούν τις δραστηριότητές τους. Είναι υπόλογοι για το πώς οι ενέργειές τους επηρεάζουν το περιβάλλον οικοσύστημα.

Ο Dr. Sied Sadek, διευθύνων σύμβουλος της DQS CFS GmbH και μέλος της ομάδας εργασίας AA1000, εξηγεί την προσθήκη της τέταρτης αρχής ως εξής: "Τα τελευταία χρόνια, η διαχείριση της βιωσιμότητας εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση. Η έμφαση δεν δίνεται στην καλή θέληση, αλλά στον εντοπισμό και τη μέτρηση των επιπτώσεων με τρόπο που να επιτρέπει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταποκριθούν κατάλληλα".

Το πρότυπο περιλαμβάνει περιγραφή των αρχών και μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν από τον ιστότοπο της AccountAbility.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα GRI

Για τους οργανισμούς που ήδη συντάσσουν τις εκθέσεις βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα GRI, η νέα τέταρτη αρχή δεν αλλάζει πολλά: τα πρότυπα GRI απαιτούν ήδη από τους οργανισμούς να μετρούν τις βασικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις τους για όλους τους ουσιώδεις τομείς και να τις δημοσιοποιούν αναλόγως.

Μεταβατική περίοδος

Το πρότυπο AA1000AP (2018) αντικαθιστά το προηγούμενο πρότυπο αρχών AccountAbility Principle Standard (AA1000APS, 2008). Οι οργανισμοί που επιθυμούν να υποβληθούν σε επαλήθευση του απολογισμού με τη χρήση του προτύπου διασφάλισης AA1000 (AA1000AS) από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη νέα έκδοση του 2018. Για εκθέσεις που δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία αυτή, οι οργανισμοί μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το προηγούμενο AA1000APS (2008).

Τι μπορεί να κάνει η DQS για εσάς

Ως αδειοδοτημένος φορέας πιστοποίησης AA1000, η DQS προσφέρει εξωτερική επαλήθευση για τις εκθέσεις αειφορίας σας (GRI, Global Compact, ISO 26000, ...). Η εξωτερική επαλήθευση των εκθέσεων αυξάνει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των εκθέσεων βιωσιμότητας και παρέχει διαβεβαίωση σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι εκθέσεις αποτελούν ακριβή και πλήρη αποτύπωση των επιδόσεων βιωσιμότητας. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε επίσης να προσφέρουμε εργαστήρια που καλύπτουν την εφαρμογή των αρχών AA1000.

Συγγραφέας
Dr. Thijs Willaert

Ο Dr. Thijs Willaert είναι Επικεφαλής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για τους τομείς Βιωσιμότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Είναι επίσης ελεγκτής για τον εξωτερικό έλεγχο των εκθέσεων βιωσιμότητας. Στους τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνονται η διαχείριση της βιωσιμότητας, οι βιώσιμες προμήθειες και η ψηφιοποίηση του ελεγκτικού τοπίου.

Loading...